Myten om att vaccin är ofarliga och effektiva

tidningar vaccin är ofarliga Maria-Pia Boëthius Demokratin står på spel alternativa skolformer

FDA:s VAERS får varje år in ungefär 11,000 rapporter om svåra biverkningar efter vaccinationer, varav ungefär 1% är dödsfall, över 112. Denna siffra i sig är alarmerande, och ändå är den bara toppen av isberget. FDA beräknar att endast 10% av biverkningar rapporteras. Den medicinska litteraturen har dokumenterat ett förvånansvärt stort antal vaccinationsmisslyckanden. Fall av mässling, påssjuka, polio, smittkoppor och Hib har alla förekommit i fullt vaccinerade befolkningsgrupper.

”Vaccinerna är helt ofarliga.”

…eller, är de det?

FDA:s VAERS får varje år in ungefär 11,000 rapporter om svåra biverkningar efter vaccinationer, varav ungefär 1% är dödsfall (över 112). Det största antalet rapporter lämnas av läkare och det största antalet dödsfall tillskrivs kikhostevaccinet, ”Pö:et is DPT. Denna siffra i sig är alarmerande, och ändå är den bara toppen på isberget. FDA beräknar att endast 10% av biverkningar inrapporteras. Denna siffra bekräftas av de undersökningar som NVIC har gjort. Faktum är att NVIC rapporterade att ”I New York var det bara 1 av 40 läkarmottagningar (2.5%) bekräftade att de rapporterade dödsfall eller skador som följde efter vaccination. Det betyder att 97,5 % av dessa dödsfall och skador inte blir rapporterade. Läkarkårens integritet i all ära, (läkarna är enligt lag skyldiga att rapportera dessa allvarliga händelser) så visar dessa undersökningar att de årliga dödsfallen kan överstiga över 1,000_.

När det gäller kikhosta så ter sig antalet dödsfall från sjukdomen (10 årligen enligt uppgift från CDC, och endast 8 under 1993, året den sista epidemin härjade. Dessa epidemier återkommer regelbundet med 3-4 års mellanrum, medan vaccinering pågår jämnt) som obetydlig i jämförelse med de dödsfall som är orsakade av vaccinet . 1993 var den sista stora kikhosteepidemin. Enkelt uttryckt, vaccinet är 100 gånger dödligare än sjukdomen!! Hade det inte varit så att det har förekommit många fall där människor insjuknade trots att stor majoritet var vaccinerade (se Myt nr. 2), och faktumet att stora majoriteten smittosamma sjukdomar har stadigt minskat under denna århundrade (kikhosterelaterade dödsfall minskade med 79 % innan vaccinerna kom; se Myt nr. 3) förstår man att denna jämförelse är giltig. Det stora antalet dödsfall, för att inte nämna andra skador, kan knappast vara ett nödvändigt offer för att försöka få ett sjukdomsfritt samhälle.

Tråkigt nog så är inte detta slutet på berättelsen om vaccinrelaterade dödsfall. Både nationella och internationella studier har visat att vaccinerna kan vara orsaken till SIDS.

En studie visade att de flesta fallen av SIDS i USA inföll vid 2 och 4 månaders ålder, precis då de två första rutinmässiga vaccinerna gavs. En annan undersökning visade ett klart mönster som sträckte sig till tre veckor efter vaccinationen. Vidare, en annan undersökning fann att 3,000 barn i USA dör inom 4 dagar efter vaccinering (konstigt nog rapporterade undersökarna inget samband mellan SIDS och vaccinationerna), medan ännu en annan undersökning drog den slutsatsen att ungefär hälften av SIDS-fallen – vilket är 2,500 till 5,000 dödsfall bland spädbarn årligen i USA – är orsakade av vaccin.

Det finns också undersökningar som gör gällande att det inte finns något samband mellan SIDS och vacciner. Emellertid blev många av dessa ogiltigförklarade av ytterligare en annan studie som fann att vilseledande vinkling hade svängt över deras resultat till förmån för vaccinet.

Borde inte detta mana till försiktighet? Skulle inte blotta misstanken om att det finns ett samband mellan vacciner och spädbarnsdöd vara en berättigad orsak till en minutiös, världsvid undersökning av vaccinationsstatus hos alla fall av SIDS? I mitten av 70-talet höjde Japan vaccinationsåldern i från 2 månader till 2 år; förekomsten av SIDS föll dramatiskt. Trots detta har det medicinska etablissemanget i USA valt en hållning där man förnekar detta. Rättsobducenter vägrar att kontrollera vaccinationsstatus, så ovetande familjer fortsätter att betala priset, omedvetna om faran och nekade rätten att göra ett val.

Det låga antalet rapporterade fall av allvarliga biverkningar tyder på att det verkliga antalet som faktiskt sker kanske är mer än 100,000 årligen. På grund av läkarnas underlåtenhet att rapportera är det ingen som vet hur många av dessa fall blir permanent handikappade, men statistiken tyder på att antalet är flera gånger högre än antalet dödsfall. Denna oro är förstärkt av en undersökning som avslöjade att 1 av 175 barn som fick den kompletta serien av DPT vacciner led av ”allvarliga reaktioner och av en doktors rapport till en advokat att 1 av 300 DPT vaccinerade barn fick epilepsiliknande anfall.

I England blev det faktiskt en nedgång i dödsfall från kikhosta när vaccinationsfrekvensen sjönk från 80% till 30% i mitten på 70-talet. Den svenske epidemiologen Birger TrollforsÆ studie av kikhostevaccinets effektivitet och skadlighet runtom i världen fann att ”dödligheten förknippad med kikhosta är f.n. mycket låg i I- länderna”och att det inte gick att finna någon skillnad mellan länder med hög, låg eller ingen vaccinationsfrekvens när man jämförde dem.”Han fann också att England, Wales och Västtyskland hade fler kikhostafall med dödlig utgång på 70-talet när vaccinationsfrekvensen var hög än i den senare delen av 80-talet, när frekvensen hade gått ner.

Vaccinationerna kostar oss, förutom våra barns liv och hälsa stora penningsummor. USA:s federala regerings NVICP har betalat ut mer än 724,4 miljoner dollar till föräldrar vars barn blev skadade eller avled, ett tal kring nära 90 miljoner dollar av skattebetalarnas pengar. NVICP har fått in över 5,000 anmälningar sedan 1988 vilket inkluderar fler än 700 vaccinrelaterade dödsfall. Det ligger dessutom fler än 2,800 obehandlade anmälningar för skador och dödsfall hos NVICP; det kan ta flera år innan de blir utredda. Under tiden har läkemedelsföretagen en lukrativ marknad men de är undantagna från ansvar för sina produkters konsekvenser. Vaccinering är i lag förordnad i alla 50 medlemsstater, även om man lagligt kan slippa den i de flesta stater, se Myt nr. 9. Läkemedelsföretagen åtnjuter en immunitet från ansvar för konsekvenser av deras produkter. Vidare, de har tillåtits att använda sig av ”munkavle ordern”som hävstång vid juridiska förlikningar för att förhindra avslöjande av informationen till allmänheten om vaccinationsrisker. Sådana arrangemang är klart oetiska: de påtvingar en icke samtyckande amerikansk allmänhet att ta på sig vaccintillverkares betalningsskyldighet, samtidigt som dessa tillverkare söker försäkra sig om att denna samma allmänhet kommer att förbli ovetande om dessa produkters skadlighet. Det är vidare intressant att lägga märke till att försäkringsbolag, som utför de bästa ansvarsutredningar vägrar att täcka vaccinationsskador. Profit tycks diktera både läkemedelstillverkarnas och försäkrings bolagens ställning.

”Vaccinerna är mycket effektiva.”

…eller, är de det?

Den medicinska litteraturen har dokumenterat ett förvånansvärt stort antal vaccinationsmisslyckanden. Fall av mässling, påssjuka, polio, smittkoppor och Hib har alla förekommit i fullt vaccinerade befolkningsgrupper. CDC rapporterade 1989 att ” Bland skolbarn har det förekommit små epidemier i skolor där fler än 98 % av barnen är vaccinerade. De har förekommit i alla delar av landet inklusive befolkningsgrupper där det inte har rapporterats några fall av mässling på många år. ”CDC har också rapporterat om mässlingsfall i fullt vaccinerade samhällen. En undersökning som granskade det fenomenet kom till slutsatsen att ”Det är en paradox att när frekvensen av mässlingsvaccination stiger i ett samhälle så blir mässling en sjukdom som drabbar de vaccinerade.”En senare undersökning fann att mässlingsvaccination ”skadar immunförsvaret så att man får en ökad mottaglighet för andra infektioner. ”De här undersökningarna pekar på att målet att få komplett immunitet mot sjukdomar får ett motsatt resultat, vilket är bevisat av alla de tillfällen då epidemier har brutit ut i fullt vaccinerade länder. I Japan blev det en årlig ökning av smittkoppsfallen efter man hade infört obligatorisk vaccinering 1872. 1892 var det 29 979 dödsfall och alla hade blivit vaccinerade. I början av detta århundrade hade Filipinerna sin största smittkoppsepidemi efter det att 8 miljoner människor hade fått 24,5 miljoner vaccindoser. Resultatet blev att dödsfallen fyrdubblades. 1989 förekom det i Oman många fall av polio i hela landet sex månader efter det att det hade genomförts en heltäckande vaccinering. I USA 1986 var 90% av 1,300 fall av kikhosta i Kansas ”fullt vaccinerade. 72% av kikhostafallen i en epidemi i Chicago, 1993, var fullt vaccinerade.

”Kampen mot polio var en av vaccinationens verkliga segrar.”

… eller var det?

Sex stater i New England rapporterade en ökning av poliofall ett år efter det att Salk vaccinet började användas. Ökningarna varierade från det dubbla i Vermont till den otroliga ökningen av 642% i Massachusetts. 77,5% av de förlamade fallen i Massachusett från 1959 hade fått tre doser av injicerat poliovaccin. Under ett kongressförhör i USA 1962, försäkrade Dr. Bernhard Greenberg, chef för Dept. of Biostatistics i University of North Carolina School of Public Health att poliofallen inte endast ökade väsentligt (50%-ig ökning från 1957 till 1958 och 80%-ig ökning från 1958 till 1959) utan att även statistiken manipulerades av Public Health Service för att ge det motsatta intrycket.

Enligt forskare och författare Dr. Viera Scheibner blev 90% av poliofallen eliminerade från statistiken genom att hälsovårdsmyndigheterna omdefinierade sjukdomen efter det att vaccinet började användas. I verkligheten fortsatte Salkvaccinet att orsaka förlamning i polio i åtskilliga länder vid en tid då det inte fanns några epidemier orsakade av det ”vilda”viruset. I USA är tusentals fall av virus och aseptisk hjärnhinneinflammation rapporterade varje år. Innan salkvaccinet började användas så diagnostiserades de som polio. Antalet fall som skulle till för att man skulle kalla det epidemi ökades från 20 till 35 och kravet för att de skulle tas med i statistiken ändrades från ”symtom i 24 timmar”till ”symtom i 60 dagar. Det är inte underligt om polio minskade radikalt efter vaccinering, åtminstone på papperet. CDC rapporterade 1985 att 87% av poliofallen i U.S.A mellan 1973 och 1983 var orsakade av vaccinet och deklarerade senare att alla, med undantag för ett fåtal importerade fall, var orsakade av vaccin. De flesta av de importerade fallen förekom i fullt vaccinerade personer.

Resten går att läsa här, Myten om att vaccin är ofarliga och effektiva

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here