vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostEn gammal ide om juridisk förankring i kollektivt boende i skogen
#1


See User information
Hej på er sannings krigare.

Under min tid som shaman har jag varit med om en hel del häxjakt, det är inte så konstigt egentligen, speciellt inte som jag annser att vi bör verka öppet från och med den här tiden och i den kontrolerade dårskapens namt ta och kapa några begrepp och instutionella referenspunkter. Jag menar förståss bla Mänskorättsavtalen och juridiken Internationella avtalen! Men trots att vår rätt är klar anser jag att det skulle vara riktigt stärkande att ha lite egen men inte egen mark under fötterna. Det har jag annset hela mitt liv. tyvärr har mitt liv varit ett enda flyttande. men de senaste 12 åren har jag havt en ide i mitt huvud som sakta men säkert har skruvat ihop sig i reflektion med minna vänner här och i finnland.(jag bor där egentligen fast jag nu bor här i skogen med micro och skogsfolket här i nacka skogen. jag är på en lånad dator och skall just dra till pride festivalen för att sälja lite chai och chapatis så vi får mat på bordet,så jag skall inte pladdra fö mychit. jag tänker alltså posta upp min ide här nu och jag vill att ni skriver hit alla reflektioner ni får och all kritik så vi får fram den slutgiltiga formen för den här iden. Kram på er alla! MM.


Världsvid internationell fond för etablerandet av paradiset på jorden.


1. Fondens namn är ---- Världsvid internationell fond för etableringen av paradiset på jorden. Eller ”World wide international foundation for to establish paradise on erth” på engelska.

2. Fondens ändamål är att köpa skog och mark på vilken det är fritt att bygga en bostad/deltids bostad i naturligt material för var och en som förmår att acceptera och anpassa sig efter fondens stadgar till skydd för djur och natur.

Samt att igenom social, ekonomisk och kulturell verksamhet, innefattande:
stödjande av
den fria konsten,
litteraturens mångfald,
den allmänna kunskapen om och utvecklandet av de internationella mänskorätts avtalen,
lagkunskap överlag
de i skogen och på vägen boendes verksamma möjlighet och rätt till full kulturell respekt i mötet med myndigheter och media,
små och svaga gruppers möjlighet att få sin röst hörd

verka för det snara inträdandet av fondens stadgade vision av paradiset och ett fruktsamt återfinnande av den naturliga kulturella segmentations processen.Över hälften av fondens samlade egendomar måste vara mark och skog vilken när den en gång är köpt aldrig mer kan säljas.


4. På marken gäller ögonvarelse frid och mänskorätt gäller lika som djurrätt undantaget de under vattnet levande, och för tillfället, utifrån den närvarande medvetenheten, tämligen otämjbara fiskarna vilka av dem som har behov kan tas som näring. Dock icke där någon börjat närvara och tämja och idka kommunikation med dem, förståss.

5. En fjärdedel av skogens verkliga, årliga tillväxt tillåts att skattas, men inte det att virke tas till försäljning. Tre fjärdedelar av dess årliga tillväxt ges åt den självt, "till dess integritet som varelse med rätt till åldrande”.

6. Fonden kommer att vara närings drivande och sysselsätta sig med all handel och produktion vilken, utifrån fondens principer om sund handel och produktion, anses sund och mångfaldsbringande. Dessa är att en god handel/produktion är god för och stärkande för naturen, givande för producenten liksom transportören och försäljaren. Samt verkar stärkande och helande på konsumenten, dess kropp och dennes möjlighet att nå frid nog till en aktiv tilltro till ett snart inträde i paradiset.

7. Fonden bygger sig på frivillig arbete.
Inga arvoden eller löner betalas ut.

8. Dock erbjuds en fullvärdig biologiskt odlad vegetarisk grundkost och husrum för dem som arbetar frivilligt för fonden med minst fyra timmar om dagen.


