Det är väldigt många som får diagnosen förmaksflimmer. Själv fick jag det för omkring sex år sedan efter att fem år tidigare ha blivit diagnosticerad med spasmangina dvs kärlkramp med helt rena kranskärl. Jag genomgick elkonvertering med tveksamt resultat. Jag hade ca sex månader dessförinnan slutat äta socker, mjöl och stärkelse. Efter ytterligare omkring sex månader kände jag inte längre av några symptom på förmaksflimmer och min spasmangina som jag dragit med sedan 2010 hade försvunnit. Min nyfikenhet på varför både spasmanginan och förmaksflimret försvunnit var en del av orsakerna till mina då påbörjade studier som har lett till att mitt fokus numera ligger på studier av glykokalyx, den håriga insidan i våra blodkärl.

Efter att så småningom under mina fleråriga studier av glykokalyx i allmänhet och endotelt glykokalyx i synnerhet börjat förstå dess avgörande betydelse för vår hälsa vill jag med dessa kunskaper som grund förklara orsaken till förmaksflimmer så som jag såg och ser den. Men innan jag började skriva ner min uppfattning var jag nyfiken på vad erkända webbsidor säger om orsaken till förmaksflimmer. Här följer hur några av dessa beskriver orsaken till förmaksflimmer:

1177.se
Under rubriken ”Vad beror förmaksflimmer på” står Ofta är det oklart varför det uppstår ett förmaksflimmer.” Det är faktiskt den enda raka tydliga informationen som ges. Där står vidare att ”förmaksflimmer ofta kan kopplas ihop med andra sjukdomar”. Om det är dessa sjukdomar som kan orsaka förmaksflimmer eller tvärtom står det ingenting om.

Så här förklaras de elektriska signalerna ta sig fram vid förmaksflimmer:

Förmakens elektriska signal startas inte från sinusknutan. I stället kommer det elektriska signaler från andra ställen.” Från vilka ställen? Denna förklaring ställer jag mig tveksam till, vilket jag kommer att förklara längre fram. Trots allt är det positivt med informationen om förmakets elektriska signaler.

Socialstyrelsen.se
Skriver ”Benägenheten att få återkommande förmaksflimmer kan kvarstå under flera år. Med stigande ålder är det vanligare att flimret permanentas.”

Blir man klokare av den informationen? Nog vill man få veta något om orsaken till förmaksflimmer!? De skriver vidare ”Hjärtrytmrubbningar, förmaksflimmer, kan medföra varierande grad av funktionsnedsättningar. Tillståndet kan ge trötthet, yrsel, hjärtklappning och andfåddhet.” Alltså ingenting om orsaken till förmaksflimmer.

hjart-lung.se
Förklarar att ”orsaken till förmaksflimmer är ofta kopplad till andra sjukdomar som belastar hjärtat, framför allt högt blodtryck vilket finns hos majoriteten av patienterna med flimmer.” De pekar alltså ut högt blodtryck, men inte som orsaken till förmaksflimmer, utan som sammankopplad med förmaksflimmer. Då kan man fråga sig vad det är som orsakar vad? Det får man inget svar på.

”Risken att få flimmer är också starkt kopplad till högre ålder” skriver hjart-lung.se, vilket inte förklarar något om orsaken. Det enda detta skapar är en felaktig tro att ålder kan vara orsaken, vilket är lätt att få patienten att acceptera.

”Övervikt, inaktivitet och hög alkoholkonsumtion är faktorer som ökar risken. Förmaksflimmer kan även drabba den som är i övrigt frisk. Förmaksflimmer innebär nästan aldrig ett akut hot mot cirkulationen men innebär en ökad risk för slaganfall (stroke), hjärtsvikt och är även associerat med demens.”

Så där går man på utan att ange orsaken – den kausala=verkliga orsaken till förmaksflimmer.

sbu.se
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering gav 2011 ut en rapport om förmaksflimmer, vilken inte ger någon vägledning om vad orsaken kan vara. Trots detta så anges hur sådana patienter ska behandlas!

arytmicenter.se
Är en specialklinik för behandling av förmaksflimmer. De skriver Vid flimmer har de elektriska impulserna i hjärtat kommit i oordning.” Detta är ett påstående som ingen har någon avvikande uppfattning om. De fortsätter ”Den pumpande förmågan i förmaken går förlorad och även kamrarna slår snabbare än vanligt vilket leder till en ökad puls som oftast är oregelbunden.” Något alla givetvis håller med om, men varför ingen förklaring till varför de elektriska impulserna kommit i oordning? Jag kommer till det längre fram.

internetmedicin.se
Det som verkar vara en förklaring till förmaksflimmer är att de skriver men vanligen föreligger organisk hjärtsjukdom.” Vilken eller vilka då frågar jag mig?

De försöker genom att skriva:

”Faktorer som ökar risken för FF och FFl är:

 • Rökning
 • Diabetes
 • Hypertoni
 • Tyreotoxikos
 • Infektioner/sepsis
 • Övervikt
 • Sömnapné
 • Alkoholism och annat missbruk
 • Ökade förmakstryck och/eller dilatation av förmaken, t ex:
  – Insufficiens i mitralis- eller trikuspidalisklaffar
  – Aortastenos
  – Hjärtsvikt
  – Pulmonell hypertension”

Alltså en extremt ospecifik förklaring till förmaksflimmer, men ändå ger dom behandlingsråd!

doktor.se
Skriver ”Förmaksflimmer innebär att hjärtats förmak har fått störningar i sin elektriska aktivitet.” Se där, men de anger inte orsaken till att hjärtats förmak fått störningar i sin elektriska aktivitet. De fortsätter med ytterligare bäring på den elektriska aktiviteten ”I vanliga fall löper elektricitet genom hjärtat på ett sätt som gör att hjärtats olika delar drar ihop sig på ett synkroniserat och effektivt vis. I förmaksflimmer är den elektriska aktiviteten i förmaken störd, vilket gör hjärtrytmen oregelbunden, och att hjärtat pumpar sämre.” Men fortfarande ingen förklaring till varför den elektriska aktiviteten är störd.

Sedan kommer ett försök till förklaring:

Förmaksflimmer orsakas ofta av hjärt-kärl-sjukdomar som:

De fortsätter:

”Även andra sjukdomar än de som uppkommer i hjärtat kan ge upphov till förmaksflimmer. Exempel på sådana är:

Men varför nu blanda in alla dessa sjukdomar? De började ju så bra med att förklara att den elektriska aktiviteten är störd. Varför inte utveckla detta? Det kommer jag att göra längre fram.

Trots alla försök till förklaringar vad som orsakar förmaksflimmer kommer man inte ända fram.

viss.nu
Är region Stockholms hemsida, vilken är oerhört informationsrik. Det är sida upp och sida ner med massor av information om förmaksflimmer, men faktiskt ingen förklaring till hur och varför det uppkommer.

lakartidningen.se skriver

”Förmaksflimmer är den vanligaste typen av takyarytmi [2, 3], med en oregelbunden, snabb hjärtrytm där de elektriska signalerna har sitt ursprung utanför sinusknutan, i andra delar av förmaken eller i vena pulmonalis. Blockering av signalerna sker i AV-knutan, varvid oregelbunden kammarrytm uppstår.”

Man anger faktiskt hyperglykemi som en av faktorerna som kan orsaka förmaksflimmer. Intressant – jag återkommer till det.

Professor Jan Nilsson, hjärtspecialist vid Skånes universiteetssjukhus och medicinsk expert på Hjärt-Lungfonden, i Kvällsposten 18/9 2022:

”Främsta orsaken till förmaksflimmer är åldersförändringar i hjärtat”, dvs han använder sig av en förklaring som patienter accepterar utan att fråga vad det i så fall är som händer i hjärtat när man blir gammal. Nej, det finns ingen kausalitet=orsakssamband mellan ålder och förmaksflimmer eller någon annan sjukdom heller för den delen.

Min förklaring till hur förmaksflimmer uppkommer
För att förstå vad som orsakar förmaksflimmer måste man veta att på insidan av alla blodkärl liksom också på insidan av hjärtat finns närmast blodet en hårig yta som kallas glykokalyx. Så länge denna yta är frisk (i homeostas) så är den negativt elektriskt laddad. Dessutom är det viktigt att säga att det inte finns några specifika elektriska ledningar i höger förmak. Låt oss nu titta in i hjärtat och dess högra förmak.

Höger förmak är inringat och i dess ”tak” syns den s.k. sinusknutan och på ”golvet” syns den s.k. AV-knutan. Insidan i höger förmak liksom alla friska insidor på alla blodkärl och friska insidor i hjärtat är täckta av glykokalyx, som så länge de har bibehållen homeostas, dvs är friska, är negativt elektriskt laddade. Sinusknutan avger positivt laddade elektriska signaler, vilka ska ta sig ner till AV-knutan. När glykokalyx i höger förmak är frisk så följer de positiva elektriska signalerna, som sinusknutan skickar ut, glykokalyx ner till AV-knutan i en jämn rytm. Om glykokalyx inte är frisk dvs den inte längre är hög och tät och heltäckande utan låg och gles och kanske saknas fläckvis, då kan inte de elektriska signalerna följa glykokalyx i ett jämnt flöde utan hoppar från ”tuva” till ”tuva” lite hur som helst, dvs mellan de glykokalyxytor som fortfarande är friska, tills signalerna når AV-knutan för vidarebefordran ut i hjärtats väggar. Detta är enligt min på fleråriga studier i Pubmed (NIHs digitala arkiv på nätet) baserade uppfattning om orsaken till förmaksflimmer.

Skadad glykokalyx inne i hjärtats hålrum innebär också att de endotelceller på vars utsida glykokalyx är fäst får försämrade möjligheter att leverera kväveoxid (NO) till hjärtmuskelcellerna. Detta innebär att hjärtmuskeln tappar spänst och elasticitet och pumpförmågan avtar. Att endotelcellerna levererar NO till muskelcellerna i i blodkärlens och hjärtats väggar gav 1998 Furchgott, Ignarro och Murad nobelpriset i medicin och fysiologi. Glykokalyx roll för denna process redovisades inte specifikt av F, I och M. Det är därför på sin plats att påpeka att glykokalyx i litteraturen redovisas som en integrerad del av endotelcellen. Kanske var det därför som den inte blev särskilt redovisad i de studier som ledde till nobelpriset.

Frisk glykokalyx är enligt min mening en avgörande faktor för att få leva ett långt liv utan att livet ska kantas av olika sjukdomar och då särskilt när man kommit upp i ålder. Mer om detta i mina övriga artiklar om glykokalyx.

Lasse Blomdahl

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här