Ännu en gång slår en domstol fast att mobiltelefonanvändning orsakat en arbetstagares hjärntumör. Fallet gäller en tekniker som arbetade för Telecom Italia och använde mobilen i snitt fyra timmar om dagen i arbetet under 15 år. Domstolen konstaterar även att forskning eller experter finansierade av telekombolagen samt ICNIRP-medlemmar är mindre tillförlitliga än forskare och experter som är oberoende från telekomindustrin. ICNIRP har rekommenderat de gränsvärden som gäller för mobiltelefoner, WiFi och basstationer och som utesluter skydd mot bland annat cancer. ICNIRP-medlemmar har dominerat utredningar om risker med mobilstrålning för svenska myndigheter och för WHO. EU:s utredning SCENIHR dominerades av experter med finansiella bindningar till telekombolag.

Den nya domen bekräftar därmed samma slutsats om samband mellan den telekomanställde teknikerns mobiltelefonanvändning och hörselnervstumör från 2017 i tidigare instans, domstolen i Ivrea, som Strålskyddsstiftelsen tidigare rapporterat om. Eftersom den förlorade parten, INAIL, överklagade domen, togs fallet upp ännu en gång i högre instans och det nya beslutet är alltså resultatet av den andra prövningen. Telekomteknikern får ersättning för arbetsskada av den förlorande parten INAIL (Instituto Nationale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sur Lavoro). Det är ett statligt institut som ska ge arbetstagare ersättning vid arbetsskador.

Roberto Romeo arbetade som tekniker för ett telekombolag. Under 15 år mellan 1995 och 2010 använde han mobilen mycket varje arbetsdag, mellan 2 och 7 timmar per dag i genomsnitt 4 timmar om dagen. I Italien anses mobilanvändning 1 timma eller mer varje dag vara “intensiv användning”.

År 2010 fick han diagnosen hörselnervstumör, en tumör som sitter på hörselnerven. Tumören uppstod på samma sida som mobilen användes. Hörselnervstumören kunde opereras bort, men Roberto Romeo förlorade hörseln på den sida där tumören satt vilket är vanligt vid hörselnervstumör. Andra möjliga konsekvenser är förlamning av delar av ansiktet.

“Solida belägg” för samband
Domstolen i Turin konstaterar att det har framlagts ”solida belägg” som bekräftar ett kausalt samband mellan Roberto Romeos exponering för radiofrekvent strålning (mikrovågsstrålning) från mobiltelefon och sjukdomen som uppstod”.

Domstolen bygger sitt ställningstagande på epidemilogiska studier av mobilanvändare som visat förhöjd risk för hörselnervstumör, djurstudier som visat ökad förekomst av samma tumörform samt mannens intensiva användningen under många år, kombinerat med avsaknaden av andra faktorer som kan ha orsakat sjukdomen.  Det är studier från den svenske cancerläkaren Lennart Hardell och medarbetare som visar förhöjd risk för hjärntumör och hörselnervstumör pga mobilanvännding och Interphone-studien som också visade förhöjd risk för både hjärntumör (2010) och hörselnervstumör (2011) som bland annat legat till grund för ställningstagandet. Stora djurstudier från Ramazziniinstitutet i Italien och NTP i USA som båda under senare år visade ökad förekomst av samma tumörform (schwannom) som hörselnervstumör, har också haft betydelse för domstolens beslut.

NTP-studien som publicerades i sin helhet åren 2018-2019 fann “klara belägg” för tumörer av typen malignt schwannom. (NTP: “Clear evidence of tumors in the hearts of male rats. The tumors were malignant schwannoma” En expertpanel som NTP anlitade för att utvärdera resultaten slog fast att strålningen från mobiltelefoner är carcenogen (för hjärtat – schwannom och för hjärnan – gliom).

Domstolen konstaterar även att 76% av mobiltelefoner som undersökts kan avge högre nivåer av radiofrekvent strålning än gällande gränsvärden. Vidare finns det belägg för att antalet fall av hörselnervstumör ökat i olika delar av världen exempelvis över 3 gånger mellan 2001 och 2012 i Leyden, Holland och två gånger ökning i Minnesota, USA mellan 1995 och 2016. I hela USA har sjukdomen också ökat. Det framkommer även att antalet fall av hjärntumörer ökat betydligt i Danmark sedan början av 2000-talet.

Enligt domstolen finns det ”hög sannolikhet” för sambandet mellan mannens tumör och strålningen som mobilen sände ut.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här