Är det möjligt att göra alla samhällets invånare ekonomiskt oberoende, avskaffa arbetslöshet, skatter, kriminalitet och utanförskap i en handvändning utan att belasta individen, planeten och miljön?

Eller är det en utopi?

Jag tror inte på en universell lösning som gynnar alla. Då vi alla är individer så krävs det en lösning där alla får komma till tals. Detta är nog en utopi i sig själv men vi måste börja någonstans och av historien att döma så har vi hittills inte lyckats särskilt bra.

Personligen lutar jag åt en kombination av Freedom Force International (FFI); Partiet de Fria (PDF) och Per Lundgrens Nya Ekonomiska System (NES). Den förstnämnda är mer eller mindre en troslära(som jag går in på längre ner i texten) ungefär som de 10 budorden. Läs dem dock först innan du förkastar dem. Det har ingen religiös innebörd utan handlar om hur vi förhåller oss till varandra och till det som vi i allmänhet kallar för ”staten”.

Partiet de Fria bygger på FFIs lära och är ett parti vars syfte är att inte bli ett av flera partier i detta illusionära flerpartisystem, vars egentliga syfte är en demokratinedmontering och dölja bedrägeriet bakom framställning av det som vi känner till som pengar. Hur detta går till gick jag igenom i min tidigare artikel från november 2014. PDF ämnar inte att bli ett nytt kontrollorgan över massorna utan tvärtom, vara en plattform i förändringens tid genom att upplysa och sprida information och visa på alternativ till detta defekta system vi idag genomlider. Visst säger säkert andra partier detta också, men PDF är bara ett verktyg för förändring; inte ett slutmål. När förändring väl har genomförts så finns det ingen nödvändighet för partiets existens mer.

NES bygger i sin tur – med- eller omedvetet – på FFIs lära. Om Per ens är bekant med FFI låter jag vara osagt men när jag satte mig in i de båda varianterna så kunde jag inte annat än slås av hur perfekt de tillsammans skulle kunna fungera. Per Lundgrens böcker om NES är skrivet enligt principen om multiförfattarskap. Informationen är en gåva som är tänkt att utvecklas vidare och växa genom gemensam försorg.

Låt mig gå igenom delarna i maskineriet.

FFI bygger på en serie principer som jag nedan fritt översatt från deras hemsida. De talar för sig själva så någon vidare förklaring behövs inte.

  1. Rättigheters inneboende natur

Jag tror att enbart individen har rättigheter, inte den kollektiva gruppen; att dessa rättigheter är inneboende hos varje individ, inte något som staten ger dig; för om staten har den makten så har den även makten att ta dem ifrån dig; och det är oförenligt med personlig frihet.

Jag tror att en rättvis stat får sin makt enbart genom sina medborgare. Därför kan staten aldrig antas göra något som den enskilde medborgaren inte får lov att göra. Annars blir staten en makt i sig själv och samhällets härskare istället för dess tjänare.

  1. Individens herravälde

Jag tror att ett av de största hoten mot frihet är att tillåta en grupp, vilken som helst, oavsett dess numerära överlägsenhet, att förneka en minoritets rättigheter; och en av den rättvisa statens primära funktioner är att försvara varje individ från majoritetens girighet och hänförelse.

  1. Valfrihet

Jag tror att önskvärda sociala och ekonomiska objektiv bättre uppnås genom frivilliga handlingar än genom lagligt tvång. Jag tror att socialt sinneslugn och broderskap bättre uppnås genom tolerans, övertygelse och kraften i goda föredömen än genom lagligt tvång. Jag tror att de i nöd tjänas bättre av generositet, vilket innebär givande av ens egna pengar snarare än via välfärd där andras pengar ges genom lagligt tvång.

  1. Rättighet till egendom är en mänsklig rättighet

Jag tror att den mänskliga känslan inför privat egendom är en positiv kraft för att den skapar ett incitament för produktion, vilket är nödvändigt för mänsklighetens materiella stöd. Den belönar rättvist dem som använder tillgångarna förståndigt och straffar dem som missbrukar dem. Dem utan egendom är beroende av andra för överlevnad