Det här är historien om hur ett gäng makthavare för inte så länge sedan utförde en statskupp i Sverige och hur de flesta politiker och svenskar inte ens märkte det, förrän det var för sent.

Låt oss börja från början:

På 1930-talet medförde den ekonomiska krisen efter börskraschen 1929 depression och växande arbetslöshet. Tidigare hade den svenska kronan varit knuten till guldmyntfotenheten, det vill säga ett penningsystem där valutaenheten bundits i ett visst förhållande till guld. Systemet avsåg att medföra stabilisering av penningvärdet och stabila växelkurser mellan länder med guldmyntfot. Det här systemet inskränkte också mindre nogräknade politikers inflytande på finanspolitiken eftersom en fast värdemätare på valutan gav små möjligheter att bedriva en inflationsdrivande politik för att främja statens intressen på medborgarnas bekostnad.

Under de här åren var den så kallade makroekonomiska utvecklingen i världsekonomin framgångsrik. Det rådde rätt hög tillväxt, prisnivån var stabil och räntorna låga, samtidigt som den finansiella marknaden i världen hanterade stora flöden av kapital utan destabiliserande spekulation mot de fasta valutakurserna. Nationalekonomen John Maynard Keynes utvecklade en teori som gick ut på att staten höll igång ekonomin i sämre tider genom att exempelvis anställa folk i offentlig sektor. En stabil samhällsbalans kan bara uppnås om arbetslösheten minskas till en dräglig nivå och löneskillnader mellan högt och lågt minskas, menade Keynes.

Den ekonomiska implikationen av en sådan politik är att lägre inkomstgrupper kommer spendera sina löneökningar, och sålunda stimulera ekonomisk tillväxt. Budgeten fick gå back ibland bara man höll sysselsättni