Få företeelser debatteras så mycket i dagens politiska kontext som vad som är sant och vad som är osant – fake. Vad är det då som driver den här debatten och varför är den så glödhet just nu?

Sedan Upplysningstiden har vi fått lära oss att ha en djup respekt för Vetenskapen som bärare av objektiv sanning i kontrast till gamla tiders mer trosbaserade föreställningsvärld. Den vetenskapliga forskningen, och då främst inom naturvetenskaperna, har medfört en djupare insikt i sanningen om naturen som legat till grund för en revolutionerande utveckling av ny teknik. Tämjandet av kärnkraften baserat på Einsteins vetenskap utgör det ultimata exemplet. Resultatet har blivit en industrialisering av samhället och ett ekonomiskt uppsving utan motstycke i människans historia.

Resultaten som naturvetenskapens kartläggande av sanningar och samband och de enorma framgångar som detta genererat, har grundlagt ett mycket högt anseende hos vetenskapsmän och vetenskapliga sällskap. Få utmärkelser åtnjuter så hög prestige som Nobelpris i naturvetenskapliga ämnen. En rad olika samhällsområden utanför naturvetenskapen har lärt sig att kroka på och rida på detta anseende, genom att även framställa sina egna områden som vetenskap. Här hittar vi en rad olika verksamheter inom ideologi, ekonomi och samhälle som klätts i vetenskapliga termer trots att de på intet sätt kan sägas handla om sanningar. Typexemplet är den politiska idélära som kallas nationalekonomi och som genom inrättandet av ett pris till Nobels minne snyltar på naturvetenskapernas absoluta observerbara sanningar.

De fantastiska ekonomiska landvinningar som kommit den moderna naturvetenskapens och teknikens kölvatten, har under 1900-talet skapat ett enormt och växande ekonomiskt välstånd koncentrerat till ett litet fåtal hyperförmögna oligarker och deras familjer. Dessa förmögenheter finns investerade i globala megaföretag och banker vars globala makt och inflytande växer för var dag. Detta sker på bekostnad av den traditionella makten hos nationella politiska institutioner, och innebär en förskjutning av makt från folkstyre till ekonomiska makthavare. De rikaste inflytande över politiken växer och vi ser den ena demokratin efter den andra omvandlas till oligarkier. Det mest tydliga exemplet är USA som idag de facto övergett demokratin och blivit en fullfjädrad oligarki. En politisk karriär i USA utan uppbackning av oligarkernas pengar är otänkbar.

Konflikten mellan vetenskap och ekonomiska intressen
Problem uppstod när vetenskapliga sanningar på något sätt började hota de stora ekonomiska intressena. Inom den angloamerikanska oligarkin insåg man tidigt att en viktig del i strategin för fortsatt berikande, var att skaffa sig kontroll över vetenskapen och över de medier som förmedlade vetande och opinionsbildning. Man har således systematiskt köpt upp massmedia och man kontrollerar idag 90% av västvärldens numer agendasättande tidningar och TV-kanaler. Man pumpar även in pengar i rader av s.k. ideella organisationer som driver den egna agendan.

Vetenskapliga institutioner har korrumperats med villkorade forskningsanslag och krav på styrelseinflytande. På liknande sätt har man fått kontrollen över de tillsynsmyndigheter som en gång skapats för att bevaka allmänintresset. De människor som anställts inom dessa myndigheter har ofta hämtats från oligarkernas företag och för övriga har man tydligt visat att utan ett följsamt förhållande till de stora ekonomiska intressena, så skulle deras yrkeskarriärer spolieras.

De rika vet att nästan alla har ett pris och med ständigt växande förmögenheter ökar möjligheterna att köpa politikers, forskares och ämbetsmäns lojalitet. Lagar om korruption är skrattretande lätta att kringgå, man ger bara med en ryggdunkning ett muntligt löfte mellan fyra ögon om framtida feta konsultarvoden, något som gör det nästan omöjligt att lagligen komma åt, speciellt som lagarna skrivs av samma politiker som gynnas. Ett färskt exempel är den förre svenska statsministern som idag bl.a. lyfter feta arvoden från en av oligarkernas banker.

Man har t.ex. med stor skicklighet infiltrerat den medicinska vetenskapen och har på så sätt lyckats demonisera gammal beprövad naturmedicin, så att den inte skulle kunna störa försäljningen av Big Pharmas patenterade medicinska preparat. Man har bl.a. lyckats skapa en föreställning om att hundratals miljoner människor behöver behandlas med ett farligt och meningslöst preparat mot högt blodkolesterol. Det har genererat hundratals miljarder dollar i intäkter. På liknande sätt skaffade man sig kontroll över vetenskapen om kostens betydelse för människors hälsa. I 50 års tid lyckades storföretagen dölja sanningen om sockrets katastrofala effekt på hälsan. Tidigare hade man gjort likadant med sanningen om tobakens skadeverkningar.

En viktig del i oligarkernas strategi för fortsatt berikande är globaliseringen av ekonomin. Man har systematiskt använt sin ekonomiska makt för att driva fram internationella regelverk och eliminera nationella regler, för att på så sätt gynna sina globala företagsimperier på lokala företags bekostnad. En viktig del i den strategin har under senare decennier varit skrämselpropagandan om klimatkatastrofer orsakade av utsläpp av harmlös koldioxid från förbränning av fossila råvaror. Den tidigare amerikanska vicepresidenten Al Gore har gett denna sanslösa propaganda ett ansikte, med upprepade förutsägelser av förstående katastrofer som aldrig materialiserar. Det har oftast blivit tvärt emot vad han påstått.

När vetenskapliga sanningar baserade på faktiska observationer började tränga fram om att koldioxiden inte orsakade någon betydande uppvärmning, utnyttjade oligarkerna sitt enorma inflytande och fick forskare att börja radera i historien för att det ändå skulle se ut som en påverkan. Man fick amerikanska statliga forskningsinstitutioner att sänka historiska temperaturobservationer – flagrant forskningsfusk mao. Ett liknande forskningsfusk för ett halvsekel sedan lade grunden för lögner om att mättat naturligt fett var hälsovådligt. Vår korrumperade politikerkår fortsätter helt faktaresistent att papegoja de uppenbara lögnerna om klimatet och forskare på Big Pharmas payroll fortsätter skrämma med naturligt fet mat.

Internet ett nytt hot
Framväxten av Internet har skapat ett nytt hot mot de ekonomiska makthavarnas intressen. Plötsligt kunde sanningar tränga förbi deras betalda opinionsbildare och agendasättande massmedia. Idag mobiliserar man allt vad man orkar för att tysta alternativa webbmedier med anklagelser om vad man kallar faktaresistens och fake news. Hederliga personer som berättar sanningar i konflikt med ekonomiska intressen blir uthängda och vanhedrade av en svans av kolportörer som t.ex. den falska föreningen VoF. Självklart förekommer det bredvid sanningarna mycket påhittade falska uppgifter även i de fria webbmedierna, men jag kan lätt konstatera att etablerade massmedia som SVT, SvD, DN m.fl. dagligen publicerar saker som saknar sanningshalt. I dagens medieflöde kan man inte lita på någon.

Vi människor måste lära oss nya förhållningssätt till allt som publiceras som vetenskapliga sanningar. Vi måste med kritisk blick skaffa oss kunskap från flera olika källor och själva försöka avgöra vad som är verklig sanning och vad som bara är ett utslag av de stora ekonomiska intressenas agenda. I dagens värld med obegränsat med pengar för att påverka blir det bara fler och fler för var dag som står på någons lönelista.

Bara för att någon idag påstår sig representera vetenskap kan vi inte lita på vederbörande. Tyvärr har de stora förmögenheterna delvis förstört vetenskapens trovärdighet.

Av Lars Bern

Originaltext: anthropocene.live, Vad är vetenskap och vad är sanning?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här