Statsmakten tar nästa steg i sin svartmålning av oppositionella demokratiska grupperingar, partier och alternativa medier i Sverige. I en rapport från försvaret så går man så långt att man likställer oberoende media med våldsbejakande extrema nazistiska organisationer.

Det finns dock ingen beskriven logisk koppling i rapporten mellan dessa helt olika grupperingar utom att båda riktar skarp kritik mot rådande maktstrukturer. På så sätt kan man i rapporten falskt utmåla alla omtalade nätverk som våldsbejakande utan någon grund i ett tydligt och desperat försök att få våra oberoende media att verka farlig.

Man anser i rapporten att att alla dessa organisationer och nätverk är mot liberal-demokrati men ger samtidigt tydligt uttryck för att den alternativa medians största fråga är att de anser att rådande demokratiska processer är bristfälliga och att demokrati, yttrandefrihet, grundlag och mänskliga rättigheter måste stärkas. Detta är helt ologiskt och motsägelsefullt, men det verkar inte hindra författarna det minsta.

Jag har i denna artikel valt ut delar från rapporten som hanterar Vaken.se och Vakenrörelsen. Rapporten beskriver dock även många andra kanaler och organisationer där både Knapptryckarna och partiet MoD beskrivs som tillhörande detta extrema block. Det är partier som har demokrati och mänskliga rättigheter i centrum. Det ger än mer insikt i hur författarna bakom rapporten egentligen har som uppdrag att minska våra möjligheter till att skapa sann demokrati.

~~~

Rapport om svenska extremistmiljöer Publicerad 21 juni 2023

På uppdrag av Säkerhetspolisen har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) genomfört en studie i syfte att få en bättre bild av antidemokratiska extremistmiljöer i Sverige. Rapporten visar på en komplex och heterogen miljö där antidemokratiska, extremistiska och ofta våldsbejakande åsikter propageras för, sprids och delas.

~~~

Rutten demokrati Konspirationspropaganda, rasism och våld

~~~

Denna rapport skildrar de organisationer och nätverk som tillsammans utgör vad som i denna rapport benämns antidemokratiska extremistmiljöer. Det rör sig om mångfacetterade och heterogena miljöer som förenas via diverse ideologiska element. De organisationer och nätverk som skildras i rapporten har som målsättning att avskaffa eller underminera det liberaldemokratiska statsskicket. Bland annat genom att försöka skapa ett allmänt politiskt kaos i samhället via spridningen av konspirationspropaganda och desinformation, men också genom hot och våld.

~~~

Våld är en central ideologisk komponent i det landskap denna rapport handlar om. Nazistiskt inspirerade organisationer och nätverk – men också flera andra aktörer – ger uttryck för idén om att våldsam revolution är ett legitimt eller till och med nödvändigt sätt att nå politisk förändring. En grov och våldsam retorik präglar många delar av miljöerna. Hela det ekosystem av digitala plattformar, sociala medier, alternativa medier och strömningstjänster utgör tillsammans en arena där tal om våld är utbrett och där hot om våld ofta förekommer. Hot mot individer tillhörande minoritetsgrupper kan dels betraktas som ett hot mot enskilda och dels kan det samtidigt betraktas som ett hot mot hela gruppen – samt mot det liberal- demokratiska systemet.

Ett av de mest centrala temana i landskapet, vilket har beskrivits på flera ställen i denna rapport, kretsar kring idén om att det existerande demokratiska systemet som det ser ut i många västerländska länder idag, är genomruttet och därför måste avskaffas. I landskapet existerar framförallt tre olika vanligt förekommande konspiratoriska berättelser om demokratins ruttenhet. Dessa existerar i många olika versioner, och sammanflätas med varandra. De olika berättelserna går ut på

