Det visar sig att systematiska arbetsmetoder används för att vilseleda. Många gånger använder man diagram som kortats ner i tids-axeln för att den trend man vill visa skall bli framträdande genom att man bara tar med en del. Hade hela tidsperioden varit med framkommer en helt annan verklighet. Det gäller för volymen av is på Grönland, mängden svåra stormar i USA, glaciärers utbredningar, etc.

Det man vill visa är att människan genom förbränning av fossilt bränsle ökar mängden koldioxid i atmosfären och att detta i sin tur leder till farliga förändringar av jordens klimat. Om människan påverkar klimatet går det också att skapa politik kring detta.

I boken som Mörner författat har han haft för avsikt att beskriva vetenskap och fakta som helt enkelt redovisas med diagram och liknande. Han säger att det är ca 95% av boken som upptas av sådant. Därutöver går han in på frågan varför detta sker. Varför inte klimatets naturliga variationer som alltid fortgått diskuteras. Han vill inte bli politisk i sitt resonemang men anser att politiker generellt vill ha något att skrämmas med för att få medborgarna att foga sig efter politiska beslut. Med hjälp av hotet från klimatet kan olika klimatskatter införas och motiveras vara absolut nödvändiga.

I regi av FN:s klimatpanel IPCC sker forskning på klimatet. Mycket av den forskning som bedrivs är helt korrekt och utförs av forskare med helt ärliga uppsåt. IPCC publicerar emellanåt rapporter där denna forsknings åskådliggörs. Därefter sker dock märkligheter; man publicerar också någonting som benämns Sammanfattning för beslutsfattare. Flera forskare har vittnat om att innehållet i denna många gånger är direkt felaktigt och inte går att sammanfatta på det sättet från de ursprungliga rapporterna. Sammanfattningarna som inte heller är skrivna av klimatforskare utgör sedan ett underlag för beslutsfattare att fatta tvivelaktiga beslut som också underlättas genom medias bristande granskning.

I samband med coronapandemin har mängden koldioxid som släppts ut på grund av mänsklig aktivitet minskat avsevärt. Detta har dock inte kunnat utläsas genom de oerhört noggranna analysinstrument som används. De som anser att klimatet är hotat har motiverat detta med en tröghet i klimatsystemet så att detta inte kan ses än. Paradoxalt nog kan man tydligt se årstidsvariationerna i de diagram som visar mängden koldioxid i atmosfären. Visserligen visar dessa diagram också en faktisk trend av ökande koldioxid men den trenden har startat långt innan människan storskaligt började släppa ut den. Mörner är helt övertygad om att denna trend av ökande koldioxid är en helt naturlig förändring som sker på jorden med eller utan människans hjälp.

När det gäller havsnivån så låter det från officiellt håll som att städer kommer att dränkas. I själva verket förklarar Mörner att det ser helt olika ut på olika delar av jorden. På vissa stället sker en landsänkning så som i New York, medan det i Stockholm sker en landhöjning. I båda fallen har det inte med någon nutida avsmältning av is att göra, utan är olika sätt som jorden kompenserar sig från den senaste istiden. Den officiella doktrinen att en klimatkris förestår är i alla fall den som gäller för politiker och beslutsfattare. Därför kan vi räkna med att få betala allt högre skatter och avgifter då det skall byggas murar mot vattnet i det landhöjningsdrabbade Sverige.

Avslutningsvis ställer vi den retoriska frågan hur de svenska politikerna skulle kunna få in närmare 100 miljarder kronor om året i energi- och koldioxidskatter om folket skulle tappa oron för klimatfrågan.

swebbtv.se, Staffan Mörner om klimatet – Politikerna behöver något att skrämmas med

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här