Detta är förmodligen den viktigaste artikeln som jag någonsin skrivit vare sig det var under tiden som chefredaktör för 2000-talets Vetenskap eller som nu på den nystartade 2000-talets AlmaNova. Det var också de kontaktytor och sanningsvittnen jag hade som mycket kraftigt bidrog att vi startade om med 2000-talets AlmaNova sedan vi blivit utkastade från 2000-Talets Vetenskap. Hade vi nöjt oss med att bli utkastade hade förmodligen inte detta kommit i tryck i en svensk papperstidning. Då hade vi svikit de som vill att dessa försök ska uppmärksammas. Mikael Eleman och Cecilia Flodin är oerhört viktiga visselblåsare vars talan vi vill föra ut till flera tusen. Du kan som läsare se till att den skaran blir ännu större.

I annat fall får vi finna oss i att skrämmas och domineras av en liten skara vetenskaplig elit som betraktar oss försökskaniner för sina intressen av makt och pengar. Artikeln skrevs 2017 så nu har överskriften blivit föråldrad. Det fjärde försöket är här just nu Covid-1984.

Samtidens stora försök

Annat är det med samtidens stora hälsoförsök, där nästintill hela landets befolkning mer eller mindre utsätts för flera pågående gigantiska experiment med hälsorisker.  Där är det svårare, ja kanske till och med omöjligt att vetenskapligt stringent utvärdera försöken. Dessa stora folkliga experiment är amalgamfrågan, det är utsattheten för nya artificiella elektromagnetiska frekvenser i samband med utbyggnaden av mobiltelefonin och just nu på denna sidan millennieskiftet det alltmer intensiva sprayandet från flyget med chemtrails. Alla innebär enormt viktiga potentiella hälsofaror och därför läggs det ut dimridåer till och med kring deras existens. Andra  faror som vi redan uppmärksammat är vaccinindustrins propåer om obligatoriska massvaccineringar, livsmedelsindustrins införande av onaturliga substanser i deras produkter som exempelvis härdade fetter  och artificiella sötningsmedel, som skapat en fetma och diabetesepidemi. Kemikalieindustrin har via EUs regler fått friare tyglar att besudla såväl våra jordar som våra kroppar. I antågande står också kostens innehåll av GMO-produkter.

I artikeln redogörs enbart för de riktade vetenskapligt utförda försök där man målmedvetet och med vetenskaplig stringens utfört experiment så att resultaten lätt kan tolkas. De första två;  Vipeholmsförsöket i Lund 1945-1955  och Strålningsförsöket på 25 000 bäbisar under åren 1920-1960  finns att läsa om I tidningen AlmaNova nr 3 -2017. Här relateras bara försök nr 3.

Paulo Macchiarini, symbol för bristande etik

När Paulo Macchiarini avslöjades som forskningsfuskare vid Karolinska Institutet var detta en nyhet av rang. Majoriteten av den akademiska världen i såväl Florens som Stockholm, hade länge grundlurats av en psykopat och tillika charmör. Hade den akademiska världen haft riktiga kontrollstationer inbyggda som humanism och etik hade inte detta kunnat hända. Det hade också stoppats i sin linda om man lyssnat på de som mycket tidigt slog larm. Det hade också varit fullt tillräckligt att man penetrerat de tre stora vetenskapligt upplagda försök med människor som försökskaniner, som utspelats i vårt land och dragit konsekvenserna av dessa fullt ut. Istället har såväl myndigheter, industri som den medicinska världen förringat betydelsen av dessa försök: visselblåsare inom systemet hade dock fått två av försöken avbrutna innan konsekvenserna blivit alltför stora. I det tredje pågående försöket kan det räcka med en enda visselblåsare av rang, så tar det experimentet slut det också.   De tre försök vi kommer att berätta om i den här artikeln är sådana försök där myndigheter, industri och de vetenskapliga företrädarna varit djupt involverade och där man med den nya tidens upphöjande av vetenskapsbegreppet, a priori, utfört exakt de riktade kontrollerade, försök på mänskliga individer som går att utvärdera och göra statistik på.

I denna artikeln fokuserar vi enbart på ett experiment som har så kallad vetenskaplig status.

Mind Control

Här använder jag det engelska begreppet Mind Control, då det inte ens finns ett vedertaget svenskt begrepp för försöket. Tankekontroll eller beteendestyrning vore kanske bättre rubriker.

Med Mind Control förstås överföring av information till en person medelst någon form av implantat i denna. Eftersom metoden är under uppbyggnad ska detta ses som ett första grovt försök att genom dessa signaler åstadkomma påverkan: Det kan röra sig om elektromagnetiska signaler,  som i sin tur interfererar med kroppens egna elektriska system och därmed påverkar allehanda kroppsliga funktioner; hjärtrytm etc. Det kan också vara sådana signaler som direkt påverkar olika nivåer, centra av hjärnan så att man exempelvis hör röster, till och med röster där innehållet i talet kan sändas över.

I en framtid försöker man via stordatorer försöker åstadkomma direkta tankeöverföringar så att man utifrån kan ge försöksperson direkta kommandon till handling. Omvänt kan också implantatet också fungera som en sensor och samla information från kropp och hjärna där en stordator kan tolka och utvärdera signalerna.

Human Brain Project

Kunskapsutvecklingen sker språngartat och nu förra året beviljade EU en rekordsumma inom projektet ”Human Brain Project” .  En del av denna forskning är civil – andra delar är militära, och där vilar sekretessen stark.

Idag har forskningen kommit en bra bit på väg att utifrån styra och avläsa hjärnan. Detta kan självfallet göras både utifrån goda syften – men också för dess motsats. Till exempel att kunna kontrollera den egna befolkningen till lojala lydiga medborgare som följer maktens röst – eller för att åstadkomma skador hos fienden vid ett krig.

Den första forskningen på detta område, som vi funnit på är förmodligen den som man använde sig av i forna Sovjetunionen. Där var utgångspunkten att man medelst olika elektromagnetiska signaler kunde påverka kroppen till hälsa. När sedan den ryska militären såg potentialen i detta blev det en intern maktkamp mellan medicinsk och miltär användning. Denna har vi och Wilhelm Schjelderup kort beskrivet tidigare. Men i väst ville militären tidigt ha eget monopol på denna forskning. Nazisterna i Tyskland hade tidigare varit intresserade sig och gav det beteckningen MeindKontrolle.

MKULTRA – en föregångare till Mind Control

Efter kriget tog amerikansk militär och underrättelsetjänst över. I det mycket hemliga projektet MKULTRA drogs riktlinjerna upp för detta.  Genom en avslöjande artikelserie i New York Times under tidigt 1970-tal, gick det inte längre att fortsätta – åtminstone inte som tidigare.

En viktig faktor var också att utåt förklara att detta är ovetenskapligt – att det inte går – och att de människor som känner sig påverkade är mentalt rubbade. Man kan exempelvis kalla det hela för pseudovetenskap – och insvepa resonemang om detta i löjets skimmer – bara för att i fred få fortsätta med sin forskning. Det utgör en del av strategin.

En av de som allra bäst dokumenterat framväxten av militära medel och metoder för att dominera en befolkning – utan att i första hand döda dem – är Leonard Horowitz. I sin bok ”Death in the Air”  redogör han med utomordentlig dokumentation hur projektet MKULTRA växte fram under tidigt 1950-tal. I början rörde det sig mest att påverka beteendet hos försökspersoner, ettdera med droger eller med frekvenser, vare sig dessa var ljudvågor eller elektriska impulser.  Det är först efter ett antal år som också radioteknologin dras med i forskningen och i början under 1960-tal rör det sig om implantat, chips som måste opereras in och fungerar som antenner för den påverkande strålningen. I takt med framstegen inom telekommunikation och datateknik så har chipsen blivit mindre. Nu räknar man med att nanochips, knappt skönjbara för ögat kan överföras till experimentpersonen. Här har några av de svenska offren gjort en mycket omfångsrik hemsida där det finns en rikedom av dokumentation. Hemsidan heter mindcontrol.se. Här kan man också återfinna de TV-inslag där speciellt Magnus Olsson fått framträda med sitt egna vittnesmål i både rysk, spansk och