Den situation vi idag befinner oss i, gör det svårt att blunda för det faktum att mycket måste förändras och det ganska radikalt! Det håller på att ske, inte enbart för att vi väljer det, utan på grund av det ohållbara i vår nuvarande situation. De krafter som till stor del har skapat den ohållbara situationen måste agera för att inte tappa kontrollen. De har säkert kalkylerat med någon typ av kollaps och högst sannolik till stor del skapat den situation, som vi står i just nu. De strukturer och förutsättningar, som vi levt under länge, håller på att vika undan. Vad kommer istället? Vem och vilka krafter är det, som ska bestämma,och vad och vilka strukturer är det, som vi behöver?

Ingen kan blunda för att extrema, maktfullkomna krafter har drivit fram den tvångsmässiga situation, som vi befinner oss i. Det finns många idag, som vaknar upp och blir medvetna om att hela världen är fylld av gigantiska manipulationer. Många lever i bilder och föreställningar, som inte har någon relevans för de existentiella realiteter, som våra liv vilar på. Vi lever i fiktioner och gör oss massor av föreställningar, om hur dessa fiktioner kommer att leda oss vidare, men det blir allt tydligare, att de leder in i en alltmer livsfientlig framtid.

Vi är människor, vi kan inte kompletteras med chips och tro att vi blir bättre människor! Vi är inte maskiner; vi är fria människor. Jag vill inte bli styrd av något annat än min egen fria vilja. Den egna moral, som vi kan leva ut ur, är mycket mer moralisk än de krafter, som vill ha makt över oss just nu. Potentialen av utvecklingsmöjligheter i vår egen konstitution är mer omfattande än all hightech, som man vill koppla ihop oss med. Vi får inte låta hightech överglänsa potentialen av andliga förmågor, som finns i vår egen konstitution, som kan väckas och kommer att uppstå i den framtida utvecklingen. Det verkar inte som om Ray Kurzweil begriper något av livets existentiella realitet eller av människans inneboende potential, som ska utveckla sig i framtiden.(1) Han och hans likasinnades dödsångest ska helst inte styra något i den framtida utvecklingen. Det är inte bara möjligt, utan nödvändigt att integrera döden, som en naturlig del av livet, och det är inte ångestskapande utan livsbejakande. Vi är redan odödliga, men inte i en enbart materiell betydelse; materien har inte sin mening i det materiella, och inte människan heller, utan i det andliga. Vårt liv är uppdelat i sömn och vakenhet. Vi är medvetna, när vi är vakna,  omedvetna när vi sover, och där emellan finns drömmen. Så behöver det inte vara.  Genom stärkande av vårt medvetandes krafter kan vi vara medvetna när vi sover; vi är då medvetna i en andlig värld. Vi lever, vi dör, och vårt medvetande såsom det vanligtvis är, kan bara relatera det, som sker i våra liv, men vi kan utveckla vårt medvetande till att omfatta ett andligt upplevande. Då upplever vi livet efter döden som en realitet, lika väl som ett liv före födelsen blir en reell upplevelse. Går vi längre tillbaka, så kan vi uppfatta tidigare jordliv. Jagets reinkarnation är en naturlig rytm i livet, som andning och puls, som sömn och vakenhet, Liv och död. Och det är en existentiell del av vår mänskliga utvecklingsväg. Vi ska inte gå djupare in på det här nu utan följa ett annat spår. Världen är inte det Kurzweil och hans gelikar tror. Hur hjälper man människor ut ur villfarelser? Vad materialister tror om döden är helt enkelt inte sant.

Vi måste vakna upp och se att alla dessa perspektiv inte är en människovärdig framtid, som leder oss vidare i en konstruktiv utveckling.

De maktfullkomna krafterna vill kontrollera våra livsförutsättningar genom maten vi äter, genom medicinerna vi får, och genom vaccinationer, som begränsar de förutsättningar, som vi har i våra liv. Man är på god väg att skapa ett tvång angående vilka mediciner, som vi ska ta. Naturliga reaktioner på tidens vansinne och konstruktiva, men kanske oppositionella, hållningar vill man sjukdomsförklara och medicinera bort. Barn är mest utsatta. Medicinering används för att kastrera de andliga förmågornas utveckling i människan. Det är det, som en stor del av vaccinationerna handlar om.

Covid-19 är verkligen ett märkligt fenomen, där mycket kommer i dagen. Är det det så, att man vill motverka fungerande behandlingar, för att man vill ha en grund för tvångsvaccinering och total övervakning. Kanske handlar det inte om lösningar utan om redskap för dolda agendor, och därför behöver man hålla kvar hot och rädsla?  I så fall är det inte värt att ta på allvar. Naturligtvis ska man hitta bot och behandla sjukdom, men man skall inte ha andra syften, såsom exploaterande och manipulerande i medicinsk praxis. Det finns naturligtvis många, som arbetar med stor välvilja inom medicinsk praxis, och det får vi inte glömma. Det som gäller i det mänskliga mötet är något annat än den konfrontativa hållning, som finns i denna text. Vem som helst kan vara vilseledd. Döm inte utan hjälp din nästa inte på dina villkor utan på hens.  Det är inte alltid lätt att hitta rätt uttrycksform, och det måste dessutom bli tydligt att så mycket behöver rättas till och bilden vidgas. Den deterministiska materiella världsbild, kan inte längre leda oss konstruktivt vidare. Vi behöver ett uppvaknande, vi måste relatera till den andliga ursprungsvärld, utan vilken vi inte kan förstå världen och oss själva. Det är mycket, som har hamnat snett just nu. Mänskligt måste vi hitta varandra, för vi sitter i samma båt.

Det framgår numera allt tydligare, vem det är,  som manipulerar och styr den gigantiska korruption, som kontrollerar hela det politiska systemet. Det är tillräckligt tydligt, och det går att förstå, att det inte är goda och människovänliga krafter som agerar! Vi kan blunda och inte vilja se, vad som pågår, men det är numera tillräckligt mycket som sker för öppen ridå, för att vi kan  se och förstå, om vi vill det. Vart leder det oss?

Giriga och psykopater håller på att ta kontrollen och styra våra liv efter sin vilja.

Vill vi det ? Är det så, vi vill ha det?

Det är absurt tydligt, och ändå är det för en vanlig, hederlig människa svårt att förstå, att det  är så illa. Jag vill vara en del av mänskligheten och inte någon suspekt elits boskap. Vi vill gärna tro att de, som tar ansvar, styrs av hederliga intentioner och inte av olika mönster av korruption.

Att säga så här är förstås inte tillräckligt underbyggt. Det kan upplevas, som om jag argumenterar på samma sätt som en politiker, som bara talar till emotioner. Jag vill inte förföra eller manipulera någon, men det är svårt att hitta rätt nivå när lögnaktigheten råder, och det går inte att säga allt i samma mening. Det man skriver, får sin mening för den som läser det, genom att hen relaterar det till sina egna referenser. Att göra en saklig, underbyggd och tillräckligt relevant lista på  referenser är lätt. Det finns så mycket väl underbyggda fakta, att det blir ödesdigert att inte vilja se. (en kort referenslista finns efter artikeln)

Ett uppvaknande är absolut nödvändigt. Det är krävande för var och en att komma fram till sina egna omdömen. Det pågår ett medialt informationskrig, och officiella medier är i stor utsträckning styrda. Vi får den information, som någon annan vill att vi ska ha. Vi vaggas in i den bild, som styr fram den uppfattning, som inhumana krafter vill att vi ska leva i. Illusioner och felaktiga fokus gör att vi inte ser verkligheten, som den är. Mängder av alternativa medier har uppstått, som tar på sig uppgiften att medverka till ett nödvändigt uppvaknande i den ödesdigra situation, som vi befinner oss i. De är inte enhälliga i sina förhållningssätt, utan det är en oöverskådlig mångfald, och bland allt detta ska var och en bilda sig ett eget omdöme. Sådant är livet, och det viktigt är att se, att alternativ är nödvändiga.

Vi befinner oss i en återvändsgränd. Det inte rätt att avvisa något, enbart för att det är obekvämt. Det, som ska leda oss inpå en mer farbar väg, skiljer sig från mycket av det, som finns i våra nuvarande tankevanor. Allt kan inte bli 100% rätt, men allt leder till erfarenheter, som för oss vidare. Döm inte för snabbt, utan var tacksam, om någon gör en felaktig bedömning, och befriar dig från att göra samma misstag. Det är nu det avgörs, vilken väg vi kommer att ta för lång tid framöver. Flertalet visste inte vilket mandat de gav Hitler, Lenin och Stalin. Vi kan välja vad vi vill ge mandat till. Det ställer krav att vara vaken. Glädjen över ljuset och frihetskänslan är värd all möda, och bördan är inte tung när den är menings full. När den lilla afrikanska flickar bar på ett nästan lika stort barn som hon själv, utbrast den vänliga damen: Oj, är han inte för tung för dig! Flickan svarade: Han är inte tung, han är min bror.

Vad du än gör, så gör du det för oss alla. När en har gjord det blir det lättare för den nästa, när många har gjort det, så är det, det som råder. Inse det och du är aldrig ensam. Det gäller på gott och ont, så välj noga vad du vill göra och vad du inte vill göra. Var noga med vad som ska bli. Tänk på honom som kunde älska alla!

Det lätt att hamna i motreaktioner. Krig är ingen lösning, för det främjar enbart destruktiviteten. Det gäller att tilltala det konstruktiva framför allt i det mänskliga mötet. Motreaktioner kallar på det destruktiva. Hur förhåller vi oss så att en förvandling kan ske?  Det är som sagt nu det avgörs, vilken väg vi kommer att ta.

Låt inte bekvämligheten styra dig. Det som är framför oss blir i vilket fall som helst obekvämt!

Vi har möjligheten att påverka, och det är helt nödvändigt, om krisen ska leda till konstruktivt nyskapande av en bättre väg.

Låter vi dom bestämma, som fört oss hit, så får vi deras världsregering.. De arbetar ju redan som om den fanns!

På 60-talet gjorde ”The West Coast Pop-Art Experimental Band”,  en låt med texten: Suppose they give a war and no one comes”. Jag hörde den nyligen. Enkelt! Men ganska sant!

Gandhi har bevisat att det går, folket hoppade av, och gick inte mer i de ledband, som de blev anvisade. Är vi inte med, så kan de leka världsregering, så mycket de vill. Det kommer inte längre än till väggarna i deras egna vardagsrum. Om ingen köper Monsantos produkter, så finns inte Monsanto!

Det är förstås inte så enkelt att skapa övergångar. De, som tillskansat sig makt över innehållet i andras liv, har skapat en massa maktredskap åt sig, men det behövs många, som betjänar dem. Om det mänskliga stiger fram, vad kan det omänskliga då göra? Makten finns i rädslan; förtröstan i kärleken. Kärleken måste inte vara naiv; den kan vara medveten. Det som inte kuvas leder till frihet. Kuvas något eller någon ledar det i vilket fall som helst till omänskligt lidande. Det lidande du tar på dig på dina villkor, är lättare att bära, än det du påläggas i maktlöshet. Låt dig inte kuvas.

Vi kommer inte förbi prövningarna, men vi kan ge dem en konstruktiv mening genom våra fria val. Det är hit och inte längre som måste gälla nu! Om det går vidare i samma spår, så är det inte längre vi själva, som råder över våra liv, utan elitens makt, en elit som inte ens vill oss väl, och som inte ens vill att en stor del av oss ska finnas här på jorden.

