vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostAnonym
ur robotarnas uppror av david icke
#1
Den Nya Världsordningen

från http://hylozoik.se/

Jag kan förstå om en del människor har svårt för den tankeansträngning denna bok kräver.

Vår medvetenhet tvingas förkasta den gängse världshistorien och skåda igenom de dimridåer som den till stor del består av. Sådant brukar inte vara så lätt, om man gått igenom en längre utbildning (indoktrinering) och okritiskt godtagit maktelitens version av vad som har hänt i det förflutna, vad som händer i vår tid och vad som kommer att hända i framtiden, den version som vi i varje ögonblick får i oss genom massmedierna. Och i en värld, där det är “normalt” att skratta åt tanken på UFOs och utomjordingar, blir vi ställda inför ett synsätt, som innebär att utomjordingar inte bara finns utan att både sådana med goda avsikter och andra med onda har haft ett stort inflytande på mänskliga förhållanden.

Svårast att godtaga är kanske att det för tusentals år sedan bildades ett brödraskap för att inviga eliten i de andliga “sanningarna” och samtidigt förvränga de sanningarna så, att de invigda skulle manipulera alla andra människor; och att idag samma brödraskap har nått därhän att det styr det mesta av världens politik, ekonomi och säkerhetsverksamhet. Ur det perspektiv på livet, som systemet vill få oss att anamma, verkar allt detta bara löjligt, otroligt och långsökt. Den där Icke måste vara en kandidat för mentalsjukhuset, eller hur? Men det är just så man vill att vi tar det. Människorna indoktrineras med en sådan felaktig framställning av historien och verkligheten, att även om förtigandet misslyckas och sanningen kommer fram, är denna så annorlunda den version vi blivit indoktrinerade med att vi bara skrattar och säger, “Det där tror jag inte på.” Vad var det Hitler sade? “Ju fetare lögn, desto fler tror den.”“Om det gentemot den yttre fienden är tillåtet och inte anses omoraliskt att ... hålla honom okunnig om planer att anfalla honom om natten eller med övermakt, så varför kan man kalla dylika medel gentemot den farligare, inre fienden, förstöraren av allmän ordning och välfärd, omoraliska och otillåtna?”(Ur Illuminaternas protokoll nr 1)Jag låter inte påskina att brödraskapet har förmågan till en sådan tankestyrning över sina miljoner medlemmar över hela världen att alla dessa medvetet ägnar sitt liv åt “Tidsåldrarnas Stora Arbete”, som strävan efter världsherravälde kallas. Jag säger det än en gång: Den överväldigande majoriteten vet inte vad det är de gått med i. För eliten är det lika viktigt att hålla dessa i okunnighet som folket i övrigt. Det skulle inte fungera om medlemmarna kände planen, eftersom de flesta av dem då skulle avvisa den. Brödraskapets grenar, såsom frimurarna, måste ha en vacker utvändig fasad att gömma sig bakom. Invigda under vissa grader får stå för denna med sina middagsdanser och sin välgörenhet. Detsamma gäller för de flesta andra dylika samfund. Också dem som är invigda i de hemliga sällskapens lägre grader, utnyttjar man för att manipulera kommunala organ, domstolar, näringslivet och polisen. De flesta av dem som stöder brödraskapet är emellertid hyggliga och anständiga människor. Vad vi behöver syna närmare är i stället eliten. De flesta av dess medlemmar är inte politiker, och de flesta politiker är brickor i spelet liksom vi andra. De som arbetar inom brödraskapets samfund på lägre nivåer och inte insett vad det verkliga programmet handlar om, kan inte längre skylla på okunnighet. I sina Protokoll klargör illuminaterna att frimurarlogernas lägre grader befolkas av vad de kallar “gojeboskapen” och att denna har till enda uppgift att utgöra en “parad‑armé ... för att förvilla varandra”. Dessa aningslösa, naiva murare bör inse att illuminaterna betraktar också dem själva som snart förbrukade, blotta redskap. Alla är det. Eliten är besatt med tanken på världsherravälde, och den tanken är elitens enda motiv och drivkraft. Ett illuminatprotokoll påpekar att de som det kallar “gojemurarna” och som fått veta för mycket kommer att tagas om hand, sedan eliten väl “kommit i sitt rike”. Ett annat protokoll uppger:“Vi avrättar frimurarna så, att ingen utom brödraskapet ens kan ana det, inte ens själva offren för vår dödsdom, alla dör de då det blir nödvändigt liksom av en vanlig sjukdom. I vetskap därom vågar inte ens brödraskapets medlemmar protestera. Med sådana metoder har vi bland frimurarna ryckt upp själva roten till protest mot våra åtgärder. Medan vi predikar liberalism för gojerna, håller vi sam­tidigt vårt folk och våra agenter i orubblig lydnad.” (Ur Illuminaternas protokoll nr 15)Inte ens brödraskapets elit har någonsin lyckats skaffa sig total kontroll, inte ens idag. Jag är säker på att de haft en del oerhörda motgångar, och att det funnits skeden i historien då de kunna uträtta mindre än vid andra tider. Men emedan varje generation inom brödraskapet har fört invigningarna och indoktrineringen vidare till nästa, har dess makt att påverka och bestämma skeendet vuxit, i synnerhet de senaste två hundra åren, då de globala kommunikationerna och det internationella finanssystemet möjliggjort att en ofantlig makt samlats hos ett mycket litet antal människor. Brödraskapet har nu trängt in på livets alla områden, och genom medierna, som det också kontrollerar, kan det droppmata folket på sätt det aldrig tidigare kunnat. Dess plan om att nå världsherravälde, som går under namnet den Nya Världsordningen (the New World Order) går nu mot sin fullbordan - om vi inte snart vaknar upp. Under sin tid som Förenta staternas president använde George Bush rent av uttrycket Nya Världsordningen då han beskrev sin vision av framtiden efter gulfkriget, och detta uttryck används nu vitt och brett av politiker i allmänhet.

Brödraskapets elit, som innefattar finansimperierna Rothschild och Rockefeller, har numera sex huvudsakliga täckorganisationer för sina dolda verksamheter. Dessa organisationer är Utrikespolitiska rådet (the Council on Foreign Relations), Trilaterala kommissionen (the Trilateral Commission), Romklubben (the Club of Rome), Bilderberggruppen (the Bilderberg Group), Kungliga institutet för internationella frågor (the Royal Institute for International Affairs) och Förenta nationerna (the United Nations). Alla dessa har direkt eller indirekt uppstått ur det hemliga sällskapet Runda bordet (the Round Table), som grundades av frimuraren Cecil Rhodes, och Runda bordet står fortfarande i centrum för detta kontrollimperium. Runt detta symboliska bord sitter det fåtal som dirigerar världens politiska och ekonomiska skeende. Detta imperium är i själva verket den självutnämnda världsregeringen, som väntar på att träda fram såsom den officiella.

Harold Pratt House vid Östra 68:e gatan 58 i New York är högkvarter för Utrikespolitiska rådet (CFR). Det startades med pengar från Rockefeller år 1921. Vi har sett hur denna “hjärntrust” styrde skeendet under andra världskriget och har fortsatt att göra det. Medlemmar av CFR har varit både talrika och framträdande i amerikanska regeringar alltsedan 1930‑talet och haft ledande befattningar i bankväsendet, näringslivet, massmedierna, universiteten. Både in‑ och utrikespolitiken i en påstått fri och demokratisk nation styrs av denna täckorganisation för Brödraskapet. Om CFR styr Förenta staternas utrikes‑politik, så gör det naturligtvis detsamma i övriga världen. CFR har dotterorganisationer över hela Förenta staterna och numera även Kanada. Det är den amerikanska grenen av Kungliga institutet för internationella frågor (RIIA) i London, en organisation som grundades 1920 och som också kallas “Chatham House”. Dessa två “hjärntruster” på var sin sida om Atlanten arbetar i bästa samförstånd och är grunden till det så kallade “speciella förhållandet” mellan Storbritannien och Förenta staterna, det förhållande som också gjorde att amerikanerna kunde manipuleras in i andra världskriget. Men i motsats till vad folk vanligen tror är - på Brödraskapets nivå - Storbritannien den dominerande av de två parterna. Kungliga institutet (RIIA) har tydligtvis ett mycket stort inflytande på Förenade kungarikets utrikespolitik, och i andra länder finns liknande organisationer som står under dess inflytande. RIIA är en officiellt registrerad välgörenhetsorganisation med drottningen som sin beskyddarinna. Det erhåller stöd av en rad internationella oljebolag, andra multinationella företag och ledande organisationer på mediaområdet, däribland BBC och dess World Service. (Allt enligt RIIAs årsrapport för 1992-93.)

Trilaterala kommissionen startades av David Rockefeller, styrelseordförande i Chase Manhattan Bank och ledare för dynastin Rockefeller. Kommissionen blev offentlig 1973 men existerade högst sannolikt i hemlighet redan året innan. Den består av inbjudna finansmän, industriägare, mediabaroner, fackföreningsledare och politiker från Nordamerika, Västeuropa och Japan, och den har till syfte att styra det internationella skeendet för att skydda och stärka elitens intressen i dessa delar av världen. Lägg märke till triangeln. Den är en viktig symbol för Brödraskapet. Ett omedelbart mål Kommissionen hade, när den trädde fram offentligt 1973, var att placera en trilateralist i Vita huset. Detta lyckades man med inte fullt tre år senare, då Jimmy Carter blev Förenta staternas president. Hans synnerligen betrodde “rådgivare i nationella säkerhetsfrågor”, Zbigniew Brzezinski, var i själva verket Trilaterala kommissionens förste direktör och en av de främsta drivande kraftena bakom organisationens tillkomst. Carter fyllde sin regering med trilateralister, däribland vicepresidenten Walter Mondale och utrikesministern Cyrus Vance.

Bilderberggruppen är ett annat forum för Europas och Amerikas ledande politiker, finansmän, industriägare, mediadirektörer och militärer för diskussion om löpande ärenden i storpolitiken. Dynastierna Rothschild och Rockefeller är makten bakom Bilderberggruppen, som är Europas och NATOs förbindelse med brödraskapets imperium och den mäktigaste av de nämnda “täckorganisationerna”. Bilderberggruppens möten startades, åter igen med pengar från Rockefeller och Rothschild, av prins Bernhard av Nederländerna. Namnet Bilderberg kommer av namnet på det hotell i holländska Oosterbeek, där gruppen första gången samlades 1954. Sedan dess har gruppen varit samlad några dagar varje år (utom 1976), men officiellt förnekade man i många år att gruppen existerade. Tyskfödde prins Bernhard var före kriget medlem i SS och anställd i I. G. Farben. Sedan han gift in sig i kungahuset Oranien, blev han styrelseordförande för oljebolaget Shell. Han var ordförande för Bilderberggruppens möten fram till 1976, då han tvangs avgå på grund av sin inblandning i mutskandalen kring Lockheed. Bilderbergarna håller sina möten i sträng hemlighet, och bara om man känner någon deltagare, kan man få veta något om deras överläggningar. Lord Carrington, den tidigare brittiske utrikes­ministern och NATOs generalsekreterare, är en framstående bilderbergare och blev gruppens ordförande 1991. Han är även president för Kungliga institutet för internationella frågor (RIIA). Han samarbetar nära med Rothschilds (med vilka han är avlägsen släkting) och Rockefellers liksom med Henry Kissinger, den tidigare amerikanske utrikesministern. Kissinger är bilderbergare, trilateralist och medlem av Utrikespolitiska rådet (CFR). Lord Carrington var med om att grunda sammanslutningen Kissinger Associates. Båda sitter med i styrelsen för Hollinger Corporation (dess ordförande är Conrad Black, bilderbergare och ägare av Daily Telegraph, Jerusalem Post och nära ett hundra andra dagstidningar världen över).

Romklubben är en annan “hjärntrust” som utåt påstår sig syssla med att utforma en strategi för planetens överlevnad men som i själva verket arbetar för att sprida tanken på centraliserad planering av världens ekonomi och en världsregering.

Slutligen skall vi nämna Förenta nationerna, som har sitt högkvarter i New York på mark som skänkts av Rockefellers. Planen för FN kläcktes under andra världskriget av en hemlig styrkommitté inom Utrikespolitiska rådet (CFR). FN såldes till världen under sken av att organisationen skulle arbeta för fred mellan nationerna. Till skillnad från sin föregångare, Nationernas förbund, skulle denna hålla sig till och tjäna Brödraskapet. Om det inte räckte med ett världskrig för att övertala regeringarna att göra som eliten ville, så fick det väl bli ett världskrig till, och då gick det. För Förenta nationerna läs: Förenta staterna, och för USA och FN läs: den Nya Världsordningen.

Runda bordet och dess avläggare kontrollerar Förenta nationerna. FN var deras skapelse, och i alla frågor som betyder något är det de som bestämmer. Senare har tillkommit Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken (vars president James Wolfensohn är både bilderbergare och medlem av CFR), och nu bereds marken för en världsarmé under FNs (läs: Brödraskapets) kontroll. NATO sköts redan av Brödraskapet. Krig sätts i gång och utvidgas här och var på klotet för att mjuka upp allmänna opinionen och så få den att acceptera en världsarmé som den enda möjligheten att bekämpa det ökande våldet mellan och inom nationer. Ju hemskare bilder vi får se i medierna, dess bättre för dem som arbetar på att driva fram en centralt styrd världsarmé. FNs generalsekreterare dr Boutros Boutros‑Ghali (en springpojke åt Brödraskapet) har redan föreslagit att man snarast bör upprätta en tungt beväpnad FN‑styrka, som skall stå ständigt beredd för omedelbar insats. Den amerikanska under­sökande tidskriften Spotlight har uppgivit att Henry Kissinger vid Bilderberggruppens möte i tyska Baden‑Baden 1991 skall ha sagt: “En FN‑armé måste kunna gå i aktion omedelbart, utan de förseningar som uppstår då varje nation fattar sitt eget beslut om att deltaga eller ej på grundval av inskränkta hänsynstaganden.”

Världen styrs inte av nationernas regeringar - utan av Brödraskapet. Om du är amerikan, kan du inte ens nomineras till presidentkandidat av ditt eget parti, om du inte har väldiga summor pengar bakom dig, och utan ett massivt finansiellt stöd har du sedan inte en chans att bli vald till president. När du väl accepterat detta, måste du vara beredd att betala igen för dessa tjänster, och om du då inte vill vara med i leken, drar finansiärerna bara undan sitt stöd, och så kommer du inte längre. Politiker är vanligen inte införstådda med hela komplotten, ens om de är medlemmar. De får veta bara vad de behöver veta, och de som inbjuds att deltaga i bilderbergmötena gör det för att matas med Brödraskapets program om det bästa sättet att styra världen. En av dem som inbjöds till bilderbergarnas möte i Baden‑Baden 6‑9 juni 1991 var för resten den dåvarande guvernören för Arkansas, en viss Bill Clinton. Han var vid den tiden närmast okänd utanför sin hemstat. Han skulle inte ha blivit president 18 månader senare, om eliten inte valt ut honom.1

Illuminaternas mål är att införa en världsregering, som alla kontinenter skall vara underställda. Den skall diktera alla nationers utrikespolitik och ha kontrollen över världsarmén, en centralbank för hela världen efter mönster av de nuvarande nationella centralbankerna (som Sveriges riksbank) och en enda valuta, som illuminaterna helt kontrollerar. Ett mer vittsyftande mål är att förvandla planetens alla människor till formliga robotar på sätt som jag snart skall förklara närmare. Om du ser på världen av idag, så märker du att nationerna redan håller på att förlora sin makt att fatta egna beslut, och att den makten övertas av jättelika handelsblock såsom Europeiska unionen (EU) och Nordamerikanska frihandelsområdet (NAFTA). I Europa är nu starka krafter i rörelse för att ge oss en enda valuta (euron) och en enda europeisk centralbank. De ingående delarna i programmet hålls ännu isär, men när tiden är inne fogas de alla samman. Det är också upplysande att iakttaga hur så många politiker, som motsätter sig förlusten av deras lands självbestämmanderätt, plötsligt misskrediteras och avlägsnas från makten. Tidskriften Spotlight meddelade i maj 1989 att bilderbergmötet samma månad på La Toja utanför Spanien hade beslutat att Margaret Thatcher skulle avlägsnas från posten som Storbritanniens premiärminister på grund av hennes “vägran att uppge den brittiska suveräniteten till förmån för den europeiska superstat som skall börja framträda efter 1992”. Det vad just vad som senare hände, när hon under pågående ämbetsperiod 1990 avlägsnades av sina egna, det brittiska konservativa partiet. Det var inget mindre än en kupp som Brödraskapet gjorde för att jämna vägen till Europas Förenta stater. Det senaste GATT‑avtalet, som öppnar fler gränser för “fri” världshandel är en annan skapelse av Brödraskapets elit med syftet att förstöra nationernas förmåga att fatta sina egna ekonomiska beslut.

Planen ser ut så här. Brödraskapet, styrt som det är av eliten illuminater, har arbetat på att vålla konflikter i hela världen och på alla nivåer. Nu lägger man in överväxeln på den processen. Samtidigt undergräver man världsekonomin, som man kontrollerar, för att förstöra det lilla som finns kvar av folkens förtroende för politiker och regeringar. Brödraskapet har sett till att individer med inskränkt förmåga, förnuft och vision - marionetter - nått toppen i politiken, och detta har medfört två särskilt allvarliga effekter. Det går därmedännu lättare för Brödraskapet att genom sina “rådgivare” manipulera ledarna, och dessas uppenbara inkompetens bidrar till att ytterligare minska tilltron till politiken och politikerna. Detta är exakt det som planen sedan länge förutsett inför det sammanbrott för ekonomin som de kommer att ordna.“Hatet [mot den bestående ordningen] ökas ännu mera på grund av den ekonomiska krisen, som kommer att förhindra all börshandel och lamslå näringslivet. Vi kommer att med alla de dolda metoder vi har att tillgå ... åstadkomma en allmän ekonomisk kris varigenom vi kommer att kasta ut på gatorna hela massor av arbetare samtidigt i alla Europas länder. Dessa massor kommer att med välbehag utgjuta deras blod vilka de i sin okunnighets enfald avundats allt sedan barndomen och vilkas förmögenhet de då kan plundra. De våra kommer de inte att röra, emedan stunden för anfallet kommer att vara oss känd och vi kommer att vidtaga åtgärder för att skydda de våra.” (Ur Illuminaternas protokoll nr 3)Detta blir höjdpunkten i det långsiktiga programmet för skapandet av osjälvständighet genom “välfärdsstaten”. Först berövade man folk deras självständighet genom att göra dem beroende av att arbeta åt det militär‑industriella systemet. Sedan minskade man antalet arbetsplatser och gjorde allt fler människor beroende av bidrag, medan man samtidigt sopade bort alla alternativ i form av exempelvis självhushåll och andra livsstilar, som inte var beroende av Brödraskapets ekonomiska system. Nu använder man den osjälvständighet man själv har framkallat för att manipulera människorna ytterligare. Man minskar utbetalningarna från socialförsäkringen och vill tvinga människor att arbeta åt stat och kommun för en allmosa som kallas “arbetslöshetsersättning” eller dylikt. Vad Brödraskapets agenter vill skapa är en underklass av förbittrade, så att de skall kunna hetsa till inbördeskrig mellan rika och fattiga. De vill också knäcka människoanden, göra den alltför utmattad att stå emot den Nya Världsordningen och rentav välkomna den som räddaren i nöden. När det har gått så illa att ekonomin brutit samman, krig och sjukdomar härjar, och världen är i fullständigt kaos, då skall agenter för Brödraskapet framträda och lova att ställa allting till rätta. Vad de inte kommer att säga är att det onda som de lovar att undanröja har de själva vållat i syfte att driva människorna därhän. I stället kommer de att skylla allting på politikerna de har styrt och på det system de har skapat. Bombardemanget av människans psyke med ständigt återkommande skräckscener i medierna är en metod som kallas för “framtidschocken”. Den är avsedd att döva medvetenheten och få den att tro att den är maktlös inför så många ofantligt stora problem.“Det är från oss som den alltomfattande terrorn utgår. Vi har i vår tjänst personer av alla åsikter, av alla läror, dem som vill återinföra monarkin, demagoger, socialister, kommunister, och utopiska drömmare av alla de slag. Vi har dem alla som arbetsdjur i våra selar, och de undergräver, envar på sitt sätt, de sista resterna av ordning. Genom denna verksamhet är alla stater i vånda, de manar till lugn, är beredda att för fredens skull offra allt, men fred ger vi dem inte förrän de erkänner vår internationella Överregering öppet och undergivet.

“...För att alla nationerna skall uttala sådana önskningar, är det nödvändigt att ständigt och i alla länder störa folkets förhållande till sin regering och sålunda trötta ut mänskligheten med missämja, fiendskap, stridigheter, avund och rentav tortyr, svält, med inympning av sjukdomar [aids], med nöd och allt slags elände. Detta för att gojerna skall se den enda utvägen i vårt fullkomliga herravälde över pengarna och allting annat. Men om vi ger världens nationer andrum, så kommer nog det tillfälle vi längtar efter aldrig att inställa sig...

“... När vi är redo att genomföra vår kupp skall vi så säga till de olika folken: ‘Allt har gått fruktansvärt på tok, alla är utmattade av lidande. Vi kommer att förinta orsakerna till era plågor: nationaliteter, gränser, valutor’ ... Då skall massan upphöja oss och bära oss på sina händer i enhällig hänförelse av hopp och förväntan.” (Ur Illuminaternas protokoll nr 9 och 10)Det är hög tid att de politiker och väljare, som verkligen vill ha frihet, enas och slutar käbbla om ovidkommande meningsskiljaktigheter som Brödraskapet tänkt ut åt dem. Ni har alla vant er vid att strida i politikens låtsaskrig! Under hela detta århundrade har det i England och andra länder pågått en politisk kamp mellan vänstern, högern och mitten, medan en och samma grupp dragit i trådarna till vartenda parti. Vakna! Partier och fackföreningar, politiska och opolitiska sammanslutningar utnyttjas i skapandet av den fascistiska världsregeringen, och de allra flesta av organisationernas medlemmar inser det inte:”Vi skall höja arbetslönerna, vilket likväl ingalunda är till något gagn för arbetarna, ty samtidigt fördyrar vi de livsnödvändiga varorna, som om detta vore en följd av jordbrukets och boskaps­skötselns förfall. Ja, dessutom skall vi skickligt undergräva produktionens själva grund genom att vänja arbetarna vid anarki och superi och samtidigt vidtaga alla åtgärder för att utrota gojernas alla intelligenta krafter. För att gojerna inte i förtid skall inse den verkliga innebörden av vår politik skall vi dölja den under masken av en human strävan att tjäna de arbetande klasserna och de stora principerna för nationalekonomin, varom våra ekonomiska teorier driver en verksam propaganda.” (Ur Illuminaternas protokoll nr 6)Bakom detta försök att fullborda “Tidsåldrarnas Stora Arbete” ligger vissa av de mystiska läror som det infiltrerade Brödraskapet och dess mysterieskolor tror på och som går tillbaka åtminstone till det gamla Egypten och Babylon. Enligt vissa förefaller den Nya Världs­ordningen också innebära att en messias krönes, en “världens konung” återkommer omkring år 2000. Kröningen planeras ske i ett återuppfört Salomos tempel i Jerusalem (det så kallade tredje templet), vilket betyder att den muslimska moské, som nu ligger på denna plats, måste rivas. Denne nye messias verkar vara en man som (åtminstone enligt Brödraskapets vilseförda tänkande) kan hävda en härstamning tillbaka till kung David genom Jesus, Maria Magdalena och deras ättlingar. Detta är vad tempelriddarna strävade efter (och alltjämt gör i frimureriets form), och Prieuré de Sion finns fortfarande kvar och för denna bisarra strävan vidare jämte dess gamla mål att bilda “Europas Förenta stater”. Ett annat mål för Brödraskapet är att upprätta en världskyrka - dess egen - byggd på tempelriddarnas trosläror. Vissa forskare tror att “världens konung” är en ättling till den siste romerske kejsaren. Som jag sagt, har det ingen betydelse om du tror eller inte tror på den smörja som Brödraskapet tror på. Så länge det tror på den, drabbas vi alla. Illuminaterna är inte dumma, men de är mycket konstiga människor.

Enligt sumeriska lertavlor och frimurarnas legender inträffade i forntiden en väldig explosion på himlen, en supernova. Man har hävdat att det stora galleriet i den stora pyramiden vid Gize är riktat mot det område på södra stjärnhimlen där supernovan skulle ha framträtt i den triangel av stjärnor som heter Zeta Puppis, Gamma Velorum och Lambda Velorum. Forskare har uppfattat radiopulser som de tror härröra från en stjärna som exploderade omkring 4000 fvt. Den sumeriska stjärnkatalogen, som har visat sig vara mycket noggrann, förutsäger att den starkt lysande stjärnan skall synas igen för oss på Jorden 6000 år senare - ungefär nu. Kanske Brödraskapet avser att använda vad det tror vara en exploderande stjärnas återkomst för att inviga sin Nya Världsordning och insätta världens konung i hans ämbete. Om Brödraskapet kan åstadkomma en del kaos i världen dessförinnan, kommer människorna att visa sig mycket villiga att tro på att någon ny messias kommer för att bringa “fred” åt mänskligheten - i synnerhet om detta sker i samband med häp­nadsväckande tecken på himlen. Jag vet inte vad som rör sig i hjärnorna på Brödraskapets medlemmar, ty de luciferiska krafterna och en mycket långvarig indoktrinering har förvridit deras verklighetsuppfattning, så det är inte lätt att veta vad de tror på eller vill åstadkomma. Den övergripande strävan förblir emellertid densamma: att förslava mänskligheten fysiskt, emotionalt, mentalt och andligt.

Sådana som forskar i den Nya Världsordningen och Brödraskapets historia har de mest olika bakgrunder. Där finns kristna fanatiker och sådana som jag som anser att religionen är mänsklighetens förbannelse. Där finns andra som fattat intresse för ämnet genom studier i ekonomi, medan åter andra kommit in på detta område genom naturvetenskap, newagerörelsen, arbete i någon säkerhetstjänst, UFO‑grupper och så vidare. Där finns människor som jag helst inte skulle vilja tillbringa en kväll med, och där finns sådana som ropar på att illuminaterna borde hängas, vilket lindrigt uttryckt inte är min egen åsikt. Kort sagt har forskarna utgått från många olika trossystem men är inom ett mycket stort område överens om huvuddragen i den konspiration jag nu skisserar, och detta gör att deras resultat övertygar.

Jag framhåller det nödvändiga i att vi bekantar oss med viktiga teman och inte går vilse mängden detaljer, ty det är en hel del desinformation i svang. Man måste vara medveten om det bedrägeri som pågår - att Brödraskapet sprider uppgifter avsedda att leda forskare på villospår. Brödraskapet har nästlat sig in i många newage‑, UFO‑ och forskningsgrupper, och vi bör akta oss för att tro på allting som påstås av sådana som förefaller vara “motståndare” till den Nya Världsordningen. Kom ihåg hur Brödraskapet arbetar! Hela området kryllar av “före detta CIA‑män” som hävdar att de kommit till klarhet och är angelägna om att upplysa allmänheten om sanningen. I en del fall kan de vara ärliga, men i många fall är de det inte.

Det mest effektiva slaget av desinformation är det vari sanningen blandats med lätt påvisbara lögner. De som sprider sådant uppnår därmed två mål. De misskrediterar forskarna genom att visa att dessa har fel i en del av sina påståenden, och de misskrediterar i allmänhetens ögon de uppgifter som är sanna. När författare och forskare offentliggör information i ärlig avsikt, och en del av denna visar sig vara felaktig, är det mycket viktigt att folk inte förkastar allt som fortfarande är riktigt i det som kommit fram. Det är ju just så som illuminaterna vill att vi reagerar. Dessutom kan man undra varför våra makthavare sprider desinformation om de ändå inte har någonting att dölja. Hela avsikten är att förvirra oss, och det gäller inte bara dem som forskar om den Nya Världsordningen utan även den stora allmänheten.“För att få den allmänna opinionen i våra händer måste vi försätta den i ett tillstånd av villrådighet genom att från alla håll framkasta så många motsägande åsikter, tills gojerna går vilse i denna labyrint och drar slutsatsen att det är bäst att inte ha någon åsikt alls i politiska frågor.” (Ur Illuminaternas protokoll nr 5)Varje gång jag hör någon säga, “Jag pratar aldrig politik eller religion”, som om det vore en dygd, vill jag vråla. Nyckelrollen i den mörkläggning illuminaterna genomför, spridandet av desinformation och misskrediteringen av forskare som mig själv, innehas av massmedierna. Jag skall säga mer om detta i ett senare kapitel, men just nu räcker det med att säga att världens medier är nästan helt i Brödraskapets makt, och i de fall det inte självt driver företaget i fråga, styr Brödraskapet den “information” som detta tar emot. De flesta journalister finner sig i att sitta i ett intellektuellt fängelse (men det finns en del hedervärda undantag från den regeln), men återigen de flesta utan att inse det. Många av dem anser tydligen att de är klarsynta ifråga om världen, men om de öppnade ögonen skulle de inse att de är föga mer än skrivbiträden åt manipulerarna. Man kan i stort sett säga att det de “undersöker” rör sig om oväsentliga detaljer eller ämnen som passar Brödraskapet och dess planer. Vad allmänheten verkligen behöver få veta går de aldrig in på. Jag hörde Harold Evans, före detta chefredaktör för Times och Sunday Times tala i radio om det skrämmande sätt på vilket mediebaronen Rupert Murdoch, hans tidigare chef, styr sitt världsomspännande tidnings‑, radio‑ och TV‑imperium att passa hans egna kommersiella och politiska intressen (och vilkas mer?). Evans berättade om hur Margaret Thatcher under sina år som brittisk premiärminister var “Murdochs knähund” och gjorde såsom hon blev tillsagd i allt som rörde honom.

Jag fann det särskilt intressant med tanke på denna bok att Evans framhöll, att amerikanska journalister ägnar hur mycket tid, pengar och energi som helst åt att undersöka Bill Clintons sängkammarvanor och Hillary Clintons finanser, medan Federal Reserve‑systemets nedbrytande verkan på Förenta staternas ekonomi lämnas opåtalad. Men att det så är bör väl knappast förvåna oss när vi fått veta sådant som denna bok avslöjar. De flesta yrkesjournalister är ointresserade av att samla och sprida verklig information. Detta arbete får i stället utföras av forskare, som är modiga nog att söka sanningen och av tidskrifter, som är beredda att trycka forskarnas artiklar.

John Swainton, som länge var redaktionschef på den inflytelse­rika dagstidningen New York Times, sade följande i ett tal han höll på publicistklubben i New York 1953:“Det finns ingenting som heter pressfrihet. Både ni och jag vet det. Inte en enda av er skulle våga skriva vad han ärligen anser. Det är journalistens yrke att förstöra sanningen, att ljuga rakt upp och ner, att förvränga, svärta ner, att falla på knä för Mammon och att sälja sig själv, sitt land och sitt folk för sitt dagliga bröd. Vi är redskap och handgångna åt rika män, som håller sig bakom kulisserna. Vi är sprattelgubbar; de drar i snöret och vi dansar. Vår förmåga, våra möjligheter och vårt liv är dessa mäns egendom. Vi är intellektuella horor.”2Den viktigaste meningsskiljaktigheten bland dem som forskar om den Nya Världsordningen gäller frågan om huruvida utomjordingar är inblandade eller inte. Jag har i denna bok klargjort att jag tror att utomjordingar finns och att de har avlat fram människans organism såsom vi känner den. Jag tror att deras direkta inblandning, åtminstone på Jorden, minskade betydligt efter Atlantis, Egypten och Babylon, men jag tror att de har fortsatt att påverka den mänskliga evolutionen, såväl positivt som negativt. Jag tror att de har arbetat genom människans medvetenhet, och när du längre framme i boken får veta vilka tekniker för tankestyrning som illuminaternas mänskliga forskare och manipulatörer har att tillgå, så kan du nog tänka dig att nästan vad som helst är möjligt för utomjordingar, som är så långt före oss i teknologi och i sin förmåga till tankestyrning. Det är också viktigt att minnas i samband med de teman jag tagit upp i min behandling av människans historia, att utomjordingarna har ägt denna kunskap och förmåga genom hela den period som denna bok täcker. Det kan mycket väl vara så, att negativa utomjordingar (en avgjord minoritet) övar tankestyrning på illuminaterna. Illuminaterna är offer, de också, och de är tankestyrda att tankestyra alla andra, och det sedan en lång tid tillbaka. Därmed har jag inte sagt att jag godtar alla UFO‑historier. Det finns en hel del desinformation som man spridit för att förvirra och vilseleda och jag anser, av skäl som jag senare skall anföra, att en del av de påståenden som brukar göras om UFOs används för mörkläggning av brödraskapets verksamheter. Men låt oss tills vidare se något på vad som talar för att utomjordingar är direkt inblandade i det som sker på Jorden idag.

Mänsklighetens historia är full med berättelser om egendomliga ljus och “gudar” på himlen, okända flygande föremål och varelser med ett utseende, som vi idag förknippar med utomjordingar. Alla är naturligtvis inte äkta, och det går förmodligen att förklara de flesta utan att hänvisa till UFOs, men det är dumt att bara avskriva dem som en del gör. I nutid, alltifrån början av 1940‑talet, har antalet rapporter ökat, och det finns beskrivningar av flera fall där utomjordiska kroppar påträffats. Det mest kända är den så kallade Roswell‑händelsen, som många forskare varit med om att dokumentera, däribland Timothy Good i flera böcker.

Den 2 juli 1947, så berättas det, kraschade åtminstone ett rymdskepp under en storm i New Mexicos öken nära en ort som heter Corona, 120 km norväst om Roswell. Kraschen efterlämnade ett nära två kilometer och hundra meter brett spår av vrakdelar. En rancharbetare, “Mac” Brazel, plockade upp några av spillrorna, egendomliga metallstycken, som var otroligt lätta och starka och försedda med geometriska symboler och hieroglyfer. Brazel berättade inte på flera dagar för myndigheterna om sitt fynd, och när han väl gjorde det, skickades personal från arméflygbasen vid Roswell för att undersöka. Sedan de avlagt rapport till basens chef, utfärdade denne ett pressmeddelande om att man funnit ett flygande tefat. Nyheten trycktes i ortstidningarna, och en artikel berättade:“Staben för 509:e bombflyggruppen vid Roswells arméflygfält meddelade kl 12 idag att fältet hade ett flygande tefat i sin ägo.”Plötsligt dök höga militärer upp på scenen, och så började mörkläggningen. Man tog tillbaka pressmeddelandet. Man släppte upp en väderballong som man fick att genast störta, varpå man lät pressen ta bilder av spillrorna och publicera “förklaringen” att det varit en ballong och inte ett flygande tefat som påträffats. På en annan del av nedslagsområdet hade samtidigt en civilingenjör, som arbetade på ett bevattningsprojekt, och en grupp arkeologer funnit fyra utomjordingar. Tre var döda men en levde fortfarande, berättas det. De sades vara tre till fyra fot (90 till 120 cm) långa, iförda mycket täta, rymddräktliknande dräkter men huvud och händer utan beklädnad. Militären spärrade av hela området, och de som iakttagit antingen farkosten eller varelserna hotades av officerare och varnades att följderna skulle bli fruktansvärda, om de avslöjade vad de hade sett. Radiostationen på orten, KGFL New Mexico, fick besök av militär sedan man spelat in en intervju med ett vittne, och reportrarna fick veta att om de inte ville att stationen skulle förlora sändningstillståndet inom ett dygn, måste de lämna ifrån sig bandet och glömma allt det skedda, vilket de också gjorde. En begravningsentreprenör, som råkade titta in i en operationssal och se en av de utomjordiska kropparna, fick höra att han skulle bli “döda ben” om han berättade vad han sett. En soldat, furir Melvin E Brown, beordrades att vakta något utan att få veta vad det var. När han tittade efter, fann han utomjordiska kroppar. Brown berättade mycket litet om detta för sin familj, men hans döttrar minns honom säga att kropparna han såg hade större huvuden än människor men saknade hår. De såg gulaktiga ut, och de sneda ögonen påminde om kinesers. Kanske är det denna ras som avlat fram kineserna. De utomjordiska raser som besöker Jorden är många och sinsemellan olika, och detsamma gäller Jordens raser, som de ursprungligen skapat och möjligen fortsätter att påverka genetiskt. Intill sin dödsdag var Brown mycket rädd för att röja något mer av vad han visste, men sedan några år har människor börjat tala ut och beskriva sina upplevelser. Mer än två hundra personer har bevittnat något i samband med denna händelse, hävdas det.

Det har förekommit mycken spekulation om de händelser som följde på upptäckten av dessa farkoster och deras besättningar i en rad incidenter på 1940‑ och ‑50‑talen. Många som undersökt saken eller lämnat information såsom insiders, har uppgivit att en utomjording hittades levande i samband med en annan incident nära Roswell år 1949. Denna varelse benämndes “utomjordisk biologisk varelse”, förkortat EBE, och levde till 1952. Dess ämnesomsättning påpminde mycket om växternas, så att den kunde upptaga näring genom huden. EBE och andra utomjordingar, som hittats levande under åren, gav amerikanerna en del häpnadsväckande upplysningar, sägs det, som förändrade deras uppfattning om skapelsen och människosläktets ursprung. Vad de fick veta utgör stöd för tanken att utomjordingar länge varit verksamma på Jorden och “avlat fram” människans organism. Några forskare, i synnerhet den tidigare medlemmen av amerikanska marinens underrättelsetjänst William Cooper, går mycket längre än de flesta andra och påstår, att det möjligen finns en hemlig sammansvärjning mellan illuminaterna och en ras av negativa utomjordingar. Denna konspiration tror han började på 1950‑talet. Han beskriver detta närmare i sin bok Behold a Pale Horse. I det följande skall jag göra en sammanfattning av den hypotes han framlagt på grundval av det han fick veta i marinens underrättelsetjänst och senare av sina “kontakter”. För att slippa sätta citationstecken kring varje stycke på de närmast följande sidorna eller ideligen lägga till “Cooper säger” eller “Cooper påstår” säger jag istället att det som nu följer är William Coopers uppgifter och inte mina.

Sedan EBE börjat ge vissa upplysningar, startades projekt Sign, senare omdöpt till Grudge, för att undersöka vad som pågick. Ett annat projekt, Blue Book, startades för att sprida desinformation och hindra forskning av utomstående. President Truman bildade 1952 Nationella säkerhetsbyrån (National Security Agency, NSA) med ett hemligt presidentdekret och gav den uppgiften att upprätta kommunikation med utomjordingarna. NSA är inte underställd några amerikanska lagar som inte särskilt nämner byrån vid namn. NSAs arbete är väl ungefär så hemligt som det går att göra det. Byrån är den långt viktigaste grenen på det amerikanska underrättelseväsendets träd, och den får det mesta av hithörande statsanslag. Truman meddelade de främsta ledarna för de allierade staterna och Sovjetunionen vad man hade funnit. NSAs huvuduppgift blev att finna sätt att kommunicera med utomjordingarna och skaffa fram fakta om deras verksamhet. Detta gjordes genom ett specialprojekt med kodnamnet SIGMA.

Dwight D. Eisenhower, de allierades överbefälhavare i andra världskriget, blev president 1953 med Rockefellers uppmuntran och stöd. Han var ännu en president från Utrikespolitiska rådet (CFR). Man påträffade fler rymdskepp och utomjordingar, och han engagerade sin vän, CFR‑medlemmen Nelson Rockefeller (Davids bror) att hjälpa till med det utomjordiska problemet. Rockefeller tog tillfället i akt att bygga om regeringens administration för att göra den lättare att manipulera, varefter han blev ordförande för “Presidentens rådgivande utskott i frågor om statlig organisation”.

Nelson Rockefeller var en republikan, som valdes till staten New Yorks guvernör fyra gånger och innehade posten som vice utrikesminister under Roosevelt, trots att denne var demokrat. Han blev senare vicepresident, efter att två gånger ha förlorat mot Nixon i nomineringen till republikanernas presidentkandidat.

Till sist upprättade man förbindelse med en ras av utomjordingar, som sade sig komma från en planet som kretsar kring stjärnan Betelgeuse i Orions stjärnbild. (Andra forskare nämner andra stjärnor i samband med dessa utomjordingar.) Kontakten kunde upprättas tack vare det arbete projekt SIGMA utfört. Utomjordingarna gick in i en hög bana över ekvatorn och Amerika, använde binärt datorspråk inför landningen och mötet mellan dem själva och människorna. Detta skedde år 1954, då en grupp utomjordingar landade på Hollomanflygbasen och senare på Edwardsflygbasen, där de träffade själve Eisenhower. Både landningarna och mötet filmades tydligen, och filmen skall fortfarande finnas någonstans.

Att detta möte ägt rum stöds av andra källor. Det är känt att Eisenhower var på semester i Palm Springs och spelade golf vid denna tid. Han bodde hos sin vän Paul Roy Helms på ranchen Smoke Tree, men just den aktuella dagen, 20 februari 1954, var han “försvunnen” i fyra timmar. Därmed skulle han ha haft gott om tid att bege sig till Edwardsbasen (som då hette Muroc) för att deltaga i mötet. Den officiella förklaringen till hans försvinnande var att han måste besöka tandläkaren sedan han bitit av en plomb. För detta påstående har några bevis aldrig lämnats. Mötet med utomjordingarna utmynnade i en överenskommelse. De skulle inte blanda sig i mänskliga ange­lägen­heter så länge som deras närvaro hölls hemlig, och de fick tillåtelse att bortföra ett bestämt antal människor för forsknings­ändamål, eftersom de hade stora problem på sin hemplanet, framför allt med sin fortplantning. Utomjordingarna sade att de människor som bortfördes inte skulle har något minne efteråt av vad de varit med om, detta tack vare utomjordingarnas förmåga att pro­grammera tankar. Amerikanerna tillät ett begränsat antal bort­föranden på villkor att människorna inte skulle skadas. I gengäld lovade utomjordingarna att de skulle överlämna mycket avancerad teknik och kunskapen om hur man färdas i tiden.

Man avtalade med utomjordingarna att dessa inte skulle samarbeta med någon annan nation och att det skulle ske ett utbyte av personal och “ambassadörer”. Underjordiska baser skulle inrättas i Förenta staterna åt utomjordingarna och för tekniköverföringen. Dessa baser skulle förläggas under indianreservat i det område som kallas Four Corners i Utah, i New Mexico, Arizona, Colorado och på en plats som kallas Area 51 eller “Dreamland” nära Groom Lake i Nevada. Utomjordingarna började överlämna teknik på ett område nära det sistnämnda, ett ställe som kallades S‑4 med kodnamnet “Dark Side of the Moon” (månens baksida). Man skapade projekt Redlight skapades för att inleda experiment med sådan utomjordisk flygteknik som nu fanns i amerikanska händer, och man startade flera projekt för att vidmakthålla en fullkomlig tystnad om det som skedde. Projekt Snowbird hade till uppgift att avfärda alla rapporter om “UFOs” i Förenta staterna. Ett sätt att göra detta var att visa pressen att det pågick experiment med konventionell teknik och att dessa kunnat ge anledning till observationer av “UFOs”. I själva verket ägde man tekniken för övervinnandet av gravitationen, och redan på femtiotalet hade man egna rymdskepp som var långt mer avancerade än dagens rymdskyttlar. Rymdskytteln och den teknik som användes för den “första” månlandningen är en bluff, en täckmantel för det som egentligen pågår.

De underjordiska anläggningarna bekostades med hemliga anslag som förvaltades av Militärkontoret i Vita huset. För att dölja pengarnas ursprung och ändamål tvättade man dem flera gånger om, innan de nådde mottagarna. Eisenhower var den siste president som visste vad som verkligen pågick, och om senare presidenter frågade om anslagen, fick de veta att de var avsedda för inrättning av underjordiska skyddsrum åt regeringen i händelse av krig. President Lyndon Johnson använde pengar därav för att bygga en biograf och anlägga en väg på sin ranch, då han inte anade det verkliga ändamålet med anslaget. Enligt den information William Cooper påstår sig ha läst skall det numera finnas underjordiska anläggningar för militär och utomjordingar på många ställen i Förenta staterna. Vad de flesta presidenter efter Eisenhower fått veta är endast att utomjordingar, som har problem med att överleva på sin egen planet, vill bosätta sig här och i gengäld överlämnar otroliga gåvor i form av teknik. Några presidenter har inte fått veta någonting.

Eisenhower hade tillsatt ett ständigt utskott att övervaka alla hemliga operationer i samband med utomjordingarna. Det hette Majesty 12 (MJ‑12) och bemannades med Nelson Rockefeller, CIAs direktör Allen Welsh Dulles, utrikesminister John Foster Dulles, försvarsminister Charles E. Wilson, ordföranden i Försvarsstabsrådet (Joint Chiefs of Staff) amiral Arthur W. Radford, FBIs direktör J. Edgar Hoover samt sex män från Utrikespolitiska rådets (CFRs) verkställande utskott. Dessa kallades “de vise männen”, och de var alla medlemmar av ett hemligt sällskap vid namn Jason Society eller Jason Scholars. De tolv rekryterade i sin tur medlemmar av de båda hemliga sällskapen Skull and Bones och Scroll and Key med säte vid Yale‑ respektive Harvard‑universitetet. George Bush blev tidigt medlem av Skull and Bones, senare medlem av Utrikespolitiska rådet och chef för CIA. MJ‑12 har genomgått flera namnbyten under åren. Under Eisenhower och Kennedy kallades utskottet Special Group; under Nixon, Ford och Carter hette det 303 Committee och under Reagan P1‑40. Senare har det gjorts försök att sprida desinformation med en “orientering”, som nämner en organisation vid namn Majestic 12. Flera amerikanska presidenter, däribland Carter och Reagan, talade före sitt tillträde om att de iakttagit UFOs. Under sin valkampanj sade Carter att om han blev vald, skulle han offentliggöra all tillgänglig information om dem, inte bara för forskarna utan även för allmänheten. Kanske var det hans avsikt, men han utförde den aldrig.

Eisenhower insåg snart att utomjordingarna inte höll sin del av överenskommelsen. Döda, stympade djur och människor påträffades över hela USA, och det stod klart att många av de bortförda inte kom tillbaka till Jorden. Amerikanerna fann nu att utomjordingarna samarbetade med Sovjetunionen och att, som Cooper säger, ...de hade manipulerat mänskligheten genom hemliga sällskap, mystik och religion under mycket lång tid. De hade tankestyrt Adolf Hitler och alla andra sådana “onda” människor som vållat mänskligheten så mycket lidande.

Eisenhower tillsatte en kommitté att utreda vad som höll på att hända. Coopers källor uppger att den bestod av medlemmar av Utrikespolitiska rådet och Jason Society. Zbigniew Brzezinski, den man som kläckte idén till Trilaterala kommissionen och var dess förste direktör, var även direktören för denna nya kommitté under dess första arton månader, varpå han efterträddes av Henry Kissinger. Denna grupp kallades Quantico II efter den marinbas vid Quantico i Virginia, där den senare höll sina möten. Nelson Rockefeller hade i Maryland låtit bygga en anläggning enkom för denna grupps och MJ‑12s möten, en mötesplats man kunde nå endast från luften. Stället fick kodnamnet Country Club. Till sist beslöt man att det enda sättet att komma vidare var att fortsätta att söka vänskapliga relationer med utomjordingarna. Detta arbetsförhållande har fortsatt alltsedan dess, om än inte utan strider och meningsmotsättningar.

Detta är alltså Coopers hypotes. Hur skall vi uppfatta den? Jag för min del anar att han har blivit matad med en del desinformation, men om vi betänker att det bästa sättet att sprida desinformation är att blanda sanning och lögn, bör vi inte avfärda hans uppgifter på det övermodiga sätt som en del har gjort. Ingen har monopol på sanningen, allraminst när Brödraskapets säkerhetstjänster lägger ut desinformation överallt. Det kan ha förekommit kontakter mellan medlemmar av den amerikanska eliten och utomjordingar, men det behöver inte ha skett i det fysiska. Det kan ha skett med de psykiska medel som illuminaterna använder. I rättvisans namn skall också sägas att Cooper understryker att den redogörelse han framlagt är en hypotes och att det är fullt möjligt att han blivit utsatt för desinformatörer, som vill sprida myten om “hotet från rymden”, en myt som skulle kunna utnyttjas för att rättfärdiga införandet av ett globalt undantagstillstånd och en centralisering av all makt på planeten. Jag anser att det sistnämnda är åtminstone en stark möjlighet. Oavsett om detta är verkligt eller ej, är det hög tid att våra politiker i varje land slutar upp att vara marionetter, reser sig från knästående och “bråkar” ändar tills sanningen kommer fram.

Ännu en “insider” som säger sig vilja upplysa oss om vad som pågår, är Robert Dean. Han uppger att han var soldat i amerikanska armén i tjugosju år och blev betrodd med sekretessgraden cosmic top secret, den högsta i NATO, medan han tjänstgjorde vid S.H.A.P.E.s högkvarter i Europa. Enligt honom spårades många UFOs av NATO‑styrkor på femtio‑och sextiotalen. Han hävdar att en undersökning inleddes under täckmanteln av en studie som hette “Granskning av ett möjligt militärt hot mot allierade styrkor i Europa”. Den innehöll även en rapport om vad som påstods vara kropparna av tolv utomjordingar, som hittades i norra Europa år 1962. Dean säger att rapporten utmynnade i slutsatsen att många slags utomjordingar haft vår planet under noggrann övervakning i hundratals, kanske tusentals år och att deras teknik var hundratals år före vår egen. Men denna analys instämmer jag förvisso.

Dean anför vad Victor Marchetti, en tidigare assistent till CIAs verkställande direktör, skulle ha sagt i ett enskilt samtal 1979:“Visst har vi kontaktats, kanske rentav besökts av utomjordiska varelser, och Förenta staternas regering är, i samförstånd med de andra makterna i Europa, fast besluten att undanhålla allmänheten denna vetskap. Syftet med denna internationella konspiration är att vidmakthålla en fungerande stabilitet mellan världens regeringar och för dem att i sin tur behålla den institutionella kontrollen av befolkningen.

“Om dessa regeringar medgav att det finns rymdvarelser med mentalitet och teknisk skicklighet, som uppenbart vida övergår vår egen, skulle insikten om detta, sedan genomsnittsmänniskan väl gjort den till sin, urholka grundvalarna för Jordens traditionella maktstrukturer.

“Politiska system och rättsväsen, religiösa, ekonomiska och sociala institutioner, skulle alla kunna te sig meningslösa i allmänhetens ögon. Nationernas hierarkiskt uppbyggda strukturer, ja rentav hela vår civilisation, skulle kunna bryta samman i anarki.”Forskaren Timothy Good framkastar i en av sina böcker att brittiska flygvapnet RAF haft många erfarenheter av UFOs och att dess centrum för UFO‑utredningar finns i högkvarteret för flygets polis‑ och säkerhetstjänst vid RAF Rudloe Manor i Wiltshire. Det påstås att UFO‑avdelningen arbetar i hemlighet under skydd av en organisation som heter Flying Complaints Flight.

Denna avdelning bemannas med officerare, som utbildats i kontraspionage, och det kan mycket väl vara härifrån som man systematiskt utplånat åkercirkelfenomenet ur allmänhetens medvetande. Regelbundna mönster i växande säd har framträtt i hela världen, men det var först sedan häpnadsväckande detaljerade geometriska mönster började dyka upp i södra England på det tidiga 1990‑talet, som desinformationskampanjen sattes i gång på allvar. Allmänhetens och mediernas intresse nådde då sådana höjder att någonting måste göras för att kväva det. Folk funderade på möjliga orsaker, och de började inse att livet och universum gömde på fler hemligheter än de hade trott. Förutom att det framträdde ett fåtal materialistiska bluffmakare, som försökte visa att fenomenet hade en enkel förklaring, startades välorganiserade kampanjer för att bedraga allmänheten och misskreditera de mest kända åkercirkelforskarna. Ur ingenstans dök det plötsligt upp människor, som hävdade att de gjort alla de åkercirklar som hade visat sig i årtionden överallt i världen! Löjeväckande som detta kan te sig, svalde allmänheten, som ju mestadels är mycket godtrogen, “förklaringen” att fenomenet bara var ett jättestort bedrägeri. Intresset för åkercirklarna föll med ens. De uppträder alltjämt, med sin oförfalskliga geometri, men nu är det bara entusiasterna som får veta om dem. Medierna har förlorat allt intresse, ty de är lika lättlurade och ostadiga som allmänheten, i vissa fall ännu mer, och naturligtvis har de sina hussar att vifta på svansen åt. Men jag har en känsla av att det kommer att hända sådant som för åkercirklarna tillbaka i det allmänna blickfånget.

På UFO‑området pågår förvisso en fantastisk mörkläggning. Men av vad? Av att utomjordingar landar på planeten, har samröre med eliten och för bort människor? Eller är detta bara en dimridå avsedd att dölja det som verkligen händer? Det finns forskare som är överens med de övriga om alla huvudinslagen i den Nya Världsordningens konspiration men anser att uppgifterna om utomjordingars inblandning är desinformation och att de äkta UFOs som människor rapporterat egentligen är produkter av mänsklig teknik. (Jag anser att det finns bådadera.) De säger att denna avancerade teknik, som ligger långt före någonting som allmänheten känner till, inte överlämnats av rymdbesökare i underjordiska baser utan utvecklats av illuminaternas vetenskapsmän. En del säger att detta skulle ha kunnat börjat omedelbart efter kriget, sedan amerikanerna lagt beslag på det arbete som nazisternas vetenskapsmän utfört och Brödraskapet sett till att dessa vetenskapsmän kunnat lämna Tyskland. Visst verkar det som om nazisternas vetenskapliga elit och Brödraskapseliten mot krigsslutet hade utvecklat en antigravitationsteknik, som använde Jordens eget energifält såsom drivkraft. Den var så hemlig att eventuellt Hitler inte visste något om den; han styrde ju inte skeendet, utan Brödraskapet styrde honom. Nazitekniken, hävdas det, påminde mycket om de UFOs många människor beskrivit. American Academy of Dissident Sciences (Amerikanska akademin för oliktänkande vetenskaper) påstår sig ha detaljerade uppgifter om detta. När jag väntade på att bli intervjuad på en TV‑station om denna bok (första upplagan), hejdades jag i korridoren av en amerikan, som frågade mig: “Påstår ni i boken att den amerikanska militären har teknik av “UFO”‑typ?” Jag svarade ja. “Påstår ni att de har den på S‑4 i Nevada?”, blev nästa fråga. Jag svarade åter ja. “Ni har rätt,” sade han. “Jag arbetade där förut, och jag har sett dem flyga. Det är en ofattbar syn. Man kan inte tro sina ögon.”

Också fysikern Robert Lazar uppger att han arbetat på S‑4 och sett de “flygande tefaten” i hangarerna där. Han säger att de fungerar genom en antigravitationsteknik, som innebär att materia och antimateria förintar varandra och därvid alstrar energi genom ett elektromagnetiskt fält. Bland forskarna på detta område råder det en bred samstämmighet om att rymdskepp av “UFO”‑typ är verk‑liga, men en del säger att de byggs och flygs av människor, inte utomjordingar. Enligt denna teori är uppgifterna om att utomjordingar landat, tagit kontakt med människor och så vidare desinformation avsedd att dölja faktum att det gäller av människor utvecklad teknologi som, om den blev allmänt tillgänglig, skulle i grunden förvandla världsekonomin och i samma mån frigöra människorna från beroendet av Systemet - ty den teknik som driver dessa farkoster skulle också kunna förse oss alla med fri energi och så i ett slag förpassa både fossila bränslen och kärnkraft till historien. Som jag sagt, är det också högst sannolikt att föreställningen om negativa UFOs används för att bearbeta allmänheten och så förbereda den på ett tillkännagivande om en “invasion från rymden”, som skall rättfärdiga införandet av ett världsomfattande undantagstillstånd och centraliseringen av all makt.

Här har vi ännu en fråga, varom det råder enighet bland nästan alla forskare i ämnet. Förmågan att färdas i rymden, antingen med mänsklig eller utomjordisk teknik, har brödraskapseliten ägt åtminstone sedan 1950‑talet. Många forskare är ense om att denna elit har upprättat baser på månen och Mars under ett projekt som brukar kallas “Alternativ tre”. Själva namnet kommer från en sciencefictionberättelse som kan ligga sanningen närmare än man i början trodde. Kanske vet illuminaterna att planeten står inför någon väldig förändring på alla nivåer och vill ha en tillflyktsort, en sorts livförsäkring, vem vet? Vad jag är säker på är att den första människan landsteg på månen före år 1969. När kapseln från Apollo 11 tog mark och Neil Armstrong uttalade sina sedermera bevingade ord: “Ett litet steg för en människa, ett jättesteg för mänskligheten”, var det som hämtat ur en Disney‑film. Det “jättesteget” hade tagits redan åratal tidigare med hjälp av en teknik, som var mycket långt före Apolloprojektets. De astronauter som genomförde den “första” landningen på månen, blev chockade av vad de fann där, ty liksom de flesta av tjänstemännen vid uppdragscentralen kände de inte bakgrunden till det som pågick. Hur förbluffade måste de inte ha blivit, men de visste vad det skulle kosta dem om de nu talade ut. Enligt Otto Binder, som arbetade på NASAs rymdprogram, var det viktiga delar av samtalen mellan uppdragscentralen på Jorden och Apollo 11:s besättning som inte offentliggjordes efter månlandningen. Han säger att de som använde VHF‑mottagare för att gå förbi NASAs sändningar hörde detta samtal:

Uppdragscentralen: “Vad i helvete var det? Vad är det? Funktionsfel?”

Neil Armstrong: “De här är verkligen stora ... enorma. Å Gud, ni skulle inte tro det. Jag kan säga er att det finns andra rymdskepp där ute ... uppställda på den bortre kraterkanten ... de finns på månen och bevakar oss.”

Än mer häpnadsväckande är att dessa farkoster mycket väl kan ha haft amerikaner ombord! Vilket skämt det hela är. Det är också mycket sannolikt att de uppgifter vi fått om beskaffenheten av månens och Mars” atmosfär är osanna och att himlakropparna är betydligt gästvänligare än man vill få oss att tro. När president Kennedy år 1960 godkände programmet att placera en människa på månen före årtiondets utgång, gav han inte ont anande brödraskaps­eliten ett underbart redskap att plocka amerikanska statsbudgeten på oerhörda summor pengar, de medel som anslagits för det “officiella” rymdprogrammet, och dirigera dem till det inofficiella. Forskare, däribland Antony Sutton, har framlagt omfattande bevismaterial för att Förenta staterna och Sovjetunionen, på brödraskapsnivå, samarbetade under hela det “kalla kriget”, en annan skapelse av illuminaterna. Kalla kriget var ett sätt att skrämma folken på båda sidor till att utstå oerhörda umbäranden, medan regeringarna lade ut oräkneliga miljarder på vapenforskning och ‑tillverkning. Utan tvivel fanns det även andra motiv.

Det fanns aldrig någon risk för att någondera sidan skulle använda vapnen. Makt genom världskrig hade ersatts av makt genom fruktan för världskrig. När ena sidan fått för stort tekniskt försprång framför den andra, överlämnade den information till den andra sidan genom Brödraskapets nätverk. När vapenlagren väl nått upp till en viss nivå, kunde man inte rättfärdiga tillverkningen av fler vapen annat än för nödvändigheten att behålla försprånget mot den andra sidan. Om de båda sidorna försäkrade sig om att ingendera nådde för långt före den andra, kunde båda fortsätta att kräva och få mer pengar till vidare forskning och utveckling. Detta var särskilt viktigt i Amerika, där man åtminstone måste ge läpparnas bekännelse åt den demokratiska ansvarigheten. Mycket av dessa pengar för vapenutveckling dirigerades till arbetet med antigravitationsteknik och till anläggandet av stora underjordiska baser, nödvändiga för att arbetet skulle kunna fortgå i hemlighet. Både de forskare som godtagit och de som avvisat tanken på utomjordingar är i stort sett överens om att dessa underjordiska anläggningar existerar, även om de kan ha olika åsikter om basernas egentliga ändamål. En del av budgeten för SDI, det så kallade stjärnornas krig, användes också för dessa hemliga ändamål och för andra projekt som är okända för amerikanska folket och även de flesta medlemmar av Förenta staternas regering. Skulle Förenta staterna ha varit motståndare till Sovjetunionen? Knappast. Människorna på lägre nivåer i befolkningen och statsapparaten må ha trott det, men brödraskapseliten på båda sidor ingick i samma lag och spelade för samma kapten - Lucifer och möjligen den grupp av negativa utomjordingar som arbetar genom dess medvetenhet.

Illuminaterna och deras avläggare inom Brödraskapet som styr CIA behövde, och behöver fortfarande, en ständig ström av stora anslag att finansiera deras hemliga projekt. Dessa innefattar sådant jag redan skisserat och alla andra slags manipulation boken har beskrivit, såsom inbördeskrig och diktatorer som CIA både fört till makten och sedan stött för sina egna syften. Nästa gång jag ser en amerikansk president lägga handen på hjärtat och tala om att Amerika försvarar friheten, skall jag hålla mig ordentligt fast i stolen så att jag inte trillar ur den av skratt. Ett av de viktigaste sätten att finansiera hemliga projekt är handel med narkotika. Brödraskapets grenar och element inom CIA och vissa andra underrättelsetjänster i världen kontrollerar den internationella narkotikamarknaden. Cooper och andra har uppgivit detta, och det var mycket nära att det blev allmänt känt i samband med Iran‑Contra‑affären. De som undersökt sambandet mellan CIA och narkotika säger att det började i slutet av 1950‑talet. Det hävdas att CIA och andra sådana organisationer ombesörjde frakt av narkotika från Sydamerika över havet till oljeriggar utanför USAs kust. Därifrån fördes godset i land under oljebolags täckmantel. CIA och andra grenar av Brödraskapet såsom brittiska underrättelsetjänsten och Mossad, den israeliska motsvarigheten, kontrollerar numera hela den internationella narkotikamarknaden. Ju strängare lagar man stiftar i det så kallade “kriget mot drogerna”, desto högre blir priserna på gatan. De amerikanska myndigheterna har tagit “kriget mot drogerna” på så stort allvar att de tillåtit amerikanska oljebolag att till Sydamerika leverera de kemikalier som behövs för narkotika­framställningen. Historien om Iran‑Contra‑affären med Oliver Norths inblandning under Reagans tid som president var bara toppen på ett fantastiskt isberg, och se hur enkelt det mörklades. Amerikanska truppers invasion av Panama 1989, operation “Rättvis sak” som kostade så många människoliv och innefattade att landets president Manuel Noriega infångades och fördes till USA, var delvis sammankopplad med den hemliga narkotikahanteringen och tvättningen av drogpengar via Panama.

Ett namn, som ständigt dyker upp i forskarnas redogörelser för allt detta, är George Bush, medlem av Utrikespolitiska rådet (CFR) och Trilaterala kommissionen, tidigare chef för CIA och Förenta staternas president före Bill Clinton. Han skall också ha varit styrelse­ordförande för Zapata Offshore Oil på femtiotalet, då företagets oljeriggar användes till att föra in narkotika i USA. Nu är det knappast rättvist att anklaga mr Bush på det här viset, som en del forskare har gjort, om han inte är inblandad i dessa ting. Visst är det bara rätt och riktigt att de påståenden som gjorts om mr Bush beträffande narkotika och de intressen han och hans släkt har i Panama blir öppet och offentligt vederlagda med ostridiga bevis, så att det inte finns den minsta fläck på hans anseende. Detsamma måste gälla påståendena om att CIA sysslade med narkotikahandel under den tid han var organisationens chef.

Alla tecken tyder på att det är fråga om en väl samordnad kampanj av Brödraskapet att ge ungdomen varje tillfälle till att pröva på narkotika och fastna i missbruk. Numera är det inga svårigheter ens för barn att få tag i droger. Brödraskapet för krig mot världens ungdom. Det vill se ungdomen nerknarkad, med anden knäckt och hjärnan fylld med smörja. Brödraskapet vet att ungdomens energi och naturliga idealism kan vålla det problem i dess dunkla strävanden. Brödraskapet måste krossa ungdomen, och det är just vad det försöker göra. Det är hög tid de unga människorna på vår planet öppnar ögonen och vägrar att låta sig programmeras. Protokollen klargör hur “bröderna” har strävat efter att vilseleda “gojerna” i allmänhet och ungdomen i synnerhet. De vill hindra människor att tänka själva, och hur väl har de inte lyckats:“För att massorna själva inte skall tänka ut något, skall vi distrahera dem med underhållning, lekar,


Edited by micro on 2007/2/18 15:01:50
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ur robotarnas uppror av david icke
#2


See User information
Man får inte skriva rukriker i stora bokstäver, ändrar till små.

/Admin

Posted on: 2007/2/18 15:04
Administratör och grundare av vaken.se
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: ur robotarnas uppror av david icke
#3
Kopierade mest en text
men jag kan inte hitta den regeln

http://www.vaken.se/modules/wiwimod/index.php?page=ForumRegler

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ur robotarnas uppror av david icke
#4


See User information

Posted on: 2008/11/16 6:29
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ur robotarnas uppror av david icke
#5


See User information
Det här var den bästa posten jag sett på länge :)

Fy fan vilka guldkorn det fanns :)

Posted on: 2008/11/19 17:06
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ur robotarnas uppror av david icke
#6


See User information
Jag får dåliga vibbar av Alice A Baily, Hylozoiken, Blavatski's teosofi. Känns som alla dessa verk är inspirerade av det sk "luciferic consciousness" eller "prison Warders" från fjärde dimensionen som David Icke pratar om. Alice Baily är ju en gammal förespråkar för FN och en global världsregering? Tror att alla dessa lirare tillhör "the-all-seeing-eye-cult" eller att de till viss del har blivit manipulerad av detta brödraskap. Jag litar inte ens på David Icke även om han säger mycket bra saker. Tack för ett riktigt bra inlägg!

Posted on: 2008/11/24 20:51
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ur robotarnas uppror av david icke
#7


See User information
Är det nån som har källorna från David Ickes text när han skriver "Illluminaternas protokoll"

Skulle gärna vilja kolla upp de protokollen, för det är häpnadsväckande!

Såna citat ska man ju slänga runt till medelsvenssons o stackare som inte vaknat än.

Posted on: 2008/12/1 10:46
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ur robotarnas uppror av david icke
#8


See User information
Hmm, ja vad är det för protokoll han skriver om egentligen? Det låter misstänkt likt http://en.wikipedia.org/wiki/The_Protocols_of_the_Elders_of_Zion

Posted on: 2008/12/1 20:09
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ur robotarnas uppror av david icke
#9


See User information
Kan det vara detta?

"We shall create and multiply freemasonic lodges in all countries of the world, absorb into them all who may become or who are prominent in public activity, for in these lodges we shall find our principal intelligence office and means of influence.
All these lodges we shall bringunder one central administration (the Illuminati), known to us alone and to all others absolutely unknown, which will be composed of our learned elders..
In these lodges we shall tie together all revolutionary and liberal elements.
Their composition will be made up of all strata of society. The most secret political plots will be known to us and will fall under our guiding hands on the very day of their conception.
Among the members of the lodges will be almost all the agenst of international and national police since their service is for us irresplaceable in the respect that the police is in a position not only to use its own particular measures with the insubordinate, but also to screen our activities and to provide pretexts for discontents.."

Posted on: 2008/12/1 20:51
"Monsieur Langdon, I am Agent Neveu from the Cryptology Department."
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ur robotarnas uppror av david icke
#10


See User information
Källa: David Icke, ...and the truth shall set you free, The illuminati Protocols s 185

Posted on: 2008/12/1 20:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ur robotarnas uppror av david icke
#11


See User information
Quote:

Dawn skrev:
Källa: David Icke, ...and the truth shall set you free, The illuminati Protocols s 185


Ja, jag förstod att det var från hans bok - men han måste ju hitta dem citaen från Illuminaternas protokoll - och vart fick han tag på dem?

Jag sökte lite och hitta mest Zionisternas protokoll - kan det vara samma?

Det är en del förbluffande citat som jag nånsin läst.

Posted on: 2008/12/2 15:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ur robotarnas uppror av david icke
#12


See User information
Ur protokoll 15 ( SVP )


Frimurarlogens förökning. Tillsvidare, innan vi tar makten helt, ska vi stifta och föröka frimurarlogerna i alla delar av världen och se till att alla, som kan bli eller är framtående, blir indragna i denna verksamhet, eftersom vi i dessa loger kommer att ha den förnämsta källan till information och det mest inflytelserika kampmedlet.

De "vises" centralstyrelse. Alla dessa loger kommer vi att centralisera under en, endast av oss känd, men för alla andra okänd styrelse, vilken består av våra vise. Logerna har sin representant, som med sin person döljer den ovannämnda frimurarstyrelsen, från vilken paroller och program utgår. I dessa loger binder vi till en fast knut alla revolutionära och liberala element. Deras sammansättning kommer att bildas från alla samhällslager. De allra hemligaste politiska planer kommer vi att känna till och de kommer under vår ledning samma dag som de föds.

http://www.radioislam.org/protocols/indexsv.htm#protocol_15På Engelska :

http://www.liberalslikechrist.org/about/illuminati.html


"We shall create and multiply freemasonic lodges in all countries of the world, absorb into them all who may become or who are prominent in public activity, for in these lodges we shall find our principle intelligence office and means of influence. All these lodges we shall bring under one central administration, known to us alone and to all others absolutely unknown, which will be composed of our learned elders (Illuminati) . . . In these lodges we shall tie together the knot which binds together all revolutionary and liberal movements. Their composition will be made up of all strata of society. The most secret political plot will be known to us and will fall under our guiding hands on the very day of their conception." (Protocol 15).
Hela Protokollet :


http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... id=110292#forumpost110292

Posted on: 2008/12/2 21:03

Edited by Spartacus88 on 2008/12/2 21:45:33
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: ur robotarnas uppror av david icke
#13


See User information
Grymt bra post Spartacus, så det är sionesternas vise protokoll och man har döpt om dem.

Det här bland de mest fascinerande jag nånsin läst, och avskyvärda på samma gång.

This is it!

Posted on: 2008/12/4 18:51
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
52 user(s) are online (52 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 52

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS