Konspirationsteorin byter betydelse

Enligt svenska akademins ordlista betyder konspirationsteori: ”En ofta ironisk, fantasi­full teori som förut­sätter samman­svärjning. Ironi betyder förlöjligande under skenbart beröm.” Idag varnas det ofta om konspirationsteorier. Detta är inte konstigt då det är klart vi inte ska tro på ironiska fantasier.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB, går ut och varnar för konspirationer runt covid-19. I denna 84 sidors rapport kan man läsa. ”..ursprungligen betydde ordet att hitta förklaringar till brottsligt beteende. Först i mitten av 1900-talet började samhällsvetare använda termen konspirationsteorier för att förstå hur människor kunde dras till förenklade förklaringar av stora händelser. Ofta kallas andra för konspirationsteoretiker i syfte att nedvärdera eller stigmatisera deras åsikter. Men från det att man betraktat dessa förenklingar som en psykologisk avvikelse, en ”paranoid stil” menar forskningen idag att konspirationsteorier är mycket vanligt förekommande.”

Man har alltså omskapat detta ords betydelse, så från att vara en teori om en faktiskt komplott, numera rentav vara ett vanligt förekommande psykologisk defekt.

Destabilisera vårt öppna samhälle

I samma rapport går även att läsa att: ”Konspirationsteorier, des- och missinformation är uttryck för en pågående destabilisering av det samhälleliga samtalet. Desinformation definieras som den avsiktliga spridningen av ”alla former av falsk, oriktig eller vilseledande information”. Missinformation innebär att oavsiktligt eller omedvetet sprida densamma.”

Enligt EU-kommissionens policy framgår att: ”I skiftande grad utgör dessa fenomen ett hot mot informations- och kommunikationsflöden i öppna demokratiska samhällen. I en tid då allt fler människor inhämtar sin information och kommunicerar online är vi som individer men även (kunskapsintensiva) organisationer särskilt sårbara. Fältet ligger öppet för informationspåverkan, som av MSB har definierats som ”potentiellt skadlig kommunikation som främmande makt eller deras ombud ligger bakom (medvetet eller omedvetet)” och som har potential att ”skapa misstro medborgare emellan samt mellan medborgare och stat”

Det anses alltså vara en säkerhetsrisk med denna falska information som kan härledas till främmande makt. Vi kan fortsätta att läsa från rapporten: ”Konspirationsteorier är på grund av sin narrativa form och dramaturgiska struktur perfekt lämpade att effektivt transportera desinformation och att vidarebefordra den som missinformation. Därigenom är konspirationsteorier användbara verktyg i informationspåverkan”

Lärdom av propaganda

Ibland är det mycket verklig information som vi kan få ut av att läsa offentlig propaganda från myndigheter. Jag skulle även vilja säga att mycket av det som sägs är korrekt. Min tes är denna:

Sanningsrörelsen är i grunden en folkrörelse där vi presenterar fakta och bygger upp teorier om korruption och konspiration. Det handlar i grunden om en kritik mot banksystemets uppbyggnad och bristande folkligt inflytande i demokratiska processer. Denna rörelse har blivit infiltrerad av främmande makt för att ”skapa misstro”. Denna desinformation i form av fantasifulla konspirationer sprids och delas vidare i våra nätverk. Denna främmande makt är troligen intresseorganisationer med anknytning till bank och politik som har störst att förlora på att bli exponerade av vår rörelse.

Tyvärr är dessa konspirationsteorier, som sagts i rapporten ”perfekt lämpade att effektivt transporter