Den första riktiga lagen i Nordeuropa kom med Magna Carta år 1215. Den skrevs först på latin men översattes snart till engelska. Eftersom katolska kyrkan hade stor makt i hela Europa vid den här tiden så fick lagen stor genomslagskraft över hela Europa. I korta drag går den ut på att människan är född fri och med en mängd rättigheter.

Inte ens kungen kan tvinga en fri man till något. Det här lagen gäller fortfarande! De lagar som har kommit efter MC har sämre styrka så drar man det till sin spets så är det Magna Carta som gäller. Det här kan man utnyttja om man vill dra sig ur samhället, dess skatter och pålagor.

Det bygger på tesen att människan är skapad av Gud och är således en gudomlig varelse. En gudomlig varelse kan inte (fängelse-)straffas av andra människor. Det kan bara Gud göra. Däremot får heller ingen skada någon annan eller dennes egendom. Händer det är man ersättningsskyldig. Den här lagen är alltså fortfarande i kraft. Den gäller alltid.

En annan viktig engelsk lag kom 1679, The Habeas Corpus Act, som handlar om hur fångar ska behandlas. Den är ganska aktuell idag eftersom USA har tagit bort den under vissa förutsättningar.

Sveriges juridiska historia är brokig. Den första riktiga lagen kom med den äldre Västgötalagen runt 1220. I den finns en del lustigheter. Det var ganska billigt att slå ihjäl en norrman eller dansk men mycket dyrare om offret var svenskt. Det var bara dödsstraff, bötesstraff samt fredlöshet som fanns i straffskalan. I vissa fall kunde man tvingas åka till Rom och be Påven om ursäkt också. Fängelse fanns inte i straffskalan utan det är ett senare påfund.

Eftersom katolska kyrkan genom Påven var den egentliga makthavaren i 1200-talets Europa så är både Västgötalagen och Magna Carta förankrade där. Man ser även att där inte finns några fängelsestraff i lagarna. Helt i enlighet med att man aldrig kan bestraffas utan bara tvingas betala en bot för skadan man åsamkat andra.

Vad som hänt under åren från 1220 till idag är att lagar tillkommit medan andra fallit bort. I dag tar det sex-sju år att till fullo sätta sig in i lagarna. Frågan är dock om det behöver vara så komplicerat? Ja, tycker juristerna som lever på hur komplicerade lagarna är medan folk i gemen kanske hellre skulle vilja se enklare lagar.

Enligt min mening så skulle 20 tätskrivna A4-sidor kunna täcka allt. Anledningen är att mycket av de lagar vi har drabbar främst fantasilösa medborgare medan de uppfinningsrika finner vägar runt lagarna. Alla vet vilka jag talar om. De som inte bryter mot lagen, men väl mot lagens anda. Det går heller inte att bestraffa dem för detta för där den ene agerat utifrån slughet har den andre gjort samma sak utan baktankar.Av den anledningen är det bättre att skrota lagarna.

En annan anledning är att om vi har så många lagar att folk omöjligen kan hålla reda på dem så kan de heller inte dömas. Jo, jag vet att de döms ändå vilket är juridiskt korrekt med inte lagligt. Blev ni förvirrade nu… 😉

Med lagligt menat jag att det överensstämmer med rättsmedvetandet. Med juridiskt korrekt menar jag att de följt de skrivna lagtexterna i de senaste lagböckerna. Det är ibland inte samma sak, vilket jag tror ni vet.

Om man börjar med ett rent papper och skriver ner de områden och och de företeelser som man tycker borde vara olagliga. Det blir inte så många lagar. Stöld, mord, våldtäkt, misshandel, pedofili, ljuga om andra, förräderi, spioneri, djurplågeri. Det finns säkert fler men inte många. De flesta brott är olika varianter på ovanstående brott. Bedrägeri är t ex en form av stöld. Snatteri likaså.

Sedan finns det familjelagstiftningen och andra lagar som reglerar arv och liknande. Även här kan man förenkla. Syftet med att förenkla är att vi måste återgå till en exakt lagstiftning igen. Dagens domar är allt för godtyckliga, vissa döms utan bevis, andra frias trots överväldigande bevisning. Det beror på flera orsaker men huvudorsaken till det är att våra domstolar är korrupta.

The Pirate Bay-killarna dömdes trots att de inte brutit mot någon svensk lag! De dömdes för att domaren var jävig och var medlem i målsägarnas branschorganisation. Åklagaren i målet var även han jävig och fick avsäga sig målet strax innan det skulle upp i Hovrätten. Den nu bevisligen jäviga, och därmed ogiltiga, domen i Tingsrätten revs dock inte upp! Pirate Bay-killarna gick därmed sitt öde beseglat.

Det är en myt att om en dom överklagas och går vidare till nästa instans att hela målet bedöms på nytt. Det är bara de punkter som exakt preciserats i överklagan som tas upp, allt annat från Tingsrättsdomen ligger fast! Enkelt när det gäller ett mord eller enstaka stöld men svårare när det gäller mål av den här karaktären.

Domen från Tingsrätten där han varit jävig åklagare togs däremot inte om, vilket borde gjorts. Så här går många mål till. Med en enklare lagstiftning blir det svårare för juristerna att mygla. Då finns det inte femtioelva paragrafer att gömma sig bakom som det finns idag. Det blir väldigt rakt.

Författaren Dick Sundevall undersökte domar mellan åren 1997 – 2006. Han fann att 1000 domar var felaktiga. Bevis hade manipulerats av åklagare eller poliser, vittnen hade förmåtts ljuga, friande bevis för de åtalade hade nekats att tas upp i rättegången, osv. Om man räknar med att varje rättegång hade fyra åtalade så har vi 4000 felaktigt dömda! Att det går till så här vet oftast inte allmänheten om utan det är först när man själv blir dömd och man sett med vilka metoder som man vaknar och undrar, vad i helvete… Då är det dock försent.

Vi behöver ha en oerhört stark grundlag i botten och sedan en tjugo sidor tjock lagtext som kan man kräva av alla att känna till och rätta sig efter. Det blir en väldigt enkel lagstiftning. I stora drag blir allt tillåtet så länge du inte skadar någon annan eller annans egendom. Vad du gör med dig själv och din kropp bestämmer bara du, annars är du ju inte fri utan en träl. Det är ju ganska enkelt.

Människorna måste själva ta fullt ansvar för sina liv. Man kan inte begära och tvinga alla medborgare att betala 70-80 % av sin lön för att vissa inte kan låta bli att missbruka droger. Låt dem göra det i fred då men bestraffa dem om de begår brott oavsett om de är påverkade eller ej. Alternativet är ett överkontrollerat samhälle där vi alla tvingas till slaveri i Statens tjänst.

Se bara vad som hände i USA under förbudsåren mot alkohol. Kriminella organisationer växte sig starka. Det resulterade i att de kriminella spred ut sig ännu mer. Sedan början av 70-talet för den amerikanska staten ett krig mot droger, knark. Det har gynnat de kriminella ännu mer med höga priser och utslagning av missbrukarna. Det finns lika mycket knark på gatorna i dag som när kriget startade. Det är bara missbrukarna som tvingas betala mer. Det är enda effekten av det. Att CIA är den största leverantören av både heroin och kokain gör ju att man undrar om kriget mot drogernas främsta syfte är att höja priserna. Nej, förbud hjälper inte. Vill man att folk ska sluta knarka så får man motivera dem till det i stället. Med bra morötter så låter de flesta bli.

Varför måste man lagstifta och beivra allting? Mycket går att styra upp ändå. Ser man ett oönskat beteende i samhället kan man t ex stängas av från samhällsservicen ett tag. Har någon t ex dragit upp kommunens rabatter på fyllan en lördagskväll kan det ju tänkas att man utöver att man får en räkning från kommunen för en nyplantering, blir avstängd från samhällsservicen också en vecka eller två. Fiken, butiker, restauranger, mataffärer, korvkiosker, m.m. allt blir stängt för marodören i denna tid. Ett sådant straff biter nog bättre än ett bötesstraff. Detta är bara en tanke, inget förslag. Jag vill bara visa att det finns andra sätt än att ge folk böter och utdöma fängelsestraff.

Eftersom samhället i stort är korrupt så har det lett till att även domstolarna har blivit det. Här är ett solklart exempel: På 130 år har aldrig en försvarsadvokat fällts i svensk domstol när han blivit stämd av sin klient. Om man jämför med Norge och Danmark så ser man att där drar man sig inte för att fälla felande advokater. Är då Sveriges advokater perfekta eller är domstolarna korrupta? Hmm…. Ni vet nog alla svaret på den frågan. Detta är ingen stor fråga men den bevisar att svenska domstolar är korrupta, om nu någon trodde motsatsen.

Det är inte svårt att åtgärda.
1. Alla domare ska väljas av folket. De väljs bara på fyra år i taget.
2. Alla åklagare ska väljas av folket. De väljs bara på fyra år i taget.
3. En domstol ska bestå av en domare och 12 jurymedlemmar
4. Domares och åklagares löner betalas av en oberoende nämnd.
5. Alla misstankar om korrupta domslut ska prövas av en oberoende nämnd.
Bekräftas misstankarna ska åtal ske inför en specialdomstol som behandlar enbart statliga och kommunala tjänstemän. men för övrigt sker rättegången på samma sätt.

Att man väljer domare och åklagare gör att de då blir medvetna om vem som är den verklige arbetsgivaren, nämligen folket. Det förstärks genom att lönerna betalas ut från en nämnd som kontrolleras av folket. När de tillträder får de svära en trohetsed mot konstitutionen och lagen. Med de här enkla medlen tror jag man får en betydligt rakare rättvisare prövning av mål utan jäv till fördel för stat, kommun eller dess tjänstemän. Inget mygel utan rakt, enkelt och snabbt. Domare och åklagare som är för slappa eller för hårda byts ut vid valen. En åklagare som Crister Van Der Kvast hade t ex inte blivit gammal som åklagare.

Att domare och åklagare inte kan vara med i hemliga sällskap är en självklarhet. Alla medlemmar i slutna eller hemliga organisationer är direkt diskvalificerade att uppbära domar- och åklagar-ämbeten

Man kan ju även fundera över varför det går 10 000 människor på en advokat i Japan medan USA har en på 100. I Japan försöker man komma överens, man missbrukar inte rättssystemet utan det tar man bara till när alla andra vägar är uttömda. Det borde vi i Sverige fundera på. Går det inte att lösa på annan väg? Nu talar jag inte om grova brottmål utan vardagliga tvister. Oftast finns det lösningar om man verkligen anstränger sig att hitta dem.

Sedan har vi polisväsendet som är en del av statens orättsväsende. Det är ju ingen tillfällighet att facebook-gruppen ”Den mest organiserade brottsligheten bär uniform” hade fått 10.000 medlemmar på bara ett par veckor. Missnöjet i landet mot poliser är stort i landet och det är inte utan orsak. Jag påstår inte att alla poliser missköter sig och bär sig illa åt, bryter mot lagarna, förfalskar bevis, låter vissa begå brott utan att de beivrar det osv.

Skötsamma ärliga poliser finns, men de är nu i minoritet. De poliser som står upp och vägrar vara med på olagligheterna brukar oftast hamna på någon obetydlig post där de är ur vägen för de andra. Att opponera sig leder således till att man ger upp karriären.

Det här blir nog det svåraste att komma till rätta med eftersom det är så djupt inrotat i kåren. Jag har stött och blött frågan med många men ingen har en enkel lösning. Mitt förslag är att man först tar reda på vilka bra, ärliga, uppriktiga, poliser det finns inom varje polisdistrikt. Dessa behåller man medan resten får sparken. Man har bara kvar en ytterst liten polisstyrka som man använder vid grova brott runt om i landet.

I stället startar man lokala polisdistrikt som utgår ifrån varje kommun. Varje polisdistrikt leds av en sheriff. Att det blir en ”sheriff” i stället för en ”polischef” är inget utslag av vilda västern-romantik utan beror på den självständiga rollen en sheriff har. Sheriffen väljs av folket i kommunen och han väljs på 4 år i taget. Vid tillträdet svär han en trohetsed mot konstitutionen och kommunens medborgare. Inte heller sherifferna får lov att vara medlemmar i slutna eller hemliga organisationer. På samma sätt som med domarkåren så ska lönen komma från en oberoende nämnd som kontrolleras av folket. På så sätt vet sheriffen vem som betalar hans lön och åt vilka han jobbar.

Sheriffen ska vara den högsta myndigheten i kommunen. Han tar inte order av någon, utom folket som är hans arbetsgivare. Varken statsministern eller rikspolischefen har någon makt över sherifferna. Under sig har sheriffen ett antal underställda sheriffer, deputerade ställföreträdare. De är sheriffens högre hand och har samma befogenheter som sheriffen. Så här enkelt har statens brutala poliskår ersatts av en decentraliserad sheriffkår som värnar om invånarna. Om de inte gör det blir de helt enkelt inte återvalda.

Jag tror inte att alla dessa förändringar görs över en natt utan de tar tid. Det kanske tar två år att fixa till lagstiftningen och ytterligare två år att styra upp domstolarna. Därefter tar det kanske ett år att få igång sherifferna. Efter fem år så har vi då ett helt nytt rättsväsende som ska fungera så som det är avsett att göra. Ingen mer korruption eller mygel.

Samtidigt som man gör allt detta så ändrar man även inriktningen på brottsbekämpningen. Nu fokuserar myndigheterna energin på att beivra skattebrott, nerladdning från internet, varumärkesintrång och andra brott som drabbas staten och storföretagen. Skattebrotten försvinner när en ny skattepolitik har införts vilket beskrevs i tidigare artiklar. Nerladdning från internet är stöld enligt underhållningsindustrin men stora delar av befolkningen håller inte med. Varumärkesintrång är inget som staten ska lägga resurser på och beivra. Det kan lika gärna företagen sköta själva i domstolarna. Varför kriminalisera medborgare när man inte samtidigt kriminaliserar storföretagare som missbrukar lagstiftningen genom falska anklagelser mot konkurrenter?

De använder idag varumärkeslagen till att slå ut laglydiga konkurrenter. De påstår helt enkelt att de äkta varor konkurrenterna har från andra leverantörer än den lokale varumärkesleverantören är falska kopior. Falska anklagelser av den här typen ska leda till åtal för dem som gått ut med dem. I dag får företaget på sin höjd böter. VDn borde åtalas för falsk tillvitelse också och dömas till fängelse om företaget befinns skyldigt.

Det kan verka som att det här inte berör medborgarna i gemen, men det gör det. Missbruket av lagarna har förstört konkurrensen. Varför kostar annars ett par Levi’s-jeans $35 (245 kronor) i USA men 900 – 1.200 kronor i Sverige? Titta på sportartiklar, där är det samma fenomen. Svindyrt i Sverige men billigt i USA. Så ser det ut inom många branscher. Notan får svenska folket betala, både via högre priser och genom dyra rättegångar för att upprätthålla varumärkesinnehavarnas olagliga monopol. Bara genom att staten slutar gå deras ärenden och i stället åtalar VDn varje gång en falsk anklagelse riktas mot någon småföretagare så återställs konkurrensen snabbt och priserna sjunker.

Myndigheterna ska i stället fokusera på vardagsbrotten som drabbar enskilda människor. Mord och våldtäkter, rån, misshandel och stölder, inbrott och bedrägerier är det som de ska koncentrera sig på. Dessutom bör de ägna sig åt att ta fast dem som sprider GMO-produkter, miljögifter och chemtrails. Man behöver tillsätta en särskild insatsstyrka som bara ägnar sig åt den typen av brott. Vi måste åter kunna dricka vattnet i våra bäckar och älvar utan att riskera förgiftning och kunna andas luften i vår omgivning utan att bli sjuka.

En artikel av Peter Storm

Originaltext: infowars.se, Orättsväsendet

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här