vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (iwarrior)

BottomBottomVänd på det så blir det rätt
#1


Alternativt leverne borde klassas som det liv vi lever nu, genom att inte bry sig samt räkna med att någon annan gör jobbet.

Somliga tror att man endast behöver sköta sitt, vilket jag tycker är egoistiskt. Det var så vi hamnade i denna sits till att börja med enligt min mening.

Svensken är extremt envis med att bara sköta sitt, då denne räknar med att samhället skall ta han om resten, vilket inte håller i längden, bevisligen!

Hur man än vänder och vrider på det så måste man investera lika mycket som man tar ut så att säga, men ekvationen har inte nått fram, ännu. Många säger att, ja du det, jag måste ta hand om mig själv och sköta mitt, bli stark o läka o så. Jasså, är det så?

När vi lever i en värld som förgör vårt egentliga ursprung så finns det inte tid till perfektion, istället handlar det om slit o släp för att komma ifatt det vi lämnat bakom oss.

Ingenting är perfekt och vi behöver, istället för att vagga oss in i en, "ja nu mår jag bra", så behöver vi lära oss att bli starka på stubben, vänd på en femöring och ta Dig i kragen, Du är inte så ömtålig som Du tror.

Givetvis handlar det om värderingar, hur mycket man värderar sig själv gentemot andra samt världen. Vill man må prima innan man sätter igång så tänker man igen bara på sig själv. En förändring som sådan av det vi behöver i dag kräver att var och en gör sitt yttersta. Klaga och slicka såren kan vi göra sen när jobbet är klart.

Jag är inte stark på nåt vis, men har hållit på sen början på 90 talet ändå. Givetvis gjorde jag fel många gånger till en början, men viljan fanns där, vilket smittar av sig och skapar förändring i sig. Det andra inte ser kan dom inte välja bland.

Att jobba med förändring är något man lär sig, eftersom vi inte fått lära oss det, vilket är det största hotet "dom" vet om. Du skall vara lydig, lat samt räkna med andra, vilket inte är en bra krydda eller recept för en förändring.

Vi är mästare på att välja den enkla vägen, gå undan, ta upp dom mindre problemen eller ren av skita i allt och låta andra göra jobbet. Ändå så vill vi kalla oss vakna? Passar inte in i bilden anser jag.

Vill man så går man genom eld för att förändra, och det är enligt min mening det som fattas i detta avlånga land, vi brinner inte tillräckligt, vi vill inte nog så mycket.

Dags o kavla upp armarna o stänga av Nintendot o fjärrkontrollen ett tag, vi har ett jobb att göra.

Posted on: 2014/5/31 3:18
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Var vänlig att stödja denna aktion -krav på likhet inför lagen
#2


Likhet inför lagen är det viktigaste att slåss för nu. Råder den så behöver jag inte oroa mig om jag har en grundkurs i lag och rätt, men eftersom det är som det är så spelar det oftast ingen roll för tillfället vad Du kan eller använder.

Likväl som lagen skyddar politiker och annat, så skall den också skydda oss, var och en lika väl, men så är det ju inte alls.

Den viktiga spekten i detta arbete som vi framför är att rätten får vara det den tänkt vara från början, obehindrad från författning och annan lag, det vill säga, allt annat. Just nu, efter veckor i rätten med båda vårt mål och andra mål, så har vi väldigt få verktyg i våra väskor, och rätten fnissar man mer eller mindre åt.

Uppskattningsvis så spar samhället flera hundra miljarder varje år om rätten får råda, just nu är det dock som sagt tvärt om, och det kostar multum.

Tjänstemännen över lag har fått för sig att dom står över lagen, det har vi tänkt att ändra på, så var vänlig skriv under så vi kan skapa mer tryck, så att vi alla frå den frid vi är födda med!

Må gott!

Posted on: 2014/5/30 7:39
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Var vänlig att stödja denna aktion -krav på likhet inför lagen
#3


Ett ryck mot vattenfrågan på Gotland gick precis i stöpet på grund av dålig uppslutning! Håller tummarna att vi inte når samma mål. ("Dom" har kört över regionen på ön genom att rösta fram den mest idiotiska ide som kommer att kosta var och en enorma summor.)

Tackar vänligen på förhand för alla som skriver på!

Posted on: 2014/5/28 21:36
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Var vänlig att stödja denna aktion -krav på likhet inför lagen
#4


Tackar vänligen (y)

Posted on: 2014/5/26 18:50
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Problem med sköldkörteln.
#5


Jag skulle gå in o ställa frågan på FB i gruppen HTC, Hightechscandinavia. Där hänger otroligt många som är duktiga på alternativ medicin & hälsa.

Må väl!

Posted on: 2014/5/26 0:11
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Var vänlig att stödja denna aktion -krav på likhet inför lagen
#6Posted on: 2014/5/24 14:36
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Brådskande delgivning till Regeringen samt Riksdagen
#7


Delgivning (Öppet brev)

Framställd till: Region Gotland

Framställd av: Human Rights Agency International samt RUG – Rättsupproret Gotland


Vi har nu under en längre tid försökt starta en dialog med regionens ansvariga angående de grava brister som råder inom de sociala förvaltningarna, gäller även tjänstemän på politisk nivå (socialnämnden) med flera, ytan att lyckas. Utredningsorgan som ansvarar för att dessa tjänster utförs på ett korrekt vis har reagerat kraftigt, men ännu så har inte regionens tjänstemän besvarat denna oro på något plan.

De grava tjänstefel som begås mot familjer och barn inom regionen är ett brott av internationella mått, varvid vi nu begär ett krismöte för att beröra denna katastrofala utvecklingen, vilket inom ansvarsområdet Ej går att tacka Nej till.

Enligt rättspraxis så skall ett barn Ej fråntas sin rätt till sin biologiska familj om situationen inte är grav eller allvarlig. Nu vet vi efter åtskilliga rapporter att det handlar om en familjesplittring med agendor som Ej står skrivna någonstans, vilket för ärendet till ett åtal gällande avtalsbrott, tortyr samt förräderi.

Regionens förtroendeanställda har avsagt sig allt ansvar, trots att reglementet samt grundlagen kräver det. (En förtroendeanställning binder var och en till att agera för allas och var och ens bästa). Det är inte längre acceptabelt att regionen förbiser dom kriterier som råder samt det ansvar som är reglerat från och med deklarationen, sen via konventioner, regeringsform samt slutligen, författningssamlingen osv.

Ni har nu ett ansvar inför alla, att med omedelbar verkan kalla till ett krismöte, inklusive våra organisationer. En omedelbar omstrukturering av dessa tjänster är ett måste, vilket också är lagstadgat.

Då Ert ansvarsområde Ej längre täcks upp så är situationen tämligen allvarlig. Barn föds inte till denna värld och inom denna region för att bli offer för korruption inom socialtjänsten.

Myndigheternas serviceskyldighet
4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.
5 § Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda tider för detta är bestämda, skall allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt.
Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt.
En myndighet skall ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar om att få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. Detta gäller dock inte om en sådan dag samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Lag (2003:246).

Med vänlig hälsning

Christer av Johansson
Talesman för Human Rights Agency International – Sweden
Posted on: 2014/5/10 22:18
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Brådskande delgivning till Regeringen samt Riksdagen
#8


Öppet brev till Regeringen samt Riksdagen!

Delgivning

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

Dispens och nåd

8 § Regeringen får medge undantag från föreskrifter i förordningar eller från bestämmelser som har meddelats med stöd av beslut av regeringen, om inte annat följer av lag eller beslut om utgiftsanslag. Lag (2010:1408).

9 § Regeringen får genom nåd efterge eller mildra en brottspåföljd eller en annan sådan rättsverkan av brott samt efterge eller mildra ett annat liknande ingrepp som avser enskildas person eller egendom och som har beslutats av en myndighet.

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen besluta att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas. Lag (2010:1408).


Meddelande/Delgivning

Nu har inte bara jag personligen tröttnat oerhört, inte bara heller vår organisation, men också alla som anmäler till oss med flera. Det som råder just nu är ett avtalsbrott samt förräderi mot Svenska folket gällande vård av unga, även kallat LVU. I fem år så har vår familj bönat och bett om hjälp, men ingen förbättring har vi kunnat uppnå, allt har istället bara blivit värre.

Vi med andra har påvisat enorma brister inom region Gotlands hantering av ärenden (gäller även alla andra kommuner). Våra och andras liv splittras och vi är försatta i livssituationer som tar livet av en del, om inte det så förkortas livet av den enorma stress och press som råder efter en familjesplittring av denna art.

Ni har svikit på alla grunder som går, och LVU i dagens Sverige ställer familjer i extrema situationer, med dåliga advokater samt med domare som har sina egna agendor och regler, vilket även gäller nämndemännen osv. Reglerna följs inte, rätten skyddas ej, istället så använder man författningar för att omintetgöra fundamentala rättigheter.

Det går inte för oss drabbade att få någon rättsenlig hjälp, många tror att ”jargongen” fungerar, men tiden bara går och vi förlorar någon/några och något som inte går att ersätta eller få tillbaka, gjort är gjort och brotten är grava mot oss och våra barn.

När skall Ni ta Ert egentliga och fulla ansvar som tjänstemän inför folket och med ett ansvar för var och en?

Folkets vilja handlar inte om rättslig diskriminering i skym undan. Folkets vilja handlar om rättslig behandling på individuell nivå, vi är inte alla stöpta ur samma form, vi är inte lika, men vi har alla lika rättigheter.

Brotten mot familjer drabbar dom som ännu inte förstår politik, som inte ens kan läsa, men straffet får dom gå med och leva med resten av sitt liv. Man splittrar familjer med hjälp av aningar, grundlösa uppfattningar mm som Ej kan påvisas med bevis i någon form eller mening.

”Tjänstemanna-samhället” har under lång tid påvisat sitt totala ointresse att reda ut detta, nu begär vi som som är drabbade ett omedelbart samråd där vi får komma till tals, så att rapporteringen inte färgas av politiska viljor eller agendor. Det är oss Ni arbetar för, inte tvärt om, det är vi som anställt Er under ett förtroende som Ni skall fullfölja samt förverkliga.

Vi är alla födda fria, men vi drabbade lever just nu i situationer som inte liknar någon annat än psykisk och fysisk tortyr, vilket inte bara är brottsligt, det är ohållbart i ett land som detta år 2014.

De insatser som Ni tillsatt hittills har inte lett till någon förbättring, och när vi använder Era egna ord så mister vi ännu fler barn, vi blir än sämre behandlade samt att vi diskrimineras ännu mer osv. Det är i dag farligt att påstå att man har mänskliga rättigheter. Det är ett systematiskt beteende som påvisar sig allt oftare.

Artikel 28
Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.

Det är ingen ide att vi rekommenderas att gå till en annan instans eller att anmäla alla dessa mål till översynsmyndighet, det har visat sig Ej fungera. Man väljer ibland till och med att lägga ner ärenden innan man ens läst igenom dom.

Artikel 16
3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

Det är staten vi tilltalar nu i företagsform med pliktansvar inför folket och dess rätt och hänvisar till internationell handelslag för dom avtal som råder och är garanterade var och en.

Avslutningsvis så är det regeringens ansvar om våra rättigheter omintetgörs på detta extrema vis, samt om ingen annan rättelse är möjlig. Det är regeringen som besitter det yttersta ansvaret gällande brott mot mänskliga rättigheter inom riket, främst dom brott som är direkt riktade mot våra barn och vårt inre värde samt familj.

Det samråd som Ni hade för en tid sedan tog inte upp det egentliga problemet, Ni valde att diskriminera oss i frågan om brotten som sker i första hand, dom barn som tas på felaktiga samt brottsliga grunder.

Avslutningsvis, dom ord som Ni utrustat oss med gällande våra rättigheter och hur dom skall implementeras i det demokratiska systemet betyder ingenting, det har uppfattningsvis bara blivit värre.

Inväntar svar omgående

Med vänlig hälsning,

Christer av Johansson / xxx xxx xxx @mepprograms.org

Human Rights Agency International / Sweden
Alva Gudings 363
62346 HEMSE

RUG – Rättsupproret Gotland med flera

Posted on: 2014/5/10 20:26
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Freeman föredrag på Svenska
#9


Har lyssnat en stund, trevliga tankar och förklaringar på vissa saker, tummen upp! (y) som man gör på fejan!

Det fungerar dock lite annorlunda i Sverige jämfört med UK, där dom står på common law, vi här står på civil law, men, bägge dessa går att runtgå.

Jag har ett uppdrag i rätten, eller 2 kommande veckan, meddelar här hur det går! Jag är rättsligt ombud för ett par familjer och vi sneglar lite åt free man hållet om lagen inte respekteras som liga för var och en i dessa mål.

Återkommer

Må väl!

Posted on: 2014/5/10 18:33
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Freeman föredrag på Svenska
#10


Såsom jag ser det så har naturen högst auktoritet, (Natural Law)

On this understanding of natural law, natural law can be invoked to criticize judicial decisions about what the law says but not to criticize the best interpretation of the law itself.

Posted on: 2014/5/10 1:26
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Freeman föredrag på Svenska
#11


En födelseanmälan går från BB till skatteverket, där man skapar en sammanslutning med den enskilda firman, vars ansvar läggs på Dig som resande genom livet om man säger så.

Födelseanmälan förr i tiden skrevs in i kyrkboken, där kan vi som är lite ändre begära ut en fotostat på raden där man registrerar det första tecknet av en födelse. Allt efter det är i företagsform.

Landsarkivet kan göra utdrag ur denna kyrkbok, och där har ännu inte personnumret sammanslagits med en, där står man som 2, varvid den ena är vilande, där av VILA i dnr nummer.

För att komma till rätt med allt detta så måste man göra en journalförstöring, till det man uppfattas i den form man egentligen är.

Posted on: 2014/5/10 1:05
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Freeman föredrag på Svenska
#12


Det är inte heller domstolar längre, det är företag med organisationsnummer (y) som man gör på fejan :)

Posted on: 2014/5/10 0:53
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Freeman föredrag på Svenska
#13


Vad vi kommit fram till samt föreläsr om, som är grunden i allt, är att en enskild firma kopplas till Dig när Du föds. En "corporate merger" sker. Det är den som är problemet i grund och botten! Ord från skatteverket själv. Sen när någon försöker dra i en så åberopar man artikel 34 i rättegångsbalken. Rätten har inte i egenskap av företag att förhandla med Din rätt, Din mänskliga rätt. Dom har ansvar som myndig över Dig att "köra ditt skepp", styra det om man säger så, för att DU är ett "child of the province".

Man måste göra en särskrivning av denna firma, eller säga upp den, avsluta den.

Födelseanmälan anges i diarienummer som VILA, det börjar diarienumret med hos landsarkivet.

Det ligger i vila så länge man leker företag, agerar som ett.

Det går inte att agera free man som företag eller enskild firma, då råder man under handelsregler och internationell traktaträtt.

osv

Posted on: 2014/5/10 0:51
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Freeman föredrag på Svenska
#14


Skall lyssna, men låt oss vädra konceptet lite!

Jag med mina kompisar "föreläsare" har kommit fram till en ver av free man.

Hur lägger Du upp det lite kort sådär, om Du tänker att Du talar till någon som redan är introducerad?

Posted on: 2014/5/10 0:07
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Inloggad sedan i går! (hackat konto ??? )
#15


Hej hopp!
Jag skulle loga in i dag på vaken, men då var jag redan inloggad. Meddelar för att rek att byta lösenord.

Om någon fått något mess av mig sedan i går, då är det inte jag som skickat det. Om någon skrivit något i dag, fram tills klockan 18:00, så är det heller inte jag!

Må gott

Posted on: 2014/5/7 18:31
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Ny serie, ala aktivism
#16


Tackar, pysslar nu ihpå ett till avsnitt, och dragit igång en juridisk hmm, motaktion!

Återkommer med mer info

Posted on: 2014/3/7 12:58
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Ny serie, ala aktivism
#17


Del 2, inkusiva en inskickad ljudinspelning

http://www.youtube.com/watch?v=J1PRQhshvls&feature=youtu.be

Posted on: 2014/3/3 0:21
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Ny serie, ala aktivism
#18


All form av feedback och ideer välkommet.

Jag kan dra ett par riff på guran, men starta en serie o få den intressant o infromativ e inte det lättaste.

Vi har ett gäng med intervjuer på väg, samt några ideer hit o dit, men, mer behövs.

Tanken i grund o botten är att försöka göra nåt nytt!

Posted on: 2014/3/1 11:12

Edited by iwarrior on 2014/3/1 11:41:08
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Ny serie, ala aktivism
#19


Det här draget kör vi för att media har svikit totalt!

Posted on: 2014/2/28 16:25
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Ny serie, ala aktivism
#20


Jag skall proppa denna serie med info, allt som berör våra liv och våra rättigheter mm

http://www.youtube.com/watch?v=MsWr9YSFvp4&feature=youtu.be

Må bäst

Info

Publicerad den 28 feb 2014

Sverige är kantat med en katastrofal behandling av föräldrar som antingen har ett litet problem, eller ett stort, eller som ofta uppdagas, inga problem alls. Men, dom börjar när socialtjänsten blir inkopplad, och då som så ofta händer så faller Ditt liv och Dina barn tas ifrån Dig, på som sagt, ofta vaga grunder.

Ett juridisk spel följer och rättsväsendet tar inte sitt ansvar att skydda var och ens rätt enligt rättigheterna i deklarationen, eller Svensk lag. (författning).

Rättsupproret Gotland knäckte iden om att samarbeta för att lösa denna kris då regeringen samt med deras granskande myndigheter lyser med sin frånvaro.

Bättre upp, vi kräver Nu en omedelbar förändring på denna katastrof som kantat Sverige i smyg i snart 100 år.

Information om hur Du medverkar kommer efter klippet.

Denna gång blev det lite väl statiskt, men någonstans måste man börja.

Posted on: 2014/2/28 12:22
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Vad är egentligen fascism?
#21


Fascism är mindcontrol
Ett tvångssamhälle!

Posted on: 2014/2/6 23:43
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Har Vaken.se somnat?
#22


Nåt i den stilen kanske! :)

Posted on: 2014/1/28 21:00
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#23


Läs också vad som egentligen står i deklarationen, det står ju tydligt där att ingen får tvingas in i andras trossamfund mm. (sammanslutning)

Posted on: 2014/1/17 6:11
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#24


Visar inte artikel 30 att storebror kan enligt en mall som förändras beskära ens "frihet" och senare evlägga på straffpåföljd?


Det står verkligen inte så i artikel 30

Notera att det inte är FN som skänker rättigheterna angivna i deklarationenLäs och begrunda första meningen:


Rättigheter står man på, försvarar, har och erhåller beroende på hur väl Du kan Din rätt och kan deklarera den!

"I de fall där unga gör sig skyldiga till brott mot den föreslagna toleranslagstiftningen ska de undergå ett ”rehabiliteringsprogram” där de lär sig så kallad tolerans."


Om Du utför brott som innebär att det finns en skadepart, då är Du inte fri i större mån, då omintetgör Du ju andras rättigheter!

Denna tråd är inget om egentlig frihetmen so what. And the bottom line is...?


Ja den här tråden handlar om att stå juridiskt fri ja (y) (facebook tumme upp)

Vad är det för skillnad mot detat förslag och den gamla Sovjettideneller kinesiska hjärntvättsoch omskolningsenheterMånga kanskemen syfte och mål?


Har ingen aning om vad Du menar här!

Har ni läst "Outwitting the devil" av Napoleon Hillskriven 1938 men utgiven först 2011?


Nej, vad står det i den?

Man har knappast någon mer frihet än vad som ryms i en allt snävare boxFrihet är inget som fås genom uppsagda medborgarskapdet är absurt tänk.


Fel, lär Dig traktaträtten samt internationell handelslag mm.

Morrn!

Posted on: 2014/1/17 6:04
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top TopTop
(1) 2 3 4 ... 82 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
47 user(s) are online (47 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 47

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS