vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (Whistleblower)

BottomBottomRe: Free slave
#25


iwarrior, tack för att du inte ger upp, utan mentalt vill, kan eller vågar arbeta, med stöd av dina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna (SOU 1997:194).

Det är din i livet mentalt utvecklade kunskap, att lyda ELLER förstå, som i nutid styr och ställer med ditt tänk och din mentala handling (beslut) att i tid och rum värdera, värdesäkra och välja produkt av humana resurser med eller utan STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i nutid och nära framtid (10 år), mot EN enskild förälder, medborgare eller mänsklig rättighetskämpe, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

Du skrev i #1, ” att man kan vara snällare” - pronomenet ”man” är ett laglöst kollektiv, som inte har enskilda mänskliga rättigheter, rättskapacitet eller rätt till skadestånd av det allmänna vid fördragsbrott. Varför skrev du man om du mentalt vill, kan OCH vågar värdera nytta, ansvar OCH risk, med rättspraxis i SOU 1997:194?

Du skrev i #1, ”Trots detta så anser människor (aggerande som tjänstemän) att dom äger mina val och mitt liv och kan bestämma över dessa och det.” - ”Människor” är inte ett rättssubjekt med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i handläggning eller beslut, i nutid mot EN medborgare.

Du frågade i #1, ”Vart finns bot mot detta? Har det gått så långt att vi tappat kontrollen över våra liv och har det gått så pass långt så att lagen inte är vårt verktyg längre? Vem vet?” - Jag vet (vill, kan OCH vågar förstå) när, var och VARFÖR du i nutid blir blåst/lurad på dina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna (SOU 1997:194), lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

Vill, kan OCH vågar DU mentalt lära din mentala fyrarummare förstå när, var och VARFÖR?

Mvh

Posted on: 2012/11/8 12:24
 Top 


Re: LVU aktivism, vi vann detta mål samt förra, på framfart!
#26


Quote:

iwarrior skrev:
Vi får väl höja rösten!


Nej iwarrior det hjälper inte Domenic eller hans kära, för ”Vi” är ett laglöst kollektivt pronomen utan enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, om humana resurser anställd av eller med uppdrag för Gotlands kommun som rättssubjekt och svensk tillsynsmyndighet, kidnappar Domenic lokalt på den inre marknaden i Europeiska unionen!

Utan kraftfullt incitament vill, kan eller vågar medborgare med hypermakt inte avstå från att i tid och rum överföra enskild hypermakt till EN valsedel med partinamnet överst på ett kollektiv av laglösa svenska ideella föreningar u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk i styrelse, utskott eller nämnd.

Om du som myndig enskild svensk medborgare inte vill, kan eller vågar ta reda på vem som är folkvald laglös svensk lagstiftare eller kontrollmakt i styrelse, utskott eller nämnd, i EU-parlament, Sveriges riksdag, region/landsting, Gotlands kommun eller kyrkofullmäktige, kan partiet u.p.a. utan personligt ansvar och risk välja en värdefattig målvakt (partipolitiker) som i handläggning och beslut i fallet Domenic, utan ansvar och risk, producera resultat med säkerhetsbrist som är fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i Europeiska unionen.

Inwarrior, din enskilda mentala kunskap, tänk och handling (Stop, Think and Act), styr och ställer i nutid och nära framtid det arbete och den eFergi du förbrukar på att fysiskt återfå och reparera Domenic och familjens hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen.

Advokat är en jurist som mentalt är programmerad att lyda Jante, Luther och Ågrens mentala förnekelse/förvirring.

Med vänlig hälsning och glad midsommar, om det är möjligt så länge Domenic inte är fri att välja kvalitet i miljön.

Posted on: 2012/6/21 13:03
 Top 


Re: LVU aktivism, vi vann detta mål samt förra, på framfart!
#27


Grattis iwarrior till ny mental kunskap, tänk och handling "(Stop, Think and Act)"!

Kvalitet och säkerhet i den svenska kollektiva och korrupta modellen av LVU-processer skyddar inte EN enskild medborgares hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i total harmoni med EU-rättens företräde och EU-domstolens framtida tolkning och historiska rättspraxis.

Du har som EN drabbad förälder rätt till skadestånd av det allmänna om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ producerat säkerhetsbrist som är fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i Europeiska unionen.

Posted on: 2012/6/15 11:38
 Top 


Re: SVD.se: Vi måste förebygga extremism ( kommentar: genom indoktrinering av medborgarna )
#28


”Vi måste förebygga extremism” - men vem är ”vi” som måste förebygga extremism?

Du som vill, kan eller vågar utveckla din mentala kunskap, tänk och handling, att i tid och rum lyda kollektiva pronomen till att i tid och rum som enskild individ förstå när, var och varför, mental kunskap, tänk och handling (Stop, Think and Act) är enskild egendom som bara vill, kan och vågar utvecklas i din enskilda mentala fyrarummare.

Börja i nutid och nära framtid med att värdera och värdesäkra läs och lär verktyget ”Älska din navel” av Dennis Töllborg!

Om du vill, kan eller vågar hittar du den här:
http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/ ... /1/gupea_2077_28583_1.pdf


Posted on: 2012/6/3 12:00
 Top 


Re: OBS: Omedelbar hjälp i ärendet med Domenic. Din hjälp behövs! ASAP!
#29


Tack, för information om att svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, inte vill, kan eller vågar bestaffa och beskatta din enskilda olydnad att kid-nappa din son Domenic, från det allmännas kid-nappning i tid och rum.

Posted on: 2012/5/9 15:28
 Top 


Re: Santos Bonacci - Law and Language - Geelong 2 May 2012
#30


tomas, tack för att du vill, kan och vågar producera resultat som //Bonacci talar bland annat om Tyre, och de riktigt dumma, och andra folk. Jag råkar veta vilka de är.//

Jag väntar med spänning och ström på den effekt som uppstår om du vill, kan eller vågar redovisa vem du TROR vilka "de" som kollektivt pronomen är, lokalt i en medlemsstat på den inre markanden i EES/EU.

Posted on: 2012/5/9 13:58
 Top 


Re: Nu börjar Elitens organisation Codex Alimentarius Jakt på de opatenterade Hälsoprodukterna
#31


Folkvald lagstiftare och kontrollmakt i Europeiska unionen är i tid och rum EU-parlamentet!

Namnlistor om ditt eller datt är till för medborgare som i tid och rum inte vill, kan eller vågar förstå eller ta reda på, varför det allmänna har skadeståndsansvar mot EN enskild medborgare, inte mot två eller flera kollektiv av rättssubjekt, som upptäckt säkerhetsbrist som är fördragsbrott.

Tre frågor som vänder upp och ner på TÄNKET i fyrarummaren:
1. Vill du i tid och rum mentalt lyda eller förstå?
2. Kan du i tid och rum mentalt lyda eller förstå?
3. Vågar du i tid och rum mentalt lyda eller förstå?

Posted on: 2012/4/24 13:13
 Top 


Re: Svar till rätten och andra bolag efter erbjudanden!
#32


#14 Skrev inwarrior igår 01:04

1.”Free man konceptet är svårt att genomföra i Sverige, men det går.”
- Ja det går att resurssnålt lära och träna humana resurser [tid x (rum + arbete + eFergi)], att i tid och rum utveckla mental kunskap, tänk och handling, med hjälp av David Ickes mentala trafikljus Stop, Think and Act.

2.”Här så finns det en oskriven lag, att du behöver en myndig som tänker för dig, och att du inte klarar dig själv.”
- Men varför behöver EN myndig medborgare lyda en oskriven lag som diskriminerar EN enskild medborgare lokalt i EU?

3. ”Nästa problem är att vi inte står lika inför lagen, dom flesta säger att vi gör det, men i verkligheten så är det inte alls så, långt ifrån!”
- Problem löser kollektiva pronomen och folkvalda kollektiv av svenska laglösa ideella föreningar, som i styrelse, utskott eller nämnd, styr och ställer, med hjälp av lydig partipolitisk målvakt och felprogrammerade tjänstemÄn.

En äkta FreemEn vill, kan och vågar mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid skydda sina enskilda mänskliga rättigheter och skapa möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna, om lagstiftare, domstol eller exekutivt organ i värdesäkrat brev till EN drabbad enskild medborgare, producerat säkerhetsbrist i handläggning eller beslut, som kan vara fördragsbrott lokalt i EES/EU.

Hälsar EN freemEn som i fria val inte överfört enskild hypermakt till kollektiv av laglösa ideella föreningar u.p.a., som lagstiftare och kontrollmakt i styrelse, utskott eller nämnd, med makt att beskatta och bestraffa, enskild medborgare som vill, kan och vågar förstå varför.

Posted on: 2012/4/22 0:41
 Top 


Re: Medvetet liv?
#33


Quote:

T1@KRAMIS.NU skrev:
Någon som vill göra en kommentar om vad det innebär att leva ett medvetet liv?


Den individ som svarar FÖRSTÅ på frågorna nedan:

A - Vill du lyda eller förstå?
B - Kan du lyda eller förstå?
C - Vägar du lyda eller förstå?


Posted on: 2012/4/1 0:16
 Top 


Re: Bra initiativ, men...
#34


Tack för bollen!

Delar din uppfattning om VARFÖR och har kommit fram till att den som översätter texter om kollektiva maktcentra u.p.a. till enskilda medborgares hypermakt att värdera, värdesäkra och välja EN lagstiftare och kontrollmakt, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden, måste vija, kunna och våga förstå när, var och VARFÖR - det duger inte med kunskap, tänk och hanling som älskar att lyda och bruka kollektiva ord och begrepp i tid och rum.
Mvh

Posted on: 2012/1/12 23:27
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: 11 maj, LVU-fallet Domenic på Gotland ska prövas i rätten
#35


Hjälp familjen att i tid och rum identifiera om kammarrätten i Stockholm är någonting med framtida VÄRDE för hela eller delar av den splittrade familjen Domenic!

Är kammarrätten i Stockholm EN offentligt eller privat organisation lokalt någonstans på den inre marknaden i Europeiska unionen?

Är kammarrätten i Stockholm EN del av EN statlig svensk tillsynsmyndighet, som inte kan avtala bort strikt ansvar för producerat resultat i handläggning eller beslut i brev till EN drabbad enskild svensk unionsmedborgare, som vill, kan och vågar VÄRDESÄKRA resurser och producerat resultat?

Har EN drabbad svensk medborgare rätt till skadestånd av det allmänna (regeringen) om svensk tillsynsmyndighet i tid och rum vill, kan och vågar producera säkerhetsbrist som är fördragsbrott, lokalt på den inre marknaden?

Tre frågor som kräver "Stop, Think and Act"

Posted on: 2011/4/19 21:06
 Top 


Re: Ställ frågor till Cecilia Malmström
#36


Cecilia Malmström är av det allmänna lärd att lyda den svensk modellen av korruption och är bara en målvakt för den svenska regeringen i EU-kommissionen!

Posted on: 2011/4/19 12:03
 Top 


Re: Ställ frågor till Cecilia Malmström
#37


Ställde frågan:
Är producent av fördragsbrott i brev till EN enskild medborgare, lokalt på den inre marknaden EN terrorist i EU?

Posted on: 2011/2/8 10:35
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Freeman, finns det?
#38


Nej ”Freeman” finns bara i samhällen med representativ demokrati, där folkvald lagstiftare och kontrollmakt, historiskt programmerat människor att LYDA någonting, som utan ansvar och risk vill, kan och vågar förneka mänskliga rättigheter, lokalt någonstans på den inre gemensamma marknaden i EES/EU.

Finns det läsare här på vakenXse, som i tid och rum vill, kan och vågar, värdera, värdesäkra och välja EN valsedel med EN-tydligt framtida VÄRDE, som svensk lagstiftare och kontrollmakt?


Posted on: 2010/8/16 12:42
 Top 


Re: Självständighetspartiet
#39


Quote:

nick skrev:
Det tysta antagandet som görs i den här tråden är att riksdagen är ett forum i vilket man kan genomföra förändringar.

Är det verkligen så?Historiskt programmerad mental kunskap att LYDA någonting partipolitiskt är så svår att förändra 180 Grader att det kan vara vettigt är att amputera den felaktigt programmerade mentala kroppsdelen, men vem vill, kan och vågar?


Quote:

nick skrev:
Vakna individer i Storbritannien gör bedömningen att det som håller hoppet att kunna förändra är att helt enkelt uppmana människor till att inte rösta:


Prövade "Stop, Think and Act" metoden och fick samma RESULTAT som vakna individer i Storbritannien.!

Varför förbruka egna och andras Humana Resurser på att välja någonting partipolitiskt som i tid och rum inte vill, kan eller vågar redovisa om partinamnet är EN offentlig eller privat organisation med strikt produktansvar för säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev till enskild vaken svensk unionsmedborgare, lokalt på den inre gemensamma marknaden.

Vem på vaken vill, kan och vågar idag EN-tydligt redovisa folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt, lokalt på den inre gemensamma marknaden?
Posted on: 2010/6/16 14:38
 Top 


Re: Svd: Bluffreklam ska locka unga till försvaret
#40


Det är så ILLUMINATI värderar, värdesäkrar och väljer Humasna Resurser, med mental kunskap att LYDA någonting partipolitiskt, lokalt på den inre gemensamma svenska marknaden i EES eller EU.

Posted on: 2010/6/16 13:35
 Top 


Re: PÅ TORSDAG SMÄLLER DET!
#41


Det kan vara EN möjlighet den andra är att EN svensk medborgare med hypermakt värderar, värdesäkrar och väljer EN valsedel med framtida VÄRDE som svensk lagstiftare och kontrollmakt, lolkalt någonstans på den inre gemensamma marknaden.

Ett partinamn med VÄRDE överst på EN valsedel representerar EN offentlig eller privat organisation som lokalt på den inre gemensamma marknaden vill, kan eller vågar redovisa organisationsnummer och säte som ETT svenskt rättssubjekt, med eller utan STRIKT ansvar och risk för producerat resultat i styrelse, utskott eller nämnd för någonting som är svensk lagstiftare eller kontrollmakt lokalt i EU.

Posted on: 2010/6/16 12:46
 Top 


Re: Valkompassen
#42


@truman Vänd 180 grader på ditt stopp, tänk och agera!

Det är enkelt att LYDA någonting kollektivt men attans svårt att självständigt FÖRSTÅ när, var, hur och varför "folkvald" svensk lagstiftare och kontrollmakt är någonting som inte vill, kan eller vågar redovisa identitet och total kvalitet på valsedlar, lokalt på den inre gemensamma korrupta svenska delen av marknaden.

Posted on: 2010/5/22 12:45
 Top 


Re: Vattengeneratorer och solpaneler
#43


Tack Network för självständigt producerade frågor om ELLAGEN!

Fråga A - ”Ut på elnätet alltså, tillstånd förutan? ”
- Då riskerar en olydig svensk familjefar att någonting som är svensk lagstiftare och kontrollmakt, kollektivt bestraffa familjen, t.ex. LVU - enligt den svenska korrupta modellen.


Fråga B - ”Eller helt för egen del?”
- Om systemspänningen är under 50 Volt är det fritt fram för EN enskild familjefar med nödvändig KUNSKAP att i svenska bostäder och arbetslokaler, producera sund och säker ELMILJÖ och att självständigt ”STOP – THINK – ACT” - så länge andra humana resurser som älskar den svenska kollektiva modellen inte upptäcker denna skattefria förmån av självständigt producerad nytta, ansvar och risk.


C - ”Vilken lagstiftning står det i?”
Börja här http://sv.wikipedia.org/wiki/Ellagen
Läs och LYD detta ”LYDNADSSPRÅK” eller försök att utveckla enskild kunskap som FÖRSTÅR när, var, hur och varför, den svenska ELLAGEN är EN del av den kollektiva korrupta svenska modellen, som lär "eliten" att LYDA någonting med eller utan VÄRDE för EN enskild svensk medborgare, lokalt någonstans på den inre gemensamma svenska delen av MARKNADEN.

Mvh

Posted on: 2009/12/26 16:34
 Top 


Re: Ringde till den lokala energibolag och berättade om Koldioxid fusket. De var öppna för informati
#44


När enskild medborgare ringer har individen ingen framtida NYTTA av producerat resultat med säkerhetsbrist i handläggning eller beslut av energibolaget humana resurser.

SKRIV brev och var uppmärksam på att det är EN företrädare för energibolaget som skall underteckna handläggning eller beslut om någonting med framtida VÄRDE för EN individ suverän svensk medborgare.

NäringsvÄrksamhet som producerar ELEKTRICITET till enskild medborgare har retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i handläggning eller beslut.

Mvh.

Posted on: 2009/12/18 12:31
 Top 


Re: Vakenpartiet
#45


Medborgare som INTE vill, kan eller vågar TÄNKA självständigt blir suveränt BRA som följsam värdefattig partipolitiker, i styrelse, utskott eller nämnd för någonting, som i tid och rum utövar MAKT mot EN drabbad enskild svensk medborgare eller familjemedlem, som inte vill, kan eller vågar utveckla enskild mental KUNSKAP att värdera, värdesäkra och välja någonting BRA med framtida värde i tid och rum.

En LYDIG representant med KUNSKAP att LYDA någonting partipolitiskt och som i tid och rum representerar den svenska representativa demokratin, den svenska modellen av politik, rättssäkerhet och LYDNAD, samt folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt, i styrelse, utskott eller nämnd för någonting som utövar MAKT.


Posted on: 2009/12/18 12:21
 Top 


Re: rösta eller ej?
#46


EN medveten svensk medborgare med HYPERMAKT att värdera, värdesäkra och välja någonting - tar reda på om någonting är INGENTING med framtida VÄRDE, som svensk lagstiftare eller kontrollmakt, i EU-parlamentet, Sveriges riksdag, region, landsting, kommun, myndigheter, företag eller äkta och oäkta föreningar.

Om EN svensk partipolitiker i styrelse, utskott eller nämnd för någonting INTE vill, kan eller vågar redovisa VEM som i tid och rum representerar svenska folket som demokratisk folkvald ELIT i EN trovärdig KÄLLA, (någonting som har retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i brev till EN enskild medveten individ, med enskild KUNSKAP att värdera, värdesäkra och välja någonting) - så röstar EN enskild SUVERÄN medborgare med hypermakt - INTE på någonting utan vÄrkligt värde för enskild individ, lokalt någonstans på den inre gemensamma svenska marknaden.

Mvh

Posted on: 2009/12/16 17:19
 Top 


Re: Vakenpartiet
#47


NEJ - Det är bättre att LÄRA motiverad humana resurser här på vaken.se - att i tid och rum värdera, värdesäkra och välja någonting, som vill, kan och vågar "STOP - THINK - ACT " - som framtida svensk lagstiftare och kontrollmakt, än att NUTID leka Svarte Petter med svensk merdborgare, som älskar att LYDA någonting statiskt, logiskt, empiriskt och mätbart, som Jante, Luther eller ÅGREN.
Mvh.

Posted on: 2009/12/16 16:16
 Top 


Re: Britian to Legalize War Crimes so all Israeli Criminals can roam free in Britian
#48


Quote:

EscapedLunatic skrev: Gör det dessa till förädare av folket?


Nej - men till FÖRETRÄDARE för medborgare med HYPERMAKT att välja EN valsedel u.p.a. (illution) till FOLKVALD svensk lagstiftare och kontrollmakt, åtminstone lokalt någonstans på den inre gemensamma svenska marknaden.

Mvh

Posted on: 2009/12/16 15:52
 Top TopTop
« 1 (2) 3 4 5 ... 8 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
50 user(s) are online (50 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 50

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS