vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 ... 15 16 17 (18) 19 20 21 ... 61 »


Re: Koranen


See User information
Wa aleykom salam!

Du skrev; ”Jag måste säga jag håller med dig det du säger kring, människor som talar om Koranen utan kunskap. Varje perosn borde koranen själv! Annars så har du skrivit rätt utförlig text men jag måste tyvärr sig att när du blandar in Hadith och sunna du svänger allt mer ut från Koranen och hamnar i en indirekt idoldyrka av Profeten. Du nämner att idag är Islam ett kontroversiellt ämne, Ja om man utgår från din text är det kontroversiell ämne för att i ditt argument kan man hitta många kontradiktioner.”

Bra att vi i alla fall är överens om att tala om Koranen utan kunskap är en stor synd men du måste inse att det är precis vad du gör. Koranen uppenbarades under en period på hela 23 år, många av Koranens verser uppenbarades i samband med stora och små händelser som också är viktiga att förstå för att få ännu bättre förståelse för Koranen. Koranen är Allahs ord och Mohammad (fred över honom) hade till uppgift att bland annat recitera den och varna hans folk med den, men det var inte hans enda uppgift.

Jamaal bevisade i sin bok med Koranverser, hur Koranen, som är Allahs ord, beordrar oss att följa och lyda profeten och Allah säger i Koranen klart och tydligt att profeten ska förklara den. Det är just därför det du säger är motsägelsefullt, du säger; ”man behöver endast följa Koranen”, om du gör detta, alltså ENDAST följer Koranen, så lyder du INTE Allah utan väljer att blunda för det det Allah säger klart och tydligt i Koranen.

Om man tar en vers ur Koranen ut ur sitt sammanhang och utan att förstå i vilket samband versen uppenbarades så kan man få Islam att verka som en extremt våldsbenägen religion eller som en extremt pacifistisk religion. Och ingen av dessa extrema hållningar är korrekta. Det är precis så du arbetar, du hittar en vers som stödjer din tro på hur Islam är och blundar för de andra. Det är på detta sätt även motståndare till Islam gör som försöker lura folk att vi muslimer får döda icke troende när och hur vi vill. Dina bevis från Koranen att profeten Mohammad (fred över honom) inte fick förklara Koranen var dessa två:

[13:40] ANTINGEN Vi låter dig se något av det som Vi har lovat dem eller låter dig dö [innan straffet når dem], är din plikt bara att framföra [budskapet]; räkenskapen tillkommer Oss.

[24:54] Säg: "Lyd Gud och lyd [Hans] Sändebud!" Och om ni vänder ryggen till [skall ni veta att] han inte är ansvarig för mera än vad som har lagts på honom och [att] ni bara är ansvariga för vad som har lagts på er; men om ni lyder honom är ni på rätt väg. Ingenting annat åligger Sändebudet än att klart ge till känna [det budskap som han har anförtrotts].


Och sen skrev du; ”Varför lyder du inte profeten genom att hålla dig enbart till Koranen?... ”

Skev du fel när du skev detta? Jag lyder Allah genom att hålla mig till Allah, hans bok och Allahs budbärares Sunnah. Försöker du säga att dessa verser försöker på något sätt påpeka att man ska endast följa Koranen? Vars läser du det? Verserna säger ”din plikt bara att framföra [budskapet]” och ”Ingenting annat åligger Sändebudet än att klart ge till känna [det budskap som han har anförtrotts].”, vad har du för bevis från dessa verser att ”budskapet” som vår profet ska framföra endast är Koranen?

Jamaal bevisar i sin bok med Koranens verser som gör det solklart att man måste ta till sig profeten Mohammads (fred över honom) Sunnah. Detta är inte att dyrka profeten utan detta är att lyda Allah till 100% genom att helt underkasta sig Allahs beslut, och hur kan man inte underkasta sig Allah när han är den allsmäktige och allvetande som vet vad som är bäst för oss. Vi måste förstå att dessa beslut kanske inte alltid kommer att stämma överens med våra egna önskningar om hur Islam borde vara, och det är då vi ändå måste underkasta oss Allah och inse att Allah vet bättre än oss. Allah säger i Koranen:

[16:44] [Vi sände dem] med klara vittnesbörd och med upptecknad visdom. Och för dig har Vi uppenbarat Koranen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem [av vägledning och visdom]; kanske skall de väckas till eftertanke.

Den här versen använde jag i mitt förra inlägg och det här en av verserna du väljer att helt blunda för. ”Och för dig har Vi uppenbarat Koranen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem” Hur kan du tolka detta som att profeten INTE hade till uppgift att förklara Koranen. Den här versen gör det verkligen solklart.

[2:151] Och så har Vi [gett er Vår välsignelse] när Vi sände till er ett sändebud ur er egna led, för att framföra Våra budskap till er och rena er [från avgudadyrkan och all annan synd] och undervisa er i Skriften och visdom och lära er vad ni inte visste.

Den här versen gör det uppenbart att man ska inte bara följa Koranen Allah säger här att han sände ”ett sändebud” alltså profeten Mohammad, för att ”undervisa er i Skriften och visdom”. Allah nämner här Skriften OCH visdom. Och översättningen säger ”undervisa” inte att han bara skulle förmedla Allahs exakta ord som uppenbarades för honom och inge mer.

Det finns flera klara verser som bevisar att man inte dyrkar Mohammed (fred över honom) om man lyder honom utan att man då istället lyder Allah men som du också verkar blunda för. Allah säger utan tvivelaktiga formuleringar:

[4:80] Den som lyder Sändebudet lyder Gud; och den som vänder honom ryggen [bör veta att] du inte är sänd att vaka över dem.

Du skrev:"Läs koranen från pärm till pärm, varje dag, det är den rätta metodiken för Gud äger att det är på det visset du ska göra."

Du måste skilja på att läsa Koranen och att säga (tolka) vad Allah menar med en viss vers.

Du skrev:
”Största sekten vi har idag är de som följer Hadith och sunna, vilket nästan alla så kallade muslimer är. Anledningen är att av det rena faktum att de sätter Profetens namn vid Guds namn i bekännelsen genom att säga:

La elah ela allah muhammad rasul allah

En riktig muslim säger enbart:
La elah ela allah(Finns ingen annan gud än Gud) ”


Att säga ”la ilaha illAllah” är ett av dom bästa orden en muslim kan säga om inte det bästa (Allah vet bäst), men det behöver inte nödvändigtvis vara det som gör honom till en muslim. En som tar en från att vara icke muslim till muslim är trosbekännelsen som säger: ”Ashhado al laa illAllah wa ashado ana Mohammad-arrasololah” som blir ”Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och att Mohammad är hans profet!”

Om du bara vittnar om Allah är sann men inte att Mohammad (fred över honom) var hans profet så förnekar du ett av det mest fundamentala i Islam, Islam uppenbarades till profeten Mohammad och därför så ska man också vittna om att Mohammad är Allahs sändebud. Och erkänner man allt detta så måste man även erkänna de andra profeterna som Allah berättar om i Koranen som t.ex. Moses, Jesus och Abraham (fred över dom alla). Allah säger i Koranen att Mohammad är hans Budbärare så hur kan man då som muslim inte vittna om att han är en sann profet? Allah säger;

[33:40] Troende! Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Guds Sändebud och Profetlängdens Sigill. Gud har kunskap om allt.

Du skrev: "Koranen säger att man inte ska göra distinktion mellan profeterna men ni gör det genom att favoritisera honom genom natt säga (fred över honom). Var i Koranen hitta du detta? och från logisk aspekt om du säger att detta är från hadit och sunna, ska profeten ha sagt till sina följare att de ska säga (fred över mig) innan profeten själv dog? Så vems ord följer du människors eller Gud?"


Allah säger även:

[33:56] Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning!

"Du skrev:”Vem Sahaba än var, bara Gud vet hans öde, Det spelar ingen roll om han levde eller inte levde i samtid med profeten, du ska ta Profetens ord från Koranen vilket säger dig att koranen är full detaljerad. Läs koranen!”

Sahaba är inte namnen på en människa utan namnet på den grupp människor som var Profetens följerslagare under tiden han levde. Du gör det ganska självklart att du inte läst igenom det jag skrivit för att försöka få en bättre förståelse utan enbart för att hitta fel så du kan fortsätta följa din lustpräglade version av Islam. Det du gör är mycket farligt för du säger att du följer Allahs bok men egentligen följer du bara det i Koranen som passar dina önskningar.

Min bror frukta Allah och vänd dig till din herre och be om förlåtelse och försök att underkasta dig allt Allah beordrat så gott du kan innan han tar ditt liv. Ingen människa är perfekt och vi är alla syndare mer eller mindre, men att ständigt trotsa Allahs uppenbara budskap och ändå säga att du följer den rätta vägen är en mycket stor synd som man absolut inte vill dö på. Alla de verser som jag skrev i detta inlägg har använt i mina tidigare inlägg förutom 33:40 och 33:56. Att du väljer att blunda för dessa fast och klart formulerade verser förvånar mig men borde kanske inte göra det för Allah, som är allvetande säger:

[3:7] Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där det finns fast och klart formulerade budskap - de utgör dess kärna - och andra som är framställda i bilder. Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i Skriften som har framställts i bild, när de försöker så split och förvirring genom [godtycklig] tolkning av dess innersta mening - dess innersta mening känner ingen utom Gud. - De vilkas kunskap är fast och djupt rotad säger: "Vi tror på denna [Skrift]; allt är från vår Herre." Men ingen ägnar eftertanke åt [och tar varning av] detta utom de som har förstånd.


Posted on: 2012/6/2 4:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
<object style="height: 390px; width: 550px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NyNQ1zc-q74? ... ilpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/NyNQ1zc-q74? ... e=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="550" height="360"></object>

Posted on: 2012/6/2 8:44
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Swift jag skrev tidigare:

"Om man tar en vers ur Koranen ut ur sitt sammanhang och utan att förstå i vilket samband versen uppenbarades så kan man få Islam att verka som en extremt våldsbenägen religion eller som en extremt pacifistisk religion. Och ingen av dessa extrema hållningar är korrekta. Det är precis så du arbetar, du hittar en vers som stödjer din tro på hur Islam är och blundar för de andra. Det är på detta sätt även motståndare till Islam gör som försöker lura folk att vi muslimer får döda icke troende när och hur vi vill."

Det jag skrev kan också appliceras på han i din video. Vill du inte vidga dina vyer om vad Islam verkligen lär ut istället för någon som har väldigt lite kunskap om Islam ska berätta för dig hur Islam är. Ett vanligt knep som motståndare till Islam (som kan se ut som dom vet vad dom pratar om) använder sig av vissa sanningar men på ett förvrängt sätt, jag kommer med ett exempel och det får räcka.

Han säger att mannen får slå kvinnan, är det här sant eller falskt? Du kan få avgöra själv för det finns inget definitivt ja eller nej på denna fråga.

Mannen är kvinnans försörjare och beskyddare inom Islam så om kvinnan gör något allvarligt som är skadligt för henne,familjen och samhället. T.ex. Att hon slutar lyda mannen i viktiga saker som att be bönen som är oerhört viktig i Islam. Då får mannen utdela ett slag som en sista utväg innan skillsmässa, om han tror att detta kan få henne att inse sitt misstag att ändra sig.
Får slaget skada? Nej.
Får slaget riktas mot ansikte? Nej.
Får slaget lämna märke? Nej.
Vad är det då slaget kan vara till för?
Slaget är till för att i sista utväg få henne att vakna upp och inse det hon gör är fel.
Om du anser att detta är omoraliskt och fel så får du ha din åsikt men det är viktigt att man berättar hela sanningen så man inte vilseleder andra okunniga människor, som den här mannen som låter smart, gör.

Och sen när han säger saker som att mannen får vålta kvinnor och kvinnan ska gilla det är bara befängt och det påståendet har ingen grund i varken Koranen eller Sunnah som jag bevisade i ett tidgare inlägg. Men du är nog precis som vissa muslimer som följer sina egna önskningar om hur Islam bör vara så de blundar och ignorerar allt som talar emot deras syn på Islam.

Det var just därför jag skrev ett långt inlägg tidigare med information från boken av Jamaal om hur man ska gå tillväga om man vill tolka Islam på rätt sätt. Och jag använde mig då till mesta dels verser från Koranen, som är den största källan till Islam. Som sagt om någon vill studera Islam med ett öppet sinne för att veta vad religionen verlkligen säger så har jag bevisat hur dom ska gå till väga i mina tidigare inlägg.

Posted on: 2012/6/2 11:06
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Rättfärdighet förlåtelse förståelse alal religioner är mer eller mindre samma lika.

Profeterna pratar om samma saker ocha använder samma kunskap och livets träd är mer än uppenbar överallt.

Men inget om kunskapen bakom eller den andliga logiken.

Inte utan orsak.

Posted on: 2012/6/2 12:26
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Selamun Aleykum Revoltnu
Koranens verser uppenbarades i samband med stora och små händelser som också är viktiga att förstå för att få ännu bättre förståelse för Koranen. Koranen är Allahs ord och Mohammad (fred över honom) hade till uppgift att bland annat recitera den och varna hans folk med den, men det var inte hans enda uppgift.

Definitiv är det bra att ha kunskap om de historiska sammanhangen av uppenbarelsen av Koranen. Som allt annat i livet det är bra att söka sig till kunskap, dock kunskap är inte religion. Och Koranen är inte Muhammed ord utan det är Guds ord som uppenbarades via Muhammed, vilket är helt två olika grejer.

Åter igen Muhammed fick inte förklara Koranen, hans uppgift var att recitera den. Att leverera Koranen var en sådan betydelsefull och ädel uppgift att Profeten inte hade tid att göra någonting annat. Dessutom förbjöds profeten från att utfärda några andra religiösa läror vid sidan av Koranen i de mest bestämda ordalagen
<ul>
[69:44] Om han yttrat några andra läror.
[69:45] Skulle vi ha straffat honom.
[69:46] Vi skulle ha stoppat uppenbarelserna till honom.
[69:47] Ingen av er skulle ha kunnat hjälpa honom.
[69:48] Detta är en påminnelse för de rättfärdiga.</ul>

Muhammed förbjöds till och med från att förklara Koranen
<ul>[75:16] Rör inte din tunga för att påskynda den.
[75:17] Det är vi som kommer att sammanföra det i Koranen.
[75:18] När vi väl har reciterat den, ska du följa en sådan Koran
[75:19] Sedan är det vi som kommer att förklara den.</ul>

Gud är den enda läraren av Koranen
<ul>[55:1] Den Nådigaste.
[55:2] Lärare av Koranen.
[55:3] Skapare av människorna.</ul>

Det finns ingen bättre Hadith än Koranen
<ul>[39:23] GUD har uppenbarat häri den bästa Hadith;
en bok som är konsekvent och som visar båda riktningarna
(till Himlen och Helvetet). Huden på de som vördar sin Herre ryser
av den, sedan mjuknar deras hudar och deras hjärtan inför GUDs budskap.
Sådan är GUDs vägledning; Han ger den till vem Han vill. Vad gäller de
som sänts vilse av GUD, kan ingenting vägleda dem.


[45:6] Dessa är GUDs uppenbarelser som vi reciterar för dig
sanningsenligt. I vilken Hadith annat än GUD och
Hans uppenbarelser tror de på?
</ul>

Med andra ord Vilket annat än Koranen tro du på?
Vad du har misslyckat med att förstå är att Haditherna som du upprätthåller, det är skapade av människor från då tiden och Sunnan är traditionen som har kommit efter.... Och alla vet att Muhammed är den sista Profeten, det är bara att titta runt, ingen har kommit efter honom, och det står klart och tydligt att han är den sista och i och med den är Koranen den sista uppenbarelsen. På vilket sätt legitimerar du då Hadith texter som kom EFTER Muhammed? Och var i Koranen hitta du där man ska säga ”Ashhado al laa illAllah wa ashado ana Mohammad-arrasololah” som bekännelse?

Må Gud vägleda oss alla?

Posted on: 2012/6/2 13:09
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Abyssinia det här är mitt sista inlägg till dig för det är klart att du har bestämt att blint följa din egna version av Islam som inte är Allahs religion utan din egen. Du väljer gång på gång att inte svara och förklara verser som inte passar din tro.

Dessa verser la du nu ut på din tes att Allahs budbärare (fred över honom) inte hade till uppgift att förklara Koranen. Jag lägger först ut verser med din svenska översättning av koranen:

[69:44] Om han yttrat några andra läror.
[69:45] Skulle vi ha straffat honom.
[69:46] Vi skulle ha stoppat uppenbarelserna till honom.

Vars har du hittat din översättning? Översättning från KoranensBudskap.se blir:

[69:44] Om han [som fått uppenbarelserna sig anförtrodda hade tillfogat] några ord och påstått att de var Våra,
[69:45] skulle Vi ha gripit hans högra hand
[69:46] och sedan ha skurit upp hans kroppspulsåder.


Och den stämmer mer överrens med quran.com översättning som blir.

[69:44] And if Muhammad had made up about Us some [false]
sayings,
[69:45] We would have seized him by the right hand;
[69:46] Then We would have cut from him the aorta.


Jag har gjort det verkligen klart att jag tror att Koranen är Allahs ord, helt felfri och perfekt. Och dessa verser visar på att Mohammad inte på något sätt förvanskade Allah budskap som uppenbarades till honom men verserna säger absolut ingetting om att han inte får förklara Islam.

Men det är sant att Allahs budbärare aldrig uttalade sig om något i religionen eller Allahs bok enligt hans egna lust, hans förklaring av Koranen var som en sort uppenbarelse från Allah. En sorts inspirationen kan man säga, en sorts uppenbarelse från Allah där profeten använde sina egna ord för att förklara för sina följeslagare allmänt om Islam eller Koranen och allt det var auktoriserat från Allah.

Man kan alltså skilja från uppenbarelser som blev Koranen som är Allahs exakta ord och uppenbarelser som profeten fick men där han använde sina egna mänskliga ord och som inte är en del av Koranen men fortfarande från Allah.

Som sagt du verkar bestämt följa din vilseledade version av Islam som passar dina enga önskningar. Och jag kommer inte skriva till dig mer eftersom jag har visat för de som läser detta forum någorlunda seriöst, din fortsatta ignorans.
Abyssinia följer inte Islam på det sätt som gör Allah nöjd för han ignorerar gång på gång Allah ord och Koranens klara budskap.

Posted on: 2012/6/2 14:07
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Jag kommer att inshAllah, när jag får tid och ork, att poosta mitt längre inlägg igen fast med svenska Koranverser istället för engelska i hopp att någon ska få en bättre förståelse av vad Islam är och hur man ska förklara Koranen.

Posted on: 2012/6/2 14:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Till Revoltnu
Egentligen så har jag svart på dina frågor tidigare [L]
Vad är skillnaden i översättningarna, de säger i nästan samma sak men glöm inte att det är ÖVERSÄTTNING. Om du ska gå till källan ska du hålla dig till Arabiskan i Koranen. Sen säger du att jag följer min egen version, Hur kan det vara min version om jag följer ENBART Koranen och inget annat? I stället vill du att jag gå utanför Koranen och tro på människors ord, förstår du vad jag försöker säga? Det står klart och tydligt att Gud är den enda läraren av Koranen

<ul>[55:1] Den Nådigaste.
[55:2] Lärare av Koranen.
[55:3] Skapare av människorna.</ul>

Attributen "Den Nådigaste" är bara till Gud. Varje Sura börjar med "I GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste"Ska du då komma och använda samma attribut till Profeten? Ser du inte att det är bara Gud som kan öppna dina ögon inför Koranen. Läs igen det står klart och tydligt att bara Gud är "Läraren av Koranen".

Jag är medveten om att jag är repetitiv och kommer till dig med massa frågor, det får det vara och du får ta dig din tid du behöver och svara de för dig själv.... Vidare nämner du om du om "Koranensbudskap". Översättningen där är verkligen väll skriven men när det gäller deras fotnoter, speciellt till vers ... [74:30] Nitton råder över det ... tyvärr! De har missat hela poängen och jag har skrivit om det tidigare [L]

Avslutar
En tumregel är att Guds ord kan aldrig kritiseras, men en människans ord kan. Så kom du med Jamaal och de så kallade "återberättelser" de kommer att kritiseras för att det är människans ord! Och nu till sist, Du behöver inte posta här, men om du väljer att återkomma. håll dig till Koranen.

<ul>[17:46] Vi placerar sköldar runt deras sinnen för att förhindra dem från att
förstå den, och dövhet i deras öron. Och när du förkunnar
din Herres ord med bara Koranen, flyr de i motvilja.
</ul>
Posted on: 2012/6/2 17:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
ber om ursäkt för jag lägger mig i, men bröder ! inser ni inte vad det är ni säger både Abyssina och Revoltu, personligen ser jag Revoltu som mycket mera kunnig inom islam och har mer att säga personligen egna ord än vad Abyssina som bara förnekar svara och komemr med orevelanta suror som han itne ens själv förstår.

Hur som , det jag vill säga är att inser ni inte att ni båda har fel?

Inser ni inte nu hur fel religionen är att här sitter 20 bröder på samma tåg kanske olika vagn men mot en och samma mål, tillamns kom vi hit och tillsamns ska vi vidare. Här sitter ni och bråkar om vem som har rätt och fel om religionen och så ska det förbli tills döden, Om religonen hade varit rätt , om den hade varit från GUD så hade ni inte behövt bråka , inte heller försöka övertala varandra , alla skulle förstå det var och en och ingen skulle tveka på den andre.

Här sitter ni och säger man ska endast tro på gud och ingen annan men samtidigt har ni båda profeten som förste man,d et är hans ord ni tror på, och därmed tror ni på men människa som sagt at han hört saker av ängeln gabriel som sagt till människan att han hört sakerna från Gud.

Därefter tar ni upp olika figurer som ska förklara hur man ska läsa kornaen ??? sa inte gud till muhamed att muhammed inte fick förklara koranen endast recitera den, så varför skulle då dessa figurer efter muhammed komma och försöka förklara koranen ?

Tänk om Muhamed , jesus moses osv, ville egentligen säga att ni ska söka själva och dem gav er endast ett ledtråd öppnade en ny väg till er, dem vill einte låsa er vid at gå efter ednast ders tankar utan visa att man kunde kominucera med dem högre om man är rättfärdig.

Är ni säkra på att ni har hittat den orginella rätta Guden? eftersom ni inte har funnit honom med hjälp av hjärtat, ni har funnit han med hjälp av boken, med hjälp av en människa och inte med hjälp av gud.

Hade ni funnit gud med hjälp av gud, så skulle ni absolut inte behöva ha en människa som ska visa er gud därför att det är bara en människa och han kan ha fel eller endast berätta sin egna enskilda väg. Hade ni användt huvet som han gav er för att tänka med, så hade ni letat innuti er själva, hade ni använt ögonen hade ni sett framför er överallt på jorden bevisen av Gud den mest älskade kraften allt från 1 och 1 från alla. Han gjorde inte natthimmlen smykad med stjärnor bara för att dem skulle vara där, om han itne ville att vi skulle se upp, dem finns där för alla men vad jag vet enbart männikor är medvetna om dem och kan se, därför är dem lika viktiga att lära som vä'gen du lär dig hem från jobbet och jobbet hem.. Du är här 100 år och det motsvarar en arbets dag. Vad du gör av din dag och ditt arbete blir resultat av när du vänder hem. Om du fått nytta av att ha slösat din dag med att läsa en bok och itne ha något att säga om denna plats när du återvänder hem, så är det era beskymmer, men jag hoppas framför allt att ni inte glömt eran väg tillbaka det hem som ni kanske inte trodde ni skulle ta igen. universum är stor mycket stort, gud är större, gemför ALDRIG dem med en bok.När ni lär er att läsa det som står skrivet först innuti er själva, sedan det som står skrivet på jorden, och sist lära er läsa det som står skrivet i himmlen , då kommer ni aldrig någonsin att kunna förneka Gud, och aldrig mer förneka er själva för ni kommer att veta att ni om inte nåt annat är beviset på hans existens. Gud älskar dem som är medvetma om han. Och han fördömmer aldrig som som inte är medvetna om han, därför att han gav alla lika stor kapacietet att kunna söka och tillräckligt med bevis för att kunna se, tillräckligt med sång för att kunna höra, tillräckligt med kärlek för att kunna känna. Vad behöver ni?


Edited by Mizar on 2012/6/2 23:25:36
Edited by Mizar on 2012/6/2 23:30:01
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Bismillahir Rahmanir Raheem
(I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste )
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/CJakYmgtrDA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sura 23, De Troende vers 12 - 16 [L]
<ul>[12] Vi skapade
människan från en speciell sorts lera.

[13] Därefter reproducerade vi honom från en liten droppe
som placerats i en väl skyddad förvaringsplats.

[14] Sedan utvecklade vi droppen till ett hängande (emryo),
vidarutvecklade därefter det hängande (emryot) till en munfull (foster),
utvecklade sedan det munfulla (fostret) till ben, och täckte därefter benen med kött.
På så sätt skapar vi en ny varelse. Välsignad vare GUD, den bäste Skaparen.

[15] Därefter, senare, dör ni.
[16] Därefter, på Återuppståndelsens Dag,
kommer ni att återupplivas.
</ul>

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/jFzxEpvdp9Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2012/6/3 1:15
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Sura 16, Biet, Vers 65 - 70, 78 - 79
<ul>[16:65] GUD sänder ner vatten från skyn för att
återuppliva jorden efter att den dött. Det borde vara
bevis (nog) för människor som
hör.

[16:66] Och i boskapen finns en lärdom för er:
vi förser er med en dryck från deras bukar. Mitt bland
smält mat och blod, kommer det ut ren mjölk, välsmakande
för de som dricker.


[16:67] Och av dadelpalmernas frukter och vindruvor
framställer ni berusningsmedel, även bra provianter. Det borde
vara bevis (nog) för människor som
förstår.

[16:68] Och er Herre inspirerade biet; bygg hem
i bergen och i träden, och i (bikuporna) bygger de åt er.


[16:69] Ät sedan från alla frukter, enligt er Herres
design, exakt. Ur deras bukar kommer en dryck i olika färger,
vari det finns bot för människorna. Det borde vara bevis (nog) för
människor som
reflekterar.

[16:70] GUD skapade er, sedan avslutar Han era liv.
Han låter vissa av er leva till den värsta åldern, bara för
att upptäcka att det finns en gräns för den kunskap de kan
uppnå. GUD är Allvetande, Allsmäktig.
</ul>
[---]
<ul>[16:78] GUD förde er ut ur era mödrars
sköten
utan någon kunskap, och Han gav er hörseln,
synen, och hjärnorna, så att ni ska kunna vara tacksamma.


[16:79] Ser de inte fåglarna som underordnats flyga i himlens
atmosfär? Ingen annan än GUD håller dem uppe i luften.
Det borde vara bevis (nog) för människor som
tror. </ul>

Posted on: 2012/6/3 14:01
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Då så om du tror på alla dessa suror i sin helhet , varför behövder du då boker varge dag för att övertygas ? varför behövder du en profet ? är det inte tillräckligt med bevis därute, tillomed din bok säger det.
Dessutom om du förstår dem rätt så ser du att dem beskrive paradist, men ni kallar jorden för helvetes domän. ni har gjort satan till skapare också, och ni har satt satan vid guds sida. Därför att ni fruktar han mer än gud.

Hur somhelst boken förklarar en del intressanta saker, och dem som skrivt den säger dessutom klart och tydligt att dem kan bara tydas av dem som FöRSTÅR och har förstånd att förstå.

Är du säker på att boken inte bara är till för att öppna en väg och ledsagar bok som ska få dig att gå vidare, men att du ska komma ihåg att leva rättfärdigt. Avatar har beskrivt denna del väldigt väl om du har förstånd att förstå.

nu till en relaterat video till den du visade med livets illustration, fantastiskt video .

Om du har sett hur en stjärna bildas, eller känner till gas nebulusor , sk ( stjärn fabriker,) m42 är en av dem största och kändaste men det finns massvis av dem. i alla dessa nebolusr uppsåt exakt samma process som det som pågor i videon med livet. När en sol föds händer exakt samma sak. när livet kom ner till jorden var också en av exakt likadan händelse, här föll det kometer och meteorer som ahr samma form som dem fiskar som vi.

dem som känner till nebolusor och exempelvis m42 , dem vet at när dem skådar därr så skådar dem våran egen födelse, vad som sker där just nu är exakt vad som skedde när vi skapades, vissa säger att även vår sol föddes därifrån vilket jag inte kan ta ställning till eller har nån betydelse då det finns så många andra runt om kring.

Allt som finns i våran kropp, finns avbild i våran jord, och allt det finns också avbild i universum. och man kan se det live och man kan tolka beskrivningarna i detalj.

En intresant video om månen.
http://www.youtube.com/watch?v=IO45ZiGql8E&feature=related
Edited by Mizar on 2012/6/3 17:36:39
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Oj.

Ändlösa skriftcitat av religiös natur har tydligen hittat till vaken.se.

Hade hoppats motsatsen, men jag är väl lite naiv till läggningen. ;)

Universums fraktala natur står alltmer uppenbar, om du frågar mej.
Centrum är hos varje varelse.
Härav följer insikten, att andlig utlärning inte kan existera.
Bara självlärning.
Det enda en "mästare" eller "präst" kan göra, är att ställa sej själv mellan sin adept och ljuset, så att han/hon ingenting ser.

Ju mer jag ser av islam, desto mer liknar det medeltida kristendom.
Politisk, social och ekonomisk kontroll är vad det ser ut som, luktar som och rör sej som.
Sharia är barbarism, och jag hoppas av hela mitt hjärta att gamla Finland kan hålla sejsjälvt fritt från dylik idioti och hatfull bakåtsträvan.


Förresten:

Inget argument kan övertyga mej om det riktiga i att systematiskt förtrycka halva befolkningen.

Varför är ni muslimer så oerhört rädda för tjejer?

Det anser jag vara en absolut central fråga - med många bottnar.Nå, var och en med sitt.
Men räkna inte med annat än motstånd och ovilja från min sida, alla ni som förklarar andra människor "2:a klass" för att de inte delar era självpåtagna blindbockbindlar och offerroller.

Inse den organiserade religionens egentliga roll.
Annars - inte tillstymmelse till uppvaknande.
Tvärtom.


Frid.


Posted on: 2012/6/3 18:41
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
När man bläddrar och observerar Koranens upplägg dess kring Suror och Versernas struktur och även placeringar kan de se ut vara slumpartade. Däremot visar, Surornas placering och antalet verser, att det finns gigantisk omänsklig matematiska strukturer som är multipel av 19. Titta noga, jag har inte färgat siffrorna av slump, utan de färgade siffrorna korresponderar med den matematisk struktur som finns i den gigantiska talet. Jag har postat en annan, men liknade matematisk struktur tidigare [L] Om jag är otydlig fråga gärna. Och nu till matematiken.

<ul>Sura 1 har 7 verser (1,2,3,4,5,6,7) dvs. 7 7
Sura 2 har 286 verser (1,2,3,4 ...... 284, 285,286 ) dvs. 286 286
Sura 3 har 200 verser (1,2,3,4 ......198,199, 200) dvs. 200 200
Sura 4 har 176 verser (1,2,3,4 ...... 174, 175, 176) dvs. 176 176
Sura 5 har 120 verser (1,2,3,4 ...... 118, 119, 120) dvs. 120 120

....osv till sista Suran 114

Sura 111 har 5 verser (1,2,3,4 5) dvs. 5 5
Sura 112 har 4 verser (1,2,3, 4) dvs. 4 4
Sura 113 har 5 verser (1,2,3,4, 5) dvs. 5 5
Sura 114 har 6 verser (1,2,3,4,5 6) dvs. 6 6
Totalt har Koranen 6234</ul>

När vi sätter dessa siffror efter varandra får vi ett tal på 12696 digitaler vilket är multipel av 19 som följande:

1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 286 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 176 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 165 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 206 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 127 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 109 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 128 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 135 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 78 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 118 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 227 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 93 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 73 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 83 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 182 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 78 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 96 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 3 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 6 6234
/19 = Tar vi talet ovan och delar det med 19, får vi det stora talet här nedan, vilket är heltal
6497724801 8193626847 9585863955 8799048432 2222759224 3541206858 5912286071 7757049495 4864970813 9341313185 0133445029 7767682137 6980866614 0404577406 1723025040 4094104253 5938867677 3046788995 7523131366 8315258421 5847479110 7423740056 3726890053 2163795427 0586903219 5358521684 8480111743 3750066382 6990153316 4796428059 6913229545 8621784948 1112744376 0076392709 0253416579 7429060692 3239555872 1885048211 3745377008 6402719035 3516679843 0061693324 9565882198 5148311474 6378009641 2729045361 6779943106 2694325957 5892208524 8411574737 9010642273 9055371688 0043206369 5326958590 2218534851 1674838001 1643274906 5381698014 3306469632 7959591222 8544861177 4938101264 4275907539 1708024340 6569732896 0592223855 4871187503 8201364527 6908540171 8034350666 9832996159 3224856488 1197513830 1464627790 9541172804 4360676992 6965562047 9005901653 4295641153 6953801706 5927751733 1743807022 9138809681 0744338655 0244604471 0797501866 0824083471 6113822971 8771983524 7745933551 3561988841 0956991499 2562520473 2062786289 2615683679 4742163268 5844265845 3195305837 4216374321 7428481640 0616411153 2637953795 9539013224 2774358574 3691112217 5333755334 8090200732 3165323270 6917971129 5511306048 1586902744 9028502713 7669253469 2640061166 4823244824 2985095627 2114272219 6407460619 0406200943 0535851693 8517992203 2564148364 1589010115 4312734313 7879990522 1063164392 4625842690 5954816640 6220632695 9118027698 5699633227 5439133493 3599686390 7549712972 3605002711 8607660872 4136634822 4402450877 7299845880 3881451409 3620951675 1781504572 5731531154 1786820893 6789000053 2116332126 8689795110 9531110584 7958490074 2900848269 3746905326 9063805916 4480322480 4278489542 7011227021 7638744059 9020600074 2853384969 1849797218 3236394816 3958700811 3429271429 3767979032 1906121916 6587693008 8510089563 7748279864 0798746111 7608836369 0063849553 4827273264 2748591711 9090962791 1222807554 5459915475 8644391818 2355183950 0802818187 1882031371 6645455082 4566773530 0909144609 3040989372 7278097294 0462573636 4173365768 2620999526 3690011068 9689742426 6899004794 7953221647 9690269269 3220062694 8000649772 5742163796 3902716693 7852743275 3908033014 8910691175 4439665125 4705481180 7602876183 4184481712 3923981978 2084534875 6034561457 2089851196 7092509357 2621483307 2887299362 5784694365 2366299894 2057900058 0054265318 4768984779 5216321637 4796375850 0611142726 9427374795 9012170592 1716458569 1006849006 9543754807 9663879674 4165270586 4285865339 5506037621 8376323744 8501660081 6611353463 9955797955 9033244297 4553281351 5215848006 9165874588 5221164328 0223822488 5752796438 6018612493 8916007496 5497613025 5237113291 3397666188 7347692770 3402982509 8405640670 3934614620 4200430675 7097825678 3679431207 3418931473 1531584268 5317423213 2137405832 1532111111 1638481113 2190090095 3637901111 6906907434 2769090148 0480533217 4806912702 7032300727 0481060060 1127970602 7084984990 2586850060 6396396923 7663985042 9429482166 4296402192 1927195621 9430009009 0617460092 1979879885 1535799009 5885886413 2558879937 8378431115 3785891681 6822090516 8378957958 0106949581 6874769070 8252057953 2700744821 9569431690 6438118559 3306805428 0175492296 7044179165 3912866034 0781552902 7650239771 4518926640 1387613508 8256300377 5124987237 4918778373 7427437586 9272201010 6380122329 0856464700 1648596544 9282833652 8496018129 1919728921 3238176555 5609255768 7454019192 4561940510 9038282881 9830414726 7464651834 6677836311 0101547103 1419994689 4790053738 4758447926 8795163637 3742690585 8495342716 4058848374 7432169538 4863816453 3006690708 2520579532 7007448219 5694316906 4381185593 3068054280 1754922967 0441791653 9128660340 7815529027 6502397714 5189266401 3876135088 2563003775 1249872461 9936741148 8623609835 7310478522 5997347209 4683736895 3168963705 8163479321 4794267959 7140995269 0112179745 3535890537 4854338171 7225417384 9070180808 6178102127 0654444498 1446576342 9080813450 8293997927 1717708719 3036156353 5407235566 7251998990 4359920308 8836262679 9628394524 7262626842 6373794900 2160582161 6358469000 5848005953 3744797956 3779574316 4269585427 5328135152 1584800691 6587458852 2116432802 2382248857 5279643860 1861249389 1600749654 9761302552 3711329133 9766618873 4769277034 0298250984 0564067039 3461462042 0043067570 9782567836 7943120734 1893147315 3158426853 1742321321 3740583215 3211111111 1760883636 9006384955 3482727326 4274859171 1909096279 1122280755 4545991547 5864439111 7608836369 0063849553 4827273264 2748591711 9090962791 1222807554 5459915475 8644391818 2355183950 0802743339 8310053216 9112711377 4641685327 4907501382 7804896385 4386501914 4126002180 2286555077 6236581659 2291871398 7294529559 2823503509 3089319564 5986714567 2568320096 2307820362 0468373259 4418399841 0473679597 1409952690 1121797453 5358905374 8543381717 2254173849 0701808086 1781021270 6544444981 4465763429 0808134508 2939979271 7177087193 0361563535 4072355667 2519989904 3599203088 8362626799 6283945247 2626268426 3737949002 1605821616 3584690005 8480059533 7447979563 7795743164 2695854275 8553295405 9375164392 4625842690 5954816640 6220632695 9118027698 5699633227 5439133493 3599686390 7549712972 3605002711 8607660872 4136634822 4402450877 7299845880 3881451409 3620951675 1781504572 5731531154 1786820893 6789000053 2116332126 8689795110 9531110584 7953281351 5215848006 9165874588 5221164328 0223822488 5752796438 6018612493 8916007496 5497613025 5237113291 3397666188 7347692770 3402982509 8405640670 3934614620 4200430675 7097825678 3679431207 3418931473 1531584268 5317423213 2137405832 1532111059 1293046895 3221744290 3248325895 8538065396 1196225949 0170175975 5986231265 3381233923 4986762897 4487028713 5039926108 5066507714 0356247214 3014407767 1988357793 7804413083 5199415741 6804944715 6305209538 6614679479 5375337640 0904311590 1170127645 4067522648 0649128177 0388628442 8549181340 2499207921 8554497661 3557155821 9086129771 9351945827 2249340829 8830946358 8570446624 6730999522 0681026103 6736311053 1636952794 9529003214 2674258474 2690111216 5323745324 7990100632 2164322269 6907961119 5411205948 0585901743 9018492170 2404153163 7480600797 9851680011 1696443434 8804364753 3280707124 4072838969 1707076077 0920260553 4343971345 5662418979 8033498192 9878261616 6986182935 1462525306 2254657150 9888894258 9102078735 2525784737 3742215952 8476371635 3200574263 7426953269 6556204790 0590165342 9564115369 5380170659 2775173317 4380702291 3880968107 4433865502 4460447107 9750186608 2408347161 1382297187 7198352477 4593355135 6198883222 8719942637 4322706061 1430627379 5906969750 6699101595 4333338703 3546523179 6970233971 8288681606 0659760819 2504524242 9612445561 4088787932 4880919777 2515156885 1728341361 5152052153 6470499787 8841574211 0584321216 0055319003 7411100579 5321690163 9007955851 1147990123 4567847426 9542850085 1148379059 0648644875 1201542270 1228123875 6517863375 9176023928 8149973955 3966029245 1361031903 2966560064 9772574216 3796390271 6693785274 3275390803 3014891069 1175443966 5125470548 1180760287 6183418448 1712392398 1978208453 4875603456 1457208985 1196709250 9356380766 7311058484 9021850616 7469484853 8548698038 3312121749 1233440196 7575811275 9707656039 3944763960 7129240303 0840032434 9287666672 0366879856 5130303567 3051622014 9393993094 1525837857 5762945778 8942632111 0637005479 2161109004 2679526900 5900690216 5850587956 9048000637 4848585480 2697961646 3837527005 9585954428 1650598493 7574421795 4849639165 5340077446 3942895532 3797534429 2187451135 8732421900 8534903377 1140087983 2469316690 3798588114 4829566935 8837790427 2746483378 1676940625 3627316795 7483852326 0629577472 7364211585 2747537063 4319056425 3732685322 1695432327 1166430114 8522211690 6432801275 0119066961 6439246258 4269059548 1664062206 3269591180 2769856996 3322754391 3349335996 8639075497 1297236050 0271186076 6087241366 3482244024 5087772998 4588038814 5140936209 5167517815 0457257315 3115417858 5445094163 2164279692 1903779958 0064332855 4014359437 0069649176 5072307337 0601281287 0867097342 3764492345 0346097874 0085598139 8246151037 2196177618 8251467358 3254125518 8783099374 9187783737 4274375869 2722010106 3801223290 8564647001 6485965449 2828336528 4960181291 9197289213 2381765555 6092557687 4540191924 5619405100 6497725742 1637963902 7166937852 7432753908 0330148910 6911754439 6651254705 4811807602 8761834184 4817123923 9819782084 5269655620 4790059016 5342956411 5369538017 0659277517 3317438070 2284860298 8900058533 2323769325 3642216959 6013296172 7858053281 3515215848 0069165874 5885221164 3280223822 4885752796 4386018612 4938916007 4965497613 0255237113 2913397666 1887347692 7703402982 5098405640 6703848602 9889000585 3323237693 2536422169 5960132961 7278580595 9649659809 1494423232 8602344551 3078686922 3870811176 0883636900 6384955348 2727326427 4859171190 9096279112 2280755454 5991547586 4439181816 4392462584 2690595481 6640622063 2695911802 7698569963 3227543913 3493359968 6390754971 2972360500 2711860766 0872413663 4822440245 0877729984 5880388145 1409362095 1675178059 1293046895 3221744290 3248325895 8538065396 1196225949 0170175975 5986231265 3381233923 4986762897 4487028713 5039926108 5066507714 0356247214 3014407767 1988357793 7804413083 5199415741 6804944715 6305210052 6847905805 8110795058 2688478479 0058484805 8637637690 3746378484 2742748016 4427638217 2172699542 1742800700 7059744007 2177967968 4953379700 7586586639 3235867973 7637642911 3376587166 1662189031 6637695595 6008692956 1667457457 9848274595 6535535588 2725357463 2532537800 6497725742 1637963902 7166937852 7432753908 0330148910 6911754439 6651254705 4811807602 8761834184 4817123923 9819782084 5348756034 5614572089 8511967092 5093572621 4833072887 2993625690 7082520579 5327007448 2195694316 9064381185 5933068054 2801754922 9670441791 6539128660 3407815529 0276502397 7145189266 4013876135 0882563003 7751249872 3749187783 7374274375 8692722010 1063801223 2908564647 0016485965 4492828336 5284960181 2919197289 2132381765 5556092557 6874540191 9245619405 1090382828 8198304147 2674646518 3465854450 9416321642 7969219037 7995800643 3285540143 5943700696 4917650723 0733706012 8128708670 9734237644 9234427550 3573211111 6481132430 0957474801 1749606645 9383843753 8597028230 2020739022 3339186656 5710265869 7554275503 5732111116 4811324300 9574748011 7496066459 3838437538 5970282302 0207390223 3391866565 7102658697 5550292934 6629506119 1392929829 9314248277 5656619356 7788464120 2025572041 5209953866 1467947953 7533764009 0431159011 7012764540 6752264806 4912817703 8862844285 4918134024 9920792185 5449766135 5715574333 9831005321 6911271137 7464168532 7490750138 2780489638 5438650191 4405912930 4689532217 4429032483 2589585380 6539611962 2594901701 7597553281 3515215848 0069165874 5885221164 3280223822 4885752796 4386018612 4938848602 9889000585 3323237693 2536422169 5960132961 7278574333 9831005321 6911271137 7464111760 8836369006 3849553482 7273264274 8591711909 0962791122 2807554545 9915475864 4391818164 3924625842 6905954816 6406220632 6959118027 6985699633 2275439133 4933599686 3907549712 9723605002 7118607660 8724136634 7433398310 0532169112 7113774641 6853274907 5013827804 8963854386 5019144126 0021802286 5550776236 5743339831 0053216911 2711377464 1685327490 7501382780 4896385438 6501914412 6002180228 6555077623 6581659229 1871398729 4529559274 3339831005 3216911271 1377464168 5327490750 1382780489 6385438650 1914412600 2180228655 5077623658 1659229187 1322287199 4263743227 0606114306 2737959069 6975066991 0159543333 3870335465 2317969702 3397182886 8160606597 6081925045 2424296124 4556140887 8793248809 1977725151 4801819362 6847958586 3955879904 8432222275 9224354120 6858591228 6071775704 9495486497 0813934131 3185013344 5029776768 2137698086 6614040457 7406172302 5040409410 4253593886 7677304678 8995752313 1366821702 4041531637 4806007979 8516800111 6964434348 8043646907 0825205795 3270074482 1956943169 0643222871 9942637432 2706061143 0627379590 6969690708 2520579532 7006907082 5205795327 0074427550 3573211111 1176088363 6900585445 0941632164 2796921903 7799012345 6784742695 3749187783 7374274322 2871994263 7432270606 1143062737 9590696975 0669910159 4801819362 6847958586 3955879904 8432222275 9224354120 6858591228 6071775704 9495486497 0813934131 3185013269 6556204790 0590165342 9564115369 5380170659 2775173317 4380702291 3880968107 4433865502 4460447107 9750111760 8836369006 3849553482 7273264274 8591711909 0962791122 2807554545 9915475864 4391811176 0883636900 6384955348 2727326427 4859171190 9096217024 0415316374 8060079798 5168001116 9644343488 0435854450 9416321642 7969219037 7995800064 9772574216 3796390271 6693785274 3275390803 3014891069 1175443966 5125470548 1180760287 6183418448 1712392398 1901234567 8474269542 8500851148 3790590648 6448751201 5422701228 1238756517 8633690708 2520579532 7007448219 5694316906 4381185593 3068054279 5386614679 4795375337 6400904311 5901170127 6454067522 6480649128 1770388628 4428549181 3402499207 9211176088 3636900638 4955348272 7326427485 9171190909 6279112228 0755454599 1547579597 1409952690 1121797453 5358905374 8543381717 2254173849 0701808086 1781021270 6544444981 3749187783 7374274375 8692722010 1063801223 2908564647 0016485965 4492828336 5284960111 7608836369 0063849553 4827273264 2748591711 9090962784 8602988900 0585332323 7693253641 6439246258 4269059548 1664062206 3269591180 2769856996 3322754391 3349269655 6204790059 0165342956 4115369538 0170659217 0240415316 3748060079 7985168001 1169585445 0941632164 2796921903 7743339831 0053216911 2711377464 1679597140 9952690112 1797453535 8905374854 3381717164 3924625842 6905954816 6406220632 6959118027 6985699633 1643924625 8426905954 8166406220 6326380766 7311058484 9021850064 9772574216 3796390271 6693785274 3217024041 5316374275 5035726965 5620427550 3573211111 6481132430 0957469070 8164392462 5328135151 6439246258 4269006497 7257421637 4333983095 3858544509 4205912921 7023222871 9848595386 6137491117 6079597059 1292170240 3486.00


Att resultatet av uträkningen slutar med .00 indikerar på
att talet är heltal och därmed är multipel av 19. Granska detta själv genom att se
antalet verser i Koranen, här är en länk med hela Koranen, med antalet Suror och Verser [L]

Varför just 19?
<ul>[74:30] Nitton råder över det.
[74:35] Detta är ett av de stora miraklen.</ul>

Posted on: 2012/6/3 21:51
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information

Medan ni jagar siffror och citerar friskt, glöm ej innehållet i följande låt...


Är ni inte med på innehållet i denna låt, är ni vilse, oberoende av vilken bok som är poppis denna vecka.

Kan ni inte se detta i var och en, oberoende av vilken grupp, organisation, tro, land eller bok någon råkar följa denna vecka, är ni vilsna och helt förbisett grunden till allt...

Posted on: 2012/6/4 6:24

Edited by Avatar on 2012/6/4 6:41:09

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Avatar
Verkligen fin låt!

[17:23] Er Herre har fastställt att ni inte ska dyrka någonting annat än
Honom,
och att era föräldrar ska hedras. Så länge en eller båda av dem lever,
ska ni aldrig säga "Äh" till dem (minsta gest av irritation), ej heller ska ni skrika åt dem;
ni ska behandla dem
älsk värt.

[17:24] Och sänk ödmjukhetens och godhetens vingar mot dem,
och säg, "Min Herre, förbarma Dig över dem, för de har uppfostrat mig
sedan jag var
spädbarn."

Posted on: 2012/6/4 10:21

Edited by Abyssinia on 2012/6/4 10:37:25
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Tack Abyss.Detta blir min sista post i tråden, sedan överger jag den.
Vad jag vill med det bestämdaste säga, är att det finns inget farligare på denna jord är en "nyfrälst" Kristen/Islamist/Jude/Jehovas mfl än en utan fungerande höger hjärnhalva. Här är till och med en ateist att föredra... Där den vänsterhalvans totalägande egots struktur inte skulle tveka att ta ett vapen och ha ihjäl halva solsystemet om det så "stod skrivet".

Jag är för alla religioner, däremot förkastar jag denna indoktrinering som genomsyrar alla religioner, domstolar och kontrollsystem vi blivit i präntade från barnsben.

Jag är mer än övertygad att Gud/Allah/Jehova/"Allt som är" osv, skulle bli allt annat än imponerad över ett evigt rapande ur så väl Biblar som Koraner, om innehållet går helt bort och sedan ta upp vapen och hjula iväg för att ha ihjäl "The yellow man" för någons idé/bok/åsikt och ha sönder halva skapelsen på köpet...

Men är det er väg, kan jag inte ha mer än medlidande för vad ni kommer få gå igenom på grund av era egna handlingar, för vi kommer alltid till slut få svara för våra egna handlingar. Du kommer se dig själv i alla andras ögon och dom sig i dina.

Att öppna upp den högra hjärnhalvan är vad mina poster i tråden i grunden handlar om, inte att agera mot någon religion. Det finns gott om visdom och sanningar i dessa böcker, vilket jag tycker skall beaktas... Dock beslöjat som i så gott som samtliga andra saker idag, där sanningen står ensam och utfryst.

Vad som kanske skulle vara värst av alla, är att om det jag försökt skriva om här, kommer i nyttjande för en vänsterstyrd egoist. Kommer en karismatisk ledare dyka upp, som nyttjar det som jag har försökt beskriva på något sätt och sedan samlar alla får/vänsterstyrda under en religion, för sin egen vinnings skull och bekänna sig vara något speciellt utöver dig... Allt utom dig, finns även inom dig och vise versa. När ni öppnar upp höger hjärnhalva, kommer detta stå självklart... Men det är en rätt jobbig process...

Så skulle det dyka upp någon som representerar sig själv (på något sätt), en grupp, en nation, en religion, spring av allt vad tygen håller i motsatt riktning...

Allt annat än bara för att utveckla Dig i Din egna styrka, på Ditt villkor i egna sökandet, utan förbehåll och egen vinning... Som gärna står ensam som föredöme och inte begär något i retur. Och låt alltid hjärtat styra och om ett beslut vankas där skada, förlust kommer vållas någon/något, låt bli.

Se bara vad vi åstakommit mot jorden, djuren med vårt vänsterhaltande...

Obama skulle faktiskt kunna lyckas med det, som jag ser det... *Ryser vid tanken*

Jag skulle oavsätt dela mitt sista bröd och vatten med en oavsätt vad han/hon tror på eller tycker. Men om det var en rik knös/bankir, skulle jag vilja dela och äta halva hans plånbok tillsammans med honom först... Kanske eftertanken kommer först då...

In Lak'esh!

Posted on: 2012/6/4 12:07

Edited by Avatar on 2012/6/4 12:27:23

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Avatar
Jag vet inte om jag har förstått dig riktigt, men har en aning i det du syftar på med vänsterhjärnan osv. Vad gäller om någon försöker kontrollera dig, Svälj det beska tabletten och inse att du redan är i kontroll, och ju fortare du inser det desto bättre. Du bör veta att Gud är i kontroll av allt. Vi kan inte ens kontrollera våra egna pulser och hjärtslag. Om du frågar dig själv, vad är en människa om hon inte kontrolleras? Vandal, vild, Barbar? Instinktiv är vi födda med vetskap om Guds men världens ting och frestelser kommer i mellan oss och många, riktig många blir totalt vilsna.

Jag vet att jag är rak på sak och kan verka vara provokativ, det är en mina minsta oro. Mina intentioner är goda och jag är på mina knä varje dag för bättre vägledning och skydd från satan och hans anhängare. Jag har sagt många gånger det är inte mig man ska tro på. Jag bara presenterar vad som redan är skrivet 1400 år sedan och backar upp det med en obestridlig omfattande matematik som bevis (Något som de så kallade muslimerna förkastar) …. Detta blir mitt sista svar till dig, låt mig då säga att glöm inte att det är Gud som har skapt dig och alla annat, och då du planerar att överge tråden, innan du går skadar det inte dig om du läste dessa följande verser:

<ul>[41:11] Sedan vände Han sig till skyn, när
den fortfarande var av gas, och sa till den, och till jorden,
"Kom in i existens, villigt eller ovilligt." De sa, "Vi kommer villigt."


[2:29] Han är Den som skapat allting på jorden för er,
och som sedan vände Sig mot skyn och fulländade sju universum
däri, och Han är fullt medveten om allting.


[17:44] Prisar Honom gör de sju universumen,
jorden,
och alla i dem. Det finns ingenting som inte prisar
Honom, men ni förstår inte deras glorifiering.

Han är Barmhärtig, Förlåtare.

[6:99] Han är Den som sänder ner vatten från skyn, med vilket vi producerar
alla sorters växter.
Från det gröna ämnet producerar vi mängder av komplicerade frön,
palmträd med hängande klasar, trädgårdar av vindruvor, oliver och granatäpplen;
frukter som är lika, men ändå olika. Betrakta dess frukter, när de växer och
mognar. Detta är tecken för människor som tror.


[21:30] Inser inte de icke troende att himlen
och jorden tidigare var en solid massa, som vi lät explodera
in i existens?
Och av vatten skapade vi alla levande ting. Ska de tro?</ul>

Må Gud vägleda dig!
Må Gud vägleda oss alla!


Posted on: 2012/6/4 16:05

Edited by Abyssinia on 2012/6/4 16:31:19
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Då väljer jag också att från nu vara min sista post i denna tråd.
Känner att jag som föredetta muslim har på något sätt kunnat visa både för troede och dem adnra icke troede att alla muslimer inte är likadana och att alla inte är som dem egentligen ska vara. För några år sedan hade jag varit exakt likadan som Abyssina om inte värre, och jag visste inget bätrre för det fanns inget som kunde vara bättre än koranen och mohamed. Jag önskar att alla ni härinne hade bara känt av liten liten del av den känsla jag har och haft sedan jag lämnat religionen.
Jag har besegrat Satan, demonerna, mardrömmarna, sinnessjukdommarna. Jag har dessutom inga fler Chefer eller Idoler över mig, eller vid sidan av min Gud , som Moses, abraham, Muhamed, Jesus, Noa, Gabriel,Kung salomon mm , och samtidigt som jag släppte och krossade dessa Chefer och Idoler som hade förblindat mig har jag funnit att jag inte har 2 miljarder brödrer och systrar längre utan 7 miljarder fastän många är inte medvetna om mig, jag tog bort 7 personer och vann 5 miljarder nya Om alla kunde inse vad dessa 7 personer har skapat för ondska .

Jag har samtidigt försökt tala till dem som läst tråden och kanske är på väg att konverteras till Islam att isåfall om det är deras vilja att dem söker till den rätta islam åtminstone och inte till en sekt och mattematiskt babblande idiot. Dem riktigt trode behöver itne abbysinas eller rashads övertygning det räcker med koranen och profeten muhamed för dem så som det har räckt för mig, fast jag var född och inte hade någon alternativ till annat.

Hur eller hur så ville jag också tala om för alla och dem som överväger att lämna islam, att dem inte behöver frukta så länge dem vet vad dem vill och tror på sig själva,inte frukta att man inte blir Gudalös eller otrogen bara för man itne följer en religion eller en profet, tvärtom kommer man att finna den äkta orginella och helt obrutbara guden /kraften /källan vad man nu vill kalla det, och man kan stå i kontakt med den när man är redo att lyssna till den.

Och när du en gång börjar SE finns det aldrig en återvändo tillbaka du kommer bara se mer och mer, är du beredd på det? är man beredd att höra dem största frågorna man haft inom sig som blir besvarade och som i sin tur ger 1000 andra frågor tillbaks.

Är man beredd och nöjd att få sitta bredvid sin gud och få alla svar besvarade tills inget mer blir hemligt? (hur kul kommer du ha resten av din evighet i paradiset när du vet om allt till slut och vill gå vidare, men du hade valt ett liv i evighet, istället för att välja nyckeln som kunde ta dig ut överallt valde du själv nyckel som tog dig in. Du hade hela 100 år på dig att hitta den)

Vet ni vad evigheten inebär och kan ni föreställa er nu att ni lever det liv ni vill välja ni får välja exakt det som ni älskar mest av allt i världen, och sitta där och vänta i 550 000 000 miljoner år , sen räkna med att du kommit till 1 miljard ooh blivit riktigt trött du är medveten om allt, du har sett allt du kan allt, du vet allt du önskar att du kan dö, men du kan inte dö, du har valt evigheten i din egen ego kropp och där kommer gud säga er att ni inte bara valde den, ni bad 5 gånger per dag för att få komma hit så sluta giddra nu och stick härifrån innan jag ropar på gabriel i min vissel pipa.

Till Abyssina
] :Jag vill med detta säga att när jag möter ett råddjur ute i skogen så har den alltid mer att säga till mig än vad 2 miljarder troende som du kan säga, därför att allt råddjuret säger till mig även om den skriker ibland elelr är helt tyst, så får dem mig att åtminstone tänka på något värdefullt språket är från rådjurets begynelse i helt sin orginella skick,
det som du säger till mig är mycket mindre värt än ett råddjurs skit, för att med den kan du åtminståne odla din mat, gödsla dina tomater, vete, blommor.
Men med din rashad bok kan du bara torka dig om du skulle råka ut för nöd eller bränna den för att värma dina fingrar..


Edited by Mizar on 2012/6/4 21:08:20
Edited by Mizar on 2012/6/4 21:12:06
Edited by Mizar on 2012/6/4 21:18:54
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Den här mannen spelar satan själv.
Videon är bibelisk inspirerad, från filmen "Suing The Devil"
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/YEDFNTuTiS8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

[7:10] Vi har etablerat er på jorden och gett er
resurserna för uppehälle däri. Det är sällan ni är tacksamma.


[7:11] Vi skapade er, formgav er, varpå vi sa till änglarna,
"Prostrera inför Adam." De prostrerade, förutom
Iblees (Satan);
han var inte bland de som prostrerade.

[7:12] Han sa, "Vad hindrade dig från att prostrera när Jag
beordrade dig att göra det?" Han sa, "Jag är bättre än honom;
Du skapade mig av eld, honom av lera."


[7:13] Han sa, "Därför måste du gå ned, för här får du inte
vara arrogant. Försvinn; du är vanärad."


[7:14] Han sa, "Ge mig uppskov till Återuppståndelsens Dag."

[7:15] Han sa, "Du får uppskov."

[7:16] Han sa, "Eftersom det är Din önskan att jag går vilse,
kommer jag att
lurpassa på dem på Din raka väg.

[7:17] Jag kommer att komma till dem framifrån, och
bakifrån, och från deras högra sida och deras vänstra sida,
och Du kommer att se att de flesta av dem är otacksamma."

[7:18] Han sa, "Ge dig iväg, föraktad och besegrad. De
ibland dem som följer dig, Jag kommer att fylla Helvetet med er alla.


En annan mer känd film,
Samma här spelar han satan, från filmen "Devil's Advocate"

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/RGR4SFOimlk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Det kan inte vara tydligare än så, Nu när du vet gör vad du måste och ta ta dig i akt.

Posted on: 2012/6/4 21:39
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Tänkte inte svara mera alls till dig , men då jag såg på dina svar och reflekteringar över mig, så kunde jag inte låta bli ;)9

hahahahhahah där kom den äkta muslimen ur han ju, Du är Shejtan säger killen ju.. hhahaha hade inte förväntat mig detta så här live framför alla ... kan inte sluta skratta.

Jag må säga att jag är väldigt tacksam och glad att du gemför mig med Lucifer ( Ljusbringaren) ( Tindrande stjärnarn) ( Morgon gryningens herre ) och aftonstjärnan. Det är lucifer som är varnaren och ljus bringaren och han som visar ljuset mitt i mörkret. i och med att du gemför mig med lucifer så gör du mig automatiskt ju till en Guda betjänare, Jag jobbar för Gud enligt övernes kommelse:
se nedan dina suror: Jag gör endast det som jag fick beordrad av gud att göra, så akta dig för mig, jag är här för att lurpassa dig och göra dig till en ytterligare fånge som gud behöver för att kunna hålla sin sol igång .
Lucifer valde tyvär att stanna bredvid sin gud förevigt och han tillbad inte jorden, Venus är symboliken av Lucifer eftesom venus aldrig löd jordens lagar och alltså gick inte upp i öst och ner i väst på kvällarna som alla andra planeter därför fördömde dem den till en fllande ängel som tappade sina vingar för att den inte syntes på kvällen flyga förbi jorde, Tillbe jorden den kunde bara ses när den föll eftr solens nedgång. Därmed valde Lucifer att stanna bredvid sin Gud och istället för att tillbe agera som en budbärare, innan ljuset kommer (solen) går upp dyker alltid venus före,och när ljuset har gått ned, så dyker lucifer fram och talar om att ljuset åter ska vända.
Allt handlar om astrologi är mitt andra och absolut sista råd till dig.

Jag hoppas och ber till Solen, Stjärnorna, Planeterna, Jorden och det Vatten du dricker att du ska bli befriad från all ondska som smittats på dig av dem som lurade in er i det mest dolda platsen. Där djävulen varit som listigast.

[7:15] Han sa, "Du får uppskov."

[7:16] Han sa, "Eftersom det är Din önskan att jag går vilse,
kommer jag att lurpassa på dem på Din raka väg.

[7:17] Jag kommer att komma till dem framifrån, och
bakifrån, och från deras högra sida och deras vänstra sida,
och Du kommer att se att de flesta av dem är otacksamma."

[7:18] Han sa, "Ge dig iväg, föraktad och besegrad. De
ibland dem som följer dig, Jag kommer att fylla Helvetet med er alla.


Edited by Mizar on 2012/6/5 0:00:16
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Quote:
Tänkte inte svara mera alls till dig , men då jag såg på dina svar och reflekteringar över mig, så kunde jag inte låta bli ;)9


Mizar jag tror inte Abyss svarade dig, du inbillar dig som vanligt :)

Posted on: 2012/6/5 0:01
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
här ser jag som ett svar till mig och andra vakna eftersom han nämner att lucifer inte gick efter dem andra och löd inte vad gud sade direkt som ni tror, lucifer i detta fall är alla dem som kallar sig vakan vilket alla andra förstår för utom ni.


Abyss:
Hej
Du är totalt, TOTALT bind, Jag tror inte ens att du förstår vad du skriver
sen på toppen av det hycklar du också ?

Abyss:
Hej

Du borde ta dig i akt! Ser du inte att du hycklar?
Verkligen är du okunnig, hur kan en människa vara så blind?
.....

Hejdå med er må Solen upplysa er, och era shejtans försvinner freån era huven , att ni besegrar satan så ni bara tror på Gud, att ni slutar gömma er bakom eran bok. Riktiga män gömmer sig inte.


[7:18] Han sa, "Ge dig iväg, föraktad och besegrad. De
ibland dem som följer dig, Jag kommer att fylla Helvetet med er alla.

Så eran guds gård är helvetet ? hmm jag som trodde att satan fyllde den .. Gud är djävulen och guden ju. Uch det var den djävulska sidan som jag besegraade tackar stjärnorna för det.


Edited by Mizar on 2012/6/5 0:52:03
Edited by Mizar on 2012/6/5 1:03:52
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Quote:

Revoltnu skrev:

"Om man tar en vers ur Koranen ut ur sitt sammanhang .. //..."


[img width=450]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRc8GAlwL4--Q7vMK7fkD6_yTVY4NfQIKo8oXW8XaLuT25l--rLPw[/img]

@Revoltnu

Det är inte JAG som stöder mitt sjuka beteende på en gammal bok, varför bor du inte i Saudiarabien? Vad Pat Condell kritiserar är vad vi ser hända och inte vad som står i själva skriften.

I ditt "försvar" bekräftar du sedan själv att islam är viktigt nog för att berättiga våld om än som sista utväg. Du skriver även att mannen enligt islam står över kvinnan genom sitt ansvar över henne. Hallå, 2012 anropar!

Ingenstans sa Pat att män får våldta kvinnor och att de ska gilla det, sluta svamla och bemöt istället argumenten gällande avhoppare, judar och homosexuella!

För en 6 minuter lång monolog så har ni muslimer extremt få svar att komma med... Istället bråkar ni mer med varandra om vilken version som är den rätta. Är det inte lite patetiskt att gud inte ens kan uttrycka sig klart nog för att undvika missförstånd?

@Abyssinia, här kommer sura 109!

Den lyder:
109:1 Say, "O disbelievers,
109:2 I do not worship what you worship.
109:3 Nor are you worshippers of what I worship.
109:4 Nor will I be a worshipper of what you worship.
109:5 Nor will you be worshippers of what I worship.
109:6 For you is your religion, and for me is my religion."
("gudomlig poesi", hahaha)

Låt oss då anta att alla människor på planeten kommer in och läser denna forumtråd, eller övertygas på annat sätt om att 19 är miraklet. De underkastar sig sedan islam som du och många andra insisterar på...
...detta skulle ju innebära att hela Sura 109 blir överflödig och koranen därmed imperfekt!

Eftersom detta scenario är omöjligt pga bokens gudomliga status samt 19-ekvationen, måste Gud alltså ha förutsett att inte alla vill eller kan bli muslimer. Frågan är då, hur går detta ihop med ditt beteende på vaken.se?

Kom ihåg att det är bättre att tiga och tas för en misstänkt idiot, än att tala och undanröja alla tvivel.

Resized Image


Posted on: 2012/6/5 3:37
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 ... 15 16 17 (18) 19 20 21 ... 61 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
79 user(s) are online (79 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 79

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS