I ett gemensamt ställningstagande begär organisationer verksamma inom området hälsorisker med strålning från trådlös teknik att regelverket för mikrovågsstrålning från trådlös teknik skärps och att fortsatt utbyggnad av 5G stoppas. Under det gångna året har de två första studierna hittills på effekter av 5G visat att basstationer för 5G orsakar skadlig hälsopåverkan på människa samt att 5G-strålning skadar nervceller i hjärnan i djurförsök. Skadorna i hjärnan som observerades kan på sikt leda till Alzheimers och andra neurologiska sjukdomar.

Nordisk appell: Skärp regelverket för mikrovågsstrålning från trådlös teknik – Stoppa vidare utbyggnad av 5G

Under de senaste åren har människors exponering för pulserad mikrovågsstrålning från trådlös teknik ökat explosionsartat främst till följd av utbyggnaden av 5G. Utöver fler basstationer pågår installation av miljontals så kallade smarta vatten- och elmätare. Detta görs trots att det helt saknas forskning som visar att 5G samt trådlösa vatten- och elmätarna, som tvingas på människor i deras egna hem, inte är skadliga för människors hälsa och miljön. Samtidigt har de två första studierna hittills på effekter av 5G visat att basstationer för 5G orsakar skadlig hälsopåverkan på människa och att 5G-strålning skadar nervceller i hjärnan i djurförsök. Skadorna i hjärnan som observerades kan på sikt leda till Alzheimers och andra neurologiska sjukdomar.

Parallellt med denna exploderande strålningsexponering tillämpas fortfarande regler, så kallade referensvärden, för tillåten strålning som bygger på ett gravt föråldrat synsätt från 1950-talet. Dessa referensvärden skyddar endast människor mot skadliga effekter som uppstår till följd av akut uppvärmning. Det innebär att människor är helt oskyddade mot den mängd skadliga effekter, exempelvis cancer, DNA-skador, oxidativ stress och neurologiska effekter, som forskningen upprepat visat uppstår vid nivåer som ligger långt under dessa referensvärden. Gällande referensvärden saknar helt skydd mot skadliga effekter på den biologiska mångfalden.

Vi representerar organisationer som under många år arbetat med egen forskning och/eller med att följa forskningen inom området. Vi nås ständigt av nya vittnesmål från människor som drabbats av ohälsa efter att basstationer för 5G eller trådlösa vatten- och elmätare installerats i deras närmiljö. Med tanke på vad som idag är känt om riskerna med denna teknik måste det anses vara ett brott mot mänskliga rättigheter att utan informerat samtycke påtvinga människor denna skadliga strålning i de egna hemmen.

Vi är djupt oroade och begär att följande åtgärder snarast vidtas:

  1. Nya gränsvärden måste tas fram som skyddar mot alla visade hälso- och miljörisker vid nivåer som är tusentals gånger under nuvarande referensvärden. Detta måste ske med hjälp av experter som är fria från bindningar till berörd industri, och med representanter från den del av forskarvärlden som visat att riskerna är avsevärda även vid nivåer långt under nu gällande referensvärden.
  2. 5G-utbyggnaden måste stoppas tills en oberoende kommission utrett riskerna. Riskbedömning av 5G måste även här göras av experter som är fria från bindningar till den berörda industrin, och med representanter från den sida av forskarvärlden som konstaterat att riskerna är avsevärda.
  3. För att förebygga skador måste utbildning om risker ordnas på alla nivåer i samhället. Det gäller exempelvis inom sjukvård, skola, förskola och till allmänhet.
  4. Bästa möjliga teknik ska användas för att skydda människors hälsa och miljön. Trådbunden teknik som minimerar skadlig strålning måste prioriteras.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här