vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostAnonym
Social norm, oskrivna regler & sanktioner + diagnos: Neurotisk
#1
Sociala normer, eller bara normer, är ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort.

Sociala normer kan ses som regler som fungerar som informella sociala kontrollmekanismer. De baseras i allmänhet på någon form av konsensus som upprätthålls med sociala sanktioner. Sanktionerna varierar med grund i hur kraftigt ett visst brott mot normerna riskerar att störa gruppens sociala struktur. Sanktionerna kan vara både officiella och formella straff men de är oftare helt informella sociala påföljder. De sociala följderna av att bryta mot vardagsnormer varierar mycket starkt. Det kan handla om allt från subtila sociala signaler till social utfrysning eller till och med trakasserier eller våld. Ett mycket starkt normbrott kallas för tabu. Sociala normer är i hög grad självuppehållande genom att individerna hela tiden observerar andras beteende och imiterar detta. Individer med högre social status har större chans att påverka de andra.

Några exempel på normbrott och sociala sanktioner kan vara:

* Bland norrmän: En man på ICA tränger sig före i kön. Människorna runt om bestraffar honom med kroppsspråk men ingen säger något.

* I Saudiarabien: En ung kvinna går ensam på gatan i västerländska kläder. Hon tilltalar en okänd man. Den religiösa polisen arresterar henne och sätter henne i häkte där hon behandlas hårdhänt.

* Bland etniska japaner: En grupp mobbare trakasserar en jämnårig pojke. Men pojken har tränat karate under många år och försvarar sig framgångsrikt. Angriparna anklagar då pojken för att i själva verket trakassera dem genom att som "expert" vara överlägsen dem som är "nybörjare". Åskådare ingriper inte för att försvara pojken, eftersom han kan ha brutit mot normen om "omoiyari", som säger att de starka inte får utnyttja sitt övertag mot de svaga.

Sociala normer faller tillbaka på underliggande värderingar. Såväl normer som värderingar är en del av gruppens kultur. Värderingarna tjänar som rationaliseringar till försvar för varför normerna måste följas och för att ordna normerna i ett logiskt system.

Normer kan sägas ha en uppbyggande såväl som en nedbrytande funktion. Normerna är nödvändiga för att upprätthålla en social ordning som förhindrar orättvis behandling, asocialt beteende och beteenden som är hotfulla för den sociala gemenskapen. Ett samhälle utan normer faller samman i anomi. Brister i skapandet eller upprätthållande av gemensamma normer hänger samman med dekadans, korruption, brottslighet och godtyckligt våld. Om gemensamma normsystem helt bryter ihop, kan allvarliga problem uppstå. De värsta konsekvenserna är våldsamma konflikter och krig.

Samtidigt kan normer bidra till att upprätthålla ogynnsamma sociala system, till exempel orättvis maktfördelning och förtryck. De kan också motverka beteenden som är harmlösa men som ändå går utanför de ramar normerna sätter upp. En nackdel med styrning via informella normer är att osynliga regler kan vara svåra att kritisera.

En oskriven regel är en regel som inte finns reglerad i lagar men som man förväntas följa av andra människor. Annars kan man lätt anses onormal eftersom man då bryter mot normen. Det kan till exempel vara att man ska svara när någon tilltalar med en, ska hälsa tillbaka då någon säger hej, samt att man ska uppträda artigt mot andra människor.

Det finns även olika oskrivna regler beroende på i vilka situationer man befinner sig i. Vidare finns det normer på hur man ska agera vid kontakt med andra människor beroende på vem man ska träffa. När man tar kontakt med myndighetspersoner förväntas man uppträda på ett visst sätt och då på ett väldigt formellt sätt.[/quote]
http://sv.wikipedia.org/wiki/Social_norm

Ovanstående är ett utdrag från Wikipedia. Jag skulle vilja diskutera 'Sanktionerna' specifikt. Några av dom sanktioner jag kan tänka mig är följande:

- Bokstavsdiagnoserna
- Förtal / Skitsnack
- Social utfrysning ('Vuxenmobbning' aka Diskriminering)
- Falskt bemötande ('Psykotiska leendet')
- Dehumanisering / Subjektifiering

Det som är lite intressant i det hela, är att det är byggt på 'Rationalisering' vilket enligt Psykologins skyddsmekanism-modell är 'Neurotisk'

Neuros är en brett begrepp som betecknar en mängd olika typer av mindre allvarliga psykiska besvär. Termen är nära förknippad med psykoanalysen, men har fått bredare användning såväl i vardagsspråket som inom psykologi och psykiatri

Begreppet används numera sparsamt inom psykiatri och psykologi. Exempel på moderna diagnoser som från psykoanalytisk synpunkt skulle betraktas som neuroser är bland annat fobier, ångeststörningar och tvångsproblematik. Enligt psykoanalytisk teoribildning är neuroser uttryck för omedvetna konflikter, eller rester av försvarsmekanismer som utvecklats under barndomen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Neurotisk

Det får mig att tolka det som, ur min situation då, att samhället behöver behandling! Hur gör djur?

Det finns två vägar att välja enligt Wikipedia fortsatt Neuros eller Personlighetsutveckling.

1) Konflikt -> 2) Ångest 3) (a) Anpassningsmekanism alternativt (b) Försvarsmekanism 4) Vid (a) Personlighetsutveckling, vid (b) Neuros

Neurosis was coined by the Scottish doctor William Cullen in 1769 to refer to "disorders of sense and motion" caused by a "general affection of the nervous system." For him, it described various nervous disorders and symptoms that could not be explained physiologically. It derives from the Greek word neuron (nerve) with the suffix -osis (diseased or abnormal condition). The term was however most influentially defined by Carl Jung and Sigmund Freud over a century later. It has continued to be used in contemporary theoretical writing in psychology and philosophy.

The American Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) has eliminated the category of Neurosis, reflecting a decision by the editors to provide descriptions of behavior as opposed to hidden psychological mechanisms as diagnostic criteria., and, according to The American Heritage Medical Dictionary, it is "no longer used in psychiatric diagnosis." These changes to the DSM have been highly controversial
http://en.wikipedia.org/wiki/Neurotic

Bit på den ni! Tips och förslag till att bemöta ett samhälle som enligt mig måste få fortsätta mångkultureras, mångfacetteras och individualisera sig från en kultur som till och med majoriteten tycks va relativt less på?

Resized Image


Edited by Carlberg on 2010/3/4 9:12:30
Edited by Carlberg on 2010/3/4 9:13:04
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Social norm, oskrivna regler & sanktioner + diagnos: Neurotisk
#2


See User information
Första steget är att aldrig döma någon.

Posted on: 2010/3/4 12:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Social norm, oskrivna regler & sanktioner + diagnos: Neurotisk
#3


See User information
Quote:

Carlberg skrev:
Sociala normer, eller bara normer, är ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort.

Sociala normer kan ses som regler som fungerar som informella sociala kontrollmekanismer. De baseras i allmänhet på någon form av konsensus som upprätthålls med sociala sanktioner. Sanktionerna varierar med grund i hur kraftigt ett visst brott mot normerna riskerar att störa gruppens sociala struktur. Sanktionerna kan vara både officiella och formella straff men de är oftare helt informella sociala påföljder. De sociala följderna av att bryta mot vardagsnormer varierar mycket starkt. Det kan handla om allt från subtila sociala signaler till social utfrysning eller till och med trakasserier eller våld. Ett mycket starkt normbrott kallas för tabu. Sociala normer är i hög grad självuppehållande genom att individerna hela tiden observerar andras beteende och imiterar detta. Individer med högre social status har större chans att påverka de andra.

Några exempel på normbrott och sociala sanktioner kan vara:

* Bland norrmän: En man på ICA tränger sig före i kön. Människorna runt om bestraffar honom med kroppsspråk men ingen säger något.

* I Saudiarabien: En ung kvinna går ensam på gatan i västerländska kläder. Hon tilltalar en okänd man. Den religiösa polisen arresterar henne och sätter henne i häkte där hon behandlas hårdhänt.

* Bland etniska japaner: En grupp mobbare trakasserar en jämnårig pojke. Men pojken har tränat karate under många år och försvarar sig framgångsrikt. Angriparna anklagar då pojken för att i själva verket trakassera dem genom att som "expert" vara överlägsen dem som är "nybörjare". Åskådare ingriper inte för att försvara pojken, eftersom han kan ha brutit mot normen om "omoiyari", som säger att de starka inte får utnyttja sitt övertag mot de svaga.

Sociala normer faller tillbaka på underliggande värderingar. Såväl normer som värderingar är en del av gruppens kultur. Värderingarna tjänar som rationaliseringar till försvar för varför normerna måste följas och för att ordna normerna i ett logiskt system.

Normer kan sägas ha en uppbyggande såväl som en nedbrytande funktion. Normerna är nödvändiga för att upprätthålla en social ordning som förhindrar orättvis behandling, asocialt beteende och beteenden som är hotfulla för den sociala gemenskapen. Ett samhälle utan normer faller samman i anomi. Brister i skapandet eller upprätthållande av gemensamma normer hänger samman med dekadans, korruption, brottslighet och godtyckligt våld. Om gemensamma normsystem helt bryter ihop, kan allvarliga problem uppstå. De värsta konsekvenserna är våldsamma konflikter och krig.

Samtidigt kan normer bidra till att upprätthålla ogynnsamma sociala system, till exempel orättvis maktfördelning och förtryck. De kan också motverka beteenden som är harmlösa men som ändå går utanför de ramar normerna sätter upp. En nackdel med styrning via informella normer är att osynliga regler kan vara svåra att kritisera.

En oskriven regel är en regel som inte finns reglerad i lagar men som man förväntas följa av andra människor. Annars kan man lätt anses onormal eftersom man då bryter mot normen. Det kan till exempel vara att man ska svara när någon tilltalar med en, ska hälsa tillbaka då någon säger hej, samt att man ska uppträda artigt mot andra människor.

Det finns även olika oskrivna regler beroende på i vilka situationer man befinner sig i. Vidare finns det normer på hur man ska agera vid kontakt med andra människor beroende på vem man ska träffa. När man tar kontakt med myndighetspersoner förväntas man uppträda på ett visst sätt och då på ett väldigt formellt sätt.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Social_norm
Quote:

Ovanstående är ett utdrag från Wikipedia. Jag skulle vilja diskutera 'Sanktionerna' specifikt. Några av dom sanktioner jag kan tänka mig är följande:

- Bokstavsdiagnoserna
- Förtal / Skitsnack
- Social utfrysning ('Vuxenmobbning' aka Diskriminering)
- Falskt bemötande ('Psykotiska leendet')
- Dehumanisering / Subjektifiering

Det som är lite intressant i det hela, är att det är byggt på 'Rationalisering' vilket enligt Psykologins skyddsmekanism-modell är 'Neurotisk'

Neuros är en brett begrepp som betecknar en mängd olika typer av mindre allvarliga psykiska besvär. Termen är nära förknippad med psykoanalysen, men har fått bredare användning såväl i vardagsspråket som inom psykologi och psykiatri

Begreppet används numera sparsamt inom psykiatri och psykologi. Exempel på moderna diagnoser som från psykoanalytisk synpunkt skulle betraktas som neuroser är bland annat fobier, ångeststörningar och tvångsproblematik. Enligt psykoanalytisk teoribildning är neuroser uttryck för omedvetna konflikter, eller rester av försvarsmekanismer som utvecklats under barndomen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Neurotisk

Det får mig att tolka det som, ur min situation då, att samhället behöver behandling! Hur gör djur?

Det finns två vägar att välja enligt Wikipedia fortsatt Neuros eller Personlighetsutveckling.

1) Konflikt -> 2) Ångest 3) (a) Anpassningsmekanism alternativt (b) Försvarsmekanism 4) Vid (a) Personlighetsutveckling, vid (b) Neuros

Neurosis was coined by the Scottish doctor William Cullen in 1769 to refer to "disorders of sense and motion" caused by a "general affection of the nervous system." For him, it described various nervous disorders and symptoms that could not be explained physiologically. It derives from the Greek word neuron (nerve) with the suffix -osis (diseased or abnormal condition). The term was however most influentially defined by Carl Jung and Sigmund Freud over a century later. It has continued to be used in contemporary theoretical writing in psychology and philosophy.

The American Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) has eliminated the category of Neurosis, reflecting a decision by the editors to provide descriptions of behavior as opposed to hidden psychological mechanisms as diagnostic criteria., and, according to The American Heritage Medical Dictionary, it is "no longer used in psychiatric diagnosis." These changes to the DSM have been highly controversial
http://en.wikipedia.org/wiki/Neurotic

Bit på den ni! Tips och förslag till att bemöta ett samhälle som enligt mig måste få fortsätta mångkultureras, mångfacetteras och individualisera sig från en kultur som till och med majoriteten tycks va relativt less på?

Resized Image


"Jag skulle vilja diskutera..."

Ja du vill diskutera allt, hela tiden. Varför?

Ska du wikipedia ned vaken till vanligt pk-tänk och skolböckers nivå?

"Tips och förslag till att bemöta ett samhälle som enligt mig..."

Enligt dig... du hänvisar till något du skrivit, har du länk till det.

Samhällena mångkultureras inte, utan dödas kulturellt.

Du bör söka att vända på ditt tänk i de flesta avseenden.


Posted on: 2010/3/4 12:20
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Social norm, oskrivna regler & sanktioner + diagnos: Neurotisk
#4
Det är ett återkommande fenomen med dig och dom där u-svängstänkar teorierna. Svarar jag med samma så har vi en rondell! En tango på det så blir det dansbana.


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Social norm, oskrivna regler & sanktioner + diagnos: Neurotisk
#5
Tyckte det var lite passande text så:

Resized ImageResized Image Robbie Williams - Tripping Resized Image Resized Image
http://www.youtube.com/watch?v=y4qPEiRkLIY


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Social norm, oskrivna regler & sanktioner + diagnos: Neurotisk
#6


See User information
Jag har blivit väldigt öppen mot alla typer av människor.

Det som folk ofta glömmer när man inte ska dömma någon är också att man inte ska dömma dom till offer, och ge positiv särbehandling.

Det hände nämligen mig i grundskolan från åk 1 - 9 så blev jag positivt särbehandlad för alla mina lärrare kände varandra.

Jag satt i samma klass i matte, och flera andra ämnen som en kille som var efterbliven. Det totalt knäckte mitt självförtroende. Jag trodde att jag var dum. När jag sedan började i gymnasiet och det inte fanns någon koppling till grundskolan så blev jag bäst i klassen, med matte som favorit ämne.


Posted on: 2010/3/5 5:23
"-Vi styrs av samling idioter som inte ens är medvetna om att de är fascister." Fahrenheit451
<administratör>
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Social norm, oskrivna regler & sanktioner + diagnos: Neurotisk
#7


See User information
Dock så måste jag påpeka att jag är väldigt nöjd med hur mitt liv efterskolan har utvecklats.

Om man tror determinism så var det ju bra, men jag tror inte på det =)

Posted on: 2010/3/5 5:24
"-Vi styrs av samling idioter som inte ens är medvetna om att de är fascister." Fahrenheit451
<administratör>
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
35 user(s) are online (35 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 35

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS