Vad är vaken.se?

Det grundläggande syftet med vaken.se är att stödja alla människor oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller politisk tillhörighet att möta sina behov av fysisk, mental, andlig och ekonomisk frihet och välstånd. Vaken.se är en gräsrotsrörelse som är helt politiskt och religiöst oberoende och består av de människor som vill bidra till dess syfte. Vaken är en naturlig del av en större löst knuten global rörelse för sanning och rättvisa. Vakens grundpelare är ödmjukhet, öppenhet, empati, ärlighet samt medvetenhet. Vaken.se består av ett webbmagasin och ett forum där vi tillsammans kan studera och dela vår kunskap och våra funderingar. Vaken.se startades under 2004 av Mikael Cromsjö. (micro) och har sedan dess växt till en välbesökt sida med runt 35 tusen besökare per månad. Vaken.se anordnar även träffar, föreläsningar, informationsutdelning och andra aktiviteter. En stor del av vakens arbete består i att underlätta kunskapsspridning. ”Kunskap är makt” är ett gammalt talesätt och beskriver bland annat hur man kan kontrollera människor genom att undanhålla dem information. Men Kunskap är även frihet då den ger oss makt att befria oss från samma kontrollmekanismer och stödja oss att utvecklas som individer.

Kunskap är frihet!

Vaken.se:s vision är att genom att tillgängliggöra denna kunskap till människor i Sverige kunna bidra till att höja medvetande och förståelse. Vi önskar att det i sin tur ska leda till en friare och öppnare värld där vi kan leva i harmoni med varandra och jorden.

Vaken.se underhålls och drivs av vakens administrationsgrupp. Administrationsgruppen har till uppgift att säkerställa att vaken.se håller sig till dess vision och målsättning. Administrationsgruppen använder sig av empatisk kommunikati