John D. Rockefeller var mannen som i slutet av 1800-talet lyckades bygga upp världens första privata miljardförmögenhet i dollar inom oljeindustrin, en global industri som man kan säga att han skapade. Han var den första industrioligarken och levde efter principen att konkurrens var en synd. Han eftersträvade sålunda marknadsdominans med hjälp av monopol och andra konkurrensbegränsningar. Denna grundstrategi har sedan kopierats av en stor del av världens globala megaföretag och deras ägare inom en rad branscher. Ett skolexempel på John D:s strategi bland dagens moderna globala företag är Microsoft.

John D identifierade i början av förra seklet den medicinska industrin som ett mycket intressant affärsområde för tillämpning av strategin. Han hade en idé om att kunna utnyttja petroleumderivat för att syntetisera och patentera substanser som påverkade människans psyke, kropp och nervsystem. Han fann att många av dessa substanser var utmärkta för att dölja och hämma olika symptom, att de i allmänhet inte botade de underliggande sjukdomsorsakerna visade sig snarast vara en fördel.

Ett viktigt instrument för att skaffa sig kontroll över den medicinska vetenskapen, var startandet 1913 av den filantropiska stiftelsen The Rockefeller Foundation med det uttalade syftet att främja mänsklighetens välbefinnande runt om i världen. Hyckleriet bakom stiftelsen illustreras av att man bl.a. stödde tyska rashygieniska forskningsprojekt där nazisternas Josef Mengele deltog.

Bakom familjen Rockefellers falska filantropiska fasad fanns en makthungrig cynisk avsikt, att försöka styra hela världens skolmedicin med marknadsdominerande globala företag, det vi idag kallar Big Pharma. År 1927 breddade John D basen genom samgåendet med IG Farben i och med grundandet av företaget Standard IG Farben. IG Farben var samma företag som senare kom att hjälpa Hitler med hans folkmord. Med en växande kontroll över tillverkningen av patenterbara medicinska preparat smidde John D sin plan, hur han skulle förvandla skolmedicinen till en exempellös vinstmaskin.

Skolmedicinen etableras
Vid förra sekelskiftet fanns det en rik flora av olika typer av doktorer och skolor för sjukdomsbehandling, från kiropraktik till naturmedicin till homeopati till holistisk medicin till örtmedicin och mer. John D insåg att det gällde att eliminera allt som konkurrerade med de patenterade kemiska preparaten, där han etablerade sina ekonomiska intressen. För detta ändamål anlitade han en man vid namn Abraham Flexner för att år 1910 sammanställa en rapport till USA:s Kongress.

I Flexner-rapporten fastslogs att det fanns alldeles för många läkare och olika medicinska skolor och naturliga behandlingsmetoder i USA. Dessa som hade existerat i hundra- till tusentals år utmålades nu som ovetenskapligt kvacksalveri. Rapporten föreslog standardisering av den medicinska utbildningen, varvid bara utbildning baserad på den allopatiska sjukvården (dagens skolmedicin) skulle kunna få legitimitet i USA. Tyvärr lät sig Kongressen övertygas och rapportens förslag blev lag.

Något senare lyckades man t.ex. få hampa demoniserat och förbjudet, inte för att det var farligt, utan för att det var en farlig konkurrent till Big Pharmas patenterade piller. På detta sätt kom hela den västliga skolmedicinen att bli dominerad av Big Pharma. I allmänhet kan människans kropp inte helt assimilera de främmande kemiska substanserna, varför dessa ofta uppvisar svåra biverkningar.

Historien slutar inte här. De hyperförmögna familjerna Rockefeller, Carnegie m.fl. använde och använder de skattebefriade stiftelserna till vilka de skattefritt fört över stora delar av sin förmögenhet. Via dessa förment filantropiska stiftelser erbjöd man sedan generösa anslag till medicinska utbildningsfakulteter över hela USA. Det fanns dock ett förbehåll, att de bara undervisade inom den allopatiska ramen och att donatorerna fick utse styrelseledamöter vid skolorna. Detta kallades effektiv filantropi, vilket outtalat innebar att man räknade med valuta för sin investering.

Rockefellers m.fl. lyckades att systematiskt eliminera all undervisning om naturliga vårdmetoder med hjälp av örter, andra naturliga preparat och betydelsen av människors kost för hälsan. Resultatet är att utbildningssystemet idag examinerar ut läkare som är i stort sätt okunniga om det intima sambandet mellan kost och hälsa och som är analfabeter inom naturmedicin. Läkare som är självlärda inom alternativ medicin och som försöker hjälpa sina patienter med naturliga behandlingsmetoder, riskerade att anklagas för kvacksalveri och förlora sina legitimationer. Jag har hos många läkare mött en rädsla för att ställa sig på patienternas sida. Det är en befogad rädsla som vi sett en rad exempel på när läkare avvikit från skolmedicinen.

På detta sätt har skolsjukvården kommit att helt bryta med vad läkekonstens fader Hippokrates en gång slog fast att man skall låta kosten vara vår medicin och medicinen vår kost. Eftersom vi i Sverige i det mesta styrs av amerikanska makthavare, är situationen densamma hos oss som i USA. En svensk läkare har efter sju års utbildning bara några få timmar orientering om kostens och naturmedels betydelse och den orienteringen är i sin tur byggd på delvis falska hypoteser som jag återkommer till. Situationen för läkarna är långt mer gynnsam i andra europeiska länder, nu senast i Schweiz där man jämställt naturmedicin med skolmedicinen.

Den bistra sanningen är i allmänhet, att när du går till skolmedicinens doktorer så ses du främst som en potentiell marknad för läkemedelsindustrins produkter. En färsk larmrapport visar hur Big Pharma betalar stora summor i mutor till våra läkare, för att få dem att skriva ut deras piller. Big Pharma har inget incitament att bota dina sjukdomar, därför att en botad patient är en förlorad kund. Man ägnar sig bara åt symptomlindring.

Även om du inte är sjuk är du intressant för Big Pharma. Genom sitt inflytande över skolmedicinen kan man styra kriterierna för vad som skall behandlas. Läkarna försöker övertyga oss om att vi är sjuka med olika diagnoser som högt blodtryck, högt kolesterol, olika psykiska störningar m.m. för att motivera medicinering. Industrin har lyckats få en rad fullständigt ofarliga diagnoser accepterade som nödvändiga att behandla, bl.a. genom att anpassa gränsvärden så att stora friska delar av befolkningen skall kunna övertygas om nödvändigheten livslång pillerförskrivning.

Av Lars Bern

Originaltext: anthropocene.live, På vems sida står skolmedicinen? – del 1

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här