Den första riktiga lagen i Nordeuropa kom med Magna Carta år 1215. Den skrevs först på latin men översattes snart till engelska. Eftersom katolska kyrkan hade stor makt i hela Europa vid den här tiden så fick lagen stor genomslagskraft över hela Europa. I korta drag går den ut på att människan är född fri och med en mängd rättigheter.

Inte ens kungen kan tvinga en fri man till något. Det här lagen gäller fortfarande! De lagar som har kommit efter MC har sämre styrka så drar man det till sin spets så är det Magna Carta som gäller. Det här kan man utnyttja om man vill dra sig ur samhället, dess skatter och pålagor.

Det bygger på tesen att människan är skapad av Gud och är således en gudomlig varelse. En gudomlig varelse kan inte (fängelse-)straffas av andra människor. Det kan bara Gud göra. Däremot får heller ingen skada någon annan eller dennes egendom. Händer det är man ersättningsskyldig. Den här lagen är alltså fortfarande i kraft. Den gäller alltid.

En annan viktig engelsk lag kom 1679, The Habeas Corpus Act, som handlar om hur fångar ska behandlas. Den är ganska aktuell idag eftersom USA har tagit bort den under vissa förutsättningar.

Sveriges juridiska historia är brokig. Den första riktiga lagen kom med den äldre Västgötalagen runt 1220. I den finns en del lustigheter. Det var ganska billigt att slå ihjäl en norrman eller dansk men mycket dyrare om offret var svenskt. Det var bara dödsstraff, bötesstraff samt fredlöshet som fanns i straffskalan. I vissa fall kunde man tvingas åka till Rom och be Påven om ursäkt också. Fängelse fanns inte i straffskalan utan det är ett senare påfund.

Eftersom katolska kyrkan genom Påven var den egentliga makthaveren i 1200-talets Europa så är både Västgötalagen och Magna Carta förankrade där. Man ser även att där inte finns några fängelsestraff i lagarna. Helt i enlighet med att man aldrig kan bestraffas utan bara tvingas betala en bot för skadan man åsamkat andra.

Vad som hänt under åren från 1220 till idag är att lagar tillkommit medan andra fallit bort. I dag tar det sex-sju år att till fullo sätta sig in i lagarna. Frågan är dock om det behöver vara så komplicerat? Ja, tycker juristerna som lever på hur komplicerade lagarna är medan folk i gemen kanske hellre skulle vilja se enklare lagar.

Enligt min mening så skulle 20 tätskrivna A4-sidor kunna täcka allt. Anledningen är att mycket av de lagar vi har drabbar främst fantasilösa medborgare medan de uppfinningsrika finner vägar runt lagarna. Alla vet vilka jag talar om. De som inte bryter mot lagen, men väl mot lagens anda. Det går heller inte att bestraffa dem för detta för där den ene agerat utifrån slughet har den andre gjort samma sak utan baktankar.Av den anledningen är det bättre att skrota lagarna.

En annan anledning är att om vi har så många lagar att folk omöjligen kan hålla reda på dem så kan de heller inte dömas. Jo, jag vet att de döms ändå vilket är juridiskt korrekt med inte lagligt. Blev ni förvirrade nu… 😉

Med lagligt menat jag att det överensstämmer med rättsmedvetandet. Med juridiskt korrekt menar jag att de följt de skrivna lagtexterna i de senaste lagböckerna. Det är ibland inte samma sak, vilket jag tror ni vet.

Om man börjar med ett rent papper och skriver ner de områden och och de företeelser som man tycker borde vara olagliga. Det blir inte så många lagar. Stöld, mord, våldtäkt, misshandel, pedofili, ljuga om andra, förräderi, spioneri, djurplågeri. Det finns säkert fler men inte många. De flesta brott är olika varianter på ovanstående brott. Bedrägeri är t ex en form av stöld. Snatteri likaså.

Sedan finns det familjelagstiftningen och andra lagar som reglerar arv och liknande. Även här kan man förenkla. Syftet med att förenkla är att vi måste återgå till en exakt lagstiftning igen. Dagens domar är allt för godtyckliga, vissa döms utan bevis, andra frias trots överväldigande bevisning. Det beror på flera orsaker men huvudorsaken till det är att våra domstolar är korrupta.

The Pirate Bay-killarna dömdes trots att de inte brutit mot någon svensk lag! De dömdes för att domaren var jävig och var medlem i målsägarnas branschorganisation. Åklagaren i målet var även han jävig och fick avsäga sig målet strax innan det skulle upp i Hovrätten. Den nu bevisligen jäviga, och därmed ogiltiga, domen i Tingsrätten revs dock inte upp! Pirate Bay-killarna gick därmed sitt öde beseglat.

Det är en myt att om en dom överklagas och går vidare till nästa instans att hela målet bedöms på nytt. Det är bara de punkter som exakt preciserats i överklagan som tas upp, allt annat från Tingsrättsdomen ligger fast! Enkelt när det gäller ett mord eller enstaka stöld men svårare när det gäller mål av den här karaktären.

Domen från Tingsrätten där han varit jävig åklagare togs däremot inte om, vilket borde gjorts. Så här går många mål till. Med en enklare lagstiftning blir det svårare för juristerna att mygla. Då finns det inte femtioelva paragrafer att gömma sig bakom som det finns idag. Det blir väldigt rakt.

Författaren Dick Sundevall undersökte domar mellan åren 1997 – 2006. Han fann att 1000 domar var felaktiga. Bevis hade manipulerats av åklagare eller poliser, vittnen hade förmåtts ljuga, friande bevis för de åtalade hade nekats att tas upp i rättegången, osv. Om man räknar med att varje rättegång hade fyra åtalade så har vi 4000 felaktigt dömda! Att det går till så här vet oftast inte allmänheten om utan det är först när man själv blir dömd och man sett med vilka metoder som man vaknar och undrar, vad i helvete… Då är det dock försent.

Vi behöver ha en oerhört stark grundlag i botten och sedan en tjugo sidor tjock lagtext som kan man kräva av alla att känna till och rätta sig efter. Det blir en väldigt enkel lagstiftning. I stora drag blir allt tillåtet så länge du inte skadar någon annan eller annans egendom. Vad du gör med dig själv och din kropp bestämmer bara du, annars är du ju inte fri utan en träl. Det är ju ganska enkelt.

Människorna måste själva ta fullt ansvar för sina liv. Man kan inte begära och tvinga alla medborgare att betala 70-80 % av sin lön för att vissa inte kan låta bli att missbruka droger. Låt dem göra det i fred då men bestraffa dem om de begår brott oavsett om de är påverkade eller ej. Alternativet är ett överkontrollerat samhälle där vi alla tvingas till slaveri i Statens tjänst.

Se bara vad som hände i USA under förbudsåren mot alkohol. Kriminella organisationer växte sig starka. Det resulterade i att de kriminella spred ut sig ännu mer. Sedan början av 70-talet för den amerikanska staten ett krig mot droger, knark. Det har gynnat de kriminella ännu mer med höga priser och utslagning av missbrukarna. Det finns lika mycket knark på gatorna i dag som när kriget startade. Det är bara missbrukarna som tvingas betala mer. Det är enda effekten av det. Att CIA är den största leverantören av både heroin och kokain gör ju att man undrar om kriget mot drogernas främsta syfte är att höja priserna. Nej, förbud hjälper inte. Vill man att folk ska sluta knarka så får man motivera dem till det i stället. Med bra morötter så låter de flesta bli.

Varför måste man lagstifta och beivra allting? Mycket går att styra upp ändå. Ser man ett oönskat beteende i samhället kan man t ex stängas av från samhällsservicen ett tag. Har någon t ex dragit upp kommunens rabatter på fyllan en lördagskväll kan det ju tänkas att man utöver att man får en räkning från kommunen för en nyplantering, blir avstängd från samhällsservicen också en vecka eller två. Fiken, butiker, restauranger, mataffärer, korvkiosker, m.m. allt blir stängt för marodören i denna tid. Ett sådant straff biter nog bättre än ett bötesstraff. Detta är bara en tanke, inget förslag. Jag vill bara visa att det finns andra sätt än att ge folk böter och utdöma fängelsestraff.

Eftersom samhället i stort är korrupt så har det lett till att även domstolarna har blivit de