Det finns en relativt tillförlitlig kartläggning av coronavirusets dödlighet. Det var kryssningsfartyget Diamond Princess som lades i karantän i Yokohamas hamn i början av februari efter att en Covid-19 epidemi brutit ut ombord. Fartygets 3.700 passagerare och besättning var en idealisk kohort för att bedöma vad som händer i en avgränsad population, där man har full överblick över hälsoläget och alla påverkade under ett utbrott. Samtliga 3.700 ombord testades. Av dessa var 700 smittade och 7 av dem avled. Det tyder alltså på 1% dödlighet, men då skall man betänka att båtens hade en stark överrepresentation av äldre människor som man konstaterat utgör en riskgrupp för Covid-19 smitta.

Forskare har projicerat dödligheten på fartyget på USA:s åldersstruktur, och har kommer fram till en förväntad dödlighet i hela populationen på 0,125%. Eftersom underlaget kommer från en så liten population som 3.700 personer måste man kalkylera med en hög osäkerhet. Den verkliga dödligheten kan vara från fem gånger lägre till fem gånger högre. Den spänner alltså mellan 0,025% till 0,625%. Det finns även möjligheten att någon infekterad passagerare kan dö senare och att passagerarna på båten kan ha en annan frekvens av kroniska (mest metabola) sjukdomar än i den totala populationen. Man vet att dessa sjukdomar utgör en riskfaktor för dödlig utgång vid smitta. Forskare har med hänsyn till dessa reservationer gjort en uppskattning av dödligheten inom den amerikanska befolkningen på 0,05% – 1%, vilket tyder på en fortsatt stor osäkerhet. Resultatet ligger dock långt under andra siffror som cirklat runt i medierna.

Om den lägre risken skulle vara den rätta ligger dödligheten långt under de vanliga säsongsinfluensorna. Under alla omständigheter utgör inte ens den högsta tänkbara risknivån en tillräckligt stor orsak för att stänga ner hela världsekonomin. Det som nu sker hotar med kolossala sociala och ekonomiska konsekvenser som i sig skulle medföra ett enormt lidande och en ökad dödlighet av alla orsaker som vida överstiger dödsfallen p.g.a. Covid-19 viruset. Hanteringen av pandemin inom EU och USA förefaller med andra ord totalt oansvarig och irrationell.

Det man nu är rädd för, är det faktum att dödligheten är långt högre bland oss äldre och att man därför måste vidta mycket strikta åtgärder för att inte fler gamla smittas och överbelastar den kraftigt underdimensionerade sjukvården. Att vi hamnat i detta läge är en konsekvens av decennier med nedskärningar i välfärden från politikernas sida. Skattepengarna har istället gått till klimathypen som drivits på av decennier av falska klimatlarm och till försörjningen av ekonomiska migranter som man tagit in i landet på senare år.

Vad man i dagens läge tycks bortse ifrån, är att vi i decennier har vetat att dödligheten på våra äldreboenden varit lika eller nästan lika hög som den nu rapporterade vid normala influensaepidemier. Skillnaden nu är att immuniteten i samhället mot just Covid-19 är obefintlig, så väldigt många blir smittade samtidigt. För att skydda den underdimensionerade sjukvården skulle det räcka att isolera oss äldre i några månader, men i övrigt låta samhället fungera som vanligt. Det politikerna nu gör är i mina ögon ytters riskabelt ur samhällsekonomisk synvinkel.

Vad driver dödligheten bland de äldre?
Enligt de snabba sammanställningar av bakgrunden till dödsfallen som cirkulerar i medierna är det nästan enbart gamla multisjuka människor, företrädesvis män, som stryker med. I Italien sägs dessa utgöra 99%. Man pekar på att de omkomna i genomsnitt haft nära 3 underliggande metabola sjukdomar. De man räknar upp är högt blodtryck, diabetes, cancer och hjärtkärlsjukdom. En amerikansk forskare menar även att fetma och rökning verkar vara stora riskfaktorer.

Min slutsats är att corona-pandemin egentligen inte är så dödlig i sig själv, utan att den mest fungerar som en trigger för den metabola sjuklighet som årligen tar 40 miljoner liv globalt och som jag skrivit om i boken Den Metabola Pandemin.

Frågan jag ställer mig är på vilket sätt som de metabolt sjuka är mer sårbara för Covid-19 smittan? Vad har alla metabolt sjuka gamlingar gemensamt?

Jo nästan alla har en lång lista över s.k. mediciner som de står på. Det rör sig i allmänhet om ett halvt till ett dussintal olika piller som läkarkåren ordinerat.

Eftersom man nämner högt blodtryck som en viktig orsak bakom coronadödsfallen, låt oss titta på det kanske vanligaste preparatet som läkarna ordinerar till dessa patienter. Det heter Amlodipin och enligt FASS är en förekommande biverkan plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andfåddhet eller svårigheter att andas. Hos mig ringer alla varningsklockorna när jag läser det. Är det inte just problem med andningen som är det som tar livet av coronapatienterna? Kan det vara så att blodtrycksmedicineringen förvärrar andningsproblemen på ett fatalt sätt? Är det medicinerna och inte själva det f