vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostInträffade verkligen syndafloden?
#1


See User information
Skulle kanske vara bra med en del av forumet vid namn historia men postar tråden här.

Vad tror ni?

Bifogar en artikel från Epoch Times:

I det år då Noa var sex hundra år gammal, i andra månaden, på sjuttonde dagen i månaden, den dagen bröto alla det stora djupets källor fram, och himmelens fönster öppnade sig, och ett regn kom över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter.” Första Mosebok 7:11-12

För mellan 9000 och 5000 år sedan i provinsen Sinop i norra Turkiet ägde en spektakulär historisk händelse rum. Den var så speciell att somliga menar att den är ett bevis på att ”syndafloden” som det berättas om i bibeln faktiskt kan ha varit en riktig (om än något överdriven) beskrivning av verkliga händelser.


I september 2004 kom en expedition i Svarta havet bestående av forskare från olika institutioner (inklusive National Geographic Society) fram till att havet i fråga inte alltid varit som vi känner det idag.

De drog slutsatsen att det hade sitt ursprung i en enorm sjö av svart vatten som vid en tidpunkt i historien började expandera på ett onormalt snabbt sätt. Förändringen var så stor att invånarna i områdena omkring omedelbart tvingades söka efter säkrare mark och lämnade i all hast bakom sig bostäder, verktyg och andra spår av sina tidigare liv.

Detta fick undervattensexpeditionen, som leddes av oceanografen Robert Ballad, att deklarera att det en gång existerade mänskliga boplatser som nu ligger mer än 90 meter under vattnet. Denna häpnadsväckande upptäckt i Svarta havet bidrog inte bara till att öka den historiska förståelsen av de stora variationerna i vattennivå som förekom i Mellanöstern i forntiden, utan skapade också frågor kring vad som inledningsvis orsakade variationen.

Sedan dess har forskare och reportrar fortsatt utforska denna olösta fråga. Den är en nyckel till att förstå den historiska utvecklingen av människans civilisationer och de olika klimatperioder som jorden har upplevt. Vidare är det ett betydelsefullt tema sammankopplat inte bara med den judisk-kristna traditionen, utan också med många legender från olika kulturer runt om i världen – syndafloden.

Svarta havet: bevis för syndafloden?

Moderna hypoteser, som antyder att den snabba tillväxten av Svarta havet var en konsekvens av ett enormt regn av planetariska proportioner, har aldrig fått särskilt mycket stöd. Baserat på ett stort system av vetenskapliga lagar, huvudsakligen geologiska, som har etablerats på grundval av empiriska observationer under årens lopp verkar detta scenario ganska osannolikt.

Till att börja med menar skeptiska geologer att om en sådan översvämning har inträffat borde vi finna ett liknande lager, täckt med småsten, dy, stenblock och andra föremål, över hela världen. Det skulle vara märkligt om detta lager inte kan hittas, inte minst då översvämningen som beskrivs i bibeln hade ägt rum så sent som år 3000 f.kr.

Inte heller har man hittat lager av fossil, med olika djur och växtarter i skilda jordlager. Enligt översvämningsteorin borde man finna kvarlevorna av alla djurarter före syndafloden (inklusive de utdöda dinosaurierna) i endast ett lager, utan någon skillnad. Men paleontologin motsäger helt dessa antaganden.

Men dessa exempel tycks bara vara toppen på isberget av alla argument som motsäger en global översvämning. Trots det motsägs mycket av sådana resonemang i lika hög grad av forskare som stödjer teorin om översvämningen. Faktum är att beskrivningar som ” bröto alla det stora djupets källor fram” eller ”himmelens fönster öppnade sig”, som det berättas om i Mosebok, stöds av hypoteser som, även om de är ofattbara, är omöjliga att avfärda som oförenliga med verkligheten.

Enligt en av de mer dramatiska hypoteserna kan planeten ha täckts med vatten upp till sina högsta punkter, men beräkningar visar att allt vatten i atmosfären bara skulle räcka till en nivå på ca 3 cm över hela jordklotet.

