Politikernas hantering av energifrågan leder till elbrist och dramatiskt höjda priser på bränsle.

Energi har blivit politikernas nya skattebas men den kommer leda till att de med de minsta inkomsterna drabbas hårdast.

Lars Bern beskriver elenergisituationen i Sverige och ger förslag på åtgärder för att minska skadeverkningarna.

Tillgången på el till rimligt pris har varit en förutsättning för vår tillväxt.

Sverige ligger nu på i absoluta bottenskiktet i Europa när det gäller ekonomisk tillväxt och bristen på el hindrar olyckligtvis etablering av ny industri.

Vi har redan idag ett problem med att klara elförsörjningen i Stockholm och även till nya industrier som vill etablera sig i Sverige.

Trots detta tänker sig våra politiker nu att vi ska gå över till en eldriven fordonspark samtidigt som vi ska ställa om till förnybar energi baserad på vind och sol. De tänker sig också att vi ska lägga ner kärnkraftverk. Dessa förändringar kommer inte vara möjliga att genomföra.

Regeringen säger också att vind- och solenergi är billigare än exempelvis kärnkraft. Detta kan stämma när det blåser men eftersom elförsörjningen måste fungera även när det inte blåser måste det finnas basenergisystem stående i beredskap. Räknar man samman de totala kostnaderna för vind- och solenergi samt basenergisystem blir de betydligt högre än kostnaderna för kärnkraft. Vindkraften har totalt fått 50 miljarder kronor i subventioner.

Inte heller biobränslen är så bra som de kan verka eftersom de bygger på import från exempelvis från Sydamerika där man har huggit ner regnskog för att producera detta biobränsle.

Politikerna har genom sin planhushållning av elproduktionen i Sverige skapat ett ekonomiskt system där marknadskrafterna har satts ur spel. Man kan därför inte vänta sig att marknaden korrigerar detta på ett sätt som löser problemen med elförsörjningen.

Lars Bern lyfter fram fjärde generationens kärnkraft som en lösning som dels ger billig el men också kan reducera mängden högaktivt avfall från våra nuvarande kärnkraftverk, eftersom detta kan användas som bränsle.

Han menar också att kärnkraft hittills har varit den teknik för produktion av elektricitet som har gett minst antal döda jämfört med andra alternativ.

Lars Bern konstaterar att en viktig drivkraft för de återkommande höjningarna av energiskatterna är att politikerna har ett närmast omättligt behov av skatteintäkter och att det inte är möjligt att höja inkomstskatterna, fastighetsskatten eller momsen.

Detta gör att beskattningen går från principen om ”skatt efter bärkraft” till ”skattebelopp lika för alla” eftersom alla använder i stort sett samma mängd energi oavsett inkomst och därigenom betalar samma belopp i skatt.

I Tyskland har elpriserna trefaldigats och vi får räkna med samma utveckling i Sverige.

Lars Bern menar att detta är en skamlig politik som kommer drabba samhällets allra svagaste.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här