Statens medieråd berättar idag i en ny rapport om barn och ungdomars medievanor, att så många som 95% av alla 11-åringar idag har en egen mobiltelefon. Gammelmedia ojar sig över att dagens yngre konsumenter alltmer läser alternativ media och att traditionell media skuffas åt sidan. De gamla dinosaurierna klagar på att det blir svårare för yngre att särskilja desinformation och ”riktig” information – som om de har en slags auktoritet på vad som är rätt och inte?! Det handlar snarare om att de uttrycker en rädsla för att förlora sitt tolkningsföreträde och sitt grepp om vad de anser vara ”rätt”.

Inte heller pratar gammelmedia om den strålning som dessa barn, som fortfarande växer och utvecklas rent fysiskt, utsätts för. Gammelmedia utgår bara från sig själva och reflekterar oempatiskt på hur deras ställning påverkas över ungas ändrade medievanor.