Anhängarna av översvämningsteorin menar i sina beräkningar att om ytan på jorden jämnades ut – att bergen sänktes och havsbotten höjdes – så skulle hela jorden vara täckt av tusentals meter vatten.

Enligt denna teori innehöll på Noahs tid de övre lagren i atmosfären en ansenlig mängd vatten som idag utgör hav. Det var detta atmosfäriska vatten som täckte hela planeten och som senare återgick till havsdjupen genom våldsamma vertikala tektoniska rörelser. Forskare som stödjer den här tanken menar att detta utgör en passande referens till ”himmelens fönster öppnade sig”, där vattnet kondenserades tack vare det stoft som genererades av flera samtidiga vulkanutbrott.

Icke-bibliska myter om en syndaflod kan hittas i kulturer i Indien, Sumer, Grekland, Acadia, Kina, Mapuche, i maya- och aztekriket, på Påskön, bland andra. Många av de här berättelserna är överraskande likartade. De vanligaste berättelserna handlar om himmelska budskap som ignoreras av människorna, om själva syndafloden, byggandet av en ark för att rädda varelser från översvämningen, och den efterföljande återhämtningen på planeten.

Ett tydligt exempel på denna likhet är historien om översvämningen i Mesopotamien, före bibeln, där guden ”Ea” varnade Uta-na-pistim, kung över Shuruppak, om det straff som väntar mänskligheten på grund av dess moraliska degenerering. Uta-na-pistim fick instruktioner från guden att konstruera en farkost i form av en kub med åtta golv, och sade att den skulle inrymma ett par av varje djurart, växtfrön, samt hans egen familj. Uta-na-pistim överlevde därför den flera dagar långa översvämningen, frisläppte en fågel för att bekräfta närheten till land, och offrade djur till gudarna.

Sökandet efter den försvunna arken

En annan sak som styrker det bibliska argumentet är det fotografiska och fysiska beviset för ett stort föremål som är övertäckt på berget Ararat, där Noahs ark till slut hamnade enligt den kristna historiebeskrivningen.

I början av 2006 deklarerade professor Porcher Taylor på University of Richmond att det enligt en omfattande studie med många års satellitfotografering finns ett främmande föremål övertäckt i området nordöst om berget. Längden på föremålet överensstämmer perfekt med den ark som beskrivs i bibeln.

Sådana satellitbilder av Ararat har gjort ett stort antal forskare nyfikna sedan nyheten offentliggjordes 1974. Flera expeditioner har också lyckats rädda rester av förstenat trä, liksom 13 stora ankare av sten i området omkring den förmodade platsen för den arkeologiska skatten. Ultraljudsundersökningar har också gjorts och har avslöjat en väldigt underlig struktur inbäddad i klipporna.

Trots de många texterna från olika kulturer som berättar historien om en stor översvämning i forntiden är storleken och varaktigheten för en sådan händelse omdebatterad, även bland dem som tror att det faktiskt inträffat. Ett litet antal forskare hävdar att denna översvämning täckte hela jorden med enorma mängder vatten, men de flesta geologer är överens om att ett sådant scenario är en omöjlighet.

Även om de flesta människor inte tror på forntida berättelser om att mänskligheten omskapats efter att en handfull människor räddats verkar det som om en klimatkatastrof faktiskt ägde rum över hela planeten för ett antal årtusenden sedan. Vi kan också med fog anta att ett obestämt antal människor på högt belägna platser hade möjlighet att fortsätta med sin civilisation och vidarebefordra berättelsen till senare generationer.

Fram till dess att bevis avslöjas som definitivt avgör vilken av teorierna som är korrekt kommer berättelsen om att en syndaflod renade människan från synd tas som en myt av vissa och en redogörelse av historiska fakta av andra. I vilket fall som helst kommer denna stora forntida översvämning för alltid att vara del av mänsklighetens historia.

Källa: http://www.epochtimes.se/articles/2009/08/11/17625.html

Posted on: 2010/3/16 16:12
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Inträffade verkligen syndafloden?
#2


See User information
Lite matte kan vara kul...

I Sicilien regnade det 250 mm under en period på bara tre timmar.

Det var ett brutalt regn...

250/3=83,3 mm/timme

40 dygns regnande blir 40*24timmar*83,3mm = 80000 mm = 80m regn på 40 dagar

Tänk er den avdunstningen!!! wow

Det är dessutom totalt omöjligt att hela planeten har regn samtidigt. Någonstans måste det avdunsta. Så det kan på sin höjd varit lokalt om det är regn som orsakat "floden".

Om det nu bara var 40 dygn "flod" kan det inte vara avsmältning från glaciärer heller (utan typ meteorregn som smälter dem eller utomjordingar som utför terraforming).

Kvar finns alternativ såsom tsunamis eller litterära överdrifter (dvs bibeln kan vara felaktig, den överdriver/förvränger med stor sannolikhet händelseförloppet)

Om det ska ha skett över hela jorden kan det vara en meteorstorm eller brutala jordbävningar som skapade tsunamis.

Sen kan man fråga sig vad man ska med denna kunskapen till... det går inte att bevisa bibelns trovärdighet med det i alla fall...

Posted on: 2010/3/16 18:23
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Inträffade verkligen syndafloden?
#3
Det finns ju ett forskarteam som hävdar att de funnit arken på berget Ararat i Turkiet. Har sett om detta på discovery för flera år sedan.

http://noahsarksearch.com/

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Inträffade verkligen syndafloden?
#4


See User information
Spoiler: Oavsett vad som hittas eller sägs så kan ingen veta.


Posted on: 2010/3/16 18:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Inträffade verkligen syndafloden?
#5


See User information
Jag menar inte att bibeln är helt korrekt men det finns ju många historiska fakta i bibeln om än den inte är någon historiebok. Flertalet folk och civilisationer pratar om en "syndaflod". Det behöver nödvändigtvis inte handla om regn.

Hur som helst, har ingen säker uppfattning om det hela men mycket av vad som står i vanliga historieböcker är knappast sanning. Att Columbus skulle ha upptäckt amerika t. ex. när man hittat artefakter i nordamerika från flera civilisationer från före kristus födelse.

Posted on: 2010/3/16 21:45
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Inträffade verkligen syndafloden?
#6


See User information
Quote:

jin83 skrev:
Jag menar inte att bibeln är helt korrekt men det finns ju många historiska fakta i bibeln


Inte värt du skriver så för då kommer väl Carlberg med idèn att vi ska posta allt vi kommer på på en lista som vi kan tapetsera med...

Jag tar tacksamt emot ett fakta, det räcker, så ge mig ett jin83.

Posted on: 2010/3/16 22:21
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Inträffade verkligen syndafloden?
#7


See User information
Det är väl dokumenterat bland romerska historiker att jesus existerade, korsfästes och fler detaljer som stämmer överrens med nya testamentet. Bland annat finns den jordbävning som ägde rum efter kristus död dokumenterad.

Jag är ingen expert på bibeln men i den finns uppgifter om personer som existerat, platser som funnits/fanns och historiska händelser. Sedan tror jag inte på hela bibeln och kan inte den utantill, har faktisk inte heller läst hela bibeln.

Posted on: 2010/3/17 0:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Inträffade verkligen syndafloden?
#8


See User information
Andra äldre bevarade skrifter som Homers Illiaden och Odyssen blandar historiska fakta med sagor.

Även om bibeln inte exakt berättar hur syndafloden uppstod, har många civilisationer och kulturer återberättat samma historia utan att det är en del av biblen. Varför berättas samma histora världen över?

Det skulle kunna handla om kosmiska fenomen eller t.o.m. bruk av avancerade vapen i stil med HAARP fast mer kraftfullt. Eller om man tror på biblen guds verk. Avancerad teknik långt tillbaka har hittats. Det är bevisat att inom astronomi kunde man 3000 år före kristus mer än man kunde för bara några årtionden sedan. Kunskap kan ha förlorats eller hållts till ett fåtal för att sedan återupptäckas genom ny forskning.

Posted on: 2010/3/17 0:18
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Inträffade verkligen syndafloden?
#9


See User information
Quote:

jin83 skrev:
Det är väl dokumenterat bland romerska historiker att jesus existerade, korsfästes och fler detaljer som stämmer överrens med nya testamentet. Bland annat finns den jordbävning som ägde rum efter kristus död dokumenterad.

Jag är ingen expert på bibeln men i den finns uppgifter om personer som existerat, platser som funnits/fanns och historiska händelser. Sedan tror jag inte på hela bibeln och kan inte den utantill, har faktisk inte heller läst hela bibeln.


hehe... det gick inte till 1 ens... innan det var över...

Vi stänger listan nu.

Det med jordbävning är inte fakta, det står för något helt annat - man ska inte läsa bibeln på detta sättet!


Posted on: 2010/3/17 0:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Inträffade verkligen syndafloden?
#10


See User information
Vad betyder ordet quake i bibeln i så fall? Handlar det om felöversättning kanske?

Exempel:

But by far the most remarkable of earthquakes was the one in AD 29 which occurred as the Lord Jesus died on the cross. "The veil of the Temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent. And the graves were opened; and many bodies of the saints WHICH SLEPT AROSE". (Matthew 27-51/52). Surely a remarkable word picture prophecy of the second coming of the Lord Jesus when the earthquake will tear apart the Mount of Olives (Zechariah 14-4), and "the dead in Christ shall rise first". (1 Thess. 4-16). Two separate earthquakes with similar results.

Posted on: 2010/3/17 19:28
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Inträffade verkligen syndafloden?
#11


See User information
det jag har sett i många olika typ discovery docomenterar och så är att inlands isen i kanada smälte, och skapade en typ sjö. sen brast väggen och allt vatten kom ut i atlanten. och att det skulle ge en global flod.

Posted on: 2010/3/17 19:59
"-Vi styrs av samling idioter som inte ens är medvetna om att de är fascister." Fahrenheit451
<administratör>
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Inträffade verkligen syndafloden?
#12


See User information
Quote:

jin83 skrev:
Vad betyder ordet quake i bibeln i så fall? Handlar det om felöversättning kanske?

Exempel:

But by far the most remarkable of earthquakes was the one in AD 29 which occurred as the Lord Jesus died on the cross. "The veil of the Temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent. And the graves were opened; and many bodies of the saints WHICH SLEPT AROSE". (Matthew 27-51/52). Surely a remarkable word picture prophecy of the second coming of the Lord Jesus when the earthquake will tear apart the Mount of Olives (Zechariah 14-4), and "the dead in Christ shall rise first". (1 Thess. 4-16). Two separate earthquakes with similar results.


Då får man tro på resten också:

Matthew 27:51. And, behold, the veil of the temple was split in two from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks broke apart

52. And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose

53. And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many.

54. Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God.

Bibeln finns inte för de som bara läser det som en text rakt upp och ned. Läser man det så kommer dess mening bara att vara fördold.

Jag har tagit upp detta i trådar alldeles nyligen... detta är INRE saker... det är om kultivering, kundalini... visst bävar det jordiska i en då... det där med tempel är hjärnan, förbundsarken, Golgatha och alla de där orden är saker/platser/företeelser/skeenden inom oss. Likadant med hell, varför säger man "raise the hell"... - kundalini...

Det med satan frestade Jesus och allt kring korsfästelse.... man kan räkna upp hundra ord... tex siffran sju som återkommer genom hela bibeln, tex de sju inseglen osv, det är chakran, och hela "storyn" är en omskrivning av av det som inte är så meningsfullt att skriva om på aktivistforum...Posted on: 2010/3/17 20:25
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Inträffade verkligen syndafloden?
#13


See User information
Har de hittat arken än på berget?

De var ju trots allt 2006 de upptäckte den?

Posted on: 2010/4/30 17:12
Att vakna handlar inte bara att se Att vakna handlar inte bara om att se igenom rökridåerna - utan även att att vakna spirituellt och andligt, att lära sig älska och ge och respektera alla människor.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Inträffade verkligen syndafloden?
#14
Den senaste upptäckten av arken... Den tredje!!

Is the latest Noah’s Ark discovery a fake?

http://www.thestar.com/news/world/article/802106--is-the-latest-
noah-s-ark-discovery-a-fake?bn=1


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
29 user(s) are online (29 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 29

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS