Tidskriften JAMA (Journal of the American Medical Association) öppnade under några år runt sekelskiftet sina spalter för artiklar som granskade hur pass farlig den gängse medicineringen inom den amerikanska sjukvården var. I två mycket noggranna studier kunde man fastslå att såväl kostnaderna som riskerna för patienterna med den beprövade medicinförskrivningen var mycket stor. I den ena, större meta-analysen slår man till och med fast att biverkningarna av medicinering är den fjärde till sjätte största dödsorsaken i USA. Och då gäller detta enbart biverkningar av rekommenderad medicin. Överdosering, felaktig utskriven medicin eller andra misstag är då inte medräknade! Dessa siffror borde också gälla för Sverige – åtminstone så länge svenska myndigheter missbrukar sitt uppdrag från riksdag att kontrollera den egna verksamheten. I Sverige vet vi enbart att underrapporteringen av biverkningar är mycket stor, vilket gör att den officiella statistiken är helt missvisande.

I den första undersökningen hade författarna som syfte att undersöka om man kunde reducera kostnaderna för sjukvården genom att undersöka hur stora kostnader som sjukvården ådrog sig genom att patienterna fick biverkningar av den medicin som förskrevs. Man hade en noggrann uppläggning av sitt försök som utfördes på två större sjukhus i Boston och omfattade 11 medicinska och kirurgiska avdelningar. Man förde en grannlaga statistik över 4108 patienter som togs in på sjukhuset. Metodiken var att den vårdande personalen själva skulle rapportera misstänkta biverkningar, speciellt sköterskorna och farakologerna genom att följa de dagliga journalerna.

Under undersökningsperioden, som varade i sex månader, upptäcktes 247 biverkningar hos 207 patienter. Efter gallring återstod 190 patienter med biverkningar. Detta medförde i sin tur en förlängning av sjukhusvistelsen med i medeltal 2,2 dagar. För de som fick biverkningar som hade gått att förebygga och som gick att bota ökade sjukhusvistelsen med 4,6 dagar i genomsnitt. Det ekonomiska utfallet för sjukhuset blev att kostnaderna för