Det som nu sker runt hanteringen av den iscensatta corona-pandemin handlar om hur de medicinindustriella och livsmedelsindustriella komplexen planerar att beröva alla oss människor rätten att bestämma över vår egen hälsa och kropp. Den styrande oligarkin med sina globala företag och organisationer försöker skapa en världsordning som ger dem total kontroll över mänskligheten och därmed monopol på bl.a. den enormt lukrativa marknaden för livsmedel, mediciner och vård. Människors möjlighet att själva välja vad de skall äta och hur de skall sköta sin hälsa måste därför få ett slut menar de.

Vi möter dagligen representanter för det medicinindustriella etablissemanget i propagandamedierna – massmedia. Deras råd och anvisningar har det senaste året styrt vårt samhälle in i minsta detalj och de har sjösatt en kampanj på liv och död för att utpressa oss att ta deras genterapi mot den pågående epidemin. Bara några få av oss ställer frågan vilka intressen som detta etablissemang företräder? Flertalet tar för givet att det rör sig om allmänintresset och vår hälsa.

Inget kan vara mer fel!

Det medicinindustriella komplexet grundas
För att till fullo förstå vad som nu sker måste vi gå över hundra år bakåt i tiden. Då beslutade sig världens första dollarmiljardär John D. Rockefeller för att satsa på att bygga upp ett nytt affärsområde som han kallade The Pharmaceutical Investment Bussines. Han hade tidigare skapat en enorm privat förmögenhet genom monopolisering av marknaden för petroleumprodukter och syntetiska kemikalier. Nu skulle han tillämpa en liknande strategi på marknaden för syntetiska medicinska kemikalier tänkte han. Rockefeller hade blivit rik på att eliminera all meningsfull konkurrens mot sina petroleumprodukter och hade givetvis för avsikt att tillämpa samma metod på läkemedelsmarknaden. Det gällde alltså att på olika sätt få bort de traditionella naturmedicinerna från marknaden för att kunna ersätta dem med dyrare patenterade syntetiska preparat.

Vid den här tidpunkten dominerades läkemedelsmarknaden av en lång rad traditionella örter, naturpreparat och andra naturliga kemiska ämnen med ett ytterst litet inslag av syntetiserade mediciner. Många av preparaten hade mångtusenåriga rötter som t.ex. kinesisk traditionell medicin (TCM) och andra kom ursprungligen från olika naturfolk. Läkares skicklighet förklarades till stor del av hur väl de förstod hur olika livsmedel och naturliga preparat påverkade vår hälsa och våra sjukdomar.

Rockefeller lät år 1910 tillsammans med sin kompanjon stålmiljardären Andrew Carnegie sätta samman ett förslag (den s.k. Flexnerrapporten) om hur man skulle bredda marken för det nya affärsområdet genom att omvandla den medicinska marknaden i USA. Man överlämnade förslaget till den amerikanska kongressen. Eftersom USA redan tidigt under nittonhundratalet börjat utvecklas till den oligarki som unionen är idag, fick de två miljardärerna som de ville och förslaget antogs nästan rakt av som lag.

Det centrala i den nya lagstiftningen var; för att något skulle på säljas som läkemedel måste det genomgå omfattande studier som visade dess medicinska effekt. En speciell myndighet The Food and Drug Administration (FDA) hade inrättats för tillsyn av marknaden och godkännande av nya preparat. Kraven var mycket omfattande varför processen att få ett preparat utprovat och godkänt krävde stora ekonomiska resurser, vilket bara kunde mobiliseras för preparat som kunde patenteras. Den s.k. evidensbaserade allopatiska medicinen etablerades och Rockefeller fick sitt eftersträvade rättsliga underlag för en monopolisering av läkemedelsmarknaden. Därutöver skaffade han sig med sina pengar stark kontroll över myndigheterna och stort inflytande i alla viktiga organisationer inom det medicinska området.

Naturpreparat som inte kunde patenteras kom i praktiken bli omöjliga att få godkända. Användningen förbjöds och läkare som fortsatte använda gamla beprövade preparat kunde åtalas för kvacksalveri. Den yrkesskicklighet som låg i att kunna bota sjukdomar med naturpreparat, mineraler, dieter m.m. gick förlorad. Genom betydande ekonomiska bidrag till universiteten som utbildade läkarna skaffade sig Rockefellers även stort inflytande över läkarutbildningen. Dessa fick lära sig att mest använda de nya patenterade farmakologiska preparaten och all utbildning inom naturmedicin och om sambanden mellan kost och hälsa togs bort.

Den amerikanska lagstiftningen och läkarutbildningen spred sig över hela västvärlden och togs efter i land efter land. Där är vi fortfarande. På det här sättet grundlades det medicinindustriella komplex som idag totalt dominerar den medicinska sektorn i hela världen och då i synnerhet i västvärlden. Utanför väst har viss naturmedicin levt vidare vid sidan om den allopatiska medicinen som t.ex. i Kina med dess TCM.

Kärnan i detta industrikomplex utgörs idag av de globala läkemedelsbolagen som med sina enorma vinster kunnat korrumpera och ta kontroll över politikerna, myndigheterna, sjukvården, forskningen och en stor del av de tongivande läkarna. Läkare som inte rätar in