Den 6:e april 2020 avled Marianne Yngve på äldreboendet Vardaga Hovstallet i Uppsala klockan 04.45. Då Mariannes make underrättades om dödsfallet fattade denne misstankar om att allt inte gått rätt till.

Den sista gången maken Gösta Yngve hade haft telefonkontakt med sin fru var måndagen den 30 mars då han ringde sin fru via personalen på äldreboendet. Hon var då helt talbar och hade med sin rullator begett sig till serveringsutrymmet för att dricka kaffe. Makarna hade samtalat med varandra helt redigt, detta trots att Marianne hade Alzheimers. Hon hade fått en plats på boendet mer permanent sedan december 2019. När sedan maken Gösta Yngve påföljande dagar sökte sin fru fick han av personalen enbart beskedet att hon för tillfället sover. Dessa dagar infördes också besöksförbud på äldreboendet pga av coronarestriktioner, så Gösta kunde inte hälsa på sin fru.

Av de minnesanteckningar som förts av personalen framgår att man den 31 mars skulle sätta in palliativa läkemedel. ”Behandlingsbegränsningar samt underlag för konstaterande av dödsfall i hemmet uppdaterat”.

Ifråga om insättande av palliativ vård krävs samtycke av patient/nära anhörig. Detta hade inte inhämtats.

Man höjer också dosen av Buprenorfin (opioid). Det ska i sammanhanget nämnas att Marianne inte hade någon infektion av SARS2-CoV19.

Under dagarna som följer injiceras Marianne dagligen först med haldol, senare midazolam och morfin. Dessa läkemedel ges vid palliativ vård dvs patientens andningsfunktioner försämras till dess döden inträder.

När sedan Gösta Yngve får tillåtelse att se sin bortgångna hustru kunde han bekräfta att underarmarna bar åtskilliga kraftiga märken av injektionsstick.

Gösta Yngve upplever det hela som att man utan någon som helst informerat samtycke satt in en dödsbringande behandling och betecknar det hela som mord. Detta bekräftas också av de minnesanteckningar som han i sorgearbetet efter sin fru begär ut i juli 2020.

Gösta Yngve som inte kan få ro för det som drabbat hans fru kan inte låta saken falla i glömska. Han anmäler i februari 2021 ärendet till IVO i Örebro (Dnr 3.4.1-09221/2021:1-3). Hos IVO blir ärendet förminskat till klagomål om information vid vård och behandling. Och ärendet återremitteras till vårdgivaren vid äldreboendet.

För såväl undertecknad som för Gösta Yngve står det helt klart att man iscensatt en eutanasi, dvs en dödsprocess och för de med gängse lag och moralbegrepp så är detta liktydigt med mord. Av minnesanteckningarna från den 31 mars framgår ju detta tydligt att man planerade en avlivning.

Därmed är ett brott begånget. Tidigare har jag försökt att få riksåklagare Petra Lundh att ta upp liknande fall, men hon avslår den begäran då den inte är nog specificerad. Istället uppmanar hon att vid fall som detta vända sig till lokal polis.

Vilket nu görs.

Observera att vi inte satt ut någon misstänkt, utan ansvaret delas mellan de direktiv som sänts ut från myndighetshåll , liksom de beslut som tagits på det lokala äldreboendet. där såväl läkare som sjuksköterskor bär ett delat ansvar.

Uppsala den 6 april 2021, årsdagen av Mariannes död.

Ingemar Ljungqvist Gösta Yngve, Mord anmält till Polisen i Uppsala för palliativ vård utan samtycke

almanova.eu

Gösta Yngve utanför Uppsala Nya Tidnings stora kontor, där man vill man ska maila?!
Gösta Yngve på besök på Gamla Kyrkogården på årsdagen av hans frus död.