vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostPolisens Fascistiska NWO Logo
#1


See User information
Alltså. kolla in 2 korslagda FASCI, Nazistiska eklöv
Ps har gjort bilden själv, spara den om ni vill visa kompisar, denna finns inte på internet sedan tidigare.
Se andra bilder här:

Bilder från Tyskland och Usas Kongress
Resized Image

Posted on: 2007/10/28 18:06
Kreti och pleti är en i vardagligt bruk föraktlig beteckning för allehanda löst folk, den breda allmänheten, vem som helst, eller som det står i Nordisk Familjebok: ”personer utan börd, bildning eller samhällsställning.”
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#2
Jag tycker det är bra att de talar om vad de är för några.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#3
eklöven förknippas med vatikanen..

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#4


See User information
Blev såpass nyfiken på detta, så jag tänkte att det var lika bra att fråga Polisen direkt.
Vad har dom för svar månntro?
Jo, detta...("highlightat" några stycken med fet stil):
"Hej,
bifogas tre dokument som visar att eklöven och fasces har traditioner som sträcker sig långt bak i tiden. Användningen av dessa symboler i svenskt rättsväsende kan på intet sätt kopplas till nazismen i Tyskland.

K. Civildep. Cirk. den 10 Nov. 1855. Angående länsmannens uniform är stadgat, att den skall bestå av mörkblå vapenrock med ståndkrage och förgyllda knappar, vilka på ytan skolavara märkta med länets eller provinsens vapen; mörkblå byxor; trekantig hatt med blå och guld kokard, guldträns och guldtofsar: svärd eller, om länsmannen i tjänsten är till häst, sabel och sporrar; vit väst och svart halsduk.

K. Civildep. Cirk. den 30 Dec. 1864.
Vid tillfällen då länsmannen icke är iklädd egentlig uniform, må han på rockkragens ändar ävensom på mössan bära ett distinktionstecken af förgylld brons, föreställande länets eller provinsens vapen emellan två smärre ekkvistar.
Det vill dock synas som om den i cirkulär den 10 november 1855 föreskrivna trekantiga hatten för länsmannens del kommit ur bruk redan på1860-talet som huvudbonad. Den torde nämligen hava ersatts med en skärmmössa med kulle av mörkblått tyg och såsom mössband en guldgalon med eklövsmotiv, cirka 30mm bred och med en blå och gul kokard framtill å galonen. Däremot lärermössan icke varit försedd med förgyllt länsvapen ovanför kokarden, vilketsedermera blev fallet.
Kungl. Maj:t Cirkulär 15 februari 1898
Sedan hos Kongl. Majt dels landsstadens 20de allmänna möte i Västerås gjort underdånig framställning i fråga om förändrad uniform för länsmän dels och åtskillige landsstatstjänstemän i flera af rikets län i underdånighet hemstält ej mindre om fastställelse å så kallad släpuniform med kavaj och mössa för landsstatens embets- och tjenstemän än äfven om ändring i paraduniformen för kronofogdar, har Hans Majt Konungen vid underdånig anmälan af dessa framställningar funnit godt, med ändring af de den 10 November 1855 meddelade bestämmelser rörande uniform för landsstatens embets- och tjenstemän, i nåder förklara landssekreterare,landskamrerare och öfrige ordinarie tjenstemän vid länsstyrelserna äfvensom kronofogdar, häradsskrifvare och länsmän berättigade att i tjensteförrättningar och eljest bära uniform enligt följande allmänna bestämmelser: frack - för landskanslister, landskontorister och länsmän vapenrock - af mörkblåttkläde med svart foder, förgylda knappar, märkta med det för länet begagnadevapen, samt ståndkrage; kragen å hvardera ändan försedd med följande utmärkelsetecken; för landskanslister, landskontorister och länsmän: ett förgyldtlänsvapen; för kronofogdar: enahanda länsvapen i anslutning till en i guldbroderad, diagonalt liggande ekeqvist; för landträntmästare, länsnotarier, länsbokhållare och häradsskrifvare enahanda broderade ekeqvist; för landssekreterare och landskamrerare enahanda broderade ekeqvist samt dessutom omkring kanten af kragen en broderad slät guldrand; långbyxor af mörkblått kläde, för landssekreterare och landskamrerare äfvensom för kronofogdar försedda med guldgaloner; hatt, trekantig, med träns och toffsar af guldbuljon samt blå och gul kokard af sidentyg; värja; väst af hvitt tyg (endast till frack) med knappar af samma tyg ellerock af samma slag som i fracken eller vapenrocken, ehuru mindre; halsduk af hvitt tyg till frack, af svart tyg till vapenrock; kappa af mörkblått kläde; två knapprader framtill, hvarera med femknappar af ofvan angifna modell; fällkrage; svart foder; vintertid må kappanförses med pelsfoder och pelskrage af svart färg. Derjemte må af samtliga ofvan nämnda embets- och tjenstemän begagnasdaglig dräkt enligt följande bestämmelser; kavaj af mörkblått kläde tvåradig med i hvarje rad fem knappar af ofvan angifna modell; fällkrage; långbyxor af mörkblått kläde; väst af mörkblått kläde med en rad knappar af samma slag som i frackeneller vapenrocken, ehuru mindre; mössa af mörkblått kläde med guldgalon af särskild modell(eklöfsemblemet); knappar; blå och gul kokard samt derofvanför förgyldt länsvapen.Vintertid må mössan utbytas mot pelsmössa, försedd framtill med guldträns blå och gul kokard samt derofvanför förgyldt länsvapen. Till kavaj begagnas, så sådant synes lämpligt, sabel, hvilken spännes under kavajen. Extra eller tjenstförrättande länsmän må begagna den för kronolänsmän medgifna dagliga drägt.

Fasces Fasces på latin eller spöknippen som vi brukar säga användes redan under antiken som maktsymbol. I Sverige finns det belagt i ett emblem för justitiekanslern redan 1719. I slottskansliets gamla sigill från 1742 ingår två korslagda fasces. Profosserna inom armén, som verkställde kroppsstraff, bar fasces som tjänstetecken på 1760-talet. Fasces ingick i stockholmspolisens vapen (mössmärket) från 1800-taletsmitt och omkring år 1890 infördes i Stockholm en polisbricka, d v s legitimation, med S:t Eriksbilden och två upprättstående fasces. Två korslagda fasces ingick i den polisbricka liksom i mössmärket som infördes för hela polisväsendet från 1926. Båda kom att användas ända till1954. Mer om detta nedan.
1947 tillsattes en kommitté för att utarbeta ett nytt polisvapen med undangömda fasces. Bakgrunden var Mussolinis fascistiska Italien framtill hans död 1943.
Arbetet utmynnade i ett förslag till nytt polisvapen bestående av lilla riksvapnet, krönt med kunglig krona och omgärdat med eklövskrans. I förslaget utlämnades fasces helt. Det godkändes emellertid inte av Riksheraldikern som hävdade att ”Fasces är den enda symbolsom direkt för tanken till ordningsmakten ”. Efter Riksheraldikerns avslag skissades på ett polisvapen bestående av lilla riksvapnet med en kunglig krona. Lilla riksvapnet vilar här på tvåkorslagda fasces som är ”undangömda” i eklöven. Förslaget godkändes och polisvapnet infördes i polisväsendet 1954 till den nya uniformen. Samma vapen används än i dag, om än lite mer färggrant jämfört med det helförgylldaoriginalet.
1947 uppdrog Kungl.Maj:t åt polismästare Erik Ros i Stockholm, statspolisintendenten Georg Thulin och ombudsmannen i SvenskaPolisförbundet Malte Lindell att se över polisens gällandepolisutrustningsreglemente. Enligt det nya förslaget som presenterades 1949 beskrivs mössmärket: ”Av metall bestående av en sköld med lilla riksvapnet, omgiven aveklöv och krönt med en kungl. krona; sköldens botten belagd med mörkblått och fodret i kronan med rött lack; övriga delar av märket förgyllda; Polisbrickan: ”Av förgylld medtall i storlek 40 x 55 mm med bygeleller annan anordning för brickans fästande vid nyckelkedja eller dylikt; å framsidan försedd med i relief en sköld med lilla riksvapnet, omgivenav eklöv och krönt med en kungl. krona samt under skölden ordet”Polis”. Polisvapnet finns beskrivet i FAP 798-1 6.4.3 Mössmärke, metall, för polisman består av förgylld metall och en medkunglig krona krönt sköld med lilla riksvapnet lagd över två korsade fasces vilande på eklöv. Skölden belagd med blå färg och del av kronans botten med purpurrött mellan kronbyglarna.

Med vänlig hälsning Carl-Johan Cronlund museiintendent"

Posted on: 2007/10/29 21:46
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#5


See User information
Men hade inte det nåt med kontroll, eller makt att göra?

Posted on: 2007/10/29 21:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#6


See User information
faches var ju en symbol inte bara för kontroll "det sammanbundna folket" men även en symbol för att bli straffad. Bli smiskad av riset så att säga..

Posted on: 2007/10/30 1:33
http://www.cfz.org.uk/
There is no government like NO government!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#7


See User information
Jag knåpade ihop ett svar till museiintendenten, ska bli intressant att få se svaret....:

"Hej.
Att luta sig mot historien, väger tyvärr för lätt och kan ses som att man inom polisen tar en ställning som inte är bra.

Detta står att finna på Wikipedia:
"Partiet (Muossolinis parti) hade som symbol ett spöknippe, fascis (fasces i plural), av den typ som bars av liktorerna i antikens Rom, vilket gav ideologin sitt namn. Rörelsen betonade polismakt och ordning på bekostnad av demokrati och frihet, och en korporativ (dock icke-demokratisk) ekonomisk politik"

Fasces kommer från början från antikens rom som du säger, där dom bars av liktorerna.
Se även här saxat från Wikipedia:
"Liktorerna gick en och en i rad före överhetspersonen, till exempel diktatorn, konsuln eller praetorn, och banade väg för denne samt verkställde i övrigt hans befallningar, vilka kunde innefatta gripanden, bestraffningar och till och med dödsstraff."

Det står även bland annat läsa i den text du skickade med:
"Det godkändes emellertid inte av Riksheraldikern som hävdade att ”Fasces är den enda symbol som direkt för tanken till ordningsmakten .”
Sedan togs beslutet att gömma undan fasces-symbolen. Om man ska ha denna symbol till stor del undangömd, vad har den då för effekt?

Som du ser genom de två exempel jag tog ovan med liktorer och Muossolini, så står det ju ganska klart att det handlar om en symbol förknippat med diktatur, att lyda under en mans befallningar.
Det rimmar riktigt illa med att vi lever i en demokrati.
Då hör inte fascisternas symbol hemma någonstans bland den svenska polisens emblem."

Posted on: 2007/10/30 2:12
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#8


See User information
sjukt gött jobbat conan. Hoppas verkligen snubben du snackar med klarar av att "kolla utanför skåpet" och på sitt eget vis kanske inser att något är fel. Dock mycket otroligt.. men man kan hoppas.

Posted on: 2007/10/30 2:16
http://www.cfz.org.uk/
There is no government like NO government!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#9


See User information
Tackar emil322...

Inte troligt att han ändrar sig, men det är alltid bra att visa "dom" att man har lite "koll" på dom...
Man kan ju alltid se om media vill rota i det. Har inget förtroende för media heller, men dom kan chockera ibland..:)
Man får måla upp feta, säljande sensationsrubriker åt dom så kanske dom nappar. Om dom får ok från sina "ägare" förstås.

Hittills har jag inte fått svar från media, och det har verkligen varit blandade frågor.
Men skam den som ger sig....

Posted on: 2007/10/30 3:31
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#10


See User information
heh, mjo, media kommer aldrig ta upp det, inte något av mainstreamen iaf.. Dom är ju själva fullproppade med symboler och propaganda.

Posted on: 2007/10/30 3:35
http://www.cfz.org.uk/
There is no government like NO government!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#11

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#12
Den här gamla länken är riktigt bra också med anknytning till fascism och gömda tecken....

http://egomania.nu/gates.html

.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#13


See User information
Quote:

Rubens skrev:
Den här gamla länken är riktigt bra också med anknytning till fascism och gömda tecken....

http://egomania.nu/gates.html

.


Det står:

The Internet also bears the sign. Note that the Internet is also commonly known as the World Wide Web or WWW. One other way we write W is V/ (VI) so:

W W W = VI VI VI 6 6 6


Var skriver man VI istället för W...???

Posted on: 2007/10/30 16:43
Det finns bara EN sanning

Så farlig är vägen,
att man aldrig ser stupet,
man faller sakta, stilla och lugnt –
i djupaste trygghet
– uppbyggd av strunt!


Jag kom, jag såg, jag vände åter
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#14


See User information
Grymt skrivet. Kanske är det bra att den finns kvar för att påminnas om de polisgrymheter från göteborgskravallerna. Ok, de var otränade och rädda, det är väl en sak. Men jag vet inte om det kan försvara de kulor som avlossades. Den dagen dom tar bort denna fascistiska symbol, så kanske det är mer illa. Då vill de kanske i själva verket dölja ett förtryck av folket. Just nu finns många bra poliser, de flesta antar jag.

Posted on: 2007/10/30 16:59
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#15


See User information
Avatars from the hell.

God morgon.

Posted on: 2007/10/30 17:03
Det finns bara EN sanning

Så farlig är vägen,
att man aldrig ser stupet,
man faller sakta, stilla och lugnt –
i djupaste trygghet
– uppbyggd av strunt!


Jag kom, jag såg, jag vände åter
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#16


See User information
Symboliken med fascerna funkar enligt följande, dom sammanbundna stavarna är de fascistiska länderna, tillsammans, sammanbundna, kan man inte knäcka dem, många är starka tillsammans, yxan är för hur man skall gå tillväga för att erövra fler länder, till de andra sammanbundna, ja ni kan säkret fatta vad de har yxorna till.

detta bekräftar att vi lever i en fascistisk polisstat.

Posted on: 2007/10/30 17:22
Kreti och pleti är en i vardagligt bruk föraktlig beteckning för allehanda löst folk, den breda allmänheten, vem som helst, eller som det står i Nordisk Familjebok: ”personer utan börd, bildning eller samhällsställning.”
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#17
hehe jag tröttnar snabbt på mina avatars. :)

Det är gammal numerologi det där, VI vet jag inte men i chaldean numerologi(gamla babylon) så sätter man ett nummer-värde på vibrationerna i en bokstav W=6. Här är resten av dem, kanske inte lägger sig i ordning:

1 2 3 4 5 6 7 8
A B C D E U O F
I K G M H V Z P
J R L T N W
Q S X
Y

Jag trodde i och för sig VI hänvisade till kabbalah, hmm? får forska vidare i det där. Du har rätt novax man ska vara mer källkritisk.
Rub

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#18


See User information
Quote:

Rubens skrev:
hehe jag tröttnar snabbt på mina avatars. :)

Det är gammal numerologi det där, VI vet jag inte men i chaldean numerologi(gamla babylon) så sätter man ett nummer-värde på vibrationerna i en bokstav W=6. Här är resten av dem, kanske inte lägger sig i ordning:

1 2 3 4 5 6 7 8
A B C D E U O F
I K G M H V Z P
J R L T N W
Q S X
Y

Jag trodde i och för sig VI hänvisade till kabbalah, hmm? får forska vidare i det där. Du har rätt novax man ska vara mer källkritisk.
Rub


W är nummer 6 på Hebreiska

Posted on: 2007/10/30 17:40
Kreti och pleti är en i vardagligt bruk föraktlig beteckning för allehanda löst folk, den breda allmänheten, vem som helst, eller som det står i Nordisk Familjebok: ”personer utan börd, bildning eller samhällsställning.”
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#19


See User information

Posted on: 2007/10/30 22:07
Det finns bara EN sanning

Så farlig är vägen,
att man aldrig ser stupet,
man faller sakta, stilla och lugnt –
i djupaste trygghet
– uppbyggd av strunt!


Jag kom, jag såg, jag vände åter
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Polisens Fascistiska NWO Logo
#20


See User information
Jag såg loggan på rapport idag. De filmade en dörr med loggan ingraverad i glaset precis på slutet av följande inslag (det kommer ligga i c:a en vecka på svtplay):

http://svtplay.se/v/2001946/nedlaggni ... sapo-utredning_kritiseras

Notera att lilla riksvapnet ligger ovanpå en krans av två korslagda fasces vilande på eklöv. Titta noggrant på dessa fasces (spöknippen). Banden som binder ihop spöknippena bildar texten IX och XI till vänster respektiver höger på knippena. Översätt från romerska till latinska siffror och du får 9/11. En slump?

Redigerat. Jag sökte på nätet och fann att fotografier av vapenskölden visar IX XI medan wikipedias bild inte visar den. Wikipedias bild är uppenbarligen felaktig. Här är en korrekt bild med IX XI på:

Resized Image

Posted on: 2010/5/14 20:59

Edited by Winterface on 2010/5/14 21:54:44
Edited by Winterface on 2010/5/14 21:56:34
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
29 user(s) are online (29 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 29

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS