vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (Whistleblower)

BottomBottomRe: Vad är "strålning"
#1


Tack, Asgeir för information om vad "strålning" är och din under förbrukad tid i livet utvecklade enskilda kunskap om radioaktiva partiklar.

Men vad ”strålning” är i din enskilda bostad eller arbetslokal, kan du i ett rättssäkert utformat brev adresserat till din hyresvärd eller arbetsgivare ta reda på, om du som enskild medborgare vill, kan eller vågar värdera om din hyresvärd eller arbetsgivare är EN dansk eller svensk näringsvÄrksamhet.

Om din hyresvärd eller arbetsgivare enligt handläggning eller beslut av lokal Skattemyndighet, som offentlig eller privat tillsynsmyndighet av EU-rättens krav på kvalitet och säkerhet i nutid och rum (framgår av EU-domstolens monopol på tolkning av EU-rätt samt i offentligt redovisad rättspraxis, samt i Svenska regeringens egen SOU 1997:194), bedriver enskild näringsvÄrksamhet, med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist, mot varje enskild medborgare, med rätt kunskap om vad ”strålning” är i nutid, nära framtid och rum, lokalt i EN medlemsstat, på den inre solidariska fria marknaden för vård, skola och omsorg i EES och Europeiska unionen.

Värdesäkrade ord och begrepp i budskap ovan, samt hälsning
Lärö 11 juni 2014
Namn på rättssubjekt som värdesäkrat vad lågfrekvent ”strålning” är, i EN bostad eller arbetslokal, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för vård, skola och omsorg i EES och Europeiska unionen.

Posted on: 2014/6/11 13:33
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Pengar, personer - myt eller sanning?
#2


Kent, du avslutar ditt budskap med: ”Sätt igång och debattera om ni vill.”, men förväntar du som EN enskild människa med hypermakt, att mitt mentala Jag vill, kan och vågar debattera här som ”ni”, om det svenska ordet ”ni” har kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som är ett laglöst kollektivt pronomen u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, för producerat resultat (produkt), i din debatt om ”Pengar, personer - myt eller sanning?” ?

Värdesäkrad resultat i nutid och rum ovan, samt hälsning.
Lärö den 11 september 2013
Namn på den som skrev inlägg ovan med eller utan nytta, ansvar och risk.

Posted on: 2013/9/11 11:51
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Freeman i Domstolen - Jag själv
#3


Kent, tack för att du mentalt vill, kan eller vågar informera marknaden här på vakenXse om den nytta, ansvar och risk, du i skarpt läge har producerat, lokalt i en engelsk domstol, men har du inför skarpt läge i brev och aktbilagor värderat om kvalitet och säkerhet i nutid och rum i producerat resultat, har den kvalitet och rättssäkerhet i nutid och rum, som SKYDDAT din enskilda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, i total harmoni med den kvalitet och säkerhet i nutid och rum som engelsk lagstiftare fastställt i EU-rättens företräde framför engelsk grundlag, engelsk lag och juristers mentala kunskap, tänk och handling att i nutid och rum LYDA, inlärd, tränad och betygsatta mentala vanor och ovanor, med Jante och Luthers irrläror och Ågrens livslånga mentala förnekelse och förvirring i fyrarummaren?


Avatar, förväntar du att ”rättvisan” är fastställd i tid och rum, av folkvald svensk eller engelsk lagstiftare?

Mitt mentala Jag, förväntar i nutid och rum att folkvald svensk eller engelsk lagstiftare, i tid och rum, fastställer den kvalitet och rättssäkerhet, svensk eller engelsk domstol, resurssnålt i nutid och rum skall producera som svensk eller engelsk tillsynsmyndighet, med skadeståndsansvar för det allmänna (regeringen som rättssubjekt), om EN drabbad enskild bestraffad medborgare i handläggning eller beslut i brev adresserat till EN enskild konsument, upptäckt säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i aktbilagor och som kan vara fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat (England eller Sverige) på den inre FRIA marknaden i EES eller Europeiska unionen.

Värdesäkrat resultat ovan och med vänlig hälsning
Lärstad den 9 september 2013
Namn på rättssubjekt utan STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i ord/begrepp ovan

Posted on: 2013/9/9 16:27
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#4


@ Kent, tack för den här gången och att du här på vakenXse vill, kan eller vågar redovisa din under förbrukad tid i livet utvecklade unika mentala kunskap och praktiska erfarenhet, att i nutid och rum tänka och handla i harmoni med ”Det uttryckta och det antagna kontraktet.”, men glöm SPÖKET om Sverige AB hit och dit, lokalt i en medlemsstat på på den inre FRIA marknaden för EN enskild medveten konsument i EES eller Europeiska unionen.

BolagsvÄrket skall som svensk tillsynsmyndighet och rättssubjekt, i tid och rum registrera och uppdatera varje svenskt AB och gratis eller mot avgift trovärdigt informera intresserad enskild medveten konsument, som mentalt vill, kan eller vågar FÖRSTÅ när, var och VARFÖR, det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild konsument som upptäckt fördragsbrott.

Att alla bolag eller media här på Internet under fred och tryckfrihet vill, kan eller vågar producera SPÖK, om ditt eller datt, tillhör lydnadsretoriken om du mentalt vill, kan eller vågar ta reda på nytta, ansvar och risk i nutid och rum i din enskilda mentala och fysiska vÄrklighet!

Värdesäkrat resultat i ”antagna kontraktet” ovan och mvh.
Lärö den 1 september 2013
Namn på rättssubjekt med eller utan STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat, lokalt i en medlemsstat på den inre FRIA marknaden i EES eller Europeiska unionen.

Posted on: 2013/9/1 14:45
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Hälsowiki
#5


Quote:

alarik skrev:
Vad har det för praktiska resultat/effekter/konsekvenser?


Alarik, att ditt eller mitt mentala Jag, som EN medveten svensk medborgare, i nutid, nära framtid och rum, INTE överför din eller min av folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt erhållna enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, till EN valsedel med partinamnet överst på ett kollektiv av laglösa ideella svenska föreningar u.p.a. och risk, för skadestånd eller böter i nutid, nära framtid och rum.

Alarik, det är bara felprogrammerad mental fyrarummare, som i nutid, nära framtid och rum, överför sin av Valmyndigheten erhållna hypermakt att värdera, värdesäkra och välja kvalitet och säkerhet på folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt, till kollektiv av laglösa ideella svenska partipolitiska föreningar, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU.

Mvh

Posted on: 2013/4/25 22:34
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: AB Sveriges dotterbolag Polisen och Kronofogdens goda samarbete!
#6


Quote:

Avatar skrev:
Om ni inte ens betänkt detta, ta en funderare på varför AB Skatteverket, AB försäkringskassan, AB Kronofogdemyndigheten osv nu mer ligger i samma lokaler?! (Se till allabolag.se tex)


Avatar, Jag har betänkt och funderat på VARFÖR du skriver AB ditt och datt, om du inte först har kvalitetssäkrat den information som du reproducerar är kvalitetssäkrad av EN offentlig eller privat organisation som tillsynsmyndighet.

BolagsvÄrket vill, kan eller vågar, i brev rätt adresserat och rätt kvalitetssäkrat inte rättssäkert (trovärdigt med ansvar och risk, för böter eller/och skadestånd) intyga att AB ditt och datt är EN juridisk person, rättssubjekt och näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i brev till EN drabbad enskild fysisk person, med rätt mental kunskap, tänk och handling i nutid och rum.

Avatar, är allabolag.se en näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar och risk, för säkerhetsbrist i redovisat resultat i nutid, nära framtid och rum på Internet?

Avatar, om du svarar NEJ eller VET EJ, på min fråga om allabolag.se, vill, kan och vågar Jag INTE i nutid och rum lita på information, om AB hit och dit har den kvalitet och säkerhet, som mitt mentala Jag förväntar i tid och rum, lokalt i en delstrat i USA eller lokalt i en medlemsstat, på den inre marknaden EES och Europeiska unionen.

Brev adresserat till EN fysisk person från EN juridisk person, skall enligt min mentalt utvecklade kunskap i livet, tänk och handling i nutid och rum i fyrarummare vara kvalitetssäkrat enligt nedan!

Avatar, hittar du ett brev bland dina efter 1994?

Mvh
Lärstad den 25 april 2013
Namn på näringsvÄrksamhet med eller utan STRIKT avsvar och risk, för säkerhetsbrist i producerad information i brev adresserad till EN medveten mental fyrarummare, med rätt mental kunskap, tänk och handling.

Posted on: 2013/4/25 13:41
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Namninsamling, aktivism!
#7


Avatar, namnisamling med enskilda namn på makthavare med hypermakt att värdera, värdesäkra och välja, enskilda mänskliga rättigheter och skadestånd av det allmänna blir värdelöst i nutid och nära framtid, lokalt i EES eller EU.

Juridiskt blir två eller flera enskilda namn (rättssubjekt) på EN namnlista, är ett laglöst svenskt kollektiv u.p.a. och risk i tid och rum!

Rätt mental kunskap är i nutid och nära framtid enskild utvecklad och ägd egendom med rätt nytta, ansvar och risk.

Mvh
Lärstad den 25 april 2013
Namn på rättssubjekt med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev adresserat till EN drabbad enskild medborgare och rätt kvalitetssäkrad av företrädare för rättssubjekt ovan, lokalt i USA, EES eller EU.

Posted on: 2013/4/25 12:56
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Hälsowiki
#8


Quote:

alarik skrev:
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist under 10 år, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES/EU

Vad är det du väljer egentligen? Din egen humana resurs/avatar/kropp? :P

Är detta en form av legalt men egen-producerat medborgar-kontrakt inom den inre marknaden i EES/EU som frånsäger dig förmyndarskap men också förbinder dig till eget ansvar för ditt eget psyke och produkt/avatar/kropp?

Mkt intressant isåfall.


Alarik, tack för frågor i #19: ”Vad är det du väljer egentligen?” och "Din egen humana resurs/avatar/kropp?

Jag väljer i nutid och rum kvalitet och säkerhet på humana resurser [Tid x (Rum+Arbete+Efergi)] och producerat resultat (person, vara, tjänst eller kapital), som i harmoni med folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt SKYDDAR enskild (EN) medborgares enskilda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i en medlemsstat, på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen

Mina humana resurser är [Tid x (Rum+Arbete+Efergi)] och information eller budskap, med kvalitet och säkerhet från historisk tid, har noll värde och nutid har värdet ett, så är det upp till Din mentala fyrarummare, att i nutid och rum värdera nytta, ansvar och risk, med att LYDA när, var och HUR eller FÖRSTÅ när var och VARFÖR.

Med vänlig hälsning
Lärstad den 25 april 2013

Posted on: 2013/4/25 12:31
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: I skuggan av bitcoin
#9


Avatar, mentalt utvecklad kunskap under historisk tid i livet, kan vara rätt eller fel enskild mental kunskap i nutid och rum.

Min mentalt utvecklade kunskap i livet, styr och ställer i nutid och mentala rum, den kvalitet och säkerhet mitt tänk och min mentala handling, producerar med hjälp av Jaget i min fyrarummare.

En resurssnål dialog mellan två eller flera mentala fyrarummare, ställer krav på att varje enskild mental fyrarummare i nutid och rum vill, kan och vågar värdera, värdesäkra och välja kvalitet och säkerhet på resurser och producerat resultat, som i tid och rum redovisar nytta, ansvar och risk.

Avatar, vill, kan och vågar, Jaget i din mentala fyrarummare i skuggan av bitcoin lyda när, var och hur ELLER förstå när, var och varför?

Advokat är EN mentalt lydig jurist som inte vill, kan eller vågar förstå när, var och varför!

Om du vill veta ”vem som reggade AB Sverige”, har folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt, bemyndigat BolagsvÄrket, att som offentlig eller privat organisation, mot avgift registrera och kontrollera, vem som i tid och rum ”reggade AB Sverige”, organisationsnummer och styrelsens säte, samt namn och personnummer på varje enskild styrelseledamot med solidariskt ansvar och risk, för av i domstol fastställda böter eller skadestånd i nutid, nära framtid och rum.

Med vänlig hälsning
Lärstad den 18 april 2013
Namnet på det rättssubjekt, som producerat resultat med rätt eller fel kvalitet och säkerhet ovan.
Namnteckning av den som i tid och rum ovan företräder namnet som rättssubjekt ovan.
Namnförtydligande på namnteckning ovan och befattning som anställd eller med fullmakt.

Posted on: 2013/4/19 10:46
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: I skuggan av bitcoin
#10


Avatar, tack för uppskattning, men VARFÖR producerar Du i tid och rum, ord i inlägg #36, som ”vi, dom, oss och dessa”?

Ord som i tid och rum har kvalitet och säkerhet, som kollektiv av laglösa pronomen, saknar värde och är orsak till den situation som fallet "Domenic Johansson" har i nutid, nära framtid och rum.

Fallet "Domenic Johansson" eller liknande svenska säkerhetsbrister, som kan vara fördragsbrott, är fel kvalitet och säkerhet, som pågår så länge barnet, föräldrar, vänner eller rådgivare, inte mentalt vill, kan eller vågar förstå när, var och varför FNs mänskliga rättigheter, är EN enskild ägd rättighet och möjlighet, lokalt i en medlemsstat i FN och inte minst lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU, där incitamentet är skadeståndsansvar för det allmänna, mot EN drabbad enskild medborgare, men inte mot två eller flera laglösa kollektiv av enskilda medborgare, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU.

Bo Rothstein, vill, kan eller vågar mentalt inte värdera, värdesäkra och välja kvalitet och säkerhet, på resurser eller producerat resultat, som undviker att korruption uppstår vid Göteborgs universitet.

Dennis Töllborg, vill, kan och vågar i tid och rum i sin ”Älska din navel” redovisa den svenska modellen av korruption i http://hdl.handle.net/2077/28583

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/ ... /1/gupea_2077_28583_1.pdf

Med vänlig hälsning
Lärstad 2013-04-18
Namnet på den myndighet, företag eller förening, som i skuggan av Bitcoin, har STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist och som kan vara fördragsbrott.
Namnteckning av den eller de som i tid och rum ovan företräder rättssubjekt ovan.
Namnförtydligande och befattning i näringsvÄrksamhet ovan.

Posted on: 2013/4/17 23:56
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Hälsowiki
#11


Hej och tack Jocke för naturopeia.se!

Startsidan är VIKTIG för det är den sidan marknaden först möter och marknaden är alltid EN människa som i nutid och rum älskar att mentalt LYDA när, var och hur ELLER mentalt FÖRSTÅ när, var och VARFÖR.

Kvalitet och säkerhet i RÄTT hälsowiki redovisar i nutid och rum enskild vårdtagares nytta, ansvar och risk, vårdgivarens nytta, ansvar och risk, samt det allmännas (samhällets) nytta, ansvar och risk.

Skillnaden mellan att bygga RÄTT hälsowiki ELLER att bygga FEL hälsowiki är kognitivt (”Stop, Think and Act”) 180 grader.

Rätt hälsowikin redovisar i nutid och rum kvalitet och säkerhet, på resurser och producerat resultat, som i nutid, nära framtid och rum SKYDDAR enskild vårdtagares hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU.

Fel hälowiki redovisar i nutid och rum kvalitet och säkerhet, på resurser och producerat resultat, som i nutid, nära framtid och rum MÄTER och SANERAR enskild vårdtagares hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU.

Startsidan måste EN-tydligt klargöra denna viktiga skillnad mellan att SKYDDA respektive MÄTA och SANERA, för att i nutid och nära framtid undvika humana resurser som mentalt älskar Jante och Luthers läror, samt Ågrens ofta livslånga mentala motstånd av förnekelse och förvirring, i varje unik enskild ägd mental fyrarummare.

Skydda har kvalitet och säkerhet i nutid och rum som mentalt och fysiskt är dynamiskt och kreativt (omätbara ting) och i total harmoni med den kvalitet och säkerhet folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt fastställt och skall förvalta, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU.

Mäta och sanera har kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som mentalt och fysiskt är statisk, empirisk och logiskt mätbar i tid och rum, i strid med den kvalitet och säkerhet folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt fastställt och skall förvalta, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU.

Med vänlig hälsning
Lärstad den 15 april 2013
Namnet på den fysiska eller juridiska person som producerat resultat ovan med eller u.p.a.
Namnteckning av den som representerar namnet ovan i nutid och rum.
Namnförtydligande av namnteckning ovan samt befattning på företrädare för namnet ovan.

Posted on: 2013/4/15 11:11
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: I skuggan av bitcoin
#12


Tack, ”UHR” (The Universal Declaration of Human Rights) är i mitt mentala Jag bara ett avtal utan incitament, att i tid och rum beskatta och/eller bestraffa, folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt, som partipolitiskt laglöst kollektiv u.p.a. och risk, lokalt i en av FNs medlemsstater.

Enskilda mänskliga rättigheter och enskild möjlighet till skadestånd av det allmänna, förnekar humana resurser anställd av eller med uppdrag för en svensk domstol, även om ”UHR” finns i den svenska grundlagen, men det vill, kan eller vågar en svensk domstol, som svensk tillsynsmyndighet inte förvalta eller förstå, enligt Bo Rothsteins gästkrönika i tidningen Advokaten 2007 Nr 4.

http://www.advokatsamfundet.se/Advoka ... Ta-grundlagen-pa--allvar/

Enskilda mänskliga rättigheter och skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild människa, med rätt mentalt ”Stop, Think and Act”, har det allmänna, enligt EU-rättens företräde och EU-domstolens tolkningsmonopol på EU-rättens kvalitet och säkerhet i nutid, nära framtid och rum, samt under historisk tid redovisad rättspraxis (som i SOU 1997:194), lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden.

EU-rättens företräde framför svensk grundlag, svensk lag, svenska myndigheters enskilda vanor eller ovanor och inte minst humana resursers enskilda mentala kunskap om enskilda ”HMR” och det allmännas skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare, lokalt i en medlemsstat, vänder i nära framtid och rum, upp och ner på den svenska modellen av mental kunskap.

Vaför EN lydig enskild medborgare med hypermakt överför sin enskilda "HMR" och möjlihet till skadestånd i nära framtid, av det allmänna, till EN valsedel med partinamnet överst, på ett laglöst kollektiv av ideella oäkta föreningar? - Det beror på den betygsatta mentala kunskap lydig medborgare utvecklat med hjälp av Jante och Luther läror om lydnad hemma, i skolan och på jobbet, under historisk tid i livet.

Med vänlig hälsning
Lärstad 2013-04-13
I skuggan av Bitcoin

Posted on: 2013/4/13 0:56
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: I skuggan av bitcoin
#13


Avatar skrev: Det är Du som utgör det som bekant kallas "Sverige".

Då är Du enligt min mentala fyrarummare, det Du kallar "Sveige" ett rättssubjekt med Ditt personnummer och Dina enskilda mänskliga rättighter och möjligheter att lyda eller förstå?

Mvh

Posted on: 2013/4/11 14:58
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Förslag på Politiska teorier och idéer
#14


Alarik, i #1 vill du: ”se förslag på politiska/vetenskapliga teorier och idéer, som främjar en mer rättvis, hållbar och stabil demokrati, som verkar för jämlikhet och frihet”, men är det möjligt?

Den svenska modellen av representativ demokrati är i tid och rum ett rollspel, som lurar varje enskild medborgare, som i livet utvecklat mental kunskap, tänk och handling, att i den svenska modellen av demokrati, frivilligt under valnämndens kontroll spela EN roll, som överför enskilda mänskliga rättigheter och möjligheter till EN valsedel, utan att ta reda på om partinamnet överst på valsedeln är ett eller flera kollektiv av laglösa ideella föreningar u.p.a.(utan personligt ansvar) och risk, för producerat resultat i nära framtid, med fel kvalitet och säkerhet i styrelse, utskott eller nämnd, som folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt.

Avatar, skrev i #3: ”Vi måste ta oss ur detta regelverk av fiktioner” och ”att vi måste börja med oss själva”, men orden ”vi” eller ”oss” är i nutid och rum ett laglöst kollektivt pronomen u.p.a. och risk.

Avatar skrev: ”nya tankar få flöda”, men nya tankar, kräver att du utvecklar ny mental kunskap och det vill, kan eller vågar du inte om din mentala fyrarummare älskar att lyda Jante eller Luthers läror och att i nutid, näraframtid och rum, producera mentalt motstånd av Ågrens förnekelse och förvirring.

Med vänlig hälsning

Posted on: 2013/2/21 11:17
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Enorma framsteg inom belysningstekniken!
#15


Asgeir, tack för nyttig information i #1, om LED-lampor här på vakenXse!

Vill, kan eller vågar du förklara varför ”det är SVÅRT att hitta batterier som ger tillräckligt LITE ström för att det skall lysa...”?

Jag väljer batteri eller batterier till LED-lampa eller LED-lampor, med rätt spänning och funktionell energi.

Ström som optimerar LED-lampa eller LED-lampors nytta, ansvar och risk väljer tillverkare av produkt, med strikt produktansvar för säkerhetsbrist (fel kvalitet och säkerhet) i nutid och nära framtid (10 år), lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

Asgeir, det är humana resurser i elbutiken, som i tid och rum medvetet eller omedvetet, lurar enskild kund med fel mental kunskap, tänk och handling, att köpa snart osäljbara "lågenergilampor"!

Har belysningstekniken (elektricitet) i din bostad eller arbetslokal, den kvalitet och säkerhet, som i nutid och nära framtid skyddar din enskilda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, i total harmoni med den kvalitet och säkerhet, som folkvald lagstiftare eller kontrollmakt fastställd i lagstiftning, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen?

Med vänlig hälsning

Posted on: 2013/1/25 17:19
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#16


Avatar, #27 - Vilka motsättningar.... är du lite nyfiken på mellan raderna?

Jag vill,kan och vågar svara om du i producerat resultat vill, kan eller vågar redovisa om kvalitet och säkerhet, i nutid och nära framtid (10år) skyddar Domenics enskilda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, i total harmoni med folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt.

God fortsättning!

Posted on: 2012/12/26 12:54
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#17


Tack richer, för producerat resultat i #24, men det är fler här på marknaden vakenXse, som i tid och rum, arbetar och förbrukar funktionell energi (eFergi), på att frivilligt delta som ”rollbesättning”!

Du skrev //Denna "rollbesättning" ingås "frivilligt" genom att agera i någon, av systemet för dig utvald roll, eller genom dina ordval.//, men vem här på vakenXse vill, kan och vågar i nutid och nära framtid med risk för enskild hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, ta reda på om rollspelets ägare, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden, är EN enskild medborgare som inte överfört sin hypermakt till EN valsedel, med partinamnet överst på laglöst kollektiv u.p.a., eller ett laglöst kollektivt pronomen, laglöst kollektiv av humana resurser, laglös ideella förening eller kollektiv av laglösa föreningar?

Att här på vakenXse med ord skriva Sverige AB eller AB Domstolar, är att frivilligt mentalt och fysiskt spela med i den roll eller använda ord, som Jante och Luthers läror skapat och som Ågrens ångest försvarar i varje enskild mental fyrarummare, som i livet lärt och tränat, att älska och lyda när, var och hur och som i nutid inte vill, kan eller vågar läsa eller förstå information eller budskap, som redovisar att när, var och VARFÖR, har kvalitet och säkerhet i tid och rum som är 180 grader!

richer, du skrev och frågade i #15 ”Är det inte så att bolaget (Sverige AB) hävdar rätten till alla barn som de anser vara födda inom deras handelsområde då de fyller 7 år, om inte deras föräldrar hävdat denna rätt tidigare? - Jag vill, kan och vågar nu svara: Nej så är det inte om bolaget (Sverige AB), inte i tid och rum är registrerat i ett öppet transparent register, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden och som du mot avgift eller med rätt mental kunskap, tänk och handling värdesäkrat!

Med vänlig hälsning och God Jul!

Posted on: 2012/12/24 1:35
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#18


iwarrior, du skrev i #7 ”att rasta upp alla ansvariga” och ”då blandar man igen in en tredje part”.

Om du ”rasta upp alla ansvariga”, är ”alla” enligt min mentala kunskap ett laglöst kollektivt pronomen, utan personligt ansvar och risk, för säkerhetsbrist mot det enskilda barnet Domenic eller EN drabbad enskild förälder.

Europadomstolen för MR har säte i Strasbourg och saknar incitament, som lär svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, att SKYDDA barnet Domenic eller FÖRSTÅ när var och VARFÖR, svensl LVU inte skyddar enskilda MR.

Vem är ”man” som blandar in en tredje part och vem är då i tid och rum tredje part?

I min mentala ordförståelse är ”man” ett laglöst kollektiv, utan personligt ansvar och risk för LVU-fall.

Om Jag ”rastar” upp svensk lagstiftning och tar reda på vilken svensk lagstiftning, som effektivt i tid och rum SKYDDAR barnet Domenics enskilda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EU, så väljer Jag kvalitet och rättssäkerhet i EU-rätt och EU-rättens företräde framför Svensk grundlag, Svensk lag, Svensk författning och svenska juristers vanor och ovanor, samt EU-domstolens monopol på tolkning i nutid och nära framtid samt dokumenterad rättspraxis.

Wienkonventionen reglerar diplomatiska problem och kan om Indiska ambassaden vill, kan och vågar lägga sig i den svenska modellen av LVU hjälpa den svenska regeringen att i tid och rum FÖRSTÅ när, var och varför.

Med vänlig hälsning

Posted on: 2012/12/20 14:18
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#19


iwarrior, du skrev i #5, ”dags att kolla” och ”det handlar om företag och tjänstemän i dag”, men det räcker inte med att kolla och det handlar i nutid om EU-rätt inte om företag utan om den kvalitet och säkerhet som EN svensk tillsynsmyndighet producerat i handläggning eller beslut i brev till enskild medborgare och absolut inte om tjänstemän (laglösa kollektiv) eller tjänstefel om du mentalt vill, kan eller vågar förstå när, var och varför det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad inte två eller flera drabbade, eller som överfört sina enskilda MR till en advokat som fysisk person, med hjälp av fullmakt.

Iwarrior, du måste utveckla egen mental kunskap om dina enskilda eller Domenics enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, som arbetsgivare och svensk tillsynsmyndighet transformerat säkerhetsbrist i det enskilda rättsfallet Domenic till fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i Europeiska unionen.

Mvh


Posted on: 2012/12/20 4:53
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#20


Iwarrior, tack för att du i #1 frågar ”varför namnger man”, - men vem är MAN som använder begreppet befrielse och varför tror du att det är en baktanke av MAN att skriva befrielse?

MAN är i min mentala ordbok ett laglöst kollektiv u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, med fel kvalitet och säkerhet i tid och rum, för EN fri EGO-smart medborgare.

Din tanke nummer två; ”deklarationen har ingenting med FN eller EU att göra,” och ”Deklarationen står avslutningsvis över all annan lag!” - men enligt min i livet mentalt utvecklade EGO-smarta fyrarummare, ställer det krav på att Du mentalt och fysiskt vill, kan och vågar förstå när, var och varför Du INTE ska överföra HYPERMAKT till EN valsedel OCH att Du INTE undertecknat fullmakt med advokat eller annan enskild person eller laglöst kollektiv, som i en domstol älskar att lyda och redovisa när, var och hur!

Iwarrior, om MAN i din mentala ordbok har kvalitet och säkerhet som i nutid och nära framtid (10 år), SKYDDAR Din enskilda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, vill, kan och vågar Jag söka hjälp, för att i tid och rum, hjärntvätta, lära och träna min mentala fyrarummare att förstå när, var och varför begreppet MAN i nutid är ett rättssubjekt med rättskapacitet och STRIKT produktansvar i nutid och nära framtid, lokalt i EN medlemsstat på den inre marknaden.

Mvh

Posted on: 2012/11/30 4:03
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: EMF (wi-fi, gsm, dect & annan trådlös teknik)
#21


Tack, sliparn för att du vill, kan eller vågar informera om att du talade med den högst ansvariga för skolorna på kommunen i dag och att han menar (tror) att dom beslutat att trådlös teknik i skolorna är helt ofarligt, men vem tror du, som EN enskild pappa och väljare med hypermakt, är högst ansvarig som rättssubjekt för elmiljö med säkerhetsbrist som kan vara fördragsbrott i aktuell skola (inte skolorna för det kan vara flera och flera skolor kan vara ett laglöst kollektiv u.p.a.).

Sliparn, om du vänder upp och ner på din mentala kunskap att lyda när, var och hur, till att istället mentalt förstå när, var och varför, upptäcker du i nutid och nära framtid att det är din i livet mentala kunskap att lyda Jante, Luther och Ågren (ångest) som i nutid styr och ställer med ditt tänk och din mentala handling, att i går bli lurad av en värdefattig makthavare som i samtal älskar att lura EN förälder eller kollektiv av föräldrar utan mänskliga rättigheter eller rätt till skadestånd av det allmänna, vid fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

Europarådet vill, kan eller vågar inte kräva böter eller skadestånd av din kommun, som rättssubjekt med rättskapacitet för brist på kvalitet eller säkerhet, men du måste vara försiktig med att rättssäkert påvisa en säkerhetsbrist i offentlig organisation, med mentalt lydiga humana resurser som målvakt.

EU-domstolen vill, kan OCH vågar kräva böter och skadestånd av den Svenska regeringen som rättssubjekt, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ producerat säkerhetsbrist i brev adresserat till EN drabbad enskild medborgare och som är fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

Studera fallet Domenic och utveckla ditt mentala Stop, Think and Act, med hjälp av David Icke!

Hälsar ”Stop, Think and Act”

Posted on: 2012/11/21 1:05
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: enkel Freeman/Strawman förklaring
#22


Min enkla förklaring av begreppet Freeman/Strawman är att EN äkta ”Freeman” mentalt vill, kan OCH vågar FÖRSTÅ när, var och VARFÖR, det allmänna (regeringen som rättssubjekt), har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild ”freeman”, som mentalt i sin enskilda fyrarummare utvecklat EGO-smart mental kunskap, tänk och handling, att i tid och rum kvalitetssäkra produkt producerat av svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, som svensk tillsynsmyndighet och rättssubjekt, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden för fred och frihet i EES eller EU.

”Strawman” har i livet utvecklat mental kunskap, tänk och handling att LYDA när, var HUR och älskar att i tanke och handling använda ord som är kollektiva pronomen u.p.a. och överför utan att värdera hypermakt till EN valsedel med partinamnet överst på kollektiv av laglösa ideella svenska föreningar u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, för producerat resultat, med säkerhetsbrist som är fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden för fred och frihet i EES eller EU.

Mental kunskap, tänk och handling är enskild ägd egendom som du inte kan köpa eller sälja.

Hälsar ”Stop, Think and Act”

Posted on: 2012/11/20 23:44
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Kemoterapi motarbetas av friska celler
#23


Tack, sliparn för #14 och länk om risk med 50Hz strålning av defekta celler!

Elektriska ledningar och installationer med 230 eller 400 volts spänning, installerade i golv, väggar eller tak, i svenska byggnadsvÄrk med bostäder och arbetslokaler, strålar i nutid och nära framtid (10 år) 50Hz!

Har elektricitet i din eller dina närmast anhörigas bostad eller arbetslokal den kvalitet och säkerhet som SKYDDAR enskild hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i nutid och nära framtid?

Elektricitet är en produkt, som enligt EU-direktivet för produktansvar, i nutid och nära framtid, EN-tydligt ger näringsvÄrksamhet STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist (50Hz strålning) mot enskild person (konsument), som inte överfört sina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, till enskild politiker, advokat, revisor eller till kollektiv av laglösa ideella svenska föreningar u.p.a. (utan personligt ansvar) och RISK, lokalt i en medlemsstat, på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

Om humana resurser anställd av eller med uppdrag för svensk lagstiftare, domstol eller exekutiva organ, inte vill, kan och vågar förstå EU-rättens företräde eller EU-domstolens framtida monopol på tolkning av EU-rätt eller historiskt dokumenterade rättspraxis, är det ett fördragsbrott, som det allmänna (regeringen med stöd av JK) har skattefritt skadeståndsasvar för, mot EN drabbad EGO-smart enskild medborgare, som i livet utvecklat rätt mental kunskap, tänk och handling, i sin enskilda mentala fyrarummare.

Hälsar "Stop, Think and Act"

Posted on: 2012/11/18 13:33
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top 


Re: Free slave
#24Tack, iwarrior för att du i #19 vill, kan eller vågar skriva och värdera kvalitet och säkerhet på politiker, nämndemän, tjänstemän eller poliser, - men de är alla i pluralisform och därmed ett laglöst kollektiv u.p.a. (utan peronligt ansvar) och risk för producerat resultat (produkt) med säkerhetsbrist i handläggning eller beslut, som berör EN drabbad enskild svensk medborgare med rätt mental kunskap, tänk och handling om det allmännas ansvar och risk, som dagens JK EN-tydligt redovisar i SOU 1997:194.

Du, skrev även ”Få har läst och intresserat sig av rättigheter och känner man inte sig själv (repsekterar sig själv) så respekterar man heller ingen annan.” - men vem är ”man” som känner och ”man” som respekterar ingen annan?

Så länge din mentala kunskap, lurar ditt tänk och mentala handling, att det är smart att fysiskt tala, skriva eller rösta på laglösa kollektiv u.p.a., är du EN äkta ”free slave” som inte har enskilda mänskliga rättigheter eller MÖJLIGHET till skadestånd av det allmänna, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, producerat säkerhetsbrist som är fördragsbrott, lokalt på Gotland eller lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i Europeiska unionen.

Mvh

Posted on: 2012/11/12 14:16
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top TopTop
(1) 2 3 4 ... 8 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
39 user(s) are online (39 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 39

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS