En uppmärksammad EU-dom i juni 2017 fastslog att man utan vetenskaplig evidens kunde koppla uppkomsten av multipel skleros (MS) till vaccination mot hepatit B. Enligt domen kan uppkomsten av sjukdomen kopplas till vaccinet om sjukdomen debuterar i anslutning till vaccination, om patienten var frisk vid vaccinationstillfället och om det inte finns någon ärftligt koppling till sjukdomen. Man fastslog även att om en signifikant mängd liknande fall kopplas till samma vaccin, kan även det ge ett vaccin skulden för sjukdom.

Detta har upprört många vetenskapsmän, som menar att anekdoter inte kan läggas som grund för vetenskapliga frågor. Men om anekdoter i många fall går stick i stäv med vad vetenskapen säger, har då verkligen vetenskapen gjort sitt jobb? Anekdoter borde ju, om vetenskapen har rätt, spegla just den vetenskapliga bilden som man i undersökningar kommit fram till.

Ett exempel där vetenskapen ställer sig tvärs emot mängder med anekdoter är de fall av svåra sjukdomssymptom för POTS som rapporterats i samband med vaccinering mot HPV. Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) finns det inget vetenskapligt stöd för att vaccinet ligger bakom sjukdomen. Men det förklarar inte hur det trots allt kan finnas så många fall av sjuka flickor, som alla beskriver att de blev sjuka i samband med HPV-vaccinering. Det är och förblir bara ”anekdoter”, inte ”vetenskap”.

När det gäller den ”anekdotiska” beskrivningen för uppkomsten av MS efter hepatit B vaccination och som EU-domen handlar om, så finns det mer på fötter än bara en mans beskrivning.

I listan över registrerade biverkningar på flera olika hepatit B-vacciners bipacksedlar så finns det risk för uppkomst av MS. Enligt FASS står det som följer på listan över biverkningar hos olika vaccin mot hepatit B som tillämpas idag: (Klicka på nedan stående rubriken för att komma till respektive vaccins biverkningslista på fass.se.)

Twinrix barn och vuxna:
”Efter omfattande användning av de monovalenta hepatit A- och/eller hepatit B-vaccinerna har även följande biverkningar rapporterats i samband med vaccination:
Centrala och perifera nervsystemet – Multipel skleros, myelit, facialispares, polyneurit såsom Guillain-Barrés syndrom (med uppåtstigande paralys), optikusneurit.”

Engerix:
”Uppföljning efter lansering.
Centrala och perifera nervsystemet Encefalit, encefalopati, kramper, paralys, neurit (inklusive Guillain-Barrés syndrom, optikusneurit och multipel skleros), neuropati, hypoestesi.”

Fendrix:
”Efter utbredd användning av hepatit B-vacciner har det i mycket sällsynta fall rapporterats synkope, paralys, neuropati, neurit (inklusive Guillain-Barrés syndrom, synnervsinflammation och multipel skleros), encefalit, encefalopati, meningit och krampanfall. Orsakssamband till vaccinet har inte fastsällts.”

HBVAXPRO:
”Följande biverkningar har rapporterats efter utbredd användning av vaccinet. Som med andra hepatit B vacciner har orsakssambandet inte alltid kunnat fastställas.
Centrala och perifera nervsystemet – Parestesier, förlamning (inklusive Bells pares, ansiktsförlamning), perifera neuropatier (polyradikuloneurit, Guillain Barrés syndrom), neurit (inklusive optikusneurit), myelit (inklusive transversell myelit), encefalit, demyeliniserande sjukdomar på centrala nervsystemet, exacerbation av multipel skleros, multipel skleros, kramper, huvudvärk, yrsel, synkope.”

Canal 2nd Opinion

10 KOMMENTARER

 1. Jag tar det igen. Domstolar avgör frågor juridisk, inte medicinskt. Den medicinsk expertisen säger att det inte finns någon koppling mellan vaccin och MS.

  • ”Den medicinsk expertisen” är lika mutad som din svenska är dålig.

   Juridiskt Är därför mera sanningsenligt.

   • Bra så kan vi anta att om du åker dig genom ett domstols beslut så har domstolen mer rätt än om medicinska bedömningen skulle fria dig.

    • ”åker dig genom ett domstols beslut”

     I vanliga brotts mål finns inga intresse konflikter för stora företag som det finns när det kommer till så kallade läkemedel..

     • Då tar jag det tydligare. Här på vaken.se dyker det upp detaljerade uppgifter om CIA som om de vore sanna skulle de som fått tag i uppgifterna ha ingående kunskaper om CIA och därmed kontakter inom CIA. Detta är dock osannolikt med tanke på vad vaken.se domänen anser om CIA och då kan uppgifterna bara vara påhittade och ingen annat.

      John kommer med uppgifter om stora företag och naturligtvis undrar jag hur han vet om det. Läs om det någonstans så då kommer man med källan eller så är även detta påhittat..

  • En domstol måste ha övertygande bevis för att kunna fälla en dom. Vetenskapen är ofta korrumperad av resursstarka bolag som ofta själva tar fram en vetenskaplig rapport (spökskrivare) och sedan låter en proffesorstyp skriva under denna spökrapport som sin.

   • I USA ska en domstol avgöra om en människa var vid sina fulla bruk när ett brott begicks och ibland blir de väldiga konstiga beslut från de domstolarna som att en påtagligt mentalsjuk var frisk vid brottet.

 2. MS är en autoimmun sjukdom. Många med ME/CFS har också blivit sjuka i samband med vacciner. Det är inte bara vaccin mot hepatit B som kan orsaka svåra sjukdomar. Det vaccin som orsakar mest av svåra biverkningar enligt VAERS, är Gardasil vars existensberättigande kan ifrågasättas då det påstådda skyddet mot cancer gäller en sjukdom som kan uppstå om 30 år och där man redan har ett bra skydd i form av regelbundna kontroller som kan upptäcka förstadiet till denna cancer. Och att med naturliga medel öka sin motståndskraft mot viruset som är inblandad är troligare mer effetkivt än Gardasil som kan ge upphov till livslånga svåra sjukdomar. De flesta som drabbas av detta virus övervinner det med hjälp av kroppens immunförsvar.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här