Av: Mikael Cromsjö

Markus Gossas tillsammans med Torbjörn Lundqvist har nyligen släppt en forskningsrapport under Institutet för framtidsstudier med namnet ”Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle”(1). I rapporten tittar de på informationssamhället och frågan om Internet bör censureras och varför. Här nedan följer några utdrag från rapporten.

”Å ena sidan de som hävdar att Internet erbjuder medborgarna ökad tillgång till information och ett ökat antal diskussionsarenor. Genom mer information går det att bilda sig en uppfattning om olika frågor, och genom fora och bloggar kan ett stort antal individer delta i diskussioner. Mångfalden av fora ger också möjlighet att möta de med avvikande åsikter, vilket antas vara utvecklande och fördjupa förståelsen och respekten för andra. Det offentliga samtalet antas därmed utvidgas både till innehåll, kvalité och till antalet deltagare. Å andra sidan hävdar kritiker motsatsen: att Internet gett upphov till fragmentering i grupper som endast möter och stärker de egna åsikterna eller den egna världsbilden. Användare filtrerar innehållet på nätet genom att söka sig till bloggar och hemsidor för likasinnade”.

”Det finns enligt Dahlberg (2007) empiriska studier som stödjer såväl tesen att Internets sociala medier vidgar den offentliga arenan, som tesen att de verkar fragmentiserande.”.

”Men det kräver också någon form av allmän offentlig debatt till skillnad från en utveckling mot slutna grupperingar där en viss världsbild eller vissa normer stärks på bekostnad av allmän diskussion och förståelse.”.

”Föreställningar som avviker tydligt från den etablerade världsbilden eller dominanta diskursen, har genom Internet fått nya möjligheter I stället för en allmän kunskapsrenässans ser vi här snarare en renässans för utdaterad, marginaliserad och ”alternativ” kunskap.”.

”Ett samhälle där den mer eller mindre gemensamt accepterade referensramen vad gäller historiesyn och verklighetsuppfattning utmanas och luckras upp kan också få problem med social sammanhållning.”.

”Bör staten fokusera på att vidmakthålla rollen som pålitlig och central producent av kunskap? Det kan hävdas vara en av statens roller idag; genom institutioner som skola och universitetsväsende stödjer eller tillhandahåller och garanterar staten pålitlig (vetenskaplig) kunskap och reproducerar en etablerad verklighetsuppfattning.”

Det är tydligt av rapporten att det i högsta grad är osäkert om ett fragmenterat informationssamhälle skulle leda till något verkligt problem, snarare verkar dess fördelar för den demokratiska processen mer uppenbara. Vad det i slutändan kommer ned till är huruvida dessa nya tankesätt kan hota den accepterade referensramen och få problem med social sammanhållning”. Någonting som det dock inte verkar finnas något belägg för.

Tittar vi på vad man kan som kan göras åt ”problemet” i rapporten så ser vi kort att en bred öppen diskussion i det offentliga rummet är en lösning vilket ställs mot alternativet att staten skall agera som en central producent av kunskap. Någonting som rapporten själv medger riskerar att öppna för ett totalitärt samhälle.

I en artikel med namnet Konspirationsteorier och katastrofer(2) visar Gossas var han själv står i frågan. Han tar sig själv friheten att fritt kategorisera vad som hör till desinformation och vad som är korrekt. Hans resonemang ser ut att vila på att allt som avviker tydligt från den etablerade världsbilden, och med det antar jag att han menar sin egen världsbild, bör bekämpas med alla tillgängliga medel. Han menar att virtuella gemenskaper, avskärmade från verklig debatt kan fungera som grogrund för extrema rörelser och idéer. Han skriver att ”Den här tendensen främjar stigmatiserade diskurser och teorier som avvisats som förlegade och irrationella”. Som exempel på stigmatiserade diskurser tar han bland annat upp attentaten i USA 11 september 2001 och hänvisar till webbsidan vaken.se som en förespråkare av dessa idéer. Han avslutar med: ”Går konspirationsteorierna att vifta bort som en handfull tokstollars verk? Eller är det en ofrånkomlig sida av Internet och informationssamhället som kräver genomtänkta strategier och genomlysning för att hanteras och begripas?”.

Olika världsbilder har alltid förekommit om det så gäller jordens form eller vad som händer efter döden. Endast genom en acceptans för anda människors åsikter kan vi skapa harmoni. Att Gossas väljer att ivra för ett kontrollerat informationsflöde är för mig helt chockande och mycket mer oroande än någonting annat. Jag undrar om inte Gossas känner sig lite obehagad i att hans egen verklighetsbild känns trängre och trängre, något som varje generation verkar behöva genomgå när idéer utvecklas och stagnerade teorier bryts ned och ersätts med nya.

Det går inte att hitta någon