9. Stadsmakten i respektive länder har insyn i fondens affärer och fonden eftersträvar att som allmännyttig fond få status av att vara skattebefriad

10. Fondens styrelse sätt skall vara direkt demokrati. Och röstning skall ske då detta påkallas av någon med rösträtt i de frågor som är gällande.

11. På fondens mark är all mat i gemensam ägo utom mycket speciella delikatesser givna som gåva och svåra att få tag på lokalt.
12. All utkomst utav arbete som sker på fondens mark eller i fondens regi tillhör fonden. Däremot ägs utkomst och insamlat kapital av en egen näringsdrivande verksamhet av den enskilde såtillvida, eller i en sådan mån, denna utkomst inte skapas eller förvaltas utifrån fondens mark eller annars tillkommer igenom fondens resurser.

13. Fonden skall hålla plantskolor för uppdrivning av träd och växter och sträva efter att igenom insamling, uppdrivning och utplantering av frön, skott och hela plantor öka mångfalden i naturen på fondens marker.

14. Fonden skall insamla, tillhandaha och förmedla kunskap om nervsystemets skötsel, örtmedicin och grundläggande kirurgi.

15. Alla produktions medlen liksom all lös egendom och mark tillhör fonden vilken företer revision via de nationella föreningarna i respektive länder.

16. Inga religiösa preferenser eller sexuella restriktioner krävs för att vara en frivillig arbetare för fonden eller för att bo på fondens mark.
p
17. Finner den sig själv i en annan form under annat namn skall den samman smälta med sig själv igenom en omröstning efter majoritets principen med en bejakelse av samman smältningen med minst 9/10 delar.

18. Fonden skall förvaltas igenom ett förenings system bestående av:

18.1. lokal förening

Ändamål
Lokalförening vars uppgift det är att samla och organisera lokala krafter, samt företa näringsdrivande verksamhet, till förmån för förverkligande av fondens ändamål.

Till lokalföreningens uppgifter hör:

Förvaltning
Att i fondens namn införskaffa och förvalta verktyg och andra lösa investeringar vilka behövs för det självförsörjande livet på fondens mark och för utförandet och stödjandet av konstnärlig och kulturell verksamhet.
Näringsdrivande verksamhet
Att förvalta de igenom näringsdrivande verksamhet producerade medlen i form av guld varav minst 2/3 redovisas tillgängliga för den internationella föreningen att distribuera internationellt för markinköp och investeringar i näringsdrivande verksamheter.
Vidare skall 2/3 av den resterande 3:dje-delen redovisas tillgängliga för den nationella föreningen för fördelning bland nationens lokalföreningar vid behov eller för nationella projekt.
Lokalföreningen kan också via beslut av den nationella föreningen få beviljat att få behålla ytligare 0-10% av lokalföreningens vinst om det finns speciella skäl.

Överblivna medel redovisas den internationella föreningen tillhanda.

Redovisning
Att redovisa den av lokala föreningen förverkligade näringsdrivande verksamheten och dess vinst till den nationella föreningen.
Att förmedla resultatet av lokala omröstningar till den nationella föreningen vid behov.

Grundande av en lokalförening
För att grunda en lokal förening måste man ha ett stycke mark på vilket det går att leva i ett väl balanserat självförsörjande förhållande till jord modern.

Demokrati
För att få full rösträtt i den lokala föreningen vid årsmöte eller omröstning krävs att man bor på fondens mark vilken förvaltas och sköts av den aktuella lokal föreningen eller att man deltar i den lokala fondens arbete med minst fyra timmar /dag.
Om man inte har en sådan möjlighet eller vilja kan man också slå ihop arbets timmar tillsammans med flera andra personer fört att få ihop till en full röst.
De som har röst rätt i en lokal förening har röst rätt vid den nationella föreningens årsmöte och omröstningar.

Styrelse
Lokal föreningarnas styrelse väljs vid årsmöte vilkets tidpunkt bestäms vid lokalföreningens grundande.

Till styrelse medlem kan väljas medlem med full rösträtt och som har som huvudsyssla att arbeta i av föreningen anordnat arbete eller som bor permanent på den mark som lokal föreningen förvaltar åt fonden.
Ingen medlem kan sitta i styrelsen mer än två år i rad utan ett hundra procentigt stöd av alla lokalföreningens medlemmar.
Medlem har rätt att avböja medlemskap i föreningens styrelse.

18.2. Nationell förening.

Ändamål
Den nationella föreningens uppgift är att samla och organisera de lokalföreningar vilka har sitt säte inom nationens gränser och att handha relationen till nationen och i vissa praktiska avlastande fall till den internationella föreningen


Till den nationella föreningens uppgifter hör:

Redovisning
Att förete ekonomisk redovisning inför respektive statsmakt
Att förmedla resultatet av lokala omröstningar till den internationella föreningen vid behov.
Media
Att upprätthålla hemsidor om fondens verksamhet på respektive lands inhemska språk.Grundande av nationell förening.
I varje land i vilket det startas en lokal förening startas i samband med detta också en nationell förening.

Medlemmar med full rösträtt i, inom nationen benägna lokalföreningar har automatiskt medlemskap i den nationella föreningen.

Styrelse
Nationella föreningens styrelse väljs vid årsmöte vilkets tidpunkt bestäms vid nationens första lokalföreningens grundande.

Till styrelse medlem kan väljas medlem med full rösträtt och som har som huvudsyssla att arbeta i av föreningen anordnat arbete eller som bor permanent på den mark som lokal föreningen förvaltar åt fonden.
Medlem har rätt att avböja medlemskap i föreningens styrelse.18.3. Internationell förening
Ändamål.
Den internationella föreningens ändamål är att verka som organiserande och i vissa fall som representativt organ för de nationella föreningarna och att överse och förbereda markinköp, till förmån för förverkligande av fondens ändamål.

Till internationella föreningens uppgifter hör:
Demokrati
Att upprätthålla ett system för internationell direkt demokrati över Internet. Samt att införa förändringar i den internationella och de nationella föreningarnas stadgor utefter de resultat som omröstningar i internationella frågor givit.
Samt att införa förändringar i fondens stadga utefter de resultat som omröstningar i gällande fråga givit.

Markinköp
Att överse förbereda och utföra markinköp.

Förhandlingar
Att hjälpa till med och sköta om internationella och nationella förhandlingar.


Rösträtt
Rösträtt vid den internationella föreningens årsmöte har de som bor fast på fondens mark och de som har som huvudsyssla att delta i fondens arbete i någon av lokalföreningarna.
I den internationella föreningens styrelse kan den som permanent lever på fondens mark och som har som huvudsyssla att delta i arbete anordnat av någon av föreningarna för fondens förvaltning väljas in.
Medlem har rätt att avböja medlemskap i föreningens styrelse.

Styrelse
Internationella föreningens styrelse väljs via röstning inom den lokalförening som är den vilken hyser den nationella förening vilken har turordnings ansvaret att överta den internationella föreningens förpliktelser.
Tiden för den internationella föreningens årsmöte bestäms vid den tidpunkt då ansvaret för den internationella föreningens förvaltning övergår till den lokala nationella föreningen vilkets tidpunkt bestäms vid nationens första lokalföreningens grundande.

Grundande av internationell förening
Grundande av internationell förening sker i samband med att den första lokalföreningen bildas.


19. Fondens hemort är densamma som den internationella föreningen för fondens skötandes hemort. vilken i sin tur har sin hemort på den plats där den nationella förening för fondens skötande, vilkens turordnins-ansvar, igenom majoritetsval eller lottning, det är att sköta den internationella föreningen, har sin hemort.

De nationella föreningarna har i sin tur sin hemort hos den av de lokala föreningarna inom respektive nation vilkens turordnings-ansvar, igenom majoritetsval eller lottning eller naturlig uteslutning i fall det endast finns en lokalförening med praktiska möjligheter att tillgå, det är att sköta den nationella föreningen.

20. All röstning är öppen majoritets röstning i första steget.
Vid behov, om detta påkallas av mer än 5 % av röstnings deltagarna röstas först om röstningens form.
Denna röstning gäller då om sakfrågan kräver majoritets röstning eller om saken kommer till klarhet bättre i en röstnings form där en minimi enighet mellan 50-100 % måste uppnås för att ett beslut skall kunna tagas.

21. Internationella och nationella röstningar förrättas igenom användandet av adb över det internationella nätet.


22. Ändringar i fondens förvaltnings föreningars stadgor kan endast ske igenom total enighet mellan föreningens alla medlemmar.
Föreningen för förverkligandet av världsvid internationell fond för att starta paradiset på jorden.


1. Föreningens namn är shangrila

Föreningens hemort är Stockholm

3. Föreningens ändamål är att igenom insamlande av reflektioner/bespeglingar av iden om den fond vilken benämns ”Världsvid internationell fond för att etablera paradiset på jorden”, fastställa dess stadgars slutgiltiga form

Samt att när medel finns starta fonden.

Samt att verka för att fysiskt förena de mänskor och krafter vilka är intresserade av att se fonden förverkligad till en aktiv medvetenhet om varandra och varandras potentialer,
och till ett praktiskt gemensamt arbete att förlösa de idéer vilka då i gemensamheten syns stinna av fruktsamhet. Detta bland annat igenom att anordna fester, möten, gemensamma arbetstillfällen etc.

Samt att sprida kunskap om och i mån av möjlighet verka utefter fondens stadga.


4. Föreningen skall vara näringsdrivande och i fondens ställe bedriva näringsdrivande verksamhet
utefter fondens regler för sund affärsverksamhet

5. Föreningen skall insamla och till det att fonden startats förvalta det kapital som behövs för att starta fonden och den första marken köpts och den första lokalföreningen är startad.

Föreningen är öppen för var och en så länge han eller hon inte medvetet mot arbetar föreningens syften och mål och/eller utför handlingar ämnade att skada föreningen.

För att inträda och bli medlem i föreningen, så skall man till styrelse medlem inlämna person uppgifter.

Föreningens språk är svenska men medlem har rätt att använda sitt eget modersmål.

Föreningens Styrelse och Revisorer väljes vid Föreningens Årsmöte, där även bokslutet fastställes och beslut om ansvars frihet för de redovisnings skyldiga fattas.

Föreningens räkenskaps period börjar vid årets inegående och upphör vid årets slut.

Föreningens styrelse medlemmar skall till antalet vara minst tre. Ordförande. Sekreterare och Kassör. Men antalet styrelse medlemmar bör om antalet aktiva förenings medlemmar räcker till vara 7 +2 suppleanter. Ordförande, Vise Ordförande, Sekreterare, Kassör, Media-ansvarig och två medlems representanter.

Minst 3 av styrelsens medlemmar inbegripande ordförande eller vise-ordförare måste vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsbefullmäktigad.

Kallelse till föreningens Årsmöte sker per brev till alla Föreningens medlemmar, Årsmöte hålles inom mars månad.

Föreningens tillgångar fördelas rättvist mellan föreningens röst berättigade medlemmar i fall utav föreningens förtidiga upplösning.

Föreningens tillgångar övergår till fonden vid fondens startande.

Föreningen skall upplösas vid startandet av fonden.


Okej min adress är rakapuckar@yahoo.se Låt d komma

Posted on: 2006/8/2 17:02
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: En gammal ide om juridisk förankring i kollektivt boende i skogen
#2
Förstår ni möjligheterna som finns i den här idén?

Jag har tidigare läst ett utkast av denna tidigare. Uppmanar alla fritänkare att ta sig en väldigt nära titt på ramarna för den här fonden.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
39 user(s) are online (39 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 39

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS