Den första riktiga lagen i Nordeuropa kom med Magna Carta år 1215. Den skrevs först på latin men översattes snart till engelska. Eftersom katolska kyrkan hade stor makt i hela Europa vid den här tiden så fick lagen stor genomslagskraft över hela Europa. I korta drag går den ut på att människan är född fri och med en mängd rättigheter.

Inte ens kungen kan tvinga en fri man till något. Det här lagen gäller fortfarande! De lagar som har kommit efter MC har sämre styrka så drar man det till sin spets så är det Magna Carta som gäller. Det här kan man utnyttja om man vill dra sig ur samhället, dess skatter och pålagor.

Det bygger på tesen att människan är skapad av Gud och är således en gudomlig varelse. En gudomlig varelse kan inte (fängelse-)straffas av andra människor. Det kan bara Gud göra. Däremot får heller ingen skada någon annan eller dennes egendom. Händer det är man ersättningsskyldig. Den här lagen är alltså fortfarande i kraft. Den gäller alltid.

En annan viktig engelsk lag kom 1679, The Habeas Corpus Act, som handlar om hur fångar ska behandlas. Den är ganska aktuell idag eftersom USA har tagit bort den under vissa förutsättningar.

Sveriges juridiska historia är brokig. Den första riktiga lagen kom med den äldre Västgötalagen runt 1220. I den finns en del lustigheter. Det var ganska billigt att slå ihjäl en norrman eller dansk men mycket dyrare om offret var svenskt. Det var bara dödsstraff, bötesstraff samt fredlöshet som fanns i straffskalan. I vissa fall kunde man tvingas åka till Rom och be Påven om ursäkt också. Fängelse fanns inte i straffskalan utan det är ett senare påfund.

Eftersom katolska kyrkan genom Påven var den egentliga makthavaren i 1200-talets Europa så är både Västgötalagen och Magna Carta förankrade där. Man ser även att där inte finns några fängelsestraff i lagarna. Helt i enlighet med att man aldrig kan bestraffas utan bara tvingas betala en bot för skadan man åsamkat andra.

Vad som hänt under åren från 1220 till idag är att lagar tillkommit medan andra fallit bort. I dag tar det sex-sju år att till fullo sätta sig in i lagarna. Frågan är dock om det behöver vara så komplicerat? Ja, tycker juristerna som lever på hur komplicerade lagarna är medan folk i gemen kanske hellre skulle vilja se enklare lagar.

Enligt min mening så skulle 20 tätskrivna A4-sidor kunna täcka allt. Anledningen är att mycket av de lagar vi har drabbar främst fantasilösa medborgare medan de uppfinningsrika finner vägar runt lagarna. Alla vet vilka jag talar om. De som inte bryter mot lagen, men väl mot lagens anda. Det går heller inte att bestraffa dem för detta för där den ene agerat utifrån slughet har den andre gjort samma sak utan baktankar.Av den anledningen är det bättre att skrota lagarna.

En annan anledning är att om vi har så många lagar att folk omöjligen kan hålla reda på dem så kan de heller inte dömas. Jo, jag vet att de döms ändå vilket är juridiskt korrekt med inte lagligt. Blev ni förvirrade nu… 😉

Med lagligt menat jag att