1) att demokratin är ett spel för gallerierna 2) att den svenska demokratin är på väg att nedmonteras och är en ”demokratur” och 3) att totalitära, kommunistiska, kraf- ter är på väg att ta över makten.

~~~

Konspiratoriska berättelser om demokratins ruttenhet utgår ofta ifrån teman där totalitära kommunistiska krafter, eller en så kallad New World Order, är på väg att ta över makten, eller redan har tagit över makten. Detta är en idé som är spridd i alla delar av landskapet. Sveriges styre benämns återkommande ”1984” efter George Orwells kända roman ”1984” (ifrån 1949) som en ”kommuniststat” eller som en ”diktatur”. Exempelvis är det frekvent så att aktörer i landskapet hävdar att social credits som existerar i Kina, vara på väg att implementeras i Sverige.

Det påstås bland aktörer i landskapet att systemet med social credits kommer att innebära att de medborgare som beter sig i enlighet med regimens förväntningar belönas, medan oppositionella bestraffas och utestängs ur samhället. De som inte lyder kommer att bestraffas hårt. Berättelser om hur oppositionella och vissel- blåsare spårlöst har försvunnit eller på oförklarliga sätt har dödats efter att de vågat stå upp för sanningen vad gäller globalisternas sanna planer, har på senare tid spridits frekvent av vissa aktörer

~~~

Nätverket [Vakenrörelsen] kretsar till stor del kring en digital alternativ nyhetssida [Vaken.se] ifrån vilken konspirativa idéer i relation till diverse olika historiska, såväl som samtida händelser spridits under många år. Det finns också en Youtubekanal kopplad till nätverket och grundaren har kopplingar till många andra aktörer och alternativa mediekanaler i landskapet. Frontfiguren för nätverket har mobiliserat också utanför digitala miljöer, exempelvis genom att organisera torgmöten och genom att uppmuntra till skapandet av lokala gräsrotsinitiativ. Han har också varit aktiv under de demonstrationer som organiserats under corona- pandemin och tagit initiativ till att organisera festivaler för vad som beskrivs som vakna personer.

Centrala teman för nätverkets anhängare rör ett anti-etablissemangstänkande och en kritik mot det kapitalistiska samhället vilket blandas med budskap om att befolkningen blir lurad av en global maktelit som är på väg att förslava befolk- ningen. Mittfårans medier, etablerade forskare, myndighetspersoner och politiker sägs medvetet och systematiskt ljuga för folket för att tillgodose sina egna (ofta ekonomiska) intressen. Andra centrala teman handlar om suveränitet och om att bygga alternativa samhällsstrukturer. Sedan pandemin och kriget i Ryssland har grundaren exempelvis uppmuntrat till prepping och självförsörjning, samt före- slagit skapandet av en specifik typ av alternativ samhällsstruktur som skulle bestå av olika kommunicerande celler, som ska vara beväpnade. Den här typen av struktur skulle fungera som en slags motståndsrörelse. I linje med många andra i landskapet tycks nätverkets frontfigur ha inspirerats av Sovereign citizen- rörel- sens idéer, samt av de i landskapet vanligt förekommande idéerna om att skapa vad som benämns som folkdomstolar. Nätverkets grundare säger exempelvis att: ”Alla män och kvinnor har rätt att bilda egna samhällen och styra sig själva, samt säkerställa fred och balans sinsemellan. All auktoritet som agerar utan folkets stöd har förlorat sin rätt att styra och kan lagligen störtas. En Folkdomstol vilar på Naturlig Lag och kan etableras var som helst och har universell rätt utan begränsningar.”

De ovan nämnda idéerna blandas med konspirationsidéer som går ut på att en maktelit – som ibland benämns illuminati, ibland New World Order och ibland djupa staten – exploaterar och lurar befolkningen, och är på väg att implementera en totalitär regim (eller en så kallad New World Order). Det rör sig om konspira- tionsidéer som ofta har kopplingar till gamla antisemitiska myter som sprids via artiklar och videor som läggs ut på nätverkets sida, eller på Youtube. Under coronapandemin har aktörerna kopplade till nätverket varit aktiva vad gäller att propagera för att pandemin är en konspiration mot befolkningen, som globalister ligger bakom. Även Rysslands invasion av Ukraina har av centrala aktörer påståtts vara något globalister och väst har iscensatt. Det är vanligt förekommande att centrala aktörer tillhörande nätverket sprider pro-rysk propaganda och upplåter sina plattformar till andra som gör det. Nätverkets frontfigur har vidare beskrivit vikten av att använda sig av kriser som coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina för att få anhängare att agera och organisera sig. Samtidigt har exem- pelvis demonstrationer beskrivits som viktiga för att försöka locka nya anhängare.

~~~

Vaken.se är en sida som samlar alla möjliga typer av konspirativa idéer. Inte minst har många tidigare texter kretsat kring spekulationer om vem eller vilka som låg bakom attackerna i USA den 11 september 2001. Sidan har varit viktig för den så kallade vakenrörelsen i Sverige och har idag kopplingar till flera delar av land- skapet. Sidan har också en Youtubekanal kopplad till sig.

Grundaren har varit aktiv i de nätverk som uppstått och mobiliserat under corona- pandemin och fortsatte sedan att försöka mobilisera anhängare med hjälp av bland annat kriget i Ukraina. Pseudo-vetenskap och konspirations-idéer är fundamentet för de artiklar som publiceras på sidan. Grundaren säger exempelvis följande: ”Den etablerade vetenskapen är i dagsläget endast en förlängd arm av propagandaministeriet. […] Detta är vårt största vapen i kampen – att få alla att vara skeptiska mot alla narrativ och förstå att det viktigaste är att se de stora dragen i denna konspiration. Att världens globalister tillsammans vill skapa en global fascistisk kontrollstat.”

Sidans skribenter har varit aktiva vad gäller att sprida föreställningar om att en global maktelit konspirerar mot befolkningen och är i färd med att etablera ett glo- balt världsherravälde. Konspirationsidéer om the Great Reset och the New World Order är återkommande teman. Även texter om alternativmedicin, och om att vaccinering är farligt och dödligt, förekommer på sidan.

Vaken länkar ofta till andra liknande sidor såväl i Sverige som internationellt, samt till aktörer som exempelvis den amerikanska före detta Fox News journalisten Tucker Carlsson som, bland annat, spridit påståenden om att biologiska vapen tillverkas i laboratorier på ukrainskt territorium. På sidan finns också filmer med Alex Jones som är en amerikansk högerextrem konspirationsteoretiker som bland annat spridit idéer om att globalister och New World Order ligger bakom covid- 19-pandemin, samt att vaccineringen går ut på att installera ett chip i människor med syftet att förslava världens befolkning (se Pollack Sarnecki, 2021).

Sidan har återkommande delat pro-rysk propaganda. Exempelvis har artiklar sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina startade, handlat om att de etablerade medier- nas rapportering om kriget är förljugen, och att det i princip inte går att lita på något av det som skrivs om detta. Andra skribenter har kopierat Vladimir Putins förhållningssätt till kriget och i sina texter till exempel beskrivit att väst håller på att kollapsa.

’Flera artiklar om globalister, finanseliten eller makteliten anspelar på gamla antisemitiska myter. Ett antal artiklar har exempelvis handlat om George Soros som i en text publicerad på sidan 2022, påstås ”ha förstört västvärlden i decennier”. I en annan artikel förklaras han ha: ” […] varit en drivande kraft i det mesta som pågår av större skeenden och ska man tro på hans egna ord är han stark anhängare av agendan”.

I det här fallet handlar det om att Soros påstås ligga bakom Europadomstolens beslut om att obligatorisk vaccination kan vara nödvändigt och förenligt med demokrati, vilket artikelns skribent hävdar är: ” […] ett brott mot grundlagen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Nürnberg- konventionen och Europarådets deklaration 7.3-4.”

~~~

Mikael Cromsjö, Vakenrörelsen blir svartmålad av försvarsmakten
Grundare för vaken.se

1 KOMMENTAR

  1. Alla som finns inom topparna i Sverige är S-tillsatta och lojala till S. Dom har med säkerhet partibok och ingår i systemet som Socialdemokraterna har byggt upp för sin egna maktställning.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här