vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 »


Blev delgiven följande ( BCC )
#1


See User information
Information: Följande Kungörelse är även sänt till departement och verk, under kommersiella SWEDEN KINGDOM OF CIK#: 0000225913 (http://www.sec.gov), vika berörs och/eller har ansvar för ert agerande.

Jag ålägger eder, som tjänstemän, att svara/agera på följande skrivelse. Jag vill även informera om att dolda kopior är sända i detta mail, till lagmän och organisationer.

I fred och medmänsklighet, för en gemensam hållbar framtid.

____________________________________________________________Datum: 2012-12-12

Ref, av eder benämnt Mål: T 6534-12

Ärende: Delgivande av misstanke om brott mot domareden, rättegångsfel och misstanke om tjänstefel (alternativt bedrägeri eller förräderi), i mål: T 6534-12
Ev. följd: En polisiär handräckning, kan komma att påfölja denna skrivelse, alternativt Var och Ens rätt för ett envarsgripande.

Till Bolaget: SVERIGES DOMSTOLAR Org Nr 202100-2742, samt bolag under SWEDEN KINGDOM OF CIK#: 0000225913 (http://www.sec.gov).
Samtliga medmänniskor, agerande i/utom tjänst, och/eller berörda av dessa.

Från: En, vars medmänskliga skyldighet att agera vid bevittnandet av orättvisor, som även beskrivs i eder egen bolagspolicy se. RB 24:7 där det tydligt framgår den enskildes möjligheter.

Bilagor: Universiella Mänskliga Rättigheter, Rome Statute of the International Criminal Court.

Berörda Sk. lagar: 1995:1300, RB Kap 4 §15 1942:740, 1975:1288, 1993:348, 1983:370, 2010:1932, 1971:291 §41-44, samt internationell rätt (International Criminal Court och Universiella Mänskliga Rättigheter, se bifogade dokument).

Denna skrivelse är att bedöma från såväl subjektiv som objektiv synpunkt, att frångå denna skrivelse kan utgöra risk för tjänstefel och/eller grövre påföljd.

Denna Kungörelse skall höras öppet och skall under eder skyldighet utredas som risk under 1995:1300, samt påvisande för jäv(1942:740, Kap 4 §13), rättegångsfel, bedrägeri(Alt förräderi)(inkl. hela 1942:740).

Förbises denna skrivelse och/eller av annan orsak ej upptagas, skall 1986:123, samt Rome Statute (Art 46-47) beaktas mot medmänniskan i tjänstemannautövande göras, även för domare agerande i/utom domareden(RB 1942:740 Kap 4 §11) och/eller annan som agerar i tjänst, kommersiell eller
annan. Detta berör även mottagare av denna försändelse, vilken åläggs att ära och skall vidarebefordra helt komplett till juridiskt- och/eller kommersiellt ansvarig, för ett rättssäkert agerande där ut av.

Skrivelsen skall hanteras efter risk för liv och hälsa över kommersiell vinning (BrB 1962:700 Kap3 §5-12). Det ligger en överhängande risk för jäv, då förhandlingsparter, tillsammans med Org 202100-2742 utgör kommersiell vinning med gemensamt intresse. Där detta kommersiella system, allt mer ignorerar en vars rätt.

I en allt mer fallande ekonomi, riskerar fortsatt förfarande av detta sättsätta hela samhällets rättssäkerheten i fara. Bevis av detta är lätt tillgängligt hos bolaget RSV (Riksskatteverket, Org Nr 202100-5448), allabolag.se mfl. Detta har samma underliggande praxis, vilket Aftonbladets granskning gällande bolag Org Nr 202100-0076 (RIKSPOLISSTYRELSEN), där kommersiellt uppsatta mål tvingar tjänstemän att bryta mot grundläggande syfte och verkan på ett rättssäkert och laga sätt. Bevarandet av freden förbises för kommersiell vinning.

Samma jävsrisk genomsyrar bolag såväl SWEDEN KINGDOM OF CIK#: 0000225913 (http://www.sec.gov), samt underställda bolag som SOCIALSTYRELSEN (Org Nr 202100-0555), KRIMINALVÅRDEN (Org Nr 202100-0225), GOTLANDS KOMMUN (Org Nr 212000-0803) m.fl, där bolag enbart agerar som en myndighet.

Denna Kungörelse gäller vidare samtliga tidigare fall/ärenden till T 6534-12, där bolag utgör kommersiell handel över rätten till liv, rätt och hälsa, internationell lag, där "pinn-jakten" utgör en direkt fara för liv och hälsa. I en allt ökande takt frångås rätten till liv, över kommersiellt uppsatta mål, utan de inblandades medgivande. Detta är med en allt växande oro, där jag ser tydliga tecken på att rättssäkerheten urholkas ytterligare till fördel av kommersiell handel och
utsätta mina medmänniskor i direkt fara för liv och hälsa, vilket är en vars fundamentala rätt. I tidigare domstolsförhandlingar där tex. åberopande av Sveriges åtaganden av mänsklig rätt förbises och tystas under rättegångsförhandlingar (http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml). I tidigare mål till T 6534-12 har resulterat i direkt hälsofara för föräldrarna, som nu riskerar ytterligare risk för sina liv.

Vidare Kungörs att Samhällskontraktet är olaga, vilket förhandlingen agerats under. Ett kontrakt, ingånget där medmänniskor ej ens har kännedom av dess existens, eller ens fått bevittna ett sådant kontrakt, kan omöjligen anses som laga. Vid ingåendet av detta kontrakt, har samtliga parter ej heller fullt ta del av alla delar som värde, åtaganden, rätt osv.

Även innan mål T 6534-12 har det krävts en uppvisande av detta samhällskontrakt, vilket grundar sig till persona (1974:174). Detta fundamentala kontrakt är vad Sverige och Sveriges domstolar agerar under och även detta har förnekats trots krav. Kan ej detta presenteras vid anmodan, mister hela rättssystemet sitt bemyndigande via regeringsformens (1974:152) grundande i Kap. 1 samt 2. Detta utgör vidare risk för 1962:700, kap 18.

Ansvar går inte att delegera utan endast att dela , och till sist rekommenderar jag starkt att ni till fullo förstår att en växande skara medmänniskor som till fullo insett att rätten till att bli BETRAKTAD som en person inför lagen enligt UN art 6 kan komma att användas på ett innovativt sätt och ihop med detta så ogiltigförklarar jag/vi er självtagna rätt att ANTA det som passar er bäst i varje given situation.

Det är med bestörtning jag bevittnar hur ordningsmakten/rättssystemet nu agerar cancerlikt mot folket det en gång skapades för att skydda/tjäna. Än lever vi inte under slaveri, men gråsonen är absolut överskriden. Utgången av T 6534-12, kan även ses som människohandel, som detta bedrivs under era bolag. Varje människa är ansvarig för våra handlingar, hur mycket än vederbörande ljuger för sig själv.

Företaget Socialtjänsten Gotland har agerat egenmäktigt, i samma tillväxtmodell alla bolag nu agerar efter, inkl. ert. Detta görs i egenmäktighet, för att uppnå uppsatta tillväxtmål för självbefinnandet. Detta är samma mönster som går genom samtliga bolag, vilka agerar som en myndighet. Här i ligger problemet, vilket agerar cancerlikt på vilka bolagen skapades för att tjäna.

Även regeringen behöver våra röster för att få agera i vårt ställe, vilket utgör att ni inom SVERIGES DOMSTOLAR Org Nr 202100-2742 skall vara folkets tjänare/tjänstemän. Om så ej är fallet, vill jag ha ert svar om detta stämmer eller ej.

Allt här i, går att bevisa!

Härmed, kräver jag följande svar på följande frågor;

Vem gav er rätten att avge våra naturliga jordiska arv, att registrera/överlåta detta som ett företag på Wall street (sec.gov)? Vem gav er rätten att döma, under ett kontrakt, skapat via bedrägeri aktiga förhållanden? Vem gav er rätten att anta, för er egna förmåner, att sko er på folket ni skall tjäna? Vem gav er rätten att registrera ett "fredens forum" till ett kommersiellt företag år 1975(SVERIGES DOMSTOLAR,Org Nr: 202100-2742 registrerades 1975)? Vem gav er rätten, att under en gammal sjölag, bortföra en medmänniskas avkomma? Vem gav er rätten att få er tro, att ni står över Var och En, tjänstemän? Är inte detta terrorism, i ordets fulla betydelse enligt SAOB, då du skall representera en stat för att kunna bli ses som sådan?

Hur kan detta inte vara människohandel, då det agerades genom en kommersiell entitet och lagar? Vem gav bolagsformer som socialtjäster rätt, att från ta 20.000 avkommor/år, under kommersiella grundade lagar?

Formen vars röst ni behöver att agera, eller frånta eder er rätt att
agera.

Av En som i sin fulla rätt, ej godtar att bli betraktad, och eller accepterar att bli sedd som en PERSON inför lagen. Enligt rätten av Universiella Mänskliga Rättigheter (http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml)


Allmänt kallad:________________

Posted on: 2012/12/17 1:15

Edited by iwarrior on 2012/12/17 1:44:25
Edited by iwarrior on 2012/12/17 1:46:58
Edited by iwarrior on 2012/12/17 1:52:20
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#2


See User information
Hur kan Jaget smyga, det var lilla Avatar här!?


Ber er dock göra samma, sänd ett mail med under första delningen, men byt ut mot ert Tilltal(s.k. förnamn)...


Lovade detta på;
http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... id=192989#forumpost192989


Hjälp mig/oss att ställa världen från upp och ner, till vad den borde vara!?


Cut å pasta detta iwarriors BCC, till;

svea.avdelning4@dom.se / STÖD FÖR MÖJLIG MISSTANKE, TILLÄGG för: Mål nr T 6534-12

(Inlägget här)

__________________________
Vidare;

Sedan är det att cut å pasta vidare till regeringen.se och deras fåneri-filter av "moderatorer" av jur. dept./ ministras osv... Även dessa fåntrattar för kommersen, både inom lag, rätt, mänskliga rätts representanter osv...


Kör hårt! Ju fler ni/vi når, ju bättre, SPRID, facebook, bloggs osv!

Ni agerar bara som DU, ej som företaget med era Person-/Org nummer!

Visste du att en Jury, står av folket? Sen att det inte nyttjas inom, behöver inte betyda att det vare sig är borta eller kan gälla utom dessa känguru-företags-domstolar?

Hjälp mig sammanföra denna underbara familj, som har fått lida så mycket, och för 20.000 barn årligen som "kidnappas" för kommersiella syften!!!

För fred och för sanning!!!!

NO FEAR! Dags att göra detta företag att måla in sig i hörnet, sen störta ner... I fred och <3!

Posted on: 2012/12/17 2:31

Edited by Avatar on 2012/12/17 2:50:15
Edited by Avatar on 2012/12/17 2:53:13
Edited by Avatar on 2012/12/17 2:58:20
Edited by Avatar on 2012/12/17 3:02:16

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#3


See User information

Här är direkt adressen till regeringen, så slipper ni fnatta via deras hemsida och om och om igen skicka via denna.

registrator@adm.ministry.se


Här är även adressen till Domstolsverket...

domstolsverket@dom.se

Lista gärna fler, om ni finner lämpligt. Fick själv följande svar... hehehe

Quote:

Från: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tog bort min mail)
Till: <registrator@adm.ministry.se>, <domstolsverket@dom.se>
Rubrik: För er information och handling gällande: Till Svea Hovrätt: Ref, av eder benämnt Mål: T 6534-12,

Domstolsverket har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi kommer att behandla ditt ärende så snart som möjligt.

Observera! Du kan inte svara på detta meddelande.

Information om Sveriges Domstolar hittar du på vår webbplats www.domstol.se.

Besöksadress: Kyrkogatan 34, Postadress: 551 81 Jönköping
Tel: 036-15 53 00, Fax: 036-16 57 21
E-post: domstolsverket@dom.se , Internet: www.domstol.se


Jönköping, är vart bolagsätet för AB Sveriges domstolar är reggade... hehehe

Jag ber er att nu agera, på mina bara knän... Inte bara för Domenic och en växande skara på 20.000 ungar runt om i handelsområdet AB Sverige... Utan för Allas rätt och för en gemensam rättvisa.


Orsaken till varför jag gör detta, är att jag inte kan längre sitta på mina händer och se vart det bär åt. Jag gör inte detta för mig, utan för allas vår bästa. Jag ser mig inte som bättre än En annan, utan jag ser mig i er. Jag kan inte agera helt själv, utan behöver så många som möjligt, vilket kommer hjälpa öppna deras ögon, då detta brev är enbart menat att lägga alla korten på bordet, och mer eller mindre "påminna" dessa tjänstemän, om deras ursprung...

Jag vill inte se, ett nytt krig, fler som far illa pga ett fejkat pengarsystem. Varje unge som slipper denna förbaskade människohandeln, är en gåva till oss alla.

Jag hoppas ni står med mig, för allas vår rätt och ansvarstagande.

"Time to step up to the plate!"

Vi står inför tröskeln till ett skifte, och denna skrivelse är, så att säga, ur samma energiform som står bakom occupy och folks allt mer ökande självinsikt.

Jag får själv se, om AB Sverige kommer koppla in sin "Bolags-säkerhets-avdelning" (SÄPO, eller vad fan detta bolag heter). Allt detta skiter jag helt i, nu när det blir allt svårare att gömma sig och detta brev nu öppet visar att "Their secret is out". Jag hoppas dock på en fredlig lösning, men jag tyvärr misstänker dessa har investerat för mycket i denna "ride". hehehe

Så åter igen, ber jag er att reflektera över hur Du vill du se "Be, the change you want to have in this world"...

Jag är medveten nog att bara denna kropp kan dö, och det är i sig bara en cykel.

"Everything you do in life, echoes in eternity"

För fred och <3!


Lite så där skämtsamt, är mitt accepterade tilltal för dagen David... Då jag haft kontakt med representanter av "Goliat"... hehehehe

Posted on: 2012/12/17 16:10

Edited by Avatar on 2012/12/17 16:51:34

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#4


See User information

Bump,


och på samma gång kommer jag lämna vaken för en tid... Kommande dagar, skall jag försätta mig i en sorts meditation, låt oss enkelt kalla det så... hehehe

Hur än detta blir, får vi alla bevittna inom, på ett eller annat sätt...


I fred och i <3!

Posted on: 2012/12/17 23:48

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#5


See User information
Ja det är väl dags att kolla på hur allt är uppbyggt, det handlar om företag och tjänstemän i dag, vilket vi köper tjänster ifrån. Tjänster skall vidare inte och är inte något man tvingar på någon!

Posted on: 2012/12/20 3:55
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#6


See User information
iwarrior, du skrev i #5, ”dags att kolla” och ”det handlar om företag och tjänstemän i dag”, men det räcker inte med att kolla och det handlar i nutid om EU-rätt inte om företag utan om den kvalitet och säkerhet som EN svensk tillsynsmyndighet producerat i handläggning eller beslut i brev till enskild medborgare och absolut inte om tjänstemän (laglösa kollektiv) eller tjänstefel om du mentalt vill, kan eller vågar förstå när, var och varför det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad inte två eller flera drabbade, eller som överfört sina enskilda MR till en advokat som fysisk person, med hjälp av fullmakt.

Iwarrior, du måste utveckla egen mental kunskap om dina enskilda eller Domenics enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, som arbetsgivare och svensk tillsynsmyndighet transformerat säkerhetsbrist i det enskilda rättsfallet Domenic till fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i Europeiska unionen.

Mvh


Posted on: 2012/12/20 4:53
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#7


See User information
Håller precis på med att rasta upp alla ansvariga samt kräver ersättning! Jag tänker dock inte fråga genom att ställa ut ett skadeståndskrav, då blandar man igen in en tredje part. Har gått runt en del saker och hittat nya vägar, skulle vilja påstå en av dom grundligaste!

En liten ledtråd: http://sv.wikipedia.org/wiki/Wienkonventionen

Posted on: 2012/12/20 5:08
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#8


See User information
Men detta betyder antar jag att du inte kan förlåta.
Även om det kostar ditt eget liv så kommer du grubbla och strida på detta.. Inte för att det är något fel med det.
Men jag tror faktist man kan skada sig själv i kampen mot ett system som är korrupt mer än vad man nånsin kommer kunna ändra ett korrupt system själv..

Folket är vägen enligt mig. Såfort folket får upp ögonen och står enade i frågor, då kan vi ta ste framåt. Men nu är det bara en stor soppa av allt. Politiker som tjänar pengar på att inte göra det bästa för folket. Då har nånting gått snett för länge sen och det är bara att ta avstånd från hela systemet och bete sig moraliskt själv.

MEn då måste man förlåta för sin egen skull, för man skadar bara sig själv genom att grubbla i evigheter.

Jag är inte den som vill predika men jag kan gärna ge dig det tipset för det hjälpte mig..

Och även att dom svåraste upplevelserna i livet är dom som man lär sig mest av alltid, så man kan egenltigen vända på negativa saker och "må bra" över den värdefulla livsläxan man fick från den negativa upplevelsen..

Visst kanske det låter sjukt men jag har tänkt på det, och egentligen så är det nog en av dom viktigaste livskunskaperna man kan behöva i dessa dagar.. För vad som än händer så är allting positivt..

Iaf så länge man förstår vad livet är och själen, döden. Då är allt ganska positivt eftersom döden existerar inte om man förstår vad döden egentligen är.. En separering mellan medvetandet/själen och kroppen..

Detta finns det bevis för och jag kan tro på att detta kan få vilken människa som helst att förstå att döden inte är slutet på din existens utan bara slutet på just det livet..

oj oj , ja inte vet jag hur jag hamnade i skrivande om liv och döden.. Men jag får hoppas att det hänger ihop med det jag skrev.

Tänk på sakerna som skrevs hur som helst.

Kram iwarrior.

Posted on: 2012/12/20 5:42
[Användaren är inaktiverad enligt eget önskemål, http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... id=193857#forumpost193857].
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#9


See User information
Du skall nog akta Dig för att rek föräldrar som mist sina barn till korrupta socialtjänstemän att förlåta och glömma.

Att ta sin rätt har inget att göra med förlåtelse, det Du predikar om handlar om rädsla och ett förkuvat medvetande. Att vara förlåtande innebär inte att vara dum och att vara ett får som styrs av yttre väsen!

Skriver Du som Du gör får Du ta svaret också!

LVU är ingen "New Age lek", LVU är ett hot mot familjer och var och ens trygghet.

Frihet kommer heller inte av sig självt, det förtjänar man genom att arbeta rättvist!

Posted on: 2012/12/20 5:53

Edited by iwarrior on 2012/12/20 6:09:22
Edited by iwarrior on 2012/12/20 6:22:40
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#10


See User information
iwarrior, du skrev i #7 ”att rasta upp alla ansvariga” och ”då blandar man igen in en tredje part”.

Om du ”rasta upp alla ansvariga”, är ”alla” enligt min mentala kunskap ett laglöst kollektivt pronomen, utan personligt ansvar och risk, för säkerhetsbrist mot det enskilda barnet Domenic eller EN drabbad enskild förälder.

Europadomstolen för MR har säte i Strasbourg och saknar incitament, som lär svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, att SKYDDA barnet Domenic eller FÖRSTÅ när var och VARFÖR, svensl LVU inte skyddar enskilda MR.

Vem är ”man” som blandar in en tredje part och vem är då i tid och rum tredje part?

I min mentala ordförståelse är ”man” ett laglöst kollektiv, utan personligt ansvar och risk för LVU-fall.

Om Jag ”rastar” upp svensk lagstiftning och tar reda på vilken svensk lagstiftning, som effektivt i tid och rum SKYDDAR barnet Domenics enskilda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EU, så väljer Jag kvalitet och rättssäkerhet i EU-rätt och EU-rättens företräde framför Svensk grundlag, Svensk lag, Svensk författning och svenska juristers vanor och ovanor, samt EU-domstolens monopol på tolkning i nutid och nära framtid samt dokumenterad rättspraxis.

Wienkonventionen reglerar diplomatiska problem och kan om Indiska ambassaden vill, kan och vågar lägga sig i den svenska modellen av LVU hjälpa den svenska regeringen att i tid och rum FÖRSTÅ när, var och varför.

Med vänlig hälsning

Posted on: 2012/12/20 14:18
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#11


See User information
Poängterar, när jag säger rasta upp så menar jag inget fysiskt!

Wienkonventionen nämnde jag bara för att ge en liten hint. Resten behåller jag för mig själv så länge.

Man, är dock ett uttryck som jag använt en del på senaste tiden!

Håller på med lite prylar just nu, men vill inte gå in på det nåt mer för tillfället.

Må väl!

Posted on: 2012/12/20 14:32
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#12


See User information
Jag menar såklart inte att du ska förlåta järningen.
Men det är ett korrupt system och ju snabbare man kan inse det och förlåta människor för att dom följer systemet, och då mest för sin egen skull eftersom man tydligen blir sjuk av att gå och grubbla på saker som man inte kan släppa..

Man kan nog antagligen förstöra både sig själv och andra om man tror sig kunna ändra systemet genom grubbel. Bara det jag menar.

En av "kriterierna" för att hänga med Jorden upp en dimension, var just att man förlåter alla för att rensa dålig karma som är en anledning som gör att man kan stanna kvar med den gammla jorden för att reppetera karmaläxor.

Men jag vet inte, men jag tänker då rensa min sista karma nu genom sättet som Dolores lär ut.. Fungerar ganska bra för mig och jag skadar inte mig själv genom att bära på grubbel eller ilska mot andra.

Och systemet är "the beast" så jag rekomenderar inte att nån grubblar eller krigar mot the beast just nu..

Om vi säger att chansen att förändra systemet är 0% så länge man är 0-49% av befolkningenn som vill en sak.
Men är vi 51-100% av befolkningen som vill en sak då kan ingen "beast" säga nånting längre.

Dagen då allt förändras idag, wow ganska mäktigt..

Posted on: 2012/12/20 16:48
[Användaren är inaktiverad enligt eget önskemål, http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... id=193857#forumpost193857].
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#13


See User information
@användarnamn, landa, och tänk på vad du skriver innan du skriver så behöver Du inte förklara Dig 2 ggr.

Att förstå är det samma som att förlåta! Jag förstår varför tjänstemän gör som dom gör, dom respekterar inte dom som dom tjänar. Det heter tjänstemän/man för att dom tjänar oss.


Posted on: 2012/12/21 1:22
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#14


See User information
Jag tror huvudsaken är att man förstår vikten av att förlåta för att sluta grubbla och inte "ta självmord" genom evigt grubbel..

Det kan vara problemet med människor och vad livet på jorden skulle få oss att förstå. Vi kunde aldrig förlåta.

Man kan välja att låta historian förstöra framtiden genom att grubbla.. Eller så kan man vara glad i nuet för kunskapen som din historia gett dig, och då påverkar inte historian din framtid.

Om man tänker på det en gång till så vinner alltid den som man grubblar över, om man förstör idn egen framtid genom att alltid fortsätta grubbla på historian.

När jag hörde Dolores prata om att man ska förlåta alla så började jag att försöka förstå mig på varför så många religioner och kloka människor understryker vikten av att kunna förlåta.

Anledningen är att man skapar karma genom att inte förlåta.
Och när man konstant kan förlåta och vara glad över negativa upplevelser efteråt, bara för att det är dom upplevelser som man lär sig mest av.

Men om det skulle bli som vissa antyder, att Jorden ska delas i 2 frekvenser..

Och din unge som förlåter alla kontinuerligt oftast, hamnar i en högre dimension där fred och kontinuerlig förlåtelse är normalt..

Medans du sitter kvar på planeten för att du inte kunde sluta grubbla eller förlåta ett korrupt system för att det är korrupt..

Jag tror dock att jag misslyckats med att förklara detta för dig men du har också taggarna utåt , trots att du borde förstå att jag menar väl..

Men hur som helst, ska inte släppa några mer oönskade tips..
Förlåt aldrig nån om ni tror att ni mår bättre av det, förlåt inte mig heller för att jag delar med mig av detta tankesättet.

Jag trodde du och Avatar satt i min båt , men som jag förstår det nu så kan ingen av er förlåta mig för att jag ens skriver i forumet hahaha och det är ganska extremt att uppleva när jag tror att vi sitter i samma båt och öser ur vatten som läcker in..

Hur som helst, god fortsättning gott folk..

Kram iwarrior och Avatar.
Räkna med mig om ni är redo för samarbete för en bättre värld.

MVH

Posted on: 2012/12/21 1:58
[Användaren är inaktiverad enligt eget önskemål, http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... id=193857#forumpost193857].
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#15


See User information
Jag hoppas att försändelsen får den effekten att bolagsmännen kommer till insikt om att det har begåtts ett gravt misstag i detta ärende och att de ser till att han får komma hem igen!

Är det inte så att bolaget (Sverige AB) hävdar rätten till alla barn som de anser vara födda inom deras handelsområde då de fyller 7 år, om inte deras föräldrar hävdat denna rätt tidigare? (Från gammal sjölag, då last från förlista skepp ansågs vara 'lost at sea' efter 7 år och var och en kunde då hävda rätten till denna last).

Frågan kanske är hur man hävdar rätt till sina/sitt barn efter att de har fyllt 7 år och man inte gjorde det "i tid"?

Jag har själv 3 barn och denna kommers med liv måste få ett slut! Antagligen kan det bara få ett slut när fler och fler vaknar upp till vem och vad man är och slutar ge dom sitt medgivande, precis som du gjort och gör iwarror.

Posted on: 2012/12/21 11:53
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#16


See User information
---


Hur svårt kan det vara?


*SUCK*

Posted on: 2012/12/23 2:29

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#17
Stå på dig Iwarrior, fortsätt kämpa för vad som är rätt!

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#18


See User information
Tjennis, jo jag blir bara mer mer förbannad vilket jag vänder på o använder som energi, i någon form. Det är mist sagt lurigt att bli behandlad på detta vis, dock så ger jag mig aldrig! Är inte född till slav i någon form eller mening, tycker inte att någon annan skall acceptera detta o andra fall heller, drabbad eller inte, det är förundransvärt idiotiskt ett behandla barn och familjer på detta vis.

Må väl!

Posted on: 2012/12/23 3:24
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#19


See User information
Nu förstår jag redan att jag skulle ha spikats upp på ett kors om jag försökte förklara detta öga mot öga med nån som inte förstår karma..

Precis som en viss Jesus och andra kloka människor blivit utsatta för när dom försöker förklara för m'änniskor att man måste kunna förlåta för sig egen skull..

Det handlar inte om att acceptera korruption och det får väl stå för er om ni vrider om vad jag skriver till att jag egeltigen skriver att ni ska acceptera korruption..

För det jag skriver är att ta inte självmord i en kamp mot ett system som kommer falla av sig själv..


Det handlar om att välja en annan väg själv genom tankesättet..

Jag bryr mig faktist inte om vad ni skriver, om iwarrior kan möta sin unge i en annan dimension med hjälp av rätt tankesätt i rätt tid.. Tycker ni jag ska hålla tyst då?

Om iwarrior försöker sabba sitt eget liv i kampen mot ett system som kommer falla av sig själv för det är korrupt och obalanserat.. Ska jag hålla tyst då?

Det ni gör är att ni försöker hålla kvar iwarrior i korruptionen på planeten genom att han använder samma låga energier mot systemet som systemet använder mot människor genom korruptionen..

Istället för att göra som jag, försöker ge folk vertygen för att förstå på egen hand vad livet är och vad vi har för chans nu att ta oss till en fredlig värld i en högre dimension, som många menar att BARN redan har sitt DNA färdigmodifierat för en högre dimension.. Och dom ska dit till en högre dimension.

medans iwarrior sitter kvar och inte kan förlåta ett korrupt system som har älskar att hata för evigt.. :(

Men visst jag ska hålla tyst men då är det för att iwarrior vela det. Jag gräver vidare men jag antar att ni får kriga vidare för er själva och jag ska sluta skriva..

Vaken.se handlar inte om fred och frihet.. Det handlar om bråk och krig..

God fortsättning

Posted on: 2012/12/23 3:25
[Användaren är inaktiverad enligt eget önskemål, http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... id=193857#forumpost193857].
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#20


See User information
som jag förstår det nu så har alla människor som haft "fel" åsikter i detta forum, fått sitt registreringsnamn utskrivet för att det är så Vaken.se utkämpar sitt åsiktsförtryck.

Så ni som är kvar efter att jag lämnar detta forum, ni kan klappa er själva på ryggen för att ni inte haft "fel" åsikter och fått erat namn utskrivet..

Ni kan nog få en medalj för att ni är lätt och lagom svensk när det gäller åsikter..

Men jag tar det istället som en Vaken.se-medalj, ja jag är en av dom få som vågar ha åsikter som Vaken.se anser sig själva ha som uppdrag att förtrycka..

Klart det är nånting att vara stolt över, för alla fick inte sitt namn utskrivet, bara dom som har åsikter som Vaken.se anser är "fel".

Man ångrar bara det man inte gjorde efteråt så jag ångrar ingenting.. Kanske bara att jag stannade så länge trots att folk redan för länge sen visat hur ovälkommen jag och mina åsikter är i lätt&lagom svenskarnas forum..

Jag får se om jag återkommer med ett eget forum där äkta nätverk för frihet kan blomstra.. (antagligen inte)

Men det är en ganska bra idé för folk som ska leva kvar i en slavekonomi men ändå vill ha ett ställe att diskutera och försöka komma ur slaveriet..

Ni får ursäkta min offtopic men jag vela bara hälsa god fortsättning och säga hejdå till alla på forumet som har vänt sig emot min arbetslöshet och min passion som "stör" andra användare.

Kram gott folk och lycka till med allt

Posted on: 2012/12/23 4:01
[Användaren är inaktiverad enligt eget önskemål, http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... id=193857#forumpost193857].
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#21


See User information
@anvendernamn Jag tror att det är bättre för Dig att hålla tyst gällande vad jag skall göra med vårt fall, det ser inte ut som att Du lyckas välja rätt ord hur du än vänder och vrider!

För att belysa Dig en aning så att Du kan komma på andra tankar och sluta leka lärare, jag har inte rek någongång tror jag att dom ansvariga skall fängslas eller skadas, tusentals andra människor har gjort det.

Det arbete jag gör sprider sig mer och mer för att det är rätt enligt var och ens individuella rätt, jag berör också problemlösning som innebär att var och en skall betala mindre skatt mm, slippa betala så mycket skatt kanske är ett bättre ordval. Jag har tänkt till ordentligt innan jag satte igång.

Ett vendetta hjälper inte (an eye for an eye), däremot så blir allt rätt när vi alla står lika inför lagen/rätten, såsom det var meningen från början.

Jag hjälper andra med LVU mål i dag, och något jag lärt mig är att man får ta det ruskigt försiktigt med sina ordval, nåt Du inte har funderat på ännu ser jag.

Så om Du vill ha svar på Din fråga, jo Du skall hålla tyst vad det gäller vår situation och inte använda det i dina utlägg om vad andra skall göra, tänka och inte.

Jag har ingen kamp emot ett system, jag försöker få dom som missuppfattat systemet att vakna till lite, dom står inte över andra, vi är alla människor och är lika mycket värda!

Arbetar man som tjänsteman så får man räkna med att någon säger ifrån till slut, om det är så att man utför fel tjänster eller påtvingar dom på någon.

Posted on: 2012/12/23 13:16
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#22


See User information
@anvendernamn
Kan tillägga följande, så här nära Jul så vill man absolut inte läsa det Du skrev ovan, osmakligt och känslokallt, och Du snackar om fred, kärlek och respekt ???

Också, sabba mitt eget liv? Tills den dag Du tar Dig an och verkligen försöker förändra något så förstår Du inte mig, jag slåss inte bara för mig själv, jag slåss för alla föräldrar inkl mig själv samt alla hemskolare!


Posted on: 2012/12/23 13:33
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#23


See User information

Posted on: 2012/12/23 15:00

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#24


See User information
Det "anvendarenamn" inte riktigt förstår är att "systemet" fungerar som en pjäs, bokstavligen.

Systemets ägare och skapare förstog att detta är en form av en dröm och den kan formas efter eget tycke och smak, dock är den starkaste kraften i universum "den fria viljan", därför måste alla människor de önskade kontrollera och ta energi ifrån, frivilligt fås att anta roller i deras pjäs.

Denna "rollbesättning" ingås "frivilligt" genom att agera i någon, av systemet för dig utvald roll, eller genom dina ordval. Då de anser att de äger pjäsen och alla abstrakta roller / institutioner / etc. etc. i pjäsen så vinner de jurisdiktion över människan så snart de anser att denne agerat i någon av deras roller.

De har lagt en veritabel bombmatta av fällor för att människan frivilligt ska agera i någon av deras roller...


Posted on: 2012/12/23 19:54
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
47 user(s) are online (47 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 47

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS