Änglar spelar inte på denna harpan!

haarp Haiyan jordbävningsvapen denna harpan History Channel Globalisternas

USAs militär har utveckat avanserade möjligheter till att göra det möjigt att selektivt förändra vädrets natur. Teknologin går under namnet High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) och ingår i initiativet för strategiskt försvar – ”Stjärnornas Krig”.

…Och nu ska vi tala om vädret ett tag…

Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är problem som det talas mycket om, men synar man problemen i sömmarna finner man att saker inte alls är som det verkar vara.

Den globala uppvärmningen har flera förklaringar som vi lämnar hän ett tag, och återkommer till…

…Vi börjar med klimatet. Det ovanligt skumma vädret som vi alla känner av…

…och dessutom kommer vi osökt till det jag tagit upp tidigare, elektromagnetisk krigföring i stor skala!

En av förklaringarna kan mycket väl vara detta, bevisen är tydliga. Vänligen läs…

* * *

Källa: Global Research, December 7, 2007,
The Ecologist, December 2007
Skriven av prof. Michel Chossudovsky

[Disclaimer: The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Centre for Research on Globalization.]

”HAARP är ett massförstörelsevapen, kapabelt att destabilisera de jordbruks- och ekologiska systemen globalt.”

” Klimatkrigsföring drabbar troligtvis mänskligheten i framtiden, men den har tillfälligtvis lyfts ut från den rapport som gav IPCC dess Nobels Fredpris, 2007″.

Sällan förekommer det i klimatdebatten angående den globala klimatförändringen, någonting om att man idag kan manipulera världens väder genom att använda sig av en ny generations sofistikerade elektromagnetiska vapen. Både USA och Ryssland har utvecklat sina möjligheter till att manipulera vädret i militärt syfte.

(Rysslands vädermanipulationssystem kallas Woodpecker och har bl a en anläggning på Kuba, min kommentar /JOW)

Tekniken finns för att förändra miljön och den har använts av USAs militär under mer än ett sekel.

Den amerikanske matematikern John von Neumann sade, ”i samband med USAs försvarsministerium påbörjades en undersökning om väderförändringar i slutet av 1940-talet när landet befann sig på höjden av det Kalla krigets dagar då man på förhand såg dessa former av klimatkrigsföring som något man inte kunde tänka sig”.

Under Vietnamkriget använde man sig av denna molnskapande teknik som påbörjades år 1967 och gick under namnet Project Popeye och som användes för att förlänga monsunregnperioden och därigenom blockera fiendens förnödenhetsrutter längs med Ho Chi Minh.

USAs militär har utveckat avanserade möjigheter till att göra det möjigt att selektivt förändra vädrets natur. Teknologin går under namnet High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) och ingår i initiativet för strategiskt försvar – ”Stjärnornas Krig”.

Ur militär synvinkel, är HAARP ett massförstörelsevapen, som opererar i den yttre atmosfären och är kapabelt att destabilisera jordbruks- och ekologiska system runt om i världen.

Genom vädermodifikationen, i enlighet med US Air Forces dokument ”AF2025 Final Report” erbjuds krigskämparna ett stort register av möjliga alternativ till att kullkasta eller tvinga en motståndare till lydnad. Det påstås att man kan förstora upp översvämningar, oväder, torka och jordbävningar.

”Vädermanipulationer kommer att ingå som en del av både inrikes- och utrikessäkerheten men den kan även användas enskilt… och den kan även användas i både offensivt och defensivt syfte, och även i avskräckande sådant. Det finns även möjligheter att generera allt från nederbörd, dimma och stormar på jorden till att förändra rymdvädret… och allt detta ingår i produktionen av ett artificiellt väder som utgör en integrerad del av olika militärteknologier”.

År 1977, hölls en internationell konvention som ratificerades av FNs generalförsamling och fördömde ”att man använde sig av militär- eller annan form av fångar i samband med att man använde sig av utvecklade långtgående miljöförändringstekniker eller andra effekter”. De gick under benämningen ”miljöförändringstekniker” samt innefattas av varje sådan förändringsteknik där man använder sig av manipulerade natur- och dynamiska processer, förändringar i jordens struktur, inklusive dess biosfär, litosfär, hydrosfär och atmosfär eller dess yttre rymd.

Medan man igen påstod, att innehållet från 1977-års konvention av UNFCCC (UN Framework Convention on Climate Change) möte, åter signerades vid 1992-års världsmöte i Rio, blev debatten om väderförändringar i militärt syfte en vetenskaplig tabu.

Militära analytiker är mutade i det här ärendet. Meteorologerna undersöker inte orsakerna till detta och miljökämparna fokuserar sig bara på växthusgasernas utdelning i enlighet med Kyotoavtalet. Inte heller ingår de möjliga klimatförändringara eller miljömanipulationerna som en del av de militära- eller underrättelsetjänsternas agenda, medan man taktiskt nog känner till dessa som en del av de tydliga klimatdebatterna under FNs ledning.

HAARP-programmet

Detta grundades år 1992 och HAARP finns placerad i Gokona, Alaska i form av en imponerande samling högfrekventa antenner som vidarebefordrar högfrekventa radiovågor, ett stort antal energi till jonosfären (de övre lagren av atmosfären). Denna konstruktion byggdes av US Air Force, US Navy och DARPA (Defense Advances Research Projects Agency).

HAARP-programmet i Alaska opererade tillsammans med luftstridskrafternas utvecklingslaboratorium, sjöstridskrafternas utvecklingsbyrå och HAARP, i avsikt att bilda ett kraftfullt antennsystem som kan utföra ”kontrollerade” lokala förändringar i jonosfären.

I anslutning till sin officiella webbsida http://www.haarp.alaska.edu/ står det att läsa att HAARP används för att framkalla små lokala förändringar i jonosfärens temperatur så att man med andra instrument som ligger längre eller närmare intill, kan registrera dessa fysiska reaktioner i dess närhet.

HAARP-antenner i Alaska

Men Rosalie Bertell, ordförande för International Institute of Concern of Public Health, säger att HAARP opererar som en ”gigantisk värmekälla som kan förorsaka rubbningar i jonosfären, inte bara genom att göra hål i den, utan den gör även stora ingrepp i det skyddande lagret som skyddar planeten från att bombarderas av dödlig strålning”.

Fysikern dr. Bernard Eastlund kallar detta för ”den största upphettningsanordningen man någonsin har byggt för jonosfären”.

USAs luftstridskrafter presenterar HAARP som ett undersökningsprogram, men militära dokument bekräftar att dess främsta uppgift är att ”framkalla jonosfäriska förändringar” i avsikt att förändra väderleksmönster och för att störa radarkommunikationer.

I enlighet med en rapport från ryska statsduman: ”har USA planer på att utveckla storskaliga experinent inom HAARP-programmet och för att utveckla vapen som kan avbryta radiokommunikationslinjer och man har installerat instrument på rymdfärjor och rakter, i avsikt att framkalla allvarliga olyckor i det elektriska nätverket, olje- och gasledningar, samt förorsaka negativ påverkan av den mentala hälsan i specifika regioner”.

Det finns analyser som härrör sig från uttalanden på det otänkbara av USAs luftstridskrafter :

”hemliga manipulationer på vädermönster, kommunikatkons- och elektriska kraftsystem används som vapen i global krigsföring, man gör det möjligt för USA att skapa oreda och dominans i speciella regioner. Vädermanipulation är ett förträffligt vapen som kan användas i avskräckande syfte. Man kan styra det direkt mot ett fiendeland eller ”vänligtsinnade nationer” utan dess kännedom, man kan använda den för att destabilisera ekonomier, ekosystem och miljö. Den kan även utlösa plundring inom finansiella- och varumarknader. Störningar inom jordbruket förorsakar ett ytterligare beroende av mathjälp och importerade sädeslager från USA och andra västländer”.

HAARP utvecklades som en del av det anglo-amerikanska samarbetet mellan Raytheon Corporation, som innehar patentet på HAARP, samt US Air Force och British Aerospace System (BAES).

HAARP utgör ett av många olika samarbetande utvecklare av avanserade vapensystem genom dessa två försvarsgiganter. HAARP-projektet initierades år 1992 av Advanced Power Technologies,Inc. (APTI), ett dotterbolag till Atlantic Richfield Corporation (ARCO). APTI (inklusive HAARP-patenterna) såldes av ARCO till E-Systems Inc, år 1993. E-Systems har kontrakt med CIA och USAs försvarsdepartement och den går under benämningen ”Doomsday Plan”, vilken ger presidenten tillåtelse att utlösa ett atomkrig. Senare, under inflytande av Raytheon Corporation, utgör den en av världens största underrättelseverk. BAES var involverad i utvecklingen av en avancerad plattform för HAARPs imponerande samling av antenner, genom ett kontrakt som man undertecknade år 2004 tillsammans med flottans forskningsanstalt.

Installationen av 132 högfrekventa sändare anförtroddes BAES och dess amerkanska dotterbolag BAES’s Systems Inc. Projektet undertecknades, enligt en rapport från juli i Defense News, av BAES’ elektroniska krigsföringsdivision. I september erhöll de DARPA’s toppmedalj för tekniskt utförande och design, konstruktion och aktivering av HAARP’s antennpark. HAARP-systemet arbetar fullt ut och innefattas av existerande konventionella och strategiska vapensystem. Eftersom det inte finns något konkret bevis för dess militära användning, påstås det i dokument tillhörande luftstridskrafterna, att HAARP är en integrerad del av militariseringen av rymden. Man kan ju redan förmoda att dessa antenner har varit föremål för rutintester.

Under UNFCCC, har IPCC (Intergovernmental panel on Climate Change) mandat till att ”värdera vetenskaplig, teknisk- och socioekonomisk information som relevant för förståelsen av klimatförändringar”.

Mandatet inkluderar också krigsföring av miljön. ”Geo-vetenskap” är känt, men den underliggande militära anslutning utgör inte heller ett objekt för politiska analyser eller vetenskapliga undersökningar av de tusentals sidor som ingår i IPCC’s rapport och bilagor, som baserar sig på inlägg skrivna av ca 2 500 vetenskapsmän, politiker och klimatforskare.

”Klimatkrigsföring” drabbar potentiellt mänskligheten i framtiden, men den har lyfts ut från rapporten för vilken IPCC erhöll sitt Nobels Fredspris år 2007.

HAARP-systemet är fullt fungerande men i många avseenden förkrympt existerande konventionellt och strategiskt vapensystem.

Från: http://politiken.biz/militarexperiment_med_vadret.html

* * *

Här finns också en film att se:
Angels Don´t play this HAARP på Google Video

…och vidare har jag fått uppgifter som talar om att de senaste årens världsomspännande utbyggnad av trådlösa kommunikationteknologier i själva verket är en civil förlängning av HAARP-systemet, dvs. 3G, GSM, Tetra, Wimax mf l… men jag får be att återkomma när jag fått mer kött på de benen…

Författare: Vaken.SE, Redaktionen: Änglar spelar inte på denna harpan!

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here