Åberopande det litterära verket ”Processen” av Franz Kafka, kan tillståndet i världen betecknas som ett ”Absurdistan”, en plats där:

  • svart blir vitt
  • lögn benämns sanning
  • friskt kallas sjukt
  • kriminellt uppges vara lagligt

Under de senaste åren har en ”pandemi” utspelats. I processen har olika åtgärder vidtagits baserade på måttot – ju större och värre lögn, desto svårare att tro att det är en lögn. Det har inte varit någon egentlig pandemi utan det som pågått är planerat sedan länge, en fortgående konspiration mot mänskligheten med många förgreningar i en ”Old world order”!

En global oligarki försöker upprätta en teknokratisk diktatur – totalitarianism. Den pågående agendan anges ha tre huvudmål:

1. Depopulation
2. Total kontroll av mänskligheten
3. Transhumanism

Depopulation åstadkoms genom den illegala genetiska medicinska försöksverksamheten – injiceringarna mot Sars cov2- viruset och vidhängande restriktioner mot människor. Injektionerna verkar dels genom att orsaka sjukdom och förtida död dels genom att hämma tillkomsten av nya människor via minskad fertilitet.

Total kontroll av mänskligheten underbyggs av propaganda som skapar rädsla och åtlydnad. Genom digital uppkoppling via en QR-kod och vaccinpass samt en digital centralbanksvaluta (CBDC) skulle kan man helt kunna kontrollera en persons tillgång till omvärlden, enligt den modell för social kreditering som tillämpas i Kina och skapa ett digitalt fängelse.

Transhumanism innebär förändring även av själva människan. Genom it – såsom 5G och AI – i förening med biologiskt våldförande kan människan styras och till och med ”kapas”.

”Pandemin” som del i detta ser ut som följer. Tidigt år 2020 utropade WHO en pandemi. WHO promoveras av politiska organ, myndigheter, massmedia, vetenskap,andra organisationer och företag. Företag inom Big Pharma, Big Tech och Big Media är medaktörer. Så kallade folkhälso- och läkemedelsmyndigheter som CDC och FDA i USA och motsvarigheterna Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i Sverige administrerar agendan, vilken genomförs i olika takt i olika länder men utifrån samma grundkoncept.

Motivet till proklamerandet av en pandemi var ett åberopat farligt virus som i själva verket visade sig ha en överdödlighet obetydligt högre än ett normalt säsongsinfluensavirus. Detta visste man men för att lura allmänheten satte man igång ett testande en masse av människor med ett PCR-test, vilket påstods visa många virusfall. Men eftersom testet var oanvändbart var dessa fall falska. Med hjälp av detta och prognoser som överdrev virusets farlighet satte man skräck i allmänheten. Detta ledde i sin tur till att många människor lät sig injiceras med ”vacciner”, vilka påstods ha framtagits på kort tid.

Folkhälsomyndigheten klargjorde redan i en vägledning 2020-07-21 att PCR-testerna var oanvändbara för att diagnosticera sjukdom. Ändå såg man via frikostiga ersättningar till att landets regioner testade människor för till dags datum hisnande 26-30 miljarder kr. Det vi har är en PCR-testpandemi!

Redan i oktober 2019 genomfördes en förövning, där den kommande ”pandemin” planerades, se ”Event 201”. Bakom detta stod WEF, Bill&Melinda Gates Foundation och Johns Hopkins Center for Health Security (en del av Johns Hopkins University). Det har också visat sig att PCR-tester i stor skala hade beställts redan 2017-18 och att även de så kallade vaccinerna fanns på plats innan pandemi utropades. ”Lösningen” fanns sålunda tillgänglig innan det påstådda problemet hade skapats!

Injiceringarna är ett gigantiskt bedrägeri och det påstått största brottet mot mänskligheten någonsin. De medel som injicerats är inte några vacciner och inte ens vederbörligt testade. Regelrätt informerat samtycke har inte heller förekommit, ett övergrepp på läkaretiken. Men framför allt, eftersom fungerande botemedel som Ivermektin, Hydroxiklorokin, D-Vitamin och C-vitamin samt zink fanns att tillgå, skulle några injiceringar aldrig ens kommit på tal!

Och inte nog med detta – de påstådda vaccinerna har visat sig vara biovapen för att bekriga mänskligheten. Injektionerna har dessutom dubbel verkan – dels att sprida sjukdom och förtida död bland injicerade – dels att sprida smitta vidare så att fler blir sjuka och dör. Som ett självspelande piano!

Om detta vittnar det som hänt efter massinjiceringarna. Överdödligheten har ökat kraftigt samtidigt som antalet födda sjunkit starkt. Man har både gett sig på de som lever och förhindrat nya liv på jorden! Det omfattande injicerandet och virusets många mutationer har dessutom ökat risken för att nya riktigt farliga varianter kan uppstå. Det har varnats för att följden skulle kunna bli en katastrof, främst för den mest injicerade delen av mänskligheten – den så kallade västerländska civilisationen – men att hela mänskligheten skulle kunna vara hotad.

På agendan för total kontroll av mänskligheten är friheten och demokratin under attack. I Sverige har grundlagen överträtts genom en pandemilag och vaccinpass infördes, vilka avskaffades efter stora protester. Grundlagen har också ändrats genom tillkomsten av en lag om utlandsspioneri. Och internationellt ringer varningslamporna illrött av agerandet från FN, WEF, WHO och andra internationella organisationer. WHO:s försök att tillskansa sig så gott som oinskränkt makt över länders hälsopolitik via en pandemitraktat och ändringar av IHR 2005 är en ultimativ fara, vilken snarast måste avvärjas.

De så kallade vaccinerna utgörs av genetiska medicinska substanser. I injiceringarna kombineras biokemi och digital teknik i en krigföring med biovapen. Genom förändring av människors hjärnor via mRNA-tekniken ska människor bli transhumaner och avhumaniseras!

Injiceringarna är ett våldförande på Nürnbergkonventionen. Denna konvention tillkom efter rättegångarna mot förövarna av de medicinska övergreppen från nazismen under andra världskriget, detta för att förhindra att något liknande skulle kunna hända igen. Men nu sker det åter fast i global skala – ”Never again” is now global! Etik, moral och juridik har under ”pandemin” slaktats på maktens och kapitalets altare.

Agendan drivs av en global oligarki, där mycket emanerar från USA. Landets strävan efter världsherravälde med den övriga ”västvärlden”, Nato och EU som verktyg måste få ett slut. Hoppet om att så ska ske står till Robert F Kennedy Jr, som kandiderar till president i valet 2024 med en självständighetsförklaring. Kennedy vill se ett USA som är en bastion för frihet och demokrati. Kampen mellan stormakter måste överflyglas av den multipolära värld som är under framväxt.

Vägen till tyranniskt herravälde är att skapa fortgående skräck och kaos så att man bäddar för införandet av en ”världsregering”. I detta passar smittsamma virus, plötsliga dödsfall, skenande priser, fattigdom, repression, sabotage (läs Nord Stream), Ukrainakriget, Hamas- Israelkonflikten, kärnvapenhot, klimatlarm och miljökriser in som handen i handsken.

Bakom det som pågår ligger mångåriga planer hos globala krafter på rashygien (eugenics) och på genocide (folkmord). Människor indelas enligt dessa obskyra tankar i de som gör nytta och de som är onyttiga parasiter (useless eaters). Och de sistnämnda ska avlägsnas från jorden. Men inte nog med det – målet är inte bara att minska antalet människor utan också att förändra själva människan till transhuman. Begreppet folkmord räcker inte till – det borde ersättas av ”mänsklighetsmord”.

Det som skett i namnet av en pandemi är som angavs ovan det påstått största brottet någonsin mot mänskligheten. Men samtidigt som de totalitära krafterna flyttar fram sina positioner ökar motståndet världen över i form av domstolsutslag, juridiska processer, vetenskapliga upprop, politiskt motstånd och folkliga protester. Det pågår ett stort uppvaknande. Allt fler människor genomskådar lögnerna och säger nej till injicering.

Om etik och juridik hade rått, skulle de illegala injektionerna aldrig skett. Dessa måste få ett omedelbart slut! Restriktioner skulle förstås inte heller ha införts med anledning av den påstådda farsoten. Människor och samhällen har sargats svårt och de många skador som orsakats av massinjiceringarna måste snarast repareras. Det behövs ett omfattande repatrieringsprogram. Människovärdigheten måste återupprättas och botemedel tillgängliggöras. Detta ska förstås ske så snabbt och effektivt, som det låter sig göras. Protokoll för repatriering finns, exempelvis hos den amerikanska läkarorganisationen Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC).

Gunnar Söderberg, Vitskriften ”Vår absurda värld” – En skrift om den så kallade pandemin och dess kopplingar

Poet Samhällsvetare (Fil.pol.mag) Före detta statstjänsteman regionalt med uppdrag som aktuarie, chef, expert mm Politiker regionalt och lokalt 2001-19 med uppdrag inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, regional utveckling, revision mm Ett flertal politiska ordförandeposter såväl regionalt som lokalt Samhällsanalytiker i ett halvt sekel Holistiker

Bilagor: 1. Fakta om ”pandemin” i kortform 2. Källor och referenser

Bilaga 1. Fakta om ”pandemin” i kortform

1. Testerna är oanvändbara och ohälsosamma – PCR-testmetoden kan inte påvisa smitta hos ett enskilt virus – påvisade positiva testresultat är till runt 97 % falska – testandet är också ohälsosamt

2.Virusets farlighet är kraftigt överdriven – Överdödligheten har varit i nivå med ett normalt säsongsinfluensavirus – felklassificeringar gör att antalet döda av Sars cov2-viruset är avsevärt lägre än enligt statistiken

3. Smittspridningen bör få ha sin gång – generella åtgärder är föga verksamma i att förhindra spridning av smitta – genomgången sjukdom stärker en persons immunförsvar och populationsimmuniteten

4. De äldre i samhället har misshandlats – under hösten 2020 insattes morfin i stället för syrgas mot sjuka på äldreboendena – detta orsakade många förtida dödsfall

5. Restriktioner är ovetenskapliga och kontraproduktiva – vetenskapligt ogrundade restriktioner som social distansering, resebegränsningar, mötesbegränsningar, munskydd och vaccinpass har gett starkt negativa nettoeffekter för både individ och samhälle – munskyddsanvändning skyddar nästan inte alls mot att bli smittad eller mot att sprida smitta vidare – den är ohälsosam, försämrar socialt utbyte och skapar psykisk ohälsa

6. Tillgängliga botemedel ska användas – tillgängliga botemedel som Ivermektin, Hydroxiklorokin, D-vitamin, C-vitamin och zink ska användas innan andra åtgärder ens ska komma på tal

7. Injiceringarna är brottsliga och inga vaccineringar – de så kallade vaccinerna är inga egentliga vacciner. Injiceringarna utgör en genetisk medicinsk försöksverksamhet och är brottsliga – informerat samtycke förutsätts vid injicering. Det är också brottsligt att detta inte har skett

8. Allvarliga risker negligeras – antalet svårt sjuka och döda har ökat påtagligt efter att massinjiceringarna skett – dödligheten bland barn och yngre har ökat kraftigt efter massinjiceringarna – injiceringarna försämrar fertiliteten – injiceringarna sänker immunförsvaret hos enskild person och försämrar populationsimmuniteten – en injicerad är normalt mer smittsam för en ovaccinerad än tvärtom – injicering leder till falsk trygghet då injicerade personer inte är skyddade mot smitta och mot att sprida smitta vidare

9. Vetenskapen förnekar sig själv – erfarenheten att ett virus farlighet klingar av när det muterar har åsidosatts – naturliga mutationer har felaktigt påståtts vara farligare än ursprunget – man agerar som om ett icke-vaccin vore ett vaccin – massinjiceringar sker trots vetskap om att man inte ska injicera under ett virusutbrott – man har felaktigt påstått att injicering skulle ge starkare immunitet än genomgången smitta – fakta om negativa effekter av injektionerna har systematiskt tystats ned – det biovapen som injektionerna utgör har tilldelats Nobelpriset i medicin

10. Vaccinpass är ett övergrepp på människovärdet och ska ej förekomma Åtgärden är – integritetskränkande – diskriminerar personer som varit lagliga och undvikit att injicera sig – uppmuntrar till brott genom att premiera de illegala och farliga injektionerna – leder till falsk trygghet och ökad smittspridning

11. Så kallade systemmassmedia som SVT och rikspress är maktens megafoner och har svikit befolkningen – lögner, utelämnade sanningar och propaganda har präglat rapporteringen – skrämsel i olika former har varit dominerande arbetsmetoder – icke sanktionerade åsikter har inte fått komma fram – yttrandefriheten har strypts

12. Politiken har svikit och demokratin har monterats ned – pandemilagen var en överträdelse av grundlagen – vaccinpass är integritetsberövande och skulle aldrig ha införts – lagen om utlandsspioneri hämmar och begränsar yttrandefriheten – alternativa uppfattningar tystas systematiskt ned

13. Samhällsgemenskapen har slagits sönder – människor har hindrats från att möta varandra – injicerade har ställts mot ovaccinerade – det sociala livet har underminerats

14. Konsekvenserna för samhället är förödande – hälsan – både den psykiska och fysiska – har påverkats mycket negativt av restriktionerna under ”pandemin”. Många människoår och liv har förlorats – en hel ungdomsgenerations framtidsmöjligheter har urholkats på grund av försämrad undervisning och underminerat socialt utbyte – klyftorna i samhället ökar liksom utslagningen av människor. De utsatta blir allt fler. Injicerandet och testandet kostar i onödan samhället enorma summor och orsakar en stor vårdskuld – det viktiga samhällskittet den ideella sektorn utarmas. Kultur, idrott och föreningsliv hämmas starkt, både verksamheter och utövare har slagits ut och fått försämrade möjligheter att existera – ekonomin blöder i spåren av ”pandemin”. El- och matpriser har stigit kraftigt liksom räntor. Mindre och medelstora företag drabbas hårt. Möjligheter till arbete och försörjning försämras och samhällsekonomin förstörs.

Bilaga 2. Källor och referenser

Det finns otaliga källor och referenser till information om vad som ligger bakom den så kallade pandemin och dess utlöpare inom andra samhällsområden. Här följer ett urval. Jag börjar med svenska källor, även om det som sker kopplat till ”pandemin” primärt är internationellt initierat.

https://rumble.com/c/c-3348662 / Sverige Granskas
https://swebbtv.se / Swebbtv
https://swebbtube.se / SwebbTube
https://newsvoice.se / NewsVoice
https://frihetsnytt.se / Frihetsnytt
https://www.vaken.se / Vaken
https://nyadagbladet.se / Nya Dagbladet
https://www.doctorsappeal.com / Läkaruppropet
https://partietmod.se / Partiet MoD
https://www.mynewsdesk.com/se/elsa-widding-ab / Elsa Widding
https://ahrp.org / AHRP (Alliance for Human Research Protection)
https://rumble.com/Redacted / Redacted
https://childrenshealthdefense.org / Childrens Health Defense
https://ICIC.law / ICIC (International Crimes Investigative Committee)
https://thehighwire.com / The HighWire
https://expose-news.com/ / The Exposé
https://www.naturalnews.com / Natural News
https://globalresearch.ca / Global Research
https://www.kennedy24.com/ Kennedy 24 (Robert F Kennedy Jr)
https://worldcouncilforhealth.org / World Council for Health
https://www.internationalcovidsummit.com / ICS (International Crisis Summit)
https://rumble.com/search/all?q=Bridgen / Andrew Bridgen
https://www.vernoncoleman.com/ Vernon Coleman
https://zeeemedia.com / Zeee Media (Maria Zeee)
https://rumble.com/KimIversen
https://rumble.com/search/all?q=Tucker%20Carlson / Tucker Carlson

3 KOMMENTARER

  1. Finns bara en sak att säga: FYYY FAAAN FÖR GLOBALISTPOLITIKERNA!!

    De leker med våra liv som vore de deras egna, och det enda jag kan göra är att hoppas på KARMA EXPRESS DE LUXE dvs att för varje framkallat dödsfall i ”pandemins” spår dör en globalistpolitiker, helst pga den cerebrala gangrän de redan uppvisat, och när dessa dött färdigt börjar deras anhöriga trilla av pinn precis som våra anhöriga gjort och fortfarande gör.

    Sanningen måste fram till allmän beskådan och ansvariga ställas till svars, inte av samma judiska diaspora som skapat situationen, utan av en folktribunal som med kanyler och sprutor med valfritt innehåll får fria händer att återgälda injektionsglädjen. När den dagen kommer rekommenderar jag diesel i sprutorna.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här