En folkrörelse för frihet och sanning växer fram i Sverige och världen. Våra friheter och rättigheter dras in, grundlagen urholkas och mänskliga rättigheter åsidosätts för att skydda oss från oss själva. Alla dessa nya inskränkningar på våra demokratiska rättigheter försvaras med att det råder ett globalt nödläge där rikets säkerhet står på spel. På så sätt kan drakoniska lagar kan stiftas och införas utan begränsningar. Bedömningen att det verkligen råder ett globalt nödläge är dock otydligt och omtvistat. Det finns i grunden ingen exakt definition om när vår grundlag gäller, eller när vi godtyckligt kan avvika från denna. Termer som farsot och rikets säkerhet är frekvent förekommande i våra lagar, som verkar kunna kan tolkas helt fritt från riksdagen. På så vis har hela vår demokratiska process kapats och gjort det svårt att organisera oss och agera politisk. Våra friheter är hotade.

Många kritiska röster höjer sig och ifrågasätter det underlag som ligger till grund för detta nödläge. Finns det verkligen en signifikant ökning av dödlighet, och är den i så fall så kraftig att man kan åkalla att rikets säkerhet står på spel? Rapporter om hur statistik av dödsfall och smittade vinklas och tas ur proportion är vid det här laget fullt bekräftat. Statistik av överdödligheten visar också tydligt att Sverige och många andra länder inte ligger över medel om man ser på ett tjugoårsperspektiv.

Bakom dessa kritiska röster och den folkrörelse som nu kraftigt växer fram finns fler sanningar som längtar efter att komma upp till ytan. Nedstängningen av världen är för många bara det senaste steget i en global statskupp som har pågått i det fördolda under en längre tid. Det ser ut att finnas en bakomliggande plan att genom en rad kriser tvinga fram en ny global ordning som skall centralisera kontrollen över alla människors beteenden genom smarta system baserat på en digitalisering av våra identiteter och obligatorisk medicinering. Detta nya system sälja in som en lösning på dagens utmaningar, men när man synar aktörerna bakom denna agenda så ser vi tydligt att det är samma aktörer som i århundraden har varit drivande för att exploatera mänskligheten. De har rötter i den anglosaxiska imperialismen med idéer om hur vi med befolkningskontroll och institutionalisering ska kunna skapa en högre civilisation. Mycket av dessa tänkare har ett uttalat förakt vad de anser vara lägre stående kulturer och ser en tydlig hierarkisk modell med dem som ledare för det nya.

Dessa krafter har nu tagit beslag på viktiga beslutsfattande internationella organ och samtidigt långsamt eroderat de demokratiska fundament som nationalstaterna en gång besatt. Idag är istället nationalstater under kontroll genom bilaterala avtal mellan globala intresseorganisationer som EU, FN, IMF, WEF, WHO och en rad andra organ. Dessa ger ett sken av att vara demokratiska, men är mycket lättare att kontrollera då de ofta är helt eller delvis är sponsrade av privata fonder grundade av toppskiktet av de rikaste globalisterna.

Vårt arbete ligger i att exponera sanningen och skapa frihet. Det är en frihet där vi alla bär ansvaret att skapa en bättre värld.

Mikael Cromsjö

The United Awakening – UniteAwake.com
Vakenrörelsen – Vaken.se
Dynamisk Fraktal Organisation – FractalCircles.org

Stöd mitt arbete på Swish 0730880846 – meddelande ”gåva”