Ansvariga myndigheter, Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen som ingår i den offentliga makten i Sverige, påstår att det Europarådet säger om strålning inte har någon tyngd eller juridisk bindning i Sverige. Uttalandet är anmärkningsvärt då Europakonventionen sedan 1995 är inkorporerad i svensk grundlag och gäller därmed i sin helhet som svensk lag.

Europarådet skriver bl a i sin resolution nr 1815, maj 2011 att medlemsländerna skall vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, särskilt radiofrekvenser från mobiltelefoner och trådlöst i skolor och i klassrum eftersom barn är mer känsliga. Medlemsländerna skall ge företräde åt trådbunden Internet-anslutning i skolorna. Europarådet säger också att medlemsländerna skall skydda elöverkänsliga personer som lider av intolerans mot elektromagnetisk strålning och införa särskilda åtgärder för att skydda dem.
I Svensk grundlag i första kapitlet 2 §