Jag får väldigt höga värden, men flödet mäts per sekund och det blir mycket energi på ett dygn som passerar en kvadratdecimeter stor yta och genom kroppen och hjärnan på ett litet barn. Det är en teknisk strålning som skickar iväg energin som snabba intensiva pulsar genom kroppen.  Frekvenserna man använder i denna babyvakt är 1,8 GHz. Referensvärdet för 1,8 GHz bör vara 4 W/m2.

Man använder 500 MHz – 2 GHz vid genomlysning av biologisk vävnad (1) istället för röntgenstrålning, vilket bevisar att dessa våglängder och frekvenser passerar genom  biologisk, animalisk vävnad. Man bör också jämföra med det naturliga bakgrundsbruset som är beräknat till 0,000 000 000 000 5 W/m2/s och det pulsar inte, utan är bara ett svagt brus som kan variera något beroende på solens aktivitet.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM skriver också på sin webbsida : ”Radiovågor har förmågan att tränga in i kroppen och värma upp vävnaden. Exponeringen för radiovågor från babyvakter blir vanligtvis mycket låg, långt under den högsta nivån radiovågor som en produkt får exponera en användare för. Det visar mätningar som Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort tillsammans med finska Strålsäkerhetscentralen (STUK).”

SSM, påstår att babyvakter bara strålar när de blir aktiverade av babyns röst (2), men det stämmer inte. Det finns ett flertal babyvakter som strålar mer än DECT-telefoner hela tiden. Jag köpte en babyvakt och gjorde en testmätning. Jag kontaktade även tillverkarna som sålde babyvakter och det visade sig, att en av dem som Finska STUK mätt, strålade hela tiden, fast det nämner man inte i undersökningen.

I deras mätning använder man sig av enheten W/kg kroppsvikt, men jag använder enheten W/m2/s eftersom jag mätte babyvaktens effekttäthet. Myndigheterna nämner aldrig att energiflödet gäller bara en sekund. Vi kan exponeras för ungefär samma höga nivå under flera timmar, där vi sover och vistas mycket eller alltid dygnet runt. Det beror på hur mycket strålning som tränger in i vår bostad och hur starkt WiFi är i vår bostad eller hur ofta vi använder mobilen. Strålningen kan bli väldigt hög i bostaden p g a all teknik som avger teknisk strålning som i ”intelligenta” hus.

En babyvakt består av två delar. Den som sitter hos babyn är sändaren och föräldrarenheten är mottagare. Det är alltså babyenheten som strålar hela tiden på barnet. En sak som SSM aldrig nämner är, att strålningen är digital och pulsar snabbt ut  starka signaler. Denna pulsning påverkar nervsystemet och genom långvarig exponering, leder strålningen till skada och utmattning av bland annat hjärna och nervsystemet , vilket också syns i Socialstyrelsens diagnosstatistik (4). Teknisk strålning, visar i flera vetenskapliga studier, att det ger oxidativ stress (5).


Korttidsexponering, Mellantidsexponering och Dygnsexponering

Nu skall jag beräkna hur hög strålning ett litet barn som väger 3-4 kg blir exponerat för, av enbart en babyvakt under olika tidsperioder i förhållande till avståndet till babyvakten. Jag kommer att använda enheten mW/dm2/s då spädbarn har en liten kropp med en längd runt 45 – 52 cm. SSM påstår att barnet kan ligga alldeles intill  babyvakten. Jag väljer därför de avstånd jag mätt i denna film nedan, alldeles intill babyvakten, 1 meter, 1,5 meter, 2 meter och 3 meter från babyvakten.

Denna babyvakt, iNanny N20, sänder med frekvensbandet 1,8 GHz,  vilket är en våglängd av 16,7 cm som även GSM, 4G, använder. Detta frekvensband har hög svängningsenergi, 1 800 000 000 svängningar per sekund, samt har hög genomträngningsförmåga genom animalisk, biologisk vävnad.


Effekttäthet genom mätningar i förhållande till avståndet

A Intill Babyvakt högre än 20 mW/m2/s = 0,20 mW/dm2/s   

720 mW/dm2/timme = 0,720 W/dm2/ timme

2 160 mW/dm2/3 timmar = 2,160 W/dm2/ 3 timmar

5 040 mW/dm2/7 timmar = 5,40 W/dm2/7 timmar

17 280 mW/dm2/ dygn = 17,280 W/dm2/ dygn

Under bara en timme blir varje kvadratdecimeter av barnet exponerat för minst 0,720 W/dm2/ timme. Är det verkligen svag strålning när det naturliga bakgrundsbruset är 0,005 pikowatt per kvadratdecimeter?

Om föräldrarna lägger babyvakten intill barnet i barnvagnen kan varje kvadratdecimeter av barnets kropp och hjärna träffas av totalt 17,280 W/dm2 under ett dygn. Denna strålning bioackumuleras i barnets kropp, så till vida att nervsystemet och hjärnan försöker kompensera för denna stresspåverkan, som denna pulsande energi har på kroppen och hjärnan, men till en viss gräns, vilket är individuellt (3). Teknisk strålning ger som sagt också oxidativ stress (5)


B En meter från babyvakten får man också samma värden, eftersom mätvärdet visar högre än 20 mW/m2 = 0,20 mW/dm2/s, en meter från babyvakten

720 mW/dm2/timme  

2 160 mW/dm2/3 timmar = 2,160 W/dm2/ 3 timmar

5 040 mW/dm2/7 timmar = 5,40 W/dm2/7 timmar

17 280 mW/dm2/ dygn = 17,280 W/dm2/ dygn


C Avstånd 150 cm högsta mätvärde  14,84 mW/m2/s = 0,148 mW/dm2/s

532,8 mW/dm2/ timme

1 598,4 mW/dm2/ 3 timmar = 1,598 4  W/dm2/ 3 timmar

3 729,6 mW/dm2/ 7 timmar = 3,729 6 W/dm2/ 7 timmar

12 787,2 mW/dm2/dygn = 12 787 2 W/dm2/dygn

Om barnet ligger 1,5 meter från babyvakten, blir varje kvadratdecimeter av barnet  exponerat för 532,8 mW/dm2/ pulsad energi under en timme, vilket är fruktansvärt mycket energi för ett litet nyfött barn, att bli exponerat för.


D Avstånd två meter, högsta mätvärde  8,68 mW/m2/s = 0,0868 mW/dm2/s

312,48 mW/dm2/ timme

937,44 mW/dm2/ 3 timmar = 0,937 44 W/dm2/ 3 timmar

2 187, 36 mW/dm2/ 7 timmar = 2,187 36 W/dm2/ 7 timmar

7 499,52 mW/dm2/ dygn = 7,499 52 W/dm2/dygn

Ligger barnet två meter från babyvakten blir varje kvadratdecimeter av barnet  exponerat för 312,48 milliwatt per kvadratdecimeter pulsad energi under bara en timme.


E Avstånd tre meter högsta mätvärden Babyvakt 7,83 mW/m2 = 0,0783/dm2/s

281,88 mW/dm2/s = 0,281 88 W/dm2/timme

845,64 mW/dm2/s = 0,843 64 W/dm2/ 3 timmar

1973,16 mW/dm2/s =  1,973 16 W/dm2/7 timmar

6765,12 mW/dm2/s = 6, 765 12 W/dm2/dygn

Ligger barnet tre meter från babyvakten blir varje kvadratdecimeter av barnet exponerat för  281,88 milliwatt per kvadratdecimeter pulsad energi under bara en timme. En teknisk strålning som de inte är biologiskt anpassade till och kommer att skada deras hälsa på olika sätt och med stor sannolikhet förkorta livet avsevärt.


Sammanfattning
Beräkningen visar att även om det nyfödda barnet ligger tre meter från babyvakten blir det exponerad för mycket hög teknisk strålning ,0,281 88 W/dm2/timme, som pulsar genom kroppen.
Om föräldrarna lägger babyvakten intill barnet i barnvagnen, kan varje kvadratdecimeter av barnets kropp och hjärna träffas av totalt 17,280 W/dm2 under ett dygn.
Denna strålning bioackumuleras i barnets kropp, som försöker anpassa sig till de ständigt stressande impulserna som passerar genom kroppen. Den tekniska strålningen påverkar särskilt det känsliga nervsystemet och hjärnan. Bioackumuleringen sker till en viss gräns, vilket är individuellt (3). Teknisk strålning ger också, som tidigare nämnts, oxidativ stress (5) vilket leder till cellskador och så småningom till cancer. Man ser också att just neurologiska hjärnskador ökat dramatiskt hos den unga generation, enligt Socialstyrelsens statistik, som beteendestörningar och hyperaktivitetsstörningar F90 . Men även andra neurologiska störningar som:
  • utmattningssyndrom F43
  • trötthetssyndrom G93.3
  • nedsatt intellektuell förmåga R40-R46
  • huvudvärk R51
  • smärta värk R52
  • sjukdomskänsla R53
  • yrsel och svindel 42
Denna ökande ohälsa beror inte enbart på babyvakter hos den unga generationen, utan på en allmänt ökad teknisk strålning i vår livsmiljö. Det är strålning från WiFi i hemmen, strålning från mobiler och annat trådlöst i hemmen. Strålning från grannar och strålning från mobilantennerna i omgivningen som belastar och stressar kroppens organ dygnet runt. Alltså leder till en långtidseffekt som bryter ner kroppens funktioner.
Folkmord i slowmotion.
2. Babyvakt iNanny N20 Baby monitor rays constantly very high radiation that may harm baby

 

Solveig Silverin, miljöingenjör

Originaltext: solveig21miljoblogg.wordpress.com, Babyvakter som strålar hela tiden, kan exponera barnet för pulsad energi upp till 17,280 W/dm2 per dygn

 

1 Examensarbete som jämför de olika röntgenmetoderna: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1021885/FULLTEXT01.pdf

2 Resultatet av vår mätning https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/babyvakter/

3  Rysk studie 1972  sammanställning av 1000 rapporter Hygienic Problems of the effekt of Microwave Electromagnetics fields on the Body

4 Den pulsade mikrovågsstrålningen är orsaken till den ökande ohälsan

5  2017 In vitro non-thermal oxidative stress response after 1800 MHz radiofrequency radiation. Kortvarig RF-exponering avslöjade transient oxidationsreducerande obalans i fibroblastceller efter anpassning till tillämpade experimentella förhållanden.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28836500

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här