Vad är Vaken.se?

Det grundläggande syftet med vaken.se är att stödja alla människor oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller politisk tillhörighet att möta sina behov av fysisk, mental, andlig och ekonomisk frihet och välstånd.

Vaken.se är en gräsrotsrörelse som är helt politiskt och religiöst oberoende och består av de människor som vill bidra till dess syfte. Vaken är en naturlig del av en större löst knuten global rörelse för sanning och rättvisa. Vakens grundpelare är ödmjukhet, öppenhet, empati, ärlighet samt medvetenhet. Vaken.se består av ett webbmagasin och nätverk i sociala medier där vi tillsammans kan studera och dela vår kunskap och våra funderingar. Vaken.se startades under 2004 av Mikael C. (micro) och har sedan dess växt till en välbesökt sida med runt 50 000 besökare per månad och en räckvidd i sociala medier på över 100 000 personer per månad. Vaken.se anordnar även träffar, föreläsningar, informationsutdelning och andra aktiviteter. En stor del av Vakens arbete består i att underlätta kunskapsspridning. ”Kunskap är makt” är ett gammalt talesätt och beskriver bland annat hur man kan kontrollera människor genom att undanhålla dem information. Men Kunskap är även frihet då den ger oss makt att befria oss från samma kontrollmekanismer och stödja oss att utvecklas som individer.

Kunskap är frihet!

Vaken.se:s vision är att genom att tillgängliggöra denna kunskap till människor i Sverige kunna bidra till att höja medvetande och förståelse. Vi önskar att det i sin tur ska leda till en friare och öppnare värld där vi kan leva i harmoni med varandra och jorden.

Vaken.se underhålls och drivs av vakens administrationsgrupp. Administrationsgruppen har till uppgift att säkerställa att vaken.se håller sig till dess vision och målsättning. Administrationsgruppen använder sig av empatisk kommunikation för att hitta lösningar till de olika situationer som uppstår i vårt arbete.

En ny värld

Här följer en sammanställning av några grundidéer som många inom denna rörelse delar. Det finns ingen konsensus för vad som är sant eller falskt så se endast detta som en ingång till att förstå en ny världsbild. För att kunna förstå och ta till sig dessa idéer så krävs det att man själv tar sig tiden att studera de olika ämnena genom olika opartiska källor. Tänk även på att ta det försiktigt, då det finns en maxgräns för hur mycket man kan ta in på kort tid.

Det som står i denna artikel bygger på ett stort underlag från olika forskare. Det finns dock säkert slutsatser som är felaktiga och delar som har missats. Så studera det själv och skapa din egen bild.

Två olika världsbilder

Efter att ha studerat en mängd information från flera olika källor både på Internet och från olika kända och okända personer genom historien så har vi kunnat urskilja ett samband som även många andra oberoende sökare kommit fram till.

I stora drag kan man säga att det genom tiderna alltid har funnits två olika världsbilder. En yttre, allmän syn på världen och en inre, esoterisk syn. Den yttre bilden karaktäriserats av att vara kraftigt förenklad och har till yttersta syfte att erbjuda den stora massan en världsbild som inte stör ordningen för den styrande klassen. Den esoteriska världsbilden är bara tillgänglig för de få och utvalda.

Det är mycket lätt att hitta olika exempel på detta i historieböcker, men det är inte så många som tror att det kan finnas så olika världsbilder även idag.

Här på vaken.se presenterar vi material som visar att det inte bara finns andra världsbilder utan att dagens normativa världsbild utgör en större påverkan på oss än kanske någonsin förr.

Esoterisk (grek. Esoterikos: inåtvänd) Avsedd endast för de invigda, svårtillgänglig.

Exoterisk (grek. Exoterikos: yttre) Populär, avsedd för den stora allmänheten.

Läs med ett öppet sinne

Vi vill att du skall kunna ta del av denna kunskap eftersom den har hjälpt oss att förstå världen. Den har även gett mig verktyg att själv kunna leva ett rikare och friare liv.

För att kunna ta in informationen rekommenderar jag att du försöker läsa och studera utan att bedöma i termer av sant eller falskt. Det material som du kommer att börja studera är så omvälvande att du inte längre kan använda dina tidigare referensramar till att bekräfta dess sanning.

Försök istället läsa det som om det vore en roman, och se hur det känns efteråt. Om du tycker att det blir för mycket nya intryck och att det känns mörkt och otäckt, så ta en paus. När vi vågar titta på det som inte känns behagligt så ger det oss en möjlighet att förändra det, så att vi kan gå vidare och utvecklas.

Maktens historia

För att förstå dagens situation måste man först studera historien. Det som är utmärkande genom tiderna är hur samhällen i olika mån har styrts av en liten grupp människor, och att kunskapen och makten har gått i arv inom klassen.

För att skydda den kunskap och den makt som gått i arv så har det inrättas olika sällskap där kunskapen och makten förvaltats. Traditionellt sett har religion och den styrande samhällsklassen varit likadana genom tiden, och det har varit prästerskapet som blivit den bas vilket makten har vilat på.

Vi har idag fortfarande flera olika sällskap med anor hundratals år tillbaka i tiden. Det är sällskap som Tempelriddareorden, Frimurarorden, Jesuitordern för att nämna några få.

Det är viktigt att förstå att de mest inflytelserika grupperna som agerar idag har en kontinuitet långt tillbaka i tiden. Deras mål är inte kortsiktig vinstmaximering utan en långsiktig strategi att utvidga makt och genomföra högre målsättningar som kan liknas vid religiös fanatism.

“The very word ’secrecy’ is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings.”
– John Fitzgerald Kennedy

Piskan och moroten

Mycket av våra idéer om hur världen styrs i dag vilar på den yttre världsbild som vi dagligen får presenterad för oss genom media, skola, reklam och politik. Att tänka sig att medierna idag inte är fria och att all information inte slutligen når folket, känns orealistiskt för många.

Dagens kontrollsystem är någonting mycket komplext som har utarbetats under lång tid. En av dess viktigaste delarna är det sätt varpå vi har fått lära oss att hantera auktoriteter och kommunikation i hierarkiska modeller. I stora drag möjliggör vårt hierarkiska system för auktoriteter att ge order till understående utan att behöva förklara eller ens veta vad syftet med dessa order är.

Därmed kan de påverka samhället utan att delge sina egna syften och sin världsbild, utan istället ge en förenklad och felaktig bild till understående, som i sin tur i olika mån gör samma sak gentemot sina understående.

”A whip for the horse, a b