I debatten kring vacciners säkerhet döljs ett större problem: hur kampanjer för