Sannolikt har vi som är gamla sämre förutsättningar att kunna stå emot en allvarlig respiratorisk infektion. Detta är givetvis en delförklaring till den höga dödligheten i Covid-19 som kan observeras i olika länder. Frågan man dock måste ställa sig, är om alla de vanliga medicinska preparat som regelmässigt förskrivs av skolmedicinen till äldre, ofta helt i onödan, är en bidragande faktor bakom den höga dödligheten i denna grupp. Kanske är dessa mediciner en orsak till covid-19 dödlighet även bland yngre som i ökande utsträckning numer även ordineras sådana mediciner.

I rapporterna från olika länder om dödsfallen i Covid-19 påpekas att det visserligen oftast är de gamla som stryker med, men man påpekar även det starka sambandet med de bland äldre vanligare metabola sjukdomarna. Skolmedicinen är idag primärt inriktad på att inte bota dessa sjukdomar såsom ateroskleros, fetma, högt blodtryck, diabetes m.fl., utan man betraktar istället felaktigt sjukdomarna som kroniska och behandlar dem livslångt med symptomdämpare. Att det ofta finns enkel bot har jag redogjort för i min bok om Den Metabola Pandemin.

Läkemedelsindustrins stora kassakor är en rad av dessa preparat vars primära funktion är att just behandla symptomen på den metabola sjukligheten. De två främsta kassakossorna är preparat som sänker blodtryck och kolesterol. Här rör det sig om inkomster för industrin på tusentals miljarder kronor.

Är kolesterolsänkande preparat en komplicerande faktor?
Låt oss titta på ett exempel, nämligen skolmedicinens starkt ifrågasatta medicinering för att sänka blodkolesterolet. De ofta svåra biverkningarna av denna medicinering har jag i andra sammanhang redogjort för. Nästan 1 miljon svenskar står på kolesterolsänkande preparat kallade statiner. Frågan som måste utredas, är om detta ökar risknivån vid Comvid-19 infektion? Det som gör att man kan misstänka ett samband mellan kolesterolnivån och sjukdomsutvecklingen vid Covid-19 är två faktorer. Dels är människans immunförsvar starkt beroende av tillgång på just kolesterol, dels spelar kolesterolet en viktig roll för människans lungfunktion.

En lipid/proteinfilm täcker interfacet i lungornas aleolarer och utgör en vital del i en normal funktion. Brist på kolesterol i filmen leder till en nedsatt funktion. Aleolarerna är ihåliga sfäriska kaviteter i lungornas parenkym där utbytet av syre in och koldioxid ut äger rum. Det finns av denna anledning skäl att misstänka, att en låg blodkolesterolnivå kan vara en allvarlig försvårande riskfaktor vid Covid-19 infektion.

En rykande färsk artikel redogör för hur forskare i Wenzhou, Kina har utfört kliniska observationer av Covid-19 patienternas lipidnivåer. Man fann dramatiska minskningar i kolesterolnivåerna hos patienterna jämfört med friska personer.

Immunförsvaret är starkt beroende av god tillgång till kolesterol för att kunna fungera effektivt. Resultatet från Wenzhou tyder på att Comvid-19 infektionen kraftigt åderlåtit tillgängligt kolesterol hos patienterna. Insamlade data tyder på att kolesterolnivåerna sjunker ganska snabbt under de tidiga stadierna av infektionen och ökar när patienten börjar tillfriskna. Detta visar tydligt att kolesterol kan ha en viktig roll att spela för att försvara kroppen mot infektioner som Covid-19. Observationen borde inte vara någon överraskning, eftersom man redan vet att kolesterol är en extremt viktig del av människans immunsystem.

Slutsatsen av dessa observationer är att patienter med en hög blodkolesterolnivå vid insjuknandet sannolikt hade en långt större förmåga att bekämpa infektionen med hjälp av sitt eget immunförsvar. Dödligheten bör rimligen vara lägre hos denna kategori patienter. En mycket skrämmande konsekvens kan följaktligen vara, att statinmedicinering försämrar möjligheten att överleva en Comvid-19 infektion. Hundratals miljoner patienter globalt står på denna medicinering.

Att det kan vara på detta sätt stärks av annan forskning. Redan år 1997 publicerade forskare i Nederländerna en artikel i Lancet som visade att äldre med de högsta blodkolesterolnivåerna var bäst skyddade mot infektioner och även cancer. Liknande resultat har för något år sedan redovisats i en stor metastudie i BMJ med svensken Uffe Ravnskov som förstanamn.

Forskning vid University of California publicerad 2013, fann att kolesterol spelar en viktig roll i immunsystemet. Det kan skydda människor från ett brett spektrum av virus, såsom: Ebola, Rift Valley Fever, Nipah och andra dödliga patogener. Man identifierade cholesterol-25-hydroxylase som en bred antiviral interferonstimuleraden gen. Den konverterar kolesterol till en antiviral faktor som undertrycker viral tillväxt genom att blockera virusets förmåga att tränga igenom cellmembran, vilket är nödvändigt för att virus skall kunna föröka sig.

En studie från 2016 har visat att statiner försämrar immunsystemet hos äldre patienter och blockerar influensavaccins effektivitet. En annan studie visar att statiners antiinflammatoriska effekt kan försämra effekten av vacciners inducerade immunrespons mot akut sjuklighet i andningsorganen.

Influensavaccinationer har under senare år riktats speciellt mot äldre som betraktas som en riskgrupp för komp