Glenn Diesen är professor vid Universitetet i Sørøst i Norge och specialiserad på rysk utrikespolitik. Han ifrågasätter bilden av att NATO drivs av en genuin önskan att ”hjälpa” Ukraina. Istället hävdar han att det finns en bredare västerländsk och geopolitisk strategi som syftar till att försvaga och bekriga Ryssland.

Diesen har skrivit elva böcker, varav de flesta handlar om det konfliktfyllda förhållandet mellan Ryssland och västvärlden i termer av oförmågan att etablera en ömsesidig och acceptabel säkerhetsarkitektur efter det kalla kriget.

Glenn Diesen var inbjuden till teater Tribunalen av Dissidentklubben i Stockholm för att hålla ett tal och delta i en diskussionspanel tillsammans med den geopolitiske forskaren Ola Tunander.

 

Viktiga punkter i Diesens anförande

  • NATO:s roll och narrativ: Diesen hävdar att NATO:s agerande i Ukraina ofta rättfärdigas under förevändningen att man “hjälper” Ukraina. Han menar att detta narrativ är missvisande och istället är propaganda, vilket tyder på att den verkliga avsikten bakom NATO:s engagemang är att försvaga Ryssland.
  • Historisk kontext: Diesen betonar att mellan 1991 och 2014 visade opinionsundersökningar konsekvent att endast cirka 20% av ukrainarna stödde en anslutning till NATO. Diesen menar att detta motsäger bilden av Ukrainas påstådda angelägenhet om att gå med i NATO för att undkomma ryskt inflytande.
  • Konsekvenser av NATO:s utvidgning: Diesen lyfter fram varningar från olika västliga tjänstemän, inklusive en tidigare CIA-chef och en brittisk ambassadör, som varnade för att en NATO-anslutning av Ukraina skulle provocera Ryssland och sannolikt leda till konflikt. Han menar att dessa varningar ignorerades till förmån för en strategi som skulle öka spänningarna med Ryssland.
  • Regimförändringen 2014: Professorn diskuterar statskuppen i Ukraina 2014 och hävdar att den iscensattes av USA och saknade genuint stöd från majoriteten av ukrainarna. Han menar att detta regimskifte var en viktig faktor som ledde till den nuvarande konflikten och att det framställdes som att det skulle “hjälpa” Ukraina att uppnå demokrati.
  • Användningen av nationalistiska grupper: Diesen hävdar att USA förlitade sig på ukrainska nationalistgrupper för att bekämpa proryska element i Donbas, vilket resulterade i betydande interna stridigheter och tusentals ukrainares död. Han ser detta som ett annat exempel på hur åtgärder som säljs som ”hjälp” till Ukraina i själva verket förvärrade konflikten.
  • Amerikanskt inflytande i Ukrainas styre: Diesen beskriver i detalj hur USA tog kontroll över nyckelpositioner i den ukrainska regeringen och utsåg amerikanska och utländska tjänstemän till kritiska roller. Diesen menar att detta undergrävde Ukrainas suveränitet och att det framställdes som att USA “hjälpte” Ukraina att styra landet.
  • Minsköverenskommelserna: Diesen kritiserar undermineringen av Minskavtalen, som var avsedda att skapa fred, men som inte genomfördes som utlovat. Han hävdar att västledarna utnyttjade denna period för att beväpna Ukraina, återigen under sken av att “hjälpa” Ukraina.
  • Förhandlingar och eskalering: Diesen konstaterar att de tidiga fredsförhandlingarna 2022 motarbetades av USA och Storbritannien, som pressade Ukraina att fortsätta kriget. Diesen hävdar att detta beslut drevs av en strategisk önskan att försvaga Ryssland snarare än en genuin ansträngning att “hjälpa” Ukraina.
  • Dynamiken i ett proxykrig: Diesen drar slutsatsen att kriget i Ukraina inte handlar om att hjälpa ukrainarna utan är en del av en bredare strategi för att försvaga Ryssland och fokusera på andra geopolitiska motståndare, i synnerhet Kina.

NATO-kartellen

Under hela sitt tal betonar Diesen upprepade gånger att NATO:s agerande, som framställs som försök att ”hjälpa” Ukraina, ofta snarare tjänar till att trappa upp konflikten och främja västvärldens geopolitiska intressen. Han menar att NATO:s stöd till Ukraina framställs som altruistiskt, men att det ofta leder till resultat som motsäger det påstådda målet.

”Att hjälpa Ukraina som koncept är ett väldigt tomt koncept, och det kan fyllas med vilket innehåll du vill. Och det är så propaganda ofta fungerar, man kommer med ett koncept som alla håller med om, och sedan fyller man det med en massa nonsens, som ofta motsäger konceptet helt och hållet.”

Diesen pekar till exempel på NATO-kartellens expansion som en kritisk faktor för att provocera fram Rysslands invasion. Han hävdar att denna expansion var motiverad för att “hjälpa” Ukraina att ansluta sig till den fria världen, men många opinionsundersökningar visar att majoriteten av ukrainarna inte alls önskade ett NATO-medlemskap.

”NATO framställer sig i hög grad som en passiv aktör som bara svarar på Ukrainas önskan att gå med i NATO, att ansluta sig till den fria världen och därigenom undkomma Rysslands [påstådda] imperialistiska grepp.

Problemet är att det inte finns några fakta som stöder detta. Vi ser det i varenda opinionsundersökning, vare sig den är ukrainsk, västerländsk eller rysk, från 1991 till 2014. Varenda opinionsundersökning visade att bara 20 procent av ukrainarna ville gå med i NATO.

Till och med efter att Ryssland tog tillbaka Krim 2014 gjorde amerikanerna en ny opinionsundersökning, och de upptäckte att det fortfarande bara var en liten minoritet av ukrainarna som ville gå med i NATO. Så en större konflikt skulle då krävas.

Till och med NATO publicerade 2011 ett dokument där de klagade på att det största problemet i relationen mellan Ukraina och NATO var att regeringen och folket inte ville gå med. Så det är därför det är lite av ett bristfälligt argument.”

Diesen hävdar att västvärldens ledare var medvetna om att ett närmande av Ukraina till NATO-kartellen skulle provocera Ryssland och leda till konflikt, men att de ändå fortsatte på den inslagna vägen.

”Den nuvarande chefen för CIA, William Burns, skrev ett memo 2008 där han argumenterade för att om vi försöker få in Ukraina i NATO, vilket de inte vill, men om vi försöker få in dem, kommer det sannolikt att utlösa ett inbördeskrig och även en rysk invasion.

Vi påpekade att ryssarna inte ville invadera, men att de inte kunde leva med NATO i Ukraina. Så de skulle se det som att de inte hade något annat val. Återigen, det som vi idag kallar rysk propaganda.”

Diesen kritiserar också statskuppen 2014, som framställdes som en demokratisk revolution som stöddes av Väst för att “hjälpa” Ukraina. Han menar att detta regimskifte inte var genuint demokratiskt och saknade ett brett stöd bland ukrainarna.

Läs mer på newsvoice.se, Geopolitiska experten Glenn Diesen: NATO-kartellen utnyttjar Ukraina för att konfrontera Ryssland

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här