Den hittills första studien som studerat effekter av 5G-liknande mobilstrålning på djur observerade allvarliga skador i hjärnan efter endast en månads exponering under två timmar per dag. Hos de exponerade djuren sågs en ökad förekomst av skadade nervceller i den del av hjärnan (hippocampus) som bland annat är viktig för minne och inlärning. På lång sikt ökar risken för demenssjukdomar.

Forskargruppen som utförde försöken är verksamma vid olika universitet i Turkiet och resultaten publicerades i oktober 2022 i den vetenskapliga tidskriften Journal of Chemical Neuroanatomy.

Sammanlagt ingick 28 råttor i försöken. Hälften exponerades för 5G-liknande strålning (3,5 GHz, GSM-modulerad). Hälften var oexponerade kontroller. Hälften av de exponerade och oexponerade hade diabetes medan de övriga var friska. Anledningen var att forskarna ville undersöka om 5G påverkade diabetes i särskild grad. De exponerade djuren exponerades under två timmar per dag, fem dagar i veckan under en månad.

Exponering långt under gällande tillåtna strålningsnivåer
Exponeringsnivån 1,6 W/m² var klart under gällande referensvärden för tillåten strålning från 5G, 4G och 3G från Strålsäkerhetsmyndigheten på 10 W/m² som tagits fram av den kontroversiella organisationen ICNIRP. Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att 10 W/m² som genomsnitt över sex minuter skulle skydda alla med god marginal till påvisade skadliga hälsoeffekter, trots de omfattande beläggen för motsatsen och trots att det helt saknas vetenskapliga belägg för att så hög exponering inte leder till skadlig hälsopåverkan då människor exponeras under längre tid som i verkligheten.

Ökad oxidativ stress i hjärnan
Resultaten av denna första 5G-djurstudie visar att båda exponerade grupperna (friska samt diabetes) sågs ökad oxidativ stress i hjärnan och effekten var mer intensiv i den exponerade diabetesgruppen. Vikten ökade även mer i den friska exponerade gruppen jämfört med den oexponerade, men däremot inte i diabetesgruppen.

Nivåerna av hormonet ghrelin ökade i de båda exponerade grupperna medan nivåerna av hormonera nesfatin och irisin minskade.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se, Första djurstudien hittills: 5G skadar nervceller i hjärnan

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här