vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (Psilocyber)

BottomBottomRe: Bodströms - farligare än bin Ladin


Bra av Guilou tycker jag!
Den där Bodström påminner om en gammal nazist från Gestapo under 30-40 talet!!
Vilka är dom verkligt kriminella egentligen? Vilka är de verkliga terroristerna?

Inte fan är det Al-Qaeda i allafall...


Posted on: 2005/10/16 12:37
 Top 


Människan - En utomjording?


Vad är människan? Hör vi hemma här på planeten jorden? Hur man än vänder och vrider så verkar det vara någonting fel med människan, som inte tycks passa in någonstans. Är människan som art inplanterad utifrån på planeten, eller en korsning med apa och annan art av varelser utifrån?

Alla andra livsformer passar in i helheten, men inte människan. Människan är den enda art som uppenbarligen inte har tillräckligt hög intelligens att förstå att sammarbeta med övriga livsformer på planeten för ett gemensamt överlevande - ingen överlever ensam på det biologiska rymdskeppet jorden.
Människan förgör istället sig själv och skapar lidande och död för övriga livsformer pga sin dumhet. Vissa menar att detta är människans "utveckling",...men utveckling till något sämre är ingen utveckling, utan degenerering och förstörelse.

Jag anser att t o m en bakterie är intelligentare än en människa...

Bara några tankar så här på morgonkvisten... :D

Posted on: 2005/10/16 10:44
 Top 


Big Bang...


Startar en ny tråd...det här med bigbang,...många jag diskuterat med menar hårdnackat att livet (existensen) startade där, det tycker jag verkar mycket konstigt.

Jag menar, bigbang måste ju ha ägt rum någonstans (i ett tredimensionellt rum, en rymd som existerar). Och för att bigbang skall kunna inträffa så behövs materia, eller något annat som redan existerar. Det visar ju på att det fanns någonting innan bigbang, och att det inte alls var början, eller "skapelsen" på tillvaron, livet och existensen.

Posted on: 2005/10/16 10:31
 Top 


Re: Sionistisk agenda


Varför du kallar dej för"Puppa"

Posted on: 2005/10/14 13:18
 Top 


Re: Illuminati


Orden av Illuminati™
Illuminatis tillkomst (en finslipning av brödraskapets ideal).

Joseph Johann Adam Weishaupt föddes den 6 februari 1748 i Ingolstadt och hans far var professor vid stadens universitet. Ingolstadt var ett centrum för jesuit-orden. Adam utbildades således av jesuiterna.

Han bröt senare med dem, men behöll deras politiska program. Detta var en ung jude, som från tidig barndom hade en hemlig lojalitet mot Talmud och Kabbalah, medan han utåt sett var en hängiven romersk-katolik

Adam Weishaupt bildade ”Orden av Illuminati” den 1 maj 1776 (Detta datum tog frimuraren Lenin över och gjorde till ”Arbetarnas Dag” efter Sovjet-republikernas grundande. Weishaupt avsåg att Orden officiellt skulle ha en prägel av ’filantropisk välgörenhetsorganisation’.
Denna prägel attraherade många folkbildare, präster och förmöget folk.

När de blev medlemmar trodde de att Orden förespråkade en renodlad kristendom som skulle göra mänskligheten till en enda lycklig välmående familj.
Orden av Illuminati hade tre olika grader:

Minerval
Illuminatus Minor
Illuminatus Major

När novisen Minerval, steg till graden Illuminatus Minor (bara de man ansåg vara redo fick avancera), blev denne tillsagd, att det enda hindret som låg i vägen för Ordens mål, Universell Lycka, var världens politiska och religiösa organisationer, som inte vill tillåta en sådan förändring på bekostnad av sin egen maktställning. Politiska och religiösa ledare, samtida eller framtida, skulle antingen underkasta sig Orden, eller störtas.

Om novisens samvete skulle förbjuda detta, fick han förbli han på novisnivå tills hans etiska idéer hade förändrats. Med Weishaupts egna ord:

”De styrande krafterna är despoter när de inte uppför sig efter Ordens principer;
det är därför vår plikt att omgärda den med våra medlemmar, så att de som står utanför inte får tillgång dessa principer.

På detta sätt kan vi kraftfullt främja Ordens intressen. Om någon förfaller till att lyssna på överheten mer än på Orden passar han inte in och får inte någon grad.

Vi bör göra vårt yttersta för att Illuminati’s system skall införas ibland män inom alla viktiga ämbeten.”

(Einige Originalschriften des Illuminatenordens, München, 1787)

När (om) slutligen en Illuminatus Minor bevisat fullständig hängivenhet till Orden och dess hemliga natur, tog man sig an hans sak för ett möjligt inträde i det övre skiktet, jämte övriga initiater som skulle undergå prövning till andra graden, och om han befanns värdig, blev han Illuminatus Major. Den tredje graden, som Rex (konung), eller mysteriegraden, behöll Weishaupt för sig själv.

Vid det här laget hade den initiaten släppt alla konventioner, hämningar och ideal och kunde upplysas om Illuminati’s verkliga avsikter enligt Ordens eget program: En ny världsordning med en enda världsregering när Orden störtat alla nationella regeringar och lagt alla religioner under sig.

Initiaten skulle svära en ed till Lucifer och Orden, som band hans tankar, ord och handlingar oupplösligt till ordensbröder av högre rang (Obs! Dessa eder till Satan förekommer i alla frimurarsällskap, även svenska).

En hemlig polis med ett nätverk av spioner uppstod. De som svek Orden tog man genast livet av. Polisen kallades ”de smygande bröderna” och hade det ’allseende ögat’ som symbol.

Ordens struktur var en pyramid med Adam Weishaupt i toppen och under honom två eller tre nära förbundna, var och en av dem gav order åt tre andra, osv neråt i ordensgraderna.

De använde alias: Weishaupt själv var Spartacus, andra kallade sig Cato, Marius, Brutus, Pythagoras, Sokrates och Hannibal. Adam Weishaupt var uppvuxen och utbildad inom Jesuitorden, men hade förkastat den. Det hindrade honom nu inte från att flitigt använda sig av jesuiternas eget organisationssystem för att störta de världsliga och religiösa makthavare som jesuiterna hade skyddat.

Illuminater på toppnivå, garanterades all tänkbar materiell välfärd och kvinnlig fägring, i vad mån det fanns att tillgå. Weishaupt ansåg att:

”Ordens makt skall vara en resurs för medlemmarna. Alla måste stödjas och gå före alla andra, oavsett meriter. Pengar, tjänster, ära, jord och blod måste offras för det hängivna Brödraskapet.”

Ibland blev denna regel en ”nödvändighet” i istället för en pervers lyx. 1780 hade Weishaupt gjorde sin egen svägerska gravid, och ”önskade få saken ur världen.”

En abort planerades för att ”skydda Ordens goda rykte”. Han erkände då tilltaget för ett par andra illuminater som ansåg att kvinnan inte var oundgänglig. Det fick till följd att kvinnan mördades i all tysthet, medan Weishaupt oförtrutet fortsatte att framställa Orden som ett under av filantropi och idealism.

Hur framgångsrik var denna fördärvelsebringande, konspiratoriska elit vid denna tid
– socialt, politiskt och samhälleligt?

Inom två år efter bildandet av Orden, var alla professorstjänster vid universitetet i Ingolstadt utom två upptagna av medlemmar i Illuminati.

1789 fanns det minst 2000 ordensmedlemmar i i de tysktalande länderna.

Många var advokater och läkare, andra präster (mest protestanter) och det fanns till och med representanter för Tysklands olika furstendömen, men inga arbetare, bönder eller tjänare. Detsamma gäller för Frankrike vid denna tid.

Några år efter Ordens tillkomst ansåg Weishaupt att de hade besegrat jesuiterna, och framgångsrikt erövrat de viktigaste posterna i kyrkans organisationer, enligt Ordens originaldokument:

”Alla tyska bildningsanstalter och samhälleliga funktioner är nu under vår tillsyn. Vi har åtskilliga dolda medlemmar i domstolsväsendet, och kan erbjuda dem lön och goda förmåner. Senaste tillskottet är Bartolomei-institutet för unga blivande präster. Vi har kontroll över deras finansiärer, därför kan vi nu förse hela Bayern med passande präster.”

Inflytandet på utbildningsväsendet och kyrkan var ytterst nedbrytande.

Kring sekelskiftet 1800 fanns det många tyska präster som längre inte trodde på de mest grundläggande sanningarna i den kristna läran. De hade blivit omvända att bara tro på det ”upplysta förnuftet”, D’Alembert, Diderot, Voltaire, Rousseau, etc., tänkare från den sk upplysningstiden, som hade revolterat mot Gud och var helt i Adam Weishaupts smak.

Namnet Illuminati är ju själva verket en listig kombination av namnet Lucifer och upplysning – Ljusbärarna.

Genom deras intrång i den protestantiska teologin, fick vi senare teologer som Karl Barth, Paul Tillich och Rudolf Bultmann, etc.

Barth:”Skriften är inte i egentlig mening Guds ord; den endast vittnar därom och hänvisar till det eviga gudsordet. På samma sätt är den historiske Kristus varken Guds son eller Människosonen i egentlig mening”.

De flesta av de protestantiska teologer som skulle varit till vägledning för kyrkan i Tyskland hade förlorat sin tro, vilket senare gav upphov till dyrkan av den figur som ockultisten och tonsättaren Richard Wagner kallade ”den ariske Kristus”, dvs Adolf Hitler.

Ordens ursprungliga skrifter innehåller detaljerade instruktioner om hur hat och blodspillan kan åstadkommas genom provokationer mellan grupper av olika ras, religion, etnisk tillhörighet, mellan människor med normal sexualitet, och de som praktiserar olika avarter, som homosexualitet, etc. En annan idé som förordas är att uppmuntra hat mellan barn och föräldrar.

Man bestämde också vilka byggnader som var viktigast att förstöra eller bränna vid terrorhandlingar i städer.

Kort sagt, praktiskt taget all undergrävande verksamhet som vi har sett exempel på under 1900-talet och fram till idag var i huvudsak planerad och nedskriven av Weishaupt redan för ca 225 år sedan. En undersökning av hans skrifter verifierar detta som ett faktum.

Posted on: 2005/10/13 12:51
 Top 


Re: Sionistisk agenda


Intressant boktips...

Mediernas svarta bok

Ett axplock...Det finns inga sanningar i världen. Ingen objektivitet, bara berättelser. Den som tror att dagspressen i Sverige speglar samhälleliga skeenden för att hjälpa medborgare att ta ställning i olika frågor bör veta, ursäkta, skall veta att ett företag vid namn Bonniers äger Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgsposten, Kvällsposten, Sydsvenska dagbladet, Ystads Allehanda, Dagens Industri. De äger också den mediegranskande tidningen Resumé , "en stor del av distributionen av tidningar och veckotidningar". Och så äger de TV 4 och lite till i och utanför Sverige... Det finns de som tycker att detta inte är så farligt. Det är det kanske inte. Jan Stenbeck med sitt företag MTG (Modern Times Group) äger ju så mycket mer.

I Sverige har vi något som kallas tryckfrihet, vilket innebär att vem som helst får starta en tidning eller köpa ett tidningsföretag. Mellan 22 och 27% av dagspressen i Sverige ges ut av Bonniers. Tryckfriheten får då slåss mot kapitalismen. Mediekonglomerat som Bonniers är inte längre intresserade av att spegla samhälleliga skeenden. De är vinstinriktade. De vill sälja eftersom deras intäkter främst kommer från reklamannonser. För att sälja gäller det att dramatisera, förvränga bilden av samhället, skapa ett behov hos medborgarna.

Boëthius menar att vi inte längre är medborgare utan konsumenter i en diktatur styrd av stora mediekonglomerat som agerar globalt. Mediekonglomerat som propagerar för konsumtion för att de ska bli rikare på den fria marknaden. Allt detta är kanske inte en helt nyuppfunnen världsordning. Vi har sett den och ser den i diktaturstater. Men den är osynlig för oss, något som är svårt att värja sig emot om vi inte ifrågasätter vad vi läser. Och hur gör vi det när mediakonglomerat snart härskar över alla mediala informationskanaler världen över?

I "Mediernas svarta bok" är detta bara toppen av ett isberg, det finns större och fulare fiskar som bara väntar på att få hugga på kroken.

Boëthius tar mig med på en resa genom mediernas värld. Den får mig sällan att höja på ögonbrynen, utan den får mig att sätta hjärtat i halsgropen. Reklamens påverkan på medierna, den mediala koreografin, mediala påhopp på politiker, public service utsatthet och sista utpost för något som överhuvudtaget kan kallas journalism i dess ursprungliga bemärkelse, är några av de ämnen som behandlas.

Boëthius ger mig hela tiden nya exempel på mediernas sätt att förvränga verkligheten och hjärntvätta oss för att tycka att den fria marknaden är det bästa som finns. Hon gör det på ett sätt som är förståeligt för alla och alla får garanterat något i behållning av läsningen. Ibland är boken redundant, men varför inte, för att nå ut med sitt budskaps så krävs det att överrösta den mediala propagandan.

Som titeln på recensionen antyder menar Boëthius att detta bara är toppen på ett isberg. För den som vill läsa mer har hon flera litteraturhänvisningar till annan mediekritik och organisationer som arbetar för ökad upplysning om mediernas makt och missbruk.

Tyvärr räcker det inte med att sätta hjärtat i halsgropen. Vi måste slå oss igenom informationsbruset och ifrågasätta, ställa krav på politiker så att de tar ställning i mediefrågor och inte låter sig hunsas runt som hundvalpar. Men även journalister, de som tror sig ha sista ordet, bör slå vakt om sina etiska principer och kanske inte alltid välja en sliskig story framför en händelse som är viktig för oss medborgare.

Posted on: 2005/10/13 12:41
 Top 


ForumPosted on: 2005/10/13 12:01
 Top 


Re: Sionistisk agenda


Israel försöker tillverka etniska vapen

Enligt israeliska militära och västliga underrättelsekällor arbetar Israel på ett biologiskt vapen, som är tänkt att skada araber men inte judar. Israeliska forskare vill utnyttja medicinska forskningsresultat för att finna typiska gener, som en del araber är bärare av, och sedan skapa genetiskt modifierade bakterier eller virus.

Avsikten är att använda den förmåga som finns hos virus och vissa bakterier att ändra DNA i värdorganismens levande celler. Forskarna försöker skräddarsy mikroorganismer som angriper endast människor som är bärare av de typiska generna.

Forskningen utförs på det biologiska institutet i Nes Tziyona, Israels viktigaste anläggning för framtagning av kemiska och biologiska vapen. En av institutets forskare medgav att uppgiften är mycket besvärlig, eftersom både araber och judar är av semitiskt blod. "Men man har," sade han, "lyckats utskilja ett särskilt kännetecken i genprofilen för vissa arabiska folkgrupper, i synnerhet irakierna." Sjukdomen skulle kunna spridas genom luft eller vatten.

FORTSÄTTNING FINNS HÄR FÖR DEN SOM ORKAR...http://www.vishet.se/nexus/plan1998/israel-1.htm

Posted on: 2005/10/13 10:59
 Top 


Re: Musik tips...


Här är en skön skiva... Shpongle: Tales of the inexpressible

http://www.psyshop.com/shop/CDs/twi/twi1cd013.html

Posted on: 2005/10/12 0:05
 Top 


Re: Humor


Tjena Shygets,...jo det finns kurs inbyggt i programmet flash,...under hjälp menyn om jag inte minns rätt. I annat fall så testa sök på nätet,..finns en hel del prylar och trix...

frid

Posted on: 2005/10/11 21:15
 Top 


Re: HumorPosted on: 2005/10/11 19:27
 Top 


Re: Humor


mera...

Resized ImagePosted on: 2005/10/11 19:12
 Top 


Re: Humor


här kommer en till...heheheh

http://www.stickdeath.com/talibloop.html
Resized Image

Posted on: 2005/10/11 19:06
 Top 


Re: Olof Palmes dödsplats


alltid lika trevligt med folk ute vid fronten...

Posted on: 2005/10/10 19:45
 Top 


Re: Första maj och EU


Tjenare Shygets + alla kvalster,... jodu, kraftdagar har ju använts flitigt och de astrologiska prylarna också,...t ex den gamle Adolf använde ju sig av astrologi... (hö hö hö)

Posted on: 2005/10/10 19:05
 Top TopTop
« 1 ... 7 8 9 (10)dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
56 user(s) are online (56 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 56

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS