Med jämna mellanrum dyker dokument från historiens värsta skräphögar fram i dagens ljus. När man i USA i juni 2007 dammade av tidigare hemligstämplade dokument från CIAs verksamhet under 1950-tal, 1960-tal och lite in på 1970-talet blev det stora rubriker. CIA hade försökt mörda Fidel Castro med giftampuller, man hade genomfört drogexperiment med LSD i militärt syfte på ovetande försökspersoner etc. För etablissemangets media var detta nyheter. För den som försökt kartlägga verkligheten utifrån andra källor – däribland från avhoppande agenter inom organisationen – var detta bara gammal skåpmat.

Nu sträcker sig den frisläppta dokumentationen bara en bit in på 1970-talet och därför berörs inte den verklighet som handlar om CIAs inblandning vid uppkomsten av HIV och senare spridningen av AIDS. Därtill är sakförhållandena fortfarande alltför känsliga.

När det gäller beskrivningen av HIV/Aids och dess uppkomst har det funnits flera teorier. De som i huvudsak har fortlevt och fortfarande finns i omlopp därför att de bestått tidens tand eller för att de haft en uppbackning av makten är i huvudsak tre:

1. Att viruset uppstod naturligt och då man funnit mycket snarlika virus hos ett fåtal schimpanser så har det blivit den teorin som blivit omhuldad av ett stort forskaretablissemang. Tillhör man detta etablissemang är det säkrast att hålla sig till den teorin för att fortsatt få vara med och få sina rön publicerade och likadant fortsatt erhålla medel till fortsatt forskning på viruset.

2. Det finns också den rakt motsatta teorin – nämligen att HIV spelar en mycket underordnad roll för själva sjukdomen utan att helt andra faktorer är avgörande för AIDS. Därmed spelar ju själva uppkomsten av HIV en obetydlig roll. Denna teori lanserades av främsta namnet Peter Duesberg vid en tidpunkt när de HIV-sjuka alltmer närmade sig alternativmedicinen för att få en adekvat behandling som kunde göra att de avsevärt kunde stärka sitt eget immunsystem och ge sig själva ett betydligt längre liv. De HIV-infekterades lösa sammanslutningar hade alltmer börjat vända den etablerade medicinen och forskningen ryggen, då den var oförmögen att hjälpa.

Men kanske ännu viktigare: Duesberg m.fl. lanserade med frenesi sin teori samtidigt som det diskuterades flitigt om inte uppkomsten av HIV var ett mänskligt verk. Genom sin teori fångade Duesberg uppmärksamheten hos många på alternativsidan och skapade därmed en förvirring när det gällde synen på HIV. Då måste man också ställa sig frågan om inte detta var avsikten: Att helt enkelt skapa förvirring!

3. Den mest tabubelagda teorin är att HIV är framställt ur flera tidigare kända virus genom dåtida genteknik i laboratoriemiljö och sedan med intention överförts till såväl människor (homosexuella män i New York och Kalifornien ) som till schimpanser. Dokumentationen för teorin är mycket plausibel, men då den är så starkt laddad har diskussionen inte mer än i undantagsfall förts i det offentliga rummet. Censur och självcensur har gripit in och några medgivanden från de som eventuellt skulle vara de mänskliga fäderna till viruset har inte hörts av.

Vittnesmålet från Sue Arrigo

Men så dök det upp ett vittnesmål inifrån de innersta kretsarna av CIA i maj 2007. Uppenbarligen hade det blivit för mycket att bära på av hemlighetsmakeri och uppdrag som överskred de flesta etiska gränser för läkaren och CIA-medarbetaren Sue Arrigo. I en lång rapport på över 200 sidor ställd till kongressledamoten Waxman redogör Sue Arrigo för händelser hon varit med om och som spänner över de senaste 30 åren. Innehåll och detaljbeskrivningar ger berättelsen viss trovärdighet. När det gäller avhoppade agenter – som i sin yrkesroll faktiskt har till uppgift att förvanska sanningen – är det viktigt att granska deras bakgrund och motiv, för att deras vittnesmål ska vara trovärdiga. Ett avgörande motiv för Sue Arrigo var också det stöd hon gavs av den deklaration som antogs efter Nürnbergrättegångarna.

Vägrade medverka

Det som fick droppen att rinna över bägaren för Sue Arrigo var när hon fick uppdraget att medverka i fejkade nyhetsinslag för att utpeka Iran som en nation som förbereder sig på kärnvapenutveckling. När Arrigo vägrade medverka till dessa falsarier som skulle förvärra det redan spända världsläget och öka risken för ett Tredje Världskrig så ”bestraffades” hon med att bli våldtagen.

Detta övergrepp gjorde att Sue Arrigo bröt den tystnadsplikt som gäller för samtliga som arbetar inom militära organisationer av CIAs kaliber. Yppar man ändå sina hemligheter kan man drabbas av oerhört hårda straff. I Sue Arrigos fall kunde det inte bli så mycket värre, annat än döden, men hon såg först till att hon lämnat USA. Nu lever hon i Irland.

Det är lätt att inse att det dubbelarbete som Sue Arrigo utförde – ett civilt som läkare och ett för CIA som hemlig agent, medförde oerhörda mentala påfrestningar för henne. Hon måste leva ett dubbelliv och även inför sina närmaste förtiga det hon höll på med. Sue Arrigo har avfärdats som schizofren, vilket gör att det är lätt för USAs myndigheter att avfärda hennes uppgifter som frukten av en galen kvinnas fantasier. Men den klarhet och de motiv som Sue Arrigo redovisar i sin långa rapport gör att det vore av största vikt att kräva sanningen på bordet.

I detta sammanhang bör man notera den remarkabla överdödlighet som drabbat mikrobiologer som arbetat direkt eller indirekt under militära kontrakt med studier av potentiella biologiska vapen. Dödsorsaken har oftast varit ”trafikolyckor” eller andra egendomligheter.

Sue Arrigos bakgrund

Sue Arrigo arbetade dels som läkare med stationering i Kalifornien, dels hade hon uppdrag för CIA där hon medverkade i ett projektet med fjärrskådning (remote viewing). Det ingår som en del i CIAs underrättelseverksamhet där man skolade personer i konsten att på avstånd exempelvis upptäcka försvunna flygplan eller otillåten kärnvapenutveckling hos fientliga nationer. Man använde sig också av fjärrskådning för att bedöma utfall av olika iscensatta provokationer och möjligheten att det utvecklades till krig. Begreppet fjärrskådning har ofta förkastats som ovetenskapligt och inom CIA ut