Är det möjligt att göra alla samhällets invånare ekonomiskt oberoende, avskaffa arbetslöshet, skatter, kriminalitet och utanförskap i en handvändning utan att belasta individen, planeten och miljön?

Eller är det en utopi?

Jag tror inte på en universell lösning som gynnar alla. Då vi alla är individer så krävs det en lösning där alla får komma till tals. Detta är nog en utopi i sig själv men vi måste börja någonstans och av historien att döma så har vi hittills inte lyckats särskilt bra.

Personligen lutar jag åt en kombination av Freedom Force International (FFI); Partiet de Fria (PDF) och Per Lundgrens Nya Ekonomiska System (NES). Den förstnämnda är mer eller mindre en troslära(som jag går in på längre ner i texten) ungefär som de 10 budorden. Läs dem dock först innan du förkastar dem. Det har ingen religiös innebörd utan handlar om hur vi förhåller oss till varandra och till det som vi i allmänhet kallar för ”staten”.

Partiet de Fria bygger på FFIs lära och är ett parti vars syfte är att inte bli ett av flera partier i detta illusionära flerpartisystem, vars egentliga syfte är en demokratinedmontering och dölja bedrägeriet bakom framställning av det som vi känner till som pengar. Hur detta går till gick jag igenom i min tidigare artikel från november 2014. PDF ämnar inte att bli ett nytt kontrollorgan över massorna utan tvärtom, vara en plattform i förändringens tid genom att upplysa och sprida information och visa på alternativ till detta defekta system vi idag genomlider. Visst säger säkert andra partier detta också, men PDF är bara ett verktyg för förändring; inte ett slutmål. När förändring väl har genomförts så finns det ingen nödvändighet för partiets existens mer.

NES bygger i sin tur – med- eller omedvetet – på FFIs lära. Om Per ens är bekant med FFI låter jag vara osagt men när jag satte mig in i de båda varianterna så kunde jag inte annat än slås av hur perfekt de tillsammans skulle kunna fungera. Per Lundgrens böcker om NES är skrivet enligt principen om multiförfattarskap. Informationen är en gåva som är tänkt att utvecklas vidare och växa genom gemensam försorg.

Låt mig gå igenom delarna i maskineriet.

FFI bygger på en serie principer som jag nedan fritt översatt från deras hemsida. De talar för sig själva så någon vidare förklaring behövs inte.

 1. Rättigheters inneboende natur

Jag tror att enbart individen har rättigheter, inte den kollektiva gruppen; att dessa rättigheter är inneboende hos varje individ, inte något som staten ger dig; för om staten har den makten så har den även makten att ta dem ifrån dig; och det är oförenligt med personlig frihet.

Jag tror att en rättvis stat får sin makt enbart genom sina medborgare. Därför kan staten aldrig antas göra något som den enskilde medborgaren inte får lov att göra. Annars blir staten en makt i sig själv och samhällets härskare istället för dess tjänare.

 1. Individens herravälde

Jag tror att ett av de största hoten mot frihet är att tillåta en grupp, vilken som helst, oavsett dess numerära överlägsenhet, att förneka en minoritets rättigheter; och en av den rättvisa statens primära funktioner är att försvara varje individ från majoritetens girighet och hänförelse.

 1. Valfrihet

Jag tror att önskvärda sociala och ekonomiska objektiv bättre uppnås genom frivilliga handlingar än genom lagligt tvång. Jag tror att socialt sinneslugn och broderskap bättre uppnås genom tolerans, övertygelse och kraften i goda föredömen än genom lagligt tvång. Jag tror att de i nöd tjänas bättre av generositet, vilket innebär givande av ens egna pengar snarare än via välfärd där andras pengar ges genom lagligt tvång.

 1. Rättighet till egendom är en mänsklig rättighet

Jag tror att den mänskliga känslan inför privat egendom är en positiv kraft för att den skapar ett incitament för produktion, vilket är nödvändigt för mänsklighetens materiella stöd. Den belönar rättvist dem som använder tillgångarna förståndigt och straffar dem som missbrukar dem. Dem utan egendom är beroende av andra för överlevnad och de som är beroende av staten måste tjäna staten. Därför är privat egendom en mänsklig rättighet och essentiell för välgång, rättvisa och frihet.

 1. Pengar utan monopol

Jag tror på friheten att acceptera eller förkasta vilket valuta som, eller andra former av pengar, baserat helt och hållet på min personliga bedömning av dess värde, då ett monopolistiskt utfärdande leder ofrånkomligen till korruption, inflation och legaliserad plundring av gemene man.

 1. Jämlikhet inför lagen

Jag tror på att alla medborgare skall vara lika inför lagen, oavsett deras nationella ursprung, ras, religion, kön, utbildning, ekonomisk status, livsstil eller politiska åsikter. Likaledes skall ingen grupp ges privilegierad behandling, oavsett dess värde eller popularitet i sak. Att favorisera en grupp framför en annan är inte jämlikhet inför lagen.

 1. Statens rätta roll

Jag tror att statens rätta roll är negativ, inte positiv; defensiv, inte aggressiv. Den skall försvara och inte tillhandahålla; för om staten har rätt att tillhandahålla för några så måste den också kunna ta från andra, vilket alltid leder till legaliserad plundring och förlust av egendom. Om staten är stark nog att ge oss allt vi behöver så är staten samtidigt stark nog att ta ifrån oss allt vi har. Därför är statens rätta funktion att försvara medborgarnas liv, frihet och egendom, inget mer. Den bästa staten är den som styr minst.

FFI bygger som du kanske redan räknat ut på individualism. Individualismen vilar I sin tur på tre pelare: rättigheter; jämlikhet; valfrihet. Den raka motsatsen till kollektivism vilket är det vi lever under i dag, oavsett vad våra demokratiskt valda ledare säger. Tror du inte på mig så fråga dig själv! Hur mycket av det du idag gör i ditt liv, kommer utav din egna helt opåverkade fria vilja?

Svaret kommer kanske som en chock om man är ärlig mot sig själv. Detta är inget sätt att leva. Det är en ren transportsträcka, inget annat. En sträcka där ditt syfte är att åtlyda och arbeta för andra. Där ditt bidrag skall tjäna andra och du får vara glad för de brödsmulor som blir kvar på tallriken. Detta gäller oavsett om du är inom den privata eller offentliga sfären. Tanken kan ibland vara av godo men resultaten talar för sig själva.

Om FFI och PDF är själen som skall bebo kroppen så är NES blodet som rinner igenom den. För visst inställer sig frågan efter att man analyserat det ovanstående, hur skall detta kunna genomföras I praktiken? På den frågan svara jag: med hjälp av Per Lundgrens välgrundade idéer.

Glöm allt som du tidigare lärt dig om ekonomi och angrip denna resterande del med ett öppet och oinskränkt sinne. Det är inte ett krav utan en uppmaning.

Fem frågor som man behöver ställa till sig själv och alla medborgare I vårt avlånga land:

 • Väljer du att endast Sveriges folk skall ta 100% kontroll över Sveriges penningtillverkande maskiner?
 • Väljer du att endast Sveriges folk skall äga alla pengar som skapas med de penningtillverkande maskinerna i Sverige?
 • Väljer du att Sverige omedelbart inför en grundlag som ger varje svensk medborgare rätten att i hela sitt liv vara ekonomiskt försörjd av pengar från de penningtillverkande maskinerna i Sverige? Det innebär att varje svensk blir ekonomiskt oberoende och samtidigt ges rätt att sysselsätta sig med sitt eget individuella val av favoritsysselsättning under hela sitt liv.
 • Väljer du att psykologiska test omedelbart införs och appliceras på alla tjänsteutövare i den svenska statsapparaten vars beslut berör andra människor.
 • Väljer du att Sverige omedelbart inför en väsentligt stärkt demokrati/direktdemokrati?

Svaren på dessa frågor är avgörande för hur vi går vidare. Anledningen till dessa frågor är själva grundbulten, första spadtaget informationen som Per brukar saga, då dessa i dagens läge är helt utanför vår kontroll. Idag styr privata intressen hur pengar skapas och fördelas. Och dessa intressen har i sin tur inga intressen av vårt välmående och utveckling, mer än att den gynnar dem.

Bankerna skapar idag pengarna och för ut dem som skuld, varvid vi måste arbeta för att kunna betala tillbaka dessa med ränta. Detta gör att vi aldrig riktigt räcker till då tillräckligt med pengar aldrig finns i cirkulation, samt att vi måste betala skatt för att upprätthålla illusionen av delaktighet och ansvar. Verkligheten kunde inte vara längre ifrån sanningen.

Om vi väljer att behålla kontanter i samhället så finns det en del saker att tänka på:

Materialet som pengarna tillverkas i skall vara så vanligt att det inte finns någon risk för att det kan ta slut, vilket skulle begränsa mängden pengar.

Pengarna skall inte vara uppbackade av någon värdefull vara utan enbart av förtroende och av staten fastställt betalningsvärde per enhet.

Pengarna skall enbart användas i byteshandel med varor och tjänster och inte kunna läggas på hög.

Pengarna får aldrig lånas ut mot ränta.

Hur ska sedan dessa pengar föras ut I samhället?

 1. Staten betalar ut en generöst tilltagen lön till alla som utför uppdrag åt staten, oavsett vad detta arbete är så länge som det är för samhällets bästa.

Detta skulle skapa en våg av kreativitet när människor på allvar kan ägna sig åt det som de brinner för och vill syssla med. Det ekonomiska oberoendet skulle leda till att vi inte längre behöver fokusera på vinst utan kan utifrån ett helhetsperspektiv agera exceptionellt och med yrkesstolthet. Man kan ta sig den tid man behöver för att skapa den bästa tänkbara lösningen.

 1. Staten köper/investerar i varor/material/tjänster till de många projekt som skapas genom det samhällsfrämjande arbetet som främjar det gemensamma välståndet.

Dessa insatser är inget annat än rena investeringar i vårt samhälle och livskvalitet, utan kostnad varken för staten eller individen. Företagen blir av staten ersatta alla sina utgifter.

 1. Staten för ut pengar i samhället till medborgare eller privata företag som vill göra egna, privata större investeringar utan att behöva blanda in banker.

Även dessa pengar skapas utan minsta kostnad för samhället och gynnar mångfalden och kreativiteten. Dessa pengar får dock inte användas till spekulation. Detta kan man lätt hantera genom rapportering av in/utgående medel till och från staten. Behovet av att skapa vinst är onödig då alla redan är ekonomiskt oberoende. Fokus hamnar istället på själva framställningen och resultatet. På detta sätt kan det som varit ett ytterst få förunnat tidigare komma alla till gagn.

 1. Gåvor från staten till de särskilda resurser och åtgärder som krävs för att samhället ska ha rätt att kalla sig människovänligt. Detta innefattar de som av olika orsaker tillfälligt eller långvarigt inte kan utföra ett arbete.

Detta kan avse individer som är handikappade, långtidssjuka, psykiskt oförmögna att ta hand om sig själva, drogberoende o.s.v. Ingen ska bli lämnad bakom.

Nu låter detta för många som rena gallimatias men faktum är att det ligger inte bara många års resonerande bakom det utan även en mängd ekonomisk historiska, som givetvis dolts väl. Bankkrafterna ser ju gärna inte med timida ögon på när deras levebröd tas ifrån dem. Detta har de visat gång efter annan genom historien.

Hur kan detta tänkas fungera i realiteten och kan det appliceras redan imorgon, med befintlig logistik?

Visst kan det det…

Låt oss titta på ett praktiskt exempel och till min hjälp tar jag Anders Silverfall, som på ett utomordentligt enkelt och samtidigt genomtänkt sätt, visar hur detta kan gå till väga.

 1. Staten(folket) övertar kontrollen av penningtillverkningen från Riksbanken och gör svenska folket till ägare av pengarna. Befintlig logistik används för detta syfte, enbart ny lagstiftning införs i grundlagen.
 2. Staten ger ut ett nytt betalkort till alla medborgare med en övre gräns på 100.000 kr. Den stora skillnaden med detta kort är att de spenderade pengarna behöver inte betalas tillbaks. Tvärtom så skapar staten nya pengar som förs över till kortet vid varje månadsavslut. Även detta sköts med befintlig logistik.
 3. Varje gång kortet dras i en kortläsare hos något företag så dras pengarna från kortet till företaget, som betalning för en tjänst eller en vara. Pengar kan nu enbart överföras via betalkortet medans affärer mellan privatpersoner kan lösas pengalöst genom byteshandel eller helt enkelt som gåvor då det inte längre finns ett behov av att göra vinst.
 4. Alla företag som haft utgifter i samband med sina verksamheter får dessa ersatta av staten i slutet av varje månad. Detta hålls reda på genom samma kontoplan samt bokföringsprogram som används idag. På detta sätt har staten löpande kommunikation med företaget. Företaget bokför hädanefter alla lönekostnader som noll (0) kr då de anställda redan är avlönade genom sitt betalkort. Samtidigt bokför företaget noll (0) kr på skattekontot. Staten behöver inte skatteintäkter då man själv skapar de pengar som behövs för driften. Företagen får nu en enorm ekonomisk lättnad då de inte behöver betala löner eller skatter. Företagen får nu alla sina övriga utgifter ersatta av staten i slutet av varje månad som nämndes ovan, utgifter i form av varuinköp, hyra, el, bredband o.s.v.

Så nu har vi ett samhälle där alla får lön från staten, d.v.s. sig själva och alla företag har helt plötsligt inga kostnader för sin produktion då de får sina utgifter ersatta av staten samt behöver inte betala vare sig lön eller skatt då medborgarna har sina betalkort och staten behöver inga skatteintäkter.

Men av historien har vi lärt oss att om vi har för mycket intäkter och för få utgifter så lagrar vi pengar och inflation uppstår och priserna stiger i samhället.

Inflation driver upp priser då vinsterna hela tiden måste öka för att dölja det faktum att pengarnas värde hela tiden sjunker. Detta p.g.a. ränteoket. Men vi har ju ingen ränta längre i samhället, eller hur! Och vi behöver ingen vinst då vi redan är ekonomiskt oberoende. Och eftersom vi hela tiden får nya pengar att spendera så behöver vi inte höja priserna, inte sant! Det enda som vi skulle få göra då är att hantera större och större summor, inget annat.

Så nu inför vi en ny lagstiftning som fastställer värdet på varor och tjänster och dessa skall alltid vara 1 kr. En annan variant är att värdet på varan eller tjänsten skall motsvara tiden det tar att skapa den. 1 kr kan motsvara 1 timmes arbete. Så en bil som tar 1000 timmar att framställa kostar 1000 kr. En liter mjölk som tar 1 timme kostar 1 kr.

Som du ser så räcker pengarna väldigt långt. Gäller det större investeringar/köp av t.ex. byggnationer som tar kanske 200 000 timmar att bygga så kan man tänka sig en modell där man tillfälligt ”lånar” tiden av staten och betalar tillbaka under en tänkt framtid, t.ex. 50 000 kr i månaden under fyra månader, givetvis räntefritt. Detta begränsar samtidigt andra inköp så eftertanke och prioritering krävs. Detta begränsas dock av tillgång på råvaror och arbetskraft som man håller reda på via databaser i realtid. Som en framtida portal där behov och tillgängliga resurser sammanförs och där samhället (staten) kan utlysa gemensamma projekt. Valet är sedan ditt om du vill medverka till projektet. På det sättet får vi inga impopulära beslut genomförda.

Så nu har Sveriges medborgare tagit över ägandet och tillverkningen av pengarna och skapat ett ekonomiskt oberoende för alla landets medborgare. Detta har vi åstadkommit utan större förändringar i den befintliga logistiken. Därefter kan man börja att åtgärda eventuella brister och bygga in en säkerhet i systemet där man garderar sig mot allehanda driftsstörningar. Kostnaden är ju inte längre ett hinder.

Nu är det viktigt att få en lagstiftning på plats som förbjuder lån mot ränta. Detta skall aldrig igen få förekomma då det är den exponentiella räntan i grunden som tveklöst leder till ekonomisk kollaps.

Frågan man nu kan ställa sig är vart tar då alla pengar vägen?

Då alla pengar är inte mer än digitala siffror i en dator så tar de ju inte längre någon fysisk plats mer än den platsen som servrarna behöver uppta fysiskt.

Se det hela som en bassäng. Du kan bara fylla upp den till bredden innan det rinner över. Detta är maxgränsen för vad systemet tål. Vad vi ser i samhället i detta skede är ett begynnande kretslopp. Pengar går från stat till medborgare i form av lön som spenderas på företag, samt som betalning till företag som spenderas som betalning till andra företag. Efter hand behöver bassängen fyllas upp igen.

Men med tiden så blir det ju ett väldigt överflöd av pengar i samhället då företagen får alla sina utgifter ersatta och medborgare får sina betalkort ständigt påfyllda. Vad händer med alla pengar som redan skapats?

Tänk om man kunde föra över allt detta överflöd tillbaka till bassängen?

Man kan tänka sig ett tak hos företagen där allt överflöd per automatik går tillbaka till staten (bassängen). Taket skall vara tillräckligt högt för att företagen skall kunna göra investeringar som gynnar företaget och samhället i stort. Här behöver man inte sträva efter vinst utan enbart att skapa en så bra lösning som möjligt, ur allas perspektiv.

När detta system väl är i gång så behöver staten endast fylla på eller tömma ur bassängen om antalet medborgare ökar eller sjunker.

Det som börjar synas nu är pengars egentliga syfte och det är att vara en handelsvara i utbyte mellan individer avseende handel med varor och tjänster.

Nästan alla de problem som du kan föreställa dig idag i vårt samhälle grundar sig på den sneda fördelningen av resurser och det privata ägandet av de penningskapande maskinerna. Med den ekonomiska biten under kontroll så finns det nästan inget tak för vad vi kan åstadkomma i livskvalitet och kreativitet.

Men det krävs ett antal säkerhetsventiler för att systemet skall hållas intakt och inte missbrukas. I ärlighetens namn måste systemet göras nästintill idiotsäkert. För mycket står på spel för att lämna så här viktiga saker åt slumpen. Per Lundgren har funderat kring detta och genom att studera historiska misstag och tidigare åtgärder, kommit fram till totalt 22 “nycklar”. Jag tänker inte gå igenom dem alla I detalj här men den som vill bör gärna förkovra sig I Pers material som finns att finna på hans hemsida.

Så här lyder de:

 1. Pengar skall vara en handelsvara i en bytesaffär, där pengarna utöver ett bestämt värde skall ha ett formellt initialt ägarskap.
 2. Att det alltid finns rikligt med pengar i samhällsekonomin, samtidigt som ränta förbjuds.
 3. Alla medborgare skall ha gott om pengar i sina plånböcker.
 4. Att pengarna enbart skall användas till att bygga ett urstarkt samhälle och inte för spekulation.
 5. Att med omsorg se till att de utslussade pengarna stannar kvar i samhällsekonomin.
 6. Att alltid ha en reglerventil mot inflation på plats(tillfälliga lån till staten).
 7. Att ge människor frihet och förtroende att själva avgöra hur arbetsuppgifterna skall utföras på bästa sätt.
 8. Att endast en kock skall stå för soppan(inga mellanhänder).
 9. Att bygga in ett systemskydd mot aggressiv valutaspekulation(alternativa valutor).
 10. Att bygga in ett skydd mot perfekt penningförfalskning.
 11. Att bygga ett skydd mot internationell bankblockad av nationens vitala utrikeshandel(byteshandel/valutareserver).
 12. Nationell folkomröstning om de tre samhällsavgörande frågorna.
 13. Grundlagen i svensk lagstiftning skall garantera alla medborgares ekonomiskt oberoende i kontakt med var och ens individuella val av favoritsysselsättning.
 14. Grundlagen skall garantera prisstabilitet genom ett verkligt värde på varor och tjänster(utan vinster och mellanhänder).
 15. De tre primära samhällsflödena skall vara: personliga val av favoritsysselsättning; önskningar angående allmänna eller personliga projekt; fortlöpande kontroll över vilka realtillgångar som finns till förfogande i realtid.
 16. De särskilda psykologiska persontesterna för de som skall arbeta inom statsapparaten.
 17. Gradvis förändring av de 4 utförselreglerna av pengar till dygnslön/tidsenheter.
 18. Förbud mot in-och utlåning mot ränta samt en reglerventil mot inflation(medborgarna lånar till staten tillfälligt).
 19. Den väsentligt stärkta demokratin – direktdemokrati.
 20. Buffertar, återvinning och energi. Reserver byggs upp. Teknik byggs upp för att klara svåra tider och attacker. Satsningar på cirkulerande energi. Superdatorer håller reda på flöden och behov i realtid och förmedlar detta till folket kontinuerligt. Cyklisk återvinning. Natur- och människovänliga energiprojekt.
 21. Skydd av integritet och privatliv.
 22. De stora utredningarna. Skapa ett väsentligt skydd mot historieförfalskning. En exceptionellt omfattande, grundlig och förutsättningslös analys av världens samlade källfakta kring i första hand ekonomi historiska skeden och i förlängningen också allmänhistoriska skeden, där analysresultatet samlas och OCR skannas till en stor kärndatabas. De stora utredningarna behöver gå igenom och redovisa de olika kända och okända ekonomiska modeller som existerat.

Jag vill även ägna alternativa energier lite extra uppmärksamhet så här på sluttampen.

Det finns sedan flera år mängder av alternativa energitekniker såsom icke förorenande motorer som körs på avloppsvatten; ultraeffektiva solenergitekniker; nya uppfinningar för omvandling av värme till elektricitet; plasmabaserade energiomvandlare(det materialtillstånd som följer efter gasform och som används i plasmapulseringsmotorer som körs på ”ädelgas”); resonansbaserade (gitarrsträngar) elektriska kretsar; skonsam tidvattenkraft; vindkraft i kombination med supereffektiva magnetiska generatorer; nya sätt att frigöra väte ur vatten vid användningsstället; kavitationsbaserade(uppkomsten av bubblor) system m.fl..

Den främsta anledningen till att dessa och andra energitekniker som bevisligen fungerar mycket effektivare och renare än dagens föråldrade, inte får komma allmänheten till kännedom, är av ekonomisk karaktär.

I det nya systemet som vi föreslår så hamnar dessa tekniker i stället i fokus. Dessa tekniker och andra kan inte bara skapa energi i överflöd, och det skall man komma ihåg att energi aldrig förstörs utan enbart ändrar form, men det kan göras på ett sätt som vare sig skadar eller förorenar vår omvärld. Varför skulle vi inte vilja välja dessa alternativ?

När vinst och brist inte längre är vårt främsta rättesnören utan frihet, jämlikhet, moral, valmöjlighet och individualism så finns det inga begränsningar för hur stort paradiset på vår planet faktiskt kan bli. Och det är dags att lägga våra olikheter åt sidan och fokusera på vårt gemensamma problem.

Så jag frågar dig ännu en gång?

 • Väljer du att endast Sveriges folk skall ta 100 % kontroll över Sveriges penningtillverkande maskiner?
 • Väljer du att endast Sveriges folk skall äga alla pengar som skapas med de penningtillverkande maskinerna i Sverige?
 • Väljer du att Sverige omedelbart inför en grundlag som ger varje svensk medborgare rätten att i hela sitt liv vara ekonomiskt försörjd av pengar från de penningtillverkande maskinerna i Sverige? Det innebär att varje svensk blir ekonomiskt oberoende och samtidigt ges rätt att sysselsätta sig med sitt eget individuella val av favoritsysselsättning under hela sitt liv.
 • Väljer du att psykologiska test omedelbart införs och appliceras på alla tjänsteutövare i den svenska statsapparaten vars beslut berör andra människor.
 • Väljer du att Sverige omedelbart inför en väsentligt stärkt demokrati/direktdemokrati?

För mig är svaret enkelt…. JAAAA!!!!

Thomas Magnusson, En människovänlig väl fungerande monetärt finansierad ekonomi. Lösningen på alla våra problem….eller?

 

Källor

Per Lundgren http://nyaekonomiskasystemet.se/

Anders Silverfall http://martinusportal.se/blog/vi-lever-i-en-dold-ekonomisk-diktatur

Freedom Force International http://www.freedomforceinternational.org/freedom.cfm?fuseaction=home

 

1 KOMMENTAR

 1. Mycket intressant artikel samt förslag på nytt ekonomiskt system. Frågan är dock hur vi hanterar människans tillkortakommanden vad gäller altruism, sympati och empati? Det förefaller tyvärr som att de människor som idag härskar på denna planet saknar dessa grundläggande egenskaper. Jag funderar relativt ofta på vad denna mycket lilla elit egentligen är ute efter? Vad är det långsiktigt strategiska målen? Är det att endast en människa ska finnas kvar på denna planet och därmed äga allt? Om svaret på frågan är ja funderar jag hur länge det kommer kännas bra inombords på denna enda människa? Förståelsen om människor och dess beteenden gentemot varandra är troligtvis den i särklass viktigaste frågan att utreda om vi ska få någon rätsida på vår civilisation. Allting börjar dock med att förstå sina egna inre känslor, beteenden och tankar, emotionell självförståelse med andra ord.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här