Skrivelse till polisen om 1:a Majtåget för Frihet och Sanning

försöker polisen Frihet och Sanning

Vi ansöker redan nu om en dialog med polisen så att manifestationen den 1:a maj med rubriken Frihet och Sanning kan genomföras helt inom lagars normer, men framförallt att en sådan manifestation skulle öppna för ett bättre samhälle, där vi kan gemensamt sida vid sida med polisen i framtiden ställa upp och bekämpa det klanvälde och maffiavälde som rotat sig fast i vårt samhälle. En bas för att bemöta detta preventivt är att ge folk medbestämmande och inflytande: Att de får känna att de betyder något och deras moral och laglydighet sätts i främsta rummet. Men också se att man tillsammans kan förändra och måla upp en ljus framtidsvision. Den står vi för. Polisens huvuduppgift är att gripa och fängsla de som med kriminalitet inte har förstått detta.

Tidigare manifestation där vi deltagit var den 6:e mars och de som var på plats kunde lätt se att då hade människor från samhällets alla hörn samlats för att manifestera för Frihet och Sanning. Den manifestationen var också mycket mer planerad och genomförandet från arrangörerna kunde fullföljas, där vi fick utnyttja vår grundlagsfästa rätt till yttrandefrihet och mötesfrihet. Eftersom vi fick ladda våra batterier med sång och tal relativt ostörda på Medborgarplatsen var också människorna som samlats där fyllda av självförtroende, kärlek och entusiasm. Då blir man också fredlig.

>Sanning versus Orwellskt språk
Vår syn på den nedstängning och den tillämpning av pandemilagen som regeringen och FHM getts fria händer att ändra dag för dag av en rädd riksdag måste på allvar ifrågasättas. Varje myndighet måste ifrågasätta varje propå som nu åläggs, och ställa sig frågan om det inte rör sig om ett Orwellskt språkbruk. Det handlar till exempel om maffialiknande klaner i Sverige och inte om enkel gängkriminalitet. Det handlar om en speciell säsongsinfluensa – inte om en regelrätt pandemi. Det handlar om att de PCR-tester som användes är högst otillförlitliga. Det handlar om att coronainfektionen inte behöver vara dödlig. Det har läkare och hela nationer som t.ex Kina, Sydkorea, Thailand, Tanzania och Kuba visat. Bara man delar med sig framgångsrik information om bra läkemedel.

Den informationen tillställde vi både regering och FHM i december 2021, men de verkar tro att det bara är industrins vacciner, som i bästa fall ska vara lösningen. Då var polisen också på plats och till och med hjälpte oss att passera övergångsställena.

Manifestationen gav beröm och hat
Efter manifestationen för Frihet och Sanning har Filip Sjöström erhållit mängder med beröm och uppskattning – men också glåpord och hat, både organiserat från vissa media, men också från vanliga människor, speciellt från de som inte vidgat sina vyer och ifrågasatt läkemedelsindustrins skrämselpropaganda. Detta att man från ett visst håll – läkemedelsfinansierade media försöker plantera ett narrativ – som inte är sann kan få mycket långtgående konsekvenser för hela vårt framtida samhällsklimat.

En historisk parallell i nutid
Det fanns i Europa en nation med otaliga särarter. Man brukar tala om en nation med två alfabet, tre stora religioner, fyra stora språk, fem uddar på stjärnan och bestående av sex republiker. Den nationen firade kulmen på sin statsbildning genom att man lyckades genomföra ett vinter-OS i Sarajevo 1988. Det var också en nation som likt Sverige som försökte behålla en alliansfri linje, även om handelsförbindelserna var stora österut med, dåvarande Sovjet. Dessutom var det en nation som bemödade sig om att ha en mycket hög form av demokrati där man till och med hade valsystem innanför industrigrindarna men så brakade l Sovjet samman som stat och ekonomi vilket medföljde att landets ekonomi blev lidande. Starka krafter såväl inom landet som utanför började spela på olika särarter hos befolkningen, såsom språk, etnicitet och religion, vilket ledde till onödiga motsättningar mellan skolkamrater och de ungdomar som tidigare spelat i samma fotbolls eller basketlag. Katastrofen blev ett faktum. Landet råkade in i flera inbördeskrig med oerhört stort onödigt mänskligt lidande och död. Jugoslavien pulvriserades under loppet av fyra-fem år till sex-sju smånationer.

Splittring i Sverige idag
Vi har i efterdyningarna faktiskt sett samma hätska utfall mellan människor i Sverige helt beroende på okunskap. Men det är också en hätskhet som eldas under av vissa maktintressen. Här har den ansvarstagande delen av befolkningen tillsammans med de tjänstemän som vill bevara Sveriges demokratiska tradition ett extra ansvar att bära. En sådan yrkesgrupp är just polisen som bör vara en ledande kraft inte bara att värna folks egendom och liv från fara – utan också arbeta preventivt för att förebygga konflikter i ett fortsatt öppet och demokratiskt Sverige. Från vår sida har vi med begreppet Öppna Sverige riktat ett kraftfullt krav, därför att vi ser och många fler förstår att pandemilagen bara är en ursäkt för andras maktintressen. Den har inte ens betytt speciellt mycket för att förhindra smittspridning.

Boten värre än soten
Däremot är flera av dess konsekvenser på sikt förödande, och nu börjar resultaten skönjas. Ungdomarna med haltande skolgång kommer i kläm, Ungdomsidrotten som är verkligt hälsobefrämjande och också skolande i att följa regler börjar nu tappa ungdomarna. Nöjeslivet med kultur, konserter och dans har stått stilla. De ekonomiska konsekvenser för många i serviceyrken, speciellt restaurang – och krogbranschen närmar sig den ekonomiska ruinens brant. Distanstagandet och de nära relationer inom släkten kan vara förödande för mångas mentala hälsa. Vi ser nu att boten är betydligt farligare än soten. Men det finns faktiskt undantag. Då sjukhusvården varit kraftfullt neddragen under ett års tid där bara coronavård och akutmottagningar fått stå öppna, så har samma fenomen inträffat som vid långvariga läkarstrejker. Dödligheten i andra sjukdomar har minskat – och delvis kompenserat för den dödlighet som coronan åstadkommit. Mest slående är detta i Norge där man i ett initialt skede säkrade så inte smittan kom in på äldreboendena och att de äldre där har en mycket bättre tillgång på näringsrik kost, inklusive att många norrmän av tradition tar Möllers tran, en fiskleverolja med högdos D-vitamin så inträffade det fantastiska att I Norge hade man totalt sett exceptionellt låg dödlighet 2020. Det var faktiskt så att begravningsbyråerna blev en krisbransch i Norge.

Myndigheten som glömde immunsystemet

Tyvärr verkar inte de departement och myndigheter som borde hantera dessa åtgärder ha förmågan att tänka utanför den egna boxen. Förresten vem har hört smittskyddsexperterna på FHM överhuvudtaget nämna att det viktigaste skyddet vi har mot infektionssjukdomar är det egna immunsystemet, och det är ett system man måste optimera. Och det gör man både enklare och billigare med en fullvärdig kost, eventuellt under det solfattiga vinterhalvåret med tillskott av D-vitamin. Kunskap är makt och ger hälsa. Den som saknar detta kan lätt förledas att den tekniska lösningen med vacciner är det enda giltiga. Uppenbart saknas dessa enkla logisk och hälsosamma tankegångar hos de s.k. experterna och de politiker som istället för att tjäna folket skrämts till underkastelse.

Vi söker samtal – dialog
Vi vill med denna skrivning komma till en dialog så att vi tillsammans med de tänkande poliser som vi vet finns i vårt land så att vi kan erhålla en dispens för vår manifestation då den i ett längre perspektiv är livsviktig för ett uppvaknande till ett vitalt, livskraftigt och sanningsbejakande Sverige. Vår manifestation skulle hos andra och de som deltar därför medföra en verklig vitamininjektion, som vi så väl behöver. Självklart vet vi att Första maj manifestationen står helt på Sveriges Grundlagssida där vi inte bara har rätten till mötes- och yttrande frihet utan att vi också utnyttjar den med syfte att hjälpa hela landets befolkning ur den dubbla hälsokris som såväl coronan som nedstängningen skapat. Däremot är det detaljer runt pandemilagen där vi, men då med vetenskapliga fakta bakom skulle kunna utföra åtgärder som gör att marschen godkännes. Exempelvis vill vi ha viss handräckning att eliminera de som försöker delta i demonstrationen för att inifrån sabotera dess budskap, dvs personer som kommer dit med kniv på fickan eller medhavandes fyrverkeripjäser. Men också till exempel ur ett lag perspektiv skulle kunna tänka oss att marschera åtta på bredd ,med två meters lucka till bakomvarande led. Att pandemilagen inte gäller på allmän plats vet vi. Det är först när det blir en sammankomst som den är giltig. Men här säger väl pandemilagen inte något om en marsch, dvs då man går. Och varför skulle inte Polisen kunna medverka till att man öppnar någon stor arena i Stockholm där man på säkert smittavstånd kan avsluta marschen. Era förslag här är självfallet också välkomna – Det viktigaste är ju att demokratin och yttrandefriheten inte också blir inbakade i en nedstängning. Och lyckas vi gemensamt genomföra detta så kan vi nog ge oss den på att då får vi också ett svenskt folk som kommer göra sitt yttersta att återföra landet till samhälle där lag och moral kommer att härska långt ut till förorterna. Utan dessa begrepp levande hos folket så förblir Polisens arbete mot kriminaliteten en mycket svår uppgift. Men samarbetar vi nu så kommer folket också att öppna för ett samhälle där kriminaliteten går ner.

För Frihet Sverige

Ingemar Ljungqvist, Uppsala och Samuel Andreasson, Solna

Vad hände sedan?

Jale Poljarevius mailade och bekräftade inom bara några minuter att han bekräftat mottagandet och att han delegerat ärendet till Dialogpolis i Uppsala. Någon dag efteråt fick jag Ingemar telefon från dialogpolisen Mattias och vi hade en verklig dialog. Så här sade Mattias själv om det Öppna Brevet: ”- Intressant läsning. I Sverige finns det idag många människor som tänker annorlunda. Vi tror att vi är ett homogent land. Det är bra att det finns oliktänkare.”

Från Löfvings sida dröjde svaret lite längre, och då kom ett mail därifrån . Men där hade den som delegerats ärendet inte klarat av att tänka utanför boxen utan hänvisade mest till de paragrafer som fanns runt pandemilagstiftningen. Och hänvisade också till de blanketter som man skulle fylla i om man ville ha tillstånd till en manifestation/demonstration.

Men så den 12 april dök det mest fyrkantiga svaret upp från Länsstyrelsen i Stockholm. Ett brev där jag och Samuel plötsligt målas ut som misstänkta kriminella: ”Uppgifter i ert öppna brev till Polismyndigheten kommer att vara underlag för beslut om tillsyn enligt pandemilagen gällande allmän sammankomst”. Alltså har Länsstyrelsens handläggare Mari Holopainen ytterligare förlängt pandemilagens andemening till att också kväsa såväl åsiktsfrihet som yttrandefrihet. Vår uppenbara avsikt med det Öppna Brevet var ju att åstadkomma en dialog med Polisen så att man kunde finna utvägar så att både Grundlagens viktiga bestämmelser om demokratiska rättigheter kunde förenas med ett uppträdande så att man också minimerar såväl smittrisk som våldsamheter den 1:a maj. När blev det förbjudet att åstadkomma en dialog mellan de som vill se ett demokratiskt Sverige – och de som är satta att upprätthålla detsamma, dvs Polisen och Folket tillsammans.

Länsstyrelsen förespeglar hot
Vad brevet från Länsstyrelsen förespeglar är jämställt med ett hot och trakasserier mot oss, där vi misstänks för att vara arrangörer. Vi är inte arrangörer av 1:a Maj manifestationen, men vi högaktar det arbete som Filip Sjöström utför – och därför har vi utfört detta försök att åstadkomma en dialog mellan arrangörerna och Polisen. Vi är också medlemmar i organisationen Frihet Sverige som uttalat sitt stöd för ett Öppna Upp i Sverige, senast med ett remissyttrande om pandemilagen: Frihet Sveriges remissvar på pandemilagens förlängning – VAKEN.se . Precis när detta skrives bekräftar Andrea Larsson att vårt remissvar inkommit som nummer sex i ordning till regeringskansliets registrator. Vi utövar alltså våra demokratiska rättigheter.

Det är faktiskt ett allvarligt problem när man på vissa myndigheter vantolkar våra intentioner. Detta Pressmeddelande blir också vårt svar till Länsstyrelsen.

den 20 mars
Ingemar Ljungqvist i Stockholm på World Wide Demonstration 20:e mars.
Samuel Andreasson och Maneka Helleberg

2 KOMMENTARER

  1. När den fegaste generalen (Riksdagen) styr ”trupperna” kan slaget endast bli förlorat.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here