Sannolikt har vi som är gamla sämre förutsättningar att kunna stå emot en allvarlig respiratorisk infektion. Detta är givetvis en delförklaring till den höga dödligheten i covid-19 som kan observeras i olika länder. Frågan man dock måste ställa sig, är om alla de vanliga medicinska preparat som regelmässigt förskrivs av skolmedicinen till äldre, ofta helt i onödan, är en bidragande faktor bakom den höga dödligheten i denna grupp. Kanske är dessa mediciner en orsak till covid-19 dödlighet även bland yngre som i ökande utsträckning numer även ordineras sådana mediciner.

I rapporterna från olika länder om dödsfallen i Covid-19 påpekas att det visserligen oftast är de gamla som stryker med, men man påpekar även det starka sambandet med de bland äldre vanligare metabola sjukdomarna. Skolmedicinen är idag primärt inriktad på att inte bota dessa sjukdomar såsom ateroskleros, fetma, högt blodtryck, diabetes m.fl., utan man betraktar istället felaktigt sjukdomarna som kroniska och behandlar dem livslångt med symptomdämpare. Att det ofta finns enkel bot har jag redogjort för i min bok om Den Metabola Pandemin.

Läkemedelsindustrins stora kassakor är en rad av dessa preparat vars primära funktion är att just behandla symptomen på den metabola sjukligheten. De två främsta kassakossorna är preparat som sänker blodtryck och kolesterol. Här rör det sig om inkomster för industrin på tusentals miljarder kronor.

Är kolesterolsänkande preparat en komplicerande faktor?
Låt oss titta på ett exempel, nämligen skolmedicinens starkt ifrågasatta medicinering för att sänka blodkolesterolet. De ofta svåra biverkningarna av denna medicinering har jag i andra sammanhang redogjort för. Nästan 1 miljon svenskar står på kolesterolsänkande preparat kallade statiner. Frågan som måste utredas, är om detta ökar risknivån vid Comvid-19 infektion? Det som gör att man kan misstänka ett samband mellan kolesterolnivån och sjukdomsutvecklingen vid Covid-19 är två faktorer. Dels är människans immunförsvar starkt beroende av tillgång på just kolesterol, dels spelar kolesterolet en viktig roll för människans lungfunktion.

En lipid/proteinfilm täcker interfacet i lungornas aleolarer och utgör en vital del i en normal funktion. Brist på kolesterol i filmen leder till en nedsatt funktion. Aleolarerna är ihåliga sfäriska kaviteter i lungornas parenkym där utbytet av syre in och koldioxid ut äger rum. Det finns av denna anledning skäl att misstänka, att en låg blodkolesterolnivå kan vara en allvarlig försvårande riskfaktor vid Covid-19 infektion.

En rykande färsk artikel redogör för hur forskare i Wenzhou, Kina har utfört kliniska observationer av Covid-19 patienternas lipidnivåer. Man fann dramatiska minskningar i kolesterolnivåerna hos patienterna jämfört med friska personer.

Immunförsvaret är starkt beroende av god tillgång till kolesterol för att kunna fungera effektivt. Resultatet från Wenzhou tyder på att Comvid-19 infektionen kraftigt åderlåtit tillgängligt kolesterol hos patienterna. Insamlade data tyder på att kolesterolnivåerna sjunker ganska snabbt under de tidiga stadierna av infektionen och ökar när patienten börjar tillfriskna. Detta visar tydligt att kolesterol kan ha en viktig roll att spela för att försvara kroppen mot infektioner som Covid-19. Observationen borde inte vara någon överraskning, eftersom man redan vet att kolesterol är en extremt viktig del av människans immunsystem.

Slutsatsen av dessa observationer är att patienter med en hög blodkolesterolnivå vid insjuknandet sannolikt hade en långt större förmåga att bekämpa infektionen med hjälp av sitt eget immunförsvar. Dödligheten bör rimligen vara lägre hos denna kategori patienter. En mycket skrämmande konsekvens kan följaktligen vara, att statinmedicinering försämrar möjligheten att överleva en Comvid-19 infektion. Hundratals miljoner patienter globalt står på denna medicinering.

Att det kan vara på detta sätt stärks av annan forskning. Redan år 1997 publicerade forskare i Nederländerna en artikel i Lancet som visade att äldre med de högsta blodkolesterolnivåerna var bäst skyddade mot infektioner och även cancer. Liknande resultat har för något år sedan redovisats i en stor metastudie i BMJ med svensken Uffe Ravnskov som förstanamn.

Forskning vid University of California publicerad 2013, fann att kolesterol spelar en viktig roll i immunsystemet. Det kan skydda människor från ett brett spektrum av virus, såsom: Ebola, Rift Valley Fever, Nipah och andra dödliga patogener. Man identifierade cholesterol-25-hydroxylase som en bred antiviral interferonstimuleraden gen. Den konverterar kolesterol till en antiviral faktor som undertrycker viral tillväxt genom att blockera virusets förmåga att tränga igenom cellmembran, vilket är nödvändigt för att virus skall kunna föröka sig.

En studie från 2016 har visat att statiner försämrar immunsystemet hos äldre patienter och blockerar influensavaccins effektivitet. En annan studie visar att statiners antiinflammatoriska effekt kan försämra effekten av vacciners inducerade immunrespons mot akut sjuklighet i andningsorganen.

Influensavaccinationer har under senare år riktats speciellt mot äldre som betraktas som en riskgrupp för komplikationer, av den typ vi ser i samband med Comvid-19 infektion. En försämrad effektivitet för dessa vaccin hos äldre som står på statiner är något som måste beaktas.

Man måste skyndsamt utreda hur sambandet mellan statinbruk och eventuella komplikationer vid Comvid-19 ser ut. Om det är som jag misstänker, bör sjukvårdsmyndigheterna omedelbart se till att avbryta all statinförskrivning under den pågående pandemin, som i olika faser kan pågå i tre år. Här har vi ett starkt skäl att repetera kravet från Riksföreningen för Metabol Hälsa på en oberoende och opartisk kommission som skall se över hela det metabola sjukdomsområdet i Sverige. Att en sådan kommission tillsätts är ett politiskt ansvar, likaså att kommissionen består av personer utan all anknytning till läkemedelsindustrin.

Blodtryckssänkande preparat kan även vara ett problem
Forskare som studerat Comvid-19 dödsfallen nämner högt blodtryck som en viktig orsak, låt oss därför titta på det kanske vanligaste preparatet som läkarna ordinerar till dessa patienter. Det heter Amlodipin och enligt FASS är en förekommande biverkan plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andfåddhet eller svårigheter att andas. Hos mig ringer alla varningsklockorna när jag läser det. Är det inte just problem med andningen som är det som tar livet av coronapatienterna? Kan det vara så att blodtrycksmedicineringen förvärrar andningsproblemen från infektionen på ett fatalt sätt? Är det medicinerna och inte själva det förhöjda blodtrycket som slutligen leder till döden? Frågorna hopar sig när man tränger in i detta.

Den föreslagna kommissionen bör ha till uppgift att skyndsamt utreda vilket samband som kan finnas mellan de många dödsfallen bland metabolt multisjuka och de olika symptomdämpande mediciner som skolmedicinen ordinerar till dessa patienter.

För oss äldre som utpekas som den stora riskgruppen för att dö av Comvid-19, är det oerhört angeläget att få veta om det är vår ålder eller alla de medicinska preparat som företrädesvis ordinerats till de äldre som är grundorsaken. Vi vet redan att många av dessa preparat ofta ger svåra biverkningar.

Just nu förbereder vården mycket kritiska beslut om vilka som skall få livsuppehållande vård eller inte, eftersom Sveriges vårdapparat saknar beredskap för denna typ av pandemi. Risken finns att många äldre kommer nekas livräddande vård av åldersskäl, när orsaken till den högre dödligheten kan stå att finna i alla medicinska preparat som idag förskrivs de metabolt sjuka.

Lars Bern

Originaltext: anthropocene.live, Politikerna har ett ansvar för coronapandemin – Del 2

Om ni vill stödja bloggen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här