Lever vi i en demokrati, kan vi inte tillåta att människor tar ledande positioner i det sociala och politiska livet, när deras solidaritet inte är förankrad i det allmänt mänskliga, utan i ett mindretals suspekta antisociala intressen. Vi kan inte ha myndigheter, vars verksamhet styrs av sådana särintressen. De lever av våra gemensamma resurser, som ställs till förfogande av de människor, vars välfärd de ska främja. Det handlar inte om makt, utan om att tjäna det gemensamma och den enskilde, som de möter. Myndigheter får inte vara besjälade av sina egna behov av makt och bekräftelse utan måste ledas av viljan att hjälpa till. Konstruktiv kultur i verksamheter byggs upp av de intentioner de leds av. Det värt att tänka på.

Röj bort New Public Management! Sådana strukturer främjar inte kreativitet och entusiasm utan blir kontroll strukturer för någons annans makt, och de egna insatserna blir meningslösa. Det är fel fokus, som demoraliserar offentlig verksamhet och förstör kreativiteten i verksamheten. Det behövs engagemang och kreativitet, och det kan bara uppstå, när ansvar ges till dem som utför jobbet. Meningsfullhet uppstår, när man kan utvecklas utifrån de erfarenheter man gör. Det sociala livet kan inte bli kreativt utan ömsesidigt förtroende. New Public Management är helt enkelt inte verklighetsförankrat. Det är en stupid förenkling. Antingen är det dumhet, eller också finns destruktiva syften, som är ytters medvetna.

I vetenskapens namn sållas initiativ bort, inte för att de inte är relevanta, inte för att de inte är konstruktiva, utan enbart för att de motverkar elitens intressen. I vetenskapens namn förs en inkvisition mot allt tänkande, som går utanför de ramar, som eliten vill att den övriga mänskligheten ska hållas inom. Det vill säga att vi blir begränsade  till en världsbild, som vi sedan hålls fångna i. Det är det, som våra centrala myndigheter allt mer sysselsätter sig med. Vad tänker politikerna, som ständigt höjer deras befogenheter att kontrollera att förenklingen hålls, och att samhällets kreativitet kvävs? Är det en blandning av dumhet och korruption?

Vad eliten själv tror och tänker, det är en annan sak!

Hur har eliten kunnat få en så fullständig kontroll över de politiska systemen? Demokrati betyder att man stiftar lagar, som ger moraliska och etiska strukturer i samhället, och som man blir enig om i den demokratiska processen. Man gör moraliska och etiska reglar, där alla är lika inför lagen, och den enskilde  försvaras mot övergrepp. Det är borta nu, och det är annat som råder. Man talar inte om det allmännas bästa i den politiska debatten, utan om enskildas och gruppers särintressen.

Exempelvis 5G; genom lobbying och manipulationer ignoreras sakliga vetenskapliga fakta om ohållbarheten för livsprocesserna på jorden om 5G införs. Allt för många fakta visar på omöjligheten i att ens genomföra det, som man har for avsikt!

Den demokratiska processen fungerar inte utifrån det, som vi vet, utan utifrån vad ansvarslösa krafter vill. Det är fritt fram för övergrepp mot naturen och mänskligheten av oöverskådliga mått. Det är inte i överensstämmelse med demokratiska grundvärderingar. Vi har inte ens blivit tillfrågade, om vi vill ha detta. Lagstiftningen sanktionerar ett mindretals totala övergrepp. De som utsätts för övergreppen blir maktlösa, då förövaren har den legale rätten på sin sida. Så har det ekonomiska livet förvandlats till ett gangstervälde. Världen demoraliseras av vår samtids allt mer utbredda inhumana ohederlighet i de ekonomiska processerna. Hur långt ska det gå, innan vi hoppar av?

Det finns otaliga exempel på dessa övergrepp. Vi kan inte skapa lagar, som är rättsvidriga och omoraliska. Då blir hela vårt rättssystem ett redskap för diktatur. Det inte demokrati. Vi behöver helt nya  samhällsstrukturer, ett nytt medvetande måste skapa nya samhällsformer. Vi är fixerade vid en massa gamla former, som är passé. Hur skapar vi nya samhällsformer, som bygger på värderingar som inte ger detta utrymme för egoism och psykopati att breda ut sig på andras bekostnad?

Kan vi älska vår jord, som när oss, så kan vi inte fortsätta att göra sådana övergrepp mot den!!!

Kan vi älska växterna, så kan vi inte fortsätta att göra sådana övergrepp mot dem!!!

Kan vi älska djuren, så kan vi inte fortsätta att göra sådana övergrepp mot dem!!!

Kan vi älska våra medmänniskor, så kan vi inte fortsätta att kränka deras integritet!!!

Upplev inte den enkla basala sanningen som banal; det handlar om grunden i den egna hållningen, grunden for själens och känslans värdighet. Man kan vara med sina medmänniskor, med djuren, med växterna och med jorden. Står vi i det levande samspelet, så kan vi ge allt sitt rätta utrymme.

Jag är, och jag vill bli det, som jag kan vara – en sann människa!

(1) Ray Kurzweil är en amerikansk forskare, som anser att vi inom kort tid kan koppla ihop människans medvetande med datorer via nanoteknik. Vi kan då direkt i vår medvetande visualisera hela nätet, och nätet finns då direkt i vårt medvetande. Blir  människans medvetandet och nätet sammankopplade, då finns de enskilda människornas medvetandet på nätet och kan manifestera sig därifrån, också om kroppen dör. Detta är Kurzweils strävande efter odödlighet, som skall överbrygga hans egen dödsångest.

Kommentar: Det en skrämmande förvriden bild av den naturliga framtida utvecklingen av det mänskliga medvetandet. Den konstruktiva utvecklingen kommer att ske genom stegring av det mänskliga i oss, och den är inte kopplad till något datanätverk. Det är en fråga om medvetande,  och vi kan utveckla förmågan att bli medvetna i en andlig värld.  Kurzweils perspektiv kommer att bli en eliminering av det mänskliga. Han ser i sin deterministiska, materiella världsbild icke den spirituella mänskliga utvecklingsvägen och dess möjligheter. Hans problem är inte alla andras problem, men om det han gör bildar norm för alla andra, då är det också vårt problem. Det är dilemmat just nu. De förryckta får tänka vad de vill, men det får inte bli en norm, som alla andra ska anpassa sig till. Då råder vansinnet, och vi tvings in i en utveckling som får skrämmande konsekvenser. Ray Kurzweils och Bill Gates framtidsvisioner är inte konstruktiva strävanden utan redskap för kontroll och förslavning av mänskligheten. Är det vettigt att följa dessa strävanden, som innebär att vår självständiga, kreativa mänsklighet tags ifrån oss. Välj själv vad och vem du vill vara.

Ulrik Hofsöe, Vilken värld vill du leva i, vilken framtid vill du medverka till? 

 

Referenslista:

Eisenstein, M, Miller, Neil Z. (2015): Vaccinationer: Risker och skador. Anarchos förlag

(Linda Karlström har skrevit en introduktion om vaccinationer i Sverige i boken)

Engdahl, F. William (2013): Hot mot livet: den genetiska manipulationens dolda agenda. Anarchos förag

Engdahl, F. William (2011): Gods of Money, Progressive Press

(Det finns flera intressanta böcker av Engdahl)

Ernst, J.-W. (1977): Das Schicksal unser Zivilisation und die kommende Kultur des 21. Jahrhunderts, amazon.com

Holdrege, C. (1996): Genetics and the Manipulation of life: the forgotten Factor of Context. Natureinstitute.com

Manning, Jeane, Garbon, Joel ((2011): Break through the power. How Quantum-leap new Energy Inventions Can Transform Our World. amazon.com

Nielson, Mona (2010): Mobiltelefonins hælsorisker: fakta om vår tids största miljö- och hælsoskandal. Mona Nielson Miljöbyrå

Prætorius, N. U. (2016): En verden til forskel. Omstillingens nødvendige frisættelse af det markedsgjorte mennesle. Klim

Skaftnesmo, Trond (2011): Evidensbasering – snart også i skolen? Rudolf steinerhøyskolen i Oslo Stavanger Paradigmeforlag

Skaftnesmo, Trond (2007): Genparadigmets fall. Antropos Forlag

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här