vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostBrådskande delgivning till Regeringen samt Riksdagen
#1


See User information
Öppet brev till Regeringen samt Riksdagen!

Delgivning

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

Dispens och nåd

8 § Regeringen får medge undantag från föreskrifter i förordningar eller från bestämmelser som har meddelats med stöd av beslut av regeringen, om inte annat följer av lag eller beslut om utgiftsanslag. Lag (2010:1408).

9 § Regeringen får genom nåd efterge eller mildra en brottspåföljd eller en annan sådan rättsverkan av brott samt efterge eller mildra ett annat liknande ingrepp som avser enskildas person eller egendom och som har beslutats av en myndighet.

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen besluta att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas. Lag (2010:1408).


Meddelande/Delgivning

Nu har inte bara jag personligen tröttnat oerhört, inte bara heller vår organisation, men också alla som anmäler till oss med flera. Det som råder just nu är ett avtalsbrott samt förräderi mot Svenska folket gällande vård av unga, även kallat LVU. I fem år så har vår familj bönat och bett om hjälp, men ingen förbättring har vi kunnat uppnå, allt har istället bara blivit värre.

Vi med andra har påvisat enorma brister inom region Gotlands hantering av ärenden (gäller även alla andra kommuner). Våra och andras liv splittras och vi är försatta i livssituationer som tar livet av en del, om inte det så förkortas livet av den enorma stress och press som råder efter en familjesplittring av denna art.

Ni har svikit på alla grunder som går, och LVU i dagens Sverige ställer familjer i extrema situationer, med dåliga advokater samt med domare som har sina egna agendor och regler, vilket även gäller nämndemännen osv. Reglerna följs inte, rätten skyddas ej, istället så använder man författningar för att omintetgöra fundamentala rättigheter.

Det går inte för oss drabbade att få någon rättsenlig hjälp, många tror att ”jargongen” fungerar, men tiden bara går och vi förlorar någon/några och något som inte går att ersätta eller få tillbaka, gjort är gjort och brotten är grava mot oss och våra barn.

När skall Ni ta Ert egentliga och fulla ansvar som tjänstemän inför folket och med ett ansvar för var och en?

Folkets vilja handlar inte om rättslig diskriminering i skym undan. Folkets vilja handlar om rättslig behandling på individuell nivå, vi är inte alla stöpta ur samma form, vi är inte lika, men vi har alla lika rättigheter.

Brotten mot familjer drabbar dom som ännu inte förstår politik, som inte ens kan läsa, men straffet får dom gå med och leva med resten av sitt liv. Man splittrar familjer med hjälp av aningar, grundlösa uppfattningar mm som Ej kan påvisas med bevis i någon form eller mening.

”Tjänstemanna-samhället” har under lång tid påvisat sitt totala ointresse att reda ut detta, nu begär vi som som är drabbade ett omedelbart samråd där vi får komma till tals, så att rapporteringen inte färgas av politiska viljor eller agendor. Det är oss Ni arbetar för, inte tvärt om, det är vi som anställt Er under ett förtroende som Ni skall fullfölja samt förverkliga.

Vi är alla födda fria, men vi drabbade lever just nu i situationer som inte liknar någon annat än psykisk och fysisk tortyr, vilket inte bara är brottsligt, det är ohållbart i ett land som detta år 2014.

De insatser som Ni tillsatt hittills har inte lett till någon förbättring, och när vi använder Era egna ord så mister vi ännu fler barn, vi blir än sämre behandlade samt att vi diskrimineras ännu mer osv. Det är i dag farligt att påstå att man har mänskliga rättigheter. Det är ett systematiskt beteende som påvisar sig allt oftare.

Artikel 28
Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.

Det är ingen ide att vi rekommenderas att gå till en annan instans eller att anmäla alla dessa mål till översynsmyndighet, det har visat sig Ej fungera. Man väljer ibland till och med att lägga ner ärenden innan man ens läst igenom dom.

Artikel 16
3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

Det är staten vi tilltalar nu i företagsform med pliktansvar inför folket och dess rätt och hänvisar till internationell handelslag för dom avtal som råder och är garanterade var och en.

Avslutningsvis så är det regeringens ansvar om våra rättigheter omintetgörs på detta extrema vis, samt om ingen annan rättelse är möjlig. Det är regeringen som besitter det yttersta ansvaret gällande brott mot mänskliga rättigheter inom riket, främst dom brott som är direkt riktade mot våra barn och vårt inre värde samt familj.

Det samråd som Ni hade för en tid sedan tog inte upp det egentliga problemet, Ni valde att diskriminera oss i frågan om brotten som sker i första hand, dom barn som tas på felaktiga samt brottsliga grunder.

Avslutningsvis, dom ord som Ni utrustat oss med gällande våra rättigheter och hur dom skall implementeras i det demokratiska systemet betyder ingenting, det har uppfattningsvis bara blivit värre.

Inväntar svar omgående

Med vänlig hälsning,

Christer av Johansson / xxx xxx xxx @mepprograms.org

Human Rights Agency International / Sweden
Alva Gudings 363
62346 HEMSE

RUG – Rättsupproret Gotland med flera

Posted on: 2014/5/10 20:26
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Brådskande delgivning till Regeringen samt Riksdagen
#2


See User information
Delgivning (Öppet brev)

Framställd till: Region Gotland

Framställd av: Human Rights Agency International samt RUG – Rättsupproret Gotland


Vi har nu under en längre tid försökt starta en dialog med regionens ansvariga angående de grava brister som råder inom de sociala förvaltningarna, gäller även tjänstemän på politisk nivå (socialnämnden) med flera, ytan att lyckas. Utredningsorgan som ansvarar för att dessa tjänster utförs på ett korrekt vis har reagerat kraftigt, men ännu så har inte regionens tjänstemän besvarat denna oro på något plan.

De grava tjänstefel som begås mot familjer och barn inom regionen är ett brott av internationella mått, varvid vi nu begär ett krismöte för att beröra denna katastrofala utvecklingen, vilket inom ansvarsområdet Ej går att tacka Nej till.

Enligt rättspraxis så skall ett barn Ej fråntas sin rätt till sin biologiska familj om situationen inte är grav eller allvarlig. Nu vet vi efter åtskilliga rapporter att det handlar om en familjesplittring med agendor som Ej står skrivna någonstans, vilket för ärendet till ett åtal gällande avtalsbrott, tortyr samt förräderi.

Regionens förtroendeanställda har avsagt sig allt ansvar, trots att reglementet samt grundlagen kräver det. (En förtroendeanställning binder var och en till att agera för allas och var och ens bästa). Det är inte längre acceptabelt att regionen förbiser dom kriterier som råder samt det ansvar som är reglerat från och med deklarationen, sen via konventioner, regeringsform samt slutligen, författningssamlingen osv.

Ni har nu ett ansvar inför alla, att med omedelbar verkan kalla till ett krismöte, inklusive våra organisationer. En omedelbar omstrukturering av dessa tjänster är ett måste, vilket också är lagstadgat.

Då Ert ansvarsområde Ej längre täcks upp så är situationen tämligen allvarlig. Barn föds inte till denna värld och inom denna region för att bli offer för korruption inom socialtjänsten.

Myndigheternas serviceskyldighet
4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.
5 § Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda tider för detta är bestämda, skall allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt.
Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt.
En myndighet skall ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar om att få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. Detta gäller dock inte om en sådan dag samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Lag (2003:246).

Med vänlig hälsning

Christer av Johansson
Talesman för Human Rights Agency International – Sweden
Posted on: 2014/5/10 22:18
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
54 user(s) are online (54 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 54

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS