Sedan 1946 arrangerar Centralförbundet Folk och Försvar en ”rikskonferens i fjällmiljö”, där svenska regeringspolitiker, underrättelsetjänst, mediaprofiler och företagsledare samlas. I år kommer man bland annat att avhandla hur man ska bekämpa kritik mot den pågående massvaccinationskampanjen och klimatpolitiken.

Sedan 1993 har konferensen hållits vid Sälens Högfjällshotell, men på grund av rådande coronapolitik kommer årets konferens att arrangeras digitalt och istället sändas från Stockholm.

Vanligtvis samlar konferensen cirka 350 prominenta gäster och mellan 60 och 70 talare fördelat över tre dagar. Arrangörerna hävdar själva att ”världens trygghet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap” står i fokus. Av programpunkterna att döma tycks man dock i praktiken framförallt fokusera på hur politiska oliktänkare och avvikande uppfattningar i stort ska bekämpas.

En av punkterna är nämligen ”Civil beredskap och den nya informationsmiljön” där man fokuserar på hur ”felaktig och missvisande information kan användas som påtryckningsmedel eller till och med vapen i en hybridkonflikt”. Man menar bland annat att information som går emot det officiella narrativet innebär ”stora svårigheter för offentliga, privata och ideella aktörer att agera i kris”.

Man hävdar vidare att avvikande åsikter, särskilt i form av vaccinkritik och kritik mot klimatpolitiken, på sikt ”hotar demokratin” och utgör ett hinder ”på vägen mot en hållbar värld”.

Under pandemin har vi till exempel sett utbredd vaccinskepsis i stora delar av världen, vilket kan ha lett till mer omfattande smittspridning. Den här typen av problem skapar också sårbarheter vad gäller klimatet, eftersom förnekande av klimatföränd