I en tid när hänsyn är trendigt, och behövs mer än någonsin, gör Malmö stad det motsatta. En av tidens viktigaste påverkansfaktorer är elektrosmog, men kommunen viftar bort det – trots forskning, påtryckningar från allmänhet och ett medborgarinitiativ med konkreta förslag.

Elektrosmog är en förorenande/störande variant av elektromagnetism som reglerar allt från små organismer till planetära system → elektrosmog har potential att fundamentalt störa både biosfär och atmosfär. Denna risk och störning har ökat snabbt de senaste 20 åren. Elektrosmog (hädanefter ES) ökar ännu snabbare nu då 5G* införs.
* 5G = femte generationens mobiltelefoni som inkluderar A.I. , internet of things och Global wi-fi.

Parallellt med exponeringen ökar även antalet elöverkänsliga (EHS) och övriga drabbade.
Men i Sverige är det väl mindre allvarligt? (EHS är en erkänd funktionsnedsättning här.) Tyvärr inte. Det ser bra ut i teorin men i verkligheten är det illa.
Det är därför relevant att tala om diskriminering – både för EHS:are och för folk som vill nyttja sin rättighet att slippa ES.

Och nu drar telekombranschen igång 5G i flera svenska städer (officiellt – de har redan smygkört ett tag på flera ställen då delar av 5G-konceptet ej kräver tillstånd samt kallas 4G LTE istället). Tele2, Telia och Tre är väldigt aktiva, och tar sig in i våra hem även via routrar (Tele2 delvis via partnern ComHem).

Malmöläget

Exponeringen ökar särskilt i en stad som Malmö, och via demokrati-verktyget ”Malmöinitiativet” uppmanades kommunen (2020-02-13) att beakta ökningen och vidta hänsynsåtgärder.*
* Enligt Försiktighetsprincipen, hänsynskapitlen i Miljöbalken, flera internationella konventioner.

Bild 25/4: Stora antenner i centrala Malmö (mittemot BVC Bambino). Men många 5G-antenner är små och vissa syns inte alls.

Kommunen meddelade att ärendet skulle hanteras av endast miljönämnden vilket direkt begränsar goda resultat då frågan täcker flera nämnder. De meddelade även att ärendet skulle behandlas på sammanträdet i slutet av mars. Kort därefter flyttades ärendet till april istället (man insåg nog att ärendet krävde en större utredning än merparten av de triviala frågor som normalt ställs).

Efter ärendets behandling kom ett ”yttrande” [MN-2020-1437-Yttrande över malmöinitiativ nr EF20190138 – Åtgär] från nämnden (gällande initiativet ”Åtgärda den akuta elektrosmog-situationen [MÖ-initativ Elsmog 14 nov2019]”), och detta yttrande bemöts nedan.

Analys av kommunens Yttrande
Egentligen räcker det med deras sammanfattning för att visa på yttrandets brister:
Då vägledande myndigheters bedömningar och rekommendationer inte stödjer åtgärdsförslagen eller de påståenden om miljö- och hälsoeffekter som förslagen baseras på, föreslås att miljönämnden avslår de föreslagna åtgärderna.

(Man vill inte själv ta ansvar utan hänvisar till andra. Dessutom grundar man sitt avslag på förlegade och hårt kritiserade värden från 90-talet.)

Men om vi går vidare i yttrandet finns det flera anmärkningar:
Det som sägs först i bedömningsskrifter (som t.ex. detta yttrande) sätter tonen för hela dokumentet och påverkar läsaren.

Redan i inledningen reducerar man initiativet till ”en oro för utbyggnaden av publik Wi-Fi ” och 5G, när det i själva verket handlar om mycket mer än så. Och i det korta inledningsstycket nämner man frekvenser. Varför? Troligen för att ytterligare reducera, förenkla och ta billiga poänger. Men här finns ingen poäng för kommunen att hämta – tvärtom så bevisar man sin okunskap: En signals skadlighet avgörs av minst fyra faktorer, varav frekvens ofta är den minst relevanta. (Modulation och styrka är båda mer relevanta.)

Sedan (i kapitlet om kunskapsläget) följer en orgie* av upprepningar, av ovan nämnda förlegade gränsvärden och hårt kritiserade myndigheter (för bl.a. jäv), och ger vinklad info som t.ex:

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten har EU:s vetenskapliga kommitté SCHEER i en rapport från 2015 fastslagit att ”det inte finns några tydliga samband mellan elektromagnetiska fält och allvarliga hälsorisker så länge gällande referensvärde respekteras”.”

Dessa ”fält” innefattar magnetfält, el-fält och radiovågor (strålning) – tre komponenter med olika egenskaper, måttenheter och biologisk verkan. Att klumpa samman dessa i ett (i övrigt svagt) påstående sänker både trovärdighet och relevans… och vi bör återigen fråga om det beror på okunskap eller på vilja att tysta motparten med härskande retorik.

Och var finns referensen? Efter en timmes letande hittades inget på SSM.se. På SCHEER:s hemsida hittades en ”Opinion” (åsikt) från 2015 som passar in på beskrivningen, men den är mättad med osäkerheter och reservationer … och saknar den enorma mängd forskning som bevisar skadligheten. Sedan publicerar SCHEER ett ”Statement” (2018) där de istället varnar för ES.

Yttrandets kärnbudskap är att det inte finns tydliga bevis för skadlighet, och för att stärka budskapet försöker man minska betydelsen av de drabbade med påståendet att det finns “däremot vetenskapligt stöd för en förväntanseffekt”. Något som industrin gärna använt som argument i många år – inklusive de närliggande begreppen ”psykosomatiska symptom” och ”inbillningssjuka”.

* Denna orgie tar upp merparten av yttrandet.

Följande kapitel beskriver myndigheter och roller. Bl.a. detta lite motsägelsefulla påstående:
Myndigheter ansvarar inte för strålskyddet, det gör verksamhetsutövarna. Strålskyddsmässigt har Strålsäkerhetsmyndigheten ansvar men enligt miljöbalken är det kommunerna som ansvarar för tillsyn.

Och detta intressanta: ”Malmö stad har däremot inget mandat att stoppa införandet av 5G.” (som återigen indikerar flykt från ansvar samt industrins makt).

Avslutningsvis gör nämnden en bedömning av förslagen i initiativet:
Det finns sex beaktanden (inkl EHS) men endast den sista (som innefattar tre åtgärdsförslag) berörs. Och i alla tre förslag väljer de att vända uppmärksamheten bort från det lokala & konkreta (som de själva faktiskt kan göra) och istället mot det mer generella. Dessutom hävdar de att ”någon möjlighet för kommunen att besluta om lokala regler” inte finns. Märkligt – då Paris, Salzburg, Wien m.fl. redan gjort just det. Och de påstår att en sådan åtgärd ”går emot tillsynsvägledande myndighets bedömningar”, vilket är felaktigt (en ändring av gränsvärdet ändrar inte praxis, konceptet eller myndighetens uppdrag). Och för att det ska gå ”emot” krävs att ändringen har en motsatt effekt/går emot syfte & mål, men då målet är att skydda har det snarare en förstärkt effekt (om nu Malmö stad verkligen vill skydda?).

Ett EMF-år i Malmö

I samtal med kommunala tjänstemän sommaren 2019 framkom att Malmö inte har ”5G” och heller inga planer på att skaffa det.

April 2020: Yttrandet är linje med påståendet från förra sommaren.

Juni 2020: Industrin sätter (officiellt) igång 5G.

El-smog: Malmö stad väljer diskriminering istället för hänsyn

Vidare läsning/referenser
Forskning: https://www.emf-portal.org/en  + https://ehtrust.org/science/
+ https://bioinitiative.org/conclusions/

Mer om 5G & ES + referenser: https://femgeko11.wordpress.com/vad-5-g/

Vakenartiklar om 5G

Malmöinitiativet: https://malmo.se/initiativet

Initiativ/e-petitionen: https://malmo.flexite.com/malmo_fp/listview/3GLM/detailsView/2421

Miljönämnden i Malmö stads yttrande:MN-2020-1437-Yttrande över malmöinitiativ nr EF20190138 – Åtgär

Angående [EHS-situationen i Europa https://tabttraad.home.blog/2020/06/16/ehs-dagen-topforskere-er-enige-om-nye-maader-at-udforske-den-omstridte-lidelse/ ] (dansk text),

och [i Sverige https://eloverkanslig.org/eloverkanslighet/ ].

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här