Med jämna mellanrum dyker dokument från historiens värsta skräphögar fram i dagens ljus. När man i USA i juni 2007 dammade av tidigare hemligstämplade dokument från CIAs verksamhet under 1950-tal, 1960-tal och lite in på 1970-talet blev det stora rubriker. CIA hade försökt mörda Fidel Castro med giftampuller, man hade genomfört drogexperiment med LSD i militärt syfte på ovetande försökspersoner etc. För etablissemangets media var detta nyheter. För den som försökt kartlägga verkligheten utifrån andra källor – däribland från avhoppande agenter inom organisationen – var detta bara gammal skåpmat.

Nu sträcker sig den frisläppta dokumentationen bara en bit in på 1970-talet och därför berörs inte den verklighet som handlar om CIAs inblandning vid uppkomsten av HIV och senare spridningen av AIDS. Därtill är sakförhållandena fortfarande alltför känsliga.

När det gäller beskrivningen av HIV/Aids och dess uppkomst har det funnits flera teorier. De som i huvudsak har fortlevt och fortfarande finns i omlopp därför att de bestått tidens tand eller för att de haft en uppbackning av makten är i huvudsak tre:

1. Att viruset uppstod naturligt och då man funnit mycket snarlika virus hos ett fåtal schimpanser så har det blivit den teorin som blivit omhuldad av ett stort forskaretablissemang. Tillhör man detta etablissemang är det säkrast att hålla sig till den teorin för att fortsatt få vara med och få sina rön publicerade och likadant fortsatt erhålla medel till fortsatt forskning på viruset.

2. Det finns också den rakt motsatta teorin – nämligen att HIV spelar en mycket underordnad roll för själva sjukdomen utan att helt andra faktorer är avgörande för AIDS. Därmed spelar ju själva uppkomsten av HIV en obetydlig roll. Denna teori lanserades av främsta namnet Peter Duesberg vid en tidpunkt när de HIV-sjuka alltmer närmade sig alternativmedicinen för att få en adekvat behandling som kunde göra att de avsevärt kunde stärka sitt eget immunsystem och ge sig själva ett betydligt längre liv. De HIV-infekterades lösa sammanslutningar hade alltmer börjat vända den etablerade medicinen och forskningen ryggen, då den var oförmögen att hjälpa.

Men kanske ännu viktigare: Duesberg m.fl. lanserade med frenesi sin teori samtidigt som det diskuterades flitigt om inte uppkomsten av HIV var ett mänskligt verk. Genom sin teori fångade Duesberg uppmärksamheten hos många på alternativsidan och skapade därmed en förvirring när det gällde synen på HIV. Då måste man också ställa sig frågan om inte detta var avsikten: Att helt enkelt skapa förvirring!

3. Den mest tabubelagda teorin är att HIV är framställt ur flera tidigare kända virus genom dåtida genteknik i laboratoriemiljö och sedan med intention överförts till såväl människor (homosexuella män i New York och Kalifornien ) som till schimpanser. Dokumentationen för teorin är mycket plausibel, men då den är så starkt laddad har diskussionen inte mer än i undantagsfall förts i det offentliga rummet. Censur och självcensur har gripit in och några medgivanden från de som eventuellt skulle vara de mänskliga fäderna till viruset har inte hörts av.

Vittnesmålet från Sue Arrigo

Men så dök det upp ett vittnesmål inifrån de innersta kretsarna av CIA i maj 2007. Uppenbarligen hade det blivit för mycket att bära på av hemlighetsmakeri och uppdrag som överskred de flesta etiska gränser för läkaren och CIA-medarbetaren Sue Arrigo. I en lång rapport på över 200 sidor ställd till kongressledamoten Waxman redogör Sue Arrigo för händelser hon varit med om och som spänner över de senaste 30 åren. Innehåll och detaljbeskrivningar ger berättelsen viss trovärdighet. När det gäller avhoppade agenter – som i sin yrkesroll faktiskt har till uppgift att förvanska sanningen – är det viktigt att granska deras bakgrund och motiv, för att deras vittnesmål ska vara trovärdiga. Ett avgörande motiv för Sue Arrigo var också det stöd hon gavs av den deklaration som antogs efter Nürnbergrättegångarna.

Vägrade medverka

Det som fick droppen att rinna över bägaren för Sue Arrigo var när hon fick uppdraget att medverka i fejkade nyhetsinslag för att utpeka Iran som en nation som förbereder sig på kärnvapenutveckling. När Arrigo vägrade medverka till dessa falsarier som skulle förvärra det redan spända världsläget och öka risken för ett Tredje Världskrig så ”bestraffades” hon med att bli våldtagen.

Detta övergrepp gjorde att Sue Arrigo bröt den tystnadsplikt som gäller för samtliga som arbetar inom militära organisationer av CIAs kaliber. Yppar man ändå sina hemligheter kan man drabbas av oerhört hårda straff. I Sue Arrigos fall kunde det inte bli så mycket värre, annat än döden, men hon såg först till att hon lämnat USA. Nu lever hon i Irland.

Det är lätt att inse att det dubbelarbete som Sue Arrigo utförde – ett civilt som läkare och ett för CIA som hemlig agent, medförde oerhörda mentala påfrestningar för henne. Hon måste leva ett dubbelliv och även inför sina närmaste förtiga det hon höll på med. Sue Arrigo har avfärdats som schizofren, vilket gör att det är lätt för USAs myndigheter att avfärda hennes uppgifter som frukten av en galen kvinnas fantasier. Men den klarhet och de motiv som Sue Arrigo redovisar i sin långa rapport gör att det vore av största vikt att kräva sanningen på bordet.

I detta sammanhang bör man notera den remarkabla överdödlighet som drabbat mikrobiologer som arbetat direkt eller indirekt under militära kontrakt med studier av potentiella biologiska vapen. Dödsorsaken har oftast varit ”trafikolyckor” eller andra egendomligheter.

Sue Arrigos bakgrund

Sue Arrigo arbetade dels som läkare med stationering i Kalifornien, dels hade hon uppdrag för CIA där hon medverkade i ett projektet med fjärrskådning (remote viewing). Det ingår som en del i CIAs underrättelseverksamhet där man skolade personer i konsten att på avstånd exempelvis upptäcka försvunna flygplan eller otillåten kärnvapenutveckling hos fientliga nationer. Man använde sig också av fjärrskådning för att bedöma utfall av olika iscensatta provokationer och möjligheten att det utvecklades till krig. Begreppet fjärrskådning har ofta förkastats som ovetenskapligt och inom CIA utvecklades verksamheten i hemlighet. Det var först under Clintons ministär som man offentliggjorde att man undersökte potentialen för icke vetenskapligt erkända metoder.

Sue Arrigo, som också skolade andra elever i fjärrskådning, skriver att metoden kunde fungera som ett komplement till annan underrättelseverksamhet då den aldrig gav 100-procentigt säkra resultat, vilket inte heller satellitfotografier gjorde. Men de kunde fungera som utmärkta uppslag för vidare kontroll direkt på plats. Återfynden av försvunna flygplan gav metoden en viss bärkraft.

Sue Arrigo hade redan som barn, utan möjlighet att vägra, anlitats av CIA. Hennes far var militär med uppdrag i Taiwan och Korea. Metoden man använde mot barnen så att de inte själva skulle röja några hemligheter var att deras nära och kära skulle råka illa ut om de inte, samtidigt som de insamlade enklare information, avslöjade sina egna uppdrag.

Sue Arrigo kom också att medverka vid de olika leveranserna av vapen till Irak under och efter Iran-Irak-kriget. Hon fann det absurbt när hon undersökte de amerikanska vapenleveranserna till Irak och fann att man utrustat dessa med flera biovapensändningar. Det stod till och med på leveranssedlarna att dessa innehöll Ebola. När hon i samband med dessa upptäckter ville få konfirmerat om de som ansvarade för försändelserna kände till de internationella överenskommelser som USA undertecknat om handhavandet av biovapen möttes hon av undanflykter från ansvarigt håll.

Inblick i hur maktspelet fungerade

Vid flera tillfällen fick Sue Arrigo medverka vid hearings inför högsta militärledningen. Inför dessa återkommande informationsträffar där Sue Arrigo och andra gav expertutlåtanden fick de tillgång till mycket av det hemligstämplade material som fanns. Därmed fick Sue Arrigo en god inblick i hur maktspelet fungerade inom de ledande kretsarna i USA.

Andra fält av betydelse för CIAs del var försöken med hjärntvätt (mind control) både för att skapa en blind lydnad hos de som arbetade för dem, men också för att dessa skulle utföra sitt uppdrag utan betänkligheter. För att uppnå detta experimenterade man med droger, elchocker, hypnos och även ren tortyr. Detta speciellt på barn då man trodde att dessa var mer lättpåverkade. När det gällde barnen kunde också Sue Arrigo konstatera att dessa blev till en handelsvara för att senare bli objekt för sex-trafficking.

Under Kosovokriget kunde hon konstatera att man från amerikanskt håll köpte upp mark i Kosovo för att där upprätta hem för föräldralösa barn som senare skulle bli offer för en modern slavhandel där sexuella tjänster var en del. En annan inkomstbringande del för dem som hade inflytande över organisationen var handeln med droger, samtidigt som den sådde hat och splittring på den amerikanska hemmamarknaden då olika ungdomsgäng i storstäderna ställdes mot varandra.

Makteliternas inflytande

De slutsatser Sue Arrigo drog utifrån att inom organisationen ha verkat i över 40 år, och då försökt verka i en sådan riktning att krigshökarnas förslag fick mindre spelrum, var att det är genom krig som de stora aktörerna ytterligare kan berika sig ordentligt, både ekonomiskt och i fråga om makt. Och att det i USA, och för den delen också i världsmåttstock utvecklat sig en maktelit – en Cabal – som förenas genom hemliga riter i flera obskyra grupperingar. En sådan frimurargrupp är dödskalle och ben (Skull and Bones). Den är hemvist för flertalet av USAs presidenter. Man blir inte president i USA om man inte är med i organisationen. För att nå inflytande i världsskala så är också internationella sammanslutningar såsom G5-gruppen (numera G8-gruppen) och Bilderberggruppen styrda och skapade av Cabal.

Självklart är ledande media liksom filmindustrin, liksom andra tongivande trendskapare, ägda och styrda av denna elits intresse. När man använder sig av begreppet den amerikanska nationella säkerheten, så är det bara till 10 procent för att försvara de amerikanska medborgarna. De andra 90 procenten, menar Arrigo, går ut på att föra den amerikanska allmänheten bakom ljuset så att makteliten ytterligare kan berika sig, må det vara på droger, krig, sexhandel eller genom sjukdomar.

Kopplingen USA-Nazityskland

På det internationella planet har Sue Arrigo noterat de mycket otrevliga länkarna mellan såväl amerikanska finansintressen som de tyska nazisterna. Här figurerar Preston Scott Bush, farfadern till USAs nuvarande president. Via sina bankkontakter kunde Preston Scott Bush bidra till att finansiera stora delar av den nazityska krigsapparaten både före och en lång tid in på det Andra Världskriget. Även efter kriget fick många av de tyska krigsförbrytarna inom Operation Paperclip anställning inom USAs krigsmaskin för att bland annat utveckla biovapen.

Motivet till sitt handlande att i flera långa rapporter offentliggöra sina vittnesmål och övriga väldokumenterade ståndpunkter förklarar Sue Arrigo så här:

”Jag försöker verkligen på ett noggrant sätt säga detta för att minska risken för skador på människor i USA och den övriga världen. En människas plikt måste vara att försvara världen i stort, inte bara stå i tyranniets tjänst och spela med i de nykonservativas mål om en totalt USA-dominerad globaliserad värld. I mina skrivningar försöker jag enbart använda mig av redan kända handlingar för att underbygga min ståndpunkt. Jag kan inte hålla tyst när framtiden för den amerikanska allmänheten och världsbefolkningen står på spel. Jag är en av ytterst få människor i världen ’som vet’ och som är beredd att tala ut om dessa saker. Jag hade mycket stor tillgång till information under flera decennier. Man begärde av mig att jag skulle göra undersökningar i flera viktiga frågor. Jag fick aldrig välja om jag skulle tillhöra underrättelseorganisationen eller inte och jag har aldrig svurit någon trohetsed; den hemlighetsed som jag avgav vid tre års ålder eller som bara rör delar av mitt medvetande är inte giltiga. Nürnbergsprinciperna klargör också att det finns tidpunkter då det krävs att du vägrar lyda auktoritetens order för att istället vara lojal mot dina landsmäns och andra världsmedborgares välfärd. När de som sitter vid makten har nått sina positioner med illegala medel och är förrädare, då är det ens plikt att vägra lyda dem.”

Sin moraliska styrka och hopp om framtid hämtar Sue Arrigo bland annat från den pascifistiska icke-våldsmetod som praktiserades av Gandhi under den indiska självständighetskampen:

”vid icke-våld, så har massorna ett vapen som tillåter varje barn, varje kvinna och även äldre försvagade män att utmana de mest mäktiga regeringar på ett vinnande sätt. Ifall din ande är stark, så upphör den fysiska styrkan att vara ett handikapp”…

– Mahatma Gandhi

Frågan om HIV och Aids ursprung

När det rör frågor som vi tidigare uppmärksammat i 2000-Talets Vetenskap så är det främst de frågor som berör uppkomsten av HIV och spridningen av sjukdomen AIDS där Sue Arrigos vittnesmål kan styrka eller kasta nytt ljus över förhållandena.

När det rör själva uppkomsten av HIV skriver Sue Arrigo i sin rapport under rubriken ”Utvecklingen av HIV vid US Army biovapenlaboratorium” :

”Trots att jag inte vill gå in på detta ämne, så har jag ändrat uppfattning i hopp om att detta avslöjande kommer att förebygga att USA släpper ut en till ny sjukdomsframkallande mikroorganism. … Efter att ha tagit del av forskningsdokumentationen vid båda laboratorierna (Fort Detricks avdelning för biovapen och Avdelningen för Kemisk krigföring) så var jag mycket klar över att USA hade startat Aids-epidemin lite mer än ett år innan jag satte samman min rapport (En rapport direkt till dåvarande vice-presidenten George Bush Sr om biovapnens potential). Vid den personliga föredragningen var såväl Bush Sr, Cheney och andra närvarande, dock ej presidenten själv – Reagan. Vad jag minns från själva diskussionen var stämningen vid mötet, som var som vid alla krigsdiskussioner: Hur kan vi döda så många som möjligt av fienden? Vid slutet av mötet beslutade de att använda sig av haitier och afrikaner i första rummet. Det beslutet grundade sig på rasism och att deras befolkningar var de som växte snabbast. Metoden man skulle använda var att exportera smittat givarblod från homosexuella i New York och Kalifornien och kalla det u-hjälp speciellt till sjukhus i Afrika i närheten av väpnade konflikter.”

Sue Arrigo minns att hela diskussionen vid hearingen andades ett euforiskt segerrus och man diskuterade också hur man på hemmaplan kunde provocera fram upplopp i de svartas stadsdelar för att sedan skicka ut HIV-kontaminerat blod till sjukhusen där.

Brottet mot Afrika

När det gällde afrikanska nationer beslöt man att sända HIV-smittat givarblod och då speciellt till områden där lokala krig pågick och där behovet av blod vid sjukhusen var stort. Målet var att slutligen döda så många människor som möjligt, bara med undantaget av ett fåtal utvalda. Att Sue Arrigo hade tillgång till denna information redogör hon för med ett makabert exempel. När de första personerna som fått HIV-smittade blodtransfusioner i Afrika och insjuknat så samlade amerikanska läkare samman 40 patienter och gjorde obduktion på dessa. I ett fall avlägsnade man hela huden på en man och sände den tillbaka till USA, där den förvarades i en av de hemliga organisationernas krypta. Vid en av sittningarna för presidenten hämtades kvarlevorna fram, förvarade i en plastsäck, för att förevisas för Sue Arrigo och för vidare befordran till Fort Detrick.

Sue Arrigo fann också dokumenterat att man inom armén hade kommit fram till en vaccinframställningsmetod som skulle vara giltig för flertalet smittämnen och som kunde användas i fält. Men denna metod ville man ha ensamrätt på inom USA, så därför ville man inte offentliggöra metoden. Däremot hade flera med hög rang inom CIA redan låtit vaccinerat sig själva sedan man funnit att metoden hade få och milda biverkningar.

Här skriver Sue Arrigo att ”detta att man väntade år efter år medan miljoner dog i Afrika och på andra platser i världen utan att dela med sig av vaccinet och inte heller lät något annat vaccin framställas och användas är ett av de största brotten sedan Andra Världskriget.”

Artikel skriven av Ingemar Ljungqvist

Artikeln publicerades i 2007 års tredje nummer av 2000-talets Vetenskap.

2000-Talets Vetenskap är en tidning laddad med kontroversiell och nedtystad kunskap, aktualiteter och angelägen debatt om medicin och hälsa. En tidning för de som är trötta på mediaetablissemanget.

Originalartikel, En kvinnlig CIA-agents bekännelser

www.2000taletsvetenskap.nu

1 KOMMENTAR

  1. För den som vill läsa hela dokumentation dvs de tre breven till Waxman så finns de här: http://whitetv.se/sv/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/2027-cia-whistleblower-dr-sue-arrigo-nedtystad-om-child-sex-traffikingdepleted-uranium-och-andra-usa-svinerier-.html

    Det är rätt fantastiskt att återigen läsa denna artikel nu, nio år efter jag skrev den. Då var den helt omöjlig för de flesta att ta till sig beroende på den hjärntvätt vi varit utsatta för. Nu känns mycket igen allteftersom fler vittnar om detta.

    Ingemar Ljungqvist

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här