Utifrån handläggningen av gränsöverskridande vård inom EU/EES inom myndigheten Försäkringskassan(FK), där försigkommer falska intyg/osant intygande inom myndigheten FK och därför informerades Sveriges Riksdag och Sveriges Regering (2011-11-28) om att inom myndigheten FK är påvisat/bevisat att osant intygande/falska intyg försigkommer och därmed är bevisat att brott begås av anställda inom Försäkringskassan.

Ännu ingen reaktion från Sveriges Regering eller Sveriges Riksdag vilket är synnerligen mycket anmärkningsvärt. Deras ansvar torde innefatta rättssäkerheten inom Sverige.

FK avslår begäran om ersättning för vård utomlands (inom EU/EES) och förvaltningsdomstolar åtföljer beteendet (i domar som går emot de som emottagit vården utomlands inom EU/EES) utifrån intyg från privata bolag (försäkringsmedicinska rådgivare/konsulter) som saknar befogenhet att avgöra rent juridiskt/rättsligt vad som är ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Således brister/underlåter förvaltningsdomstolar i att rättssäkert handlägga och underlåter sin skyldighet att kontrollera intyg utifrån rättsligt bindande grund.

Bevis, myndigheten Socialstyrelsen, citat;

2011-11-11 Dnr 38945/2011

Du har inkommit med två frågor till Socialstyrelsen som besvaras i det följande.

Varken Försäkringskassan eller någon enskild läkare har givits någon speciell delegation från Socialstyrelsen att avgöra vad som är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet utan all hälso- och sjukvårdspersonal måste själva följa kunskapsläget och den medicinska utvecklingen så att de handlar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Inom ramen för Socialstyrelsens tillsyn kan Socialstyrelsen pröva om hälso- och sjukvårdspersonalen har handlat i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Med vänlig hälsning

Mathias Wallin

Jurist

Slut citat.

Bevis, myndigheten Socialstyrelsen, svar på frågeställningar till Socialstyrelsen, svaren från Socialstyrelsen (rättsligt bindande) är i förstärkt svart text under respektive fråga, citat (VOB= Vetenskap och beprövad erfarenhet);

2011-01-03 Dnr 3.2-37126/2010

5. Enligt proposition 1993/94:149 krävs ingen definiering i lag av VoB utan Socialstyrelsen(SoS) utses till att ge erforderliga anvisningar.

5a) Innebär detta att SoS delegerat till vissa tjänstemän att avgöra vad som är VoB?

5 a). Nej.

5b) Har SoS delegerat till försäkringskassan rätten att avgöra vad som är VoB?

5 b). Socialstyrelsen saknar formell möjlighet att delegera en fråga till Försäkringskassan.

5c) Strikt juridiskt och i svensk domstol bärande tolkning, är det utsedda tjänstemäns tolkning eller är det domstolens tolkning av vad som är VoB som är det slutliga juridiska svaret?

5 c). Ytterst blir det i en rättslig instans (förvaltningsdomstol) som det avgörs om ett visst medicinskt handlande stått i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Tora Nissen
jurist
Slut citat.

Den andra avslagslinjen är att Försäkringskassan avslår utifrån att du endast kan få vård (vård då inom EU/EES men utanför Sveriges gräns) utifrån den behandlingsmetod som finns inom ditt boendelandsting vid prövningstillfället.

Det innebär att boendelandstinget skall inneha en ajourlista över behandlingsmetoder som just vid prövningstillfället är accepterade att kontrollera emot och så är icke verkligheten.

Bevis, Västerbottens läns landsting (svaren i förstärkt svart text under frågorna), citat;

2011-12-01

Fråga 1 A: Jourhåller ert landsting någon förteckning över ”tillåtna behandlingsmetoder

    just nu

”?
Svar: Landstinget har ingen sådan lista. Utifrån en patients medicinska behov avgörs vilken behandling som är adekvat.

Fråga 1B: Isåfall överlåtes denna förteckning till FK och deras konsulter?
Svar: Se svaret ovan.

Fråga 2: Att utföra rättsavgörande intyg över behandlingsmetoder inom landstinget ”just nu” har där Ert Landsting via fullmakt överlåtit till FK och deras konsulter att på helt egen hand skriva dessa myndighetsuppgifter?
Svar: Som jag tolkar din fråga bygger den på föreställningen att det vore möjligt att upprätta en fullständig lista över behandlingar som landstinget erbjuder för tillfället. Det är inte möjligt. Patienters medicinska behov avgör vad som är en adekvat behandling.
___________________________________
Linus Johansson
Jurist
Staben för planering och styrning.
Västerbottens läns landsting

Slut citat.

Ur rättssäkerhetssynpunkt är vad som nu delgivits endast att konstatera att de ytterst ansvariga är ytterst ansvariga för att taga ansvar för vad som bevisligen sker inom Sverige och myndigheten Försäkringskassan och dessutom inom vissa förvaltningsdomstolar.

Domstolar dömer de som begått bedrägeri gentemot Försäkringskassan, vilket är högst rimligt, och lika inför lagen principen gäller i Sverige således skall i slut änden även ansvariga som begår tjänstefel/brott rannsakas inför domstol, dvs. om Sverige skall kallas för en rättssäker nation.

Läs mera via denna länk http://eueeshealthcare.mpbloggar.se

Ulf Bittner, en av tre inom arbetsgruppen AMBU

Om Försäkringskassan och att brott begås inom Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här