Utifrån handläggningen av gränsöverskridande vård inom EU/EES inom myndigheten Försäkringskassan(FK), där försigkommer falska intyg/osant intygande inom myndigheten FK och därför informerades Sveriges Riksdag och Sveriges Regering (2011-11-28) om att inom myndigheten FK är påvisat/bevisat att osant intygande/falska intyg försigkommer och därmed är bevisat att brott begås av anställda inom Försäkringskassan.

Ännu ingen reaktion från Sveriges Regering eller Sveriges Riksdag vilket är synnerligen mycket anmärkningsvärt. Deras ansvar torde innefatta rättssäkerheten inom Sverige.

FK avslår begäran om ersättning för vård utomlands (inom EU/EES) och förvaltningsdomstolar åtföljer beteendet (i domar som går emot de som emottagit vården utomlands inom EU/EES) utifrån intyg från privata bolag (försäkringsmedicinska rådgivare/konsulter) som saknar befogenhet att avgöra rent juridiskt/rättsligt vad som är ”vetenskap och beprövad erfarenhet” .

Således brister/underlåter förvaltningsdomstolar i att rättssäkert handlägga och underlåter sin skyldighet att kontrollera intyg utifrån rättsligt bindande grund.

Bevis, myndigheten Socialstyrelsen, citat;

2011-11-11 Dnr 38945/2011

Du har inkommit med två frågor till Socialstyrelsen som besvaras i det följande.

Varken Försäkringskassan eller någon enskild läkare har givits någon speciell delegation från Socialstyrelsen att avgöra vad som är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet utan all hälso- och sjukvårdspersonal måste själva följa kunskapsläget och den medicinska utvecklingen så att de handlar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Inom ramen för Socialstyrelsens tillsyn kan Socialstyrelsen pröva om hälso- och sjukvårdspersonalen har handlat i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Med vänlig hälsning

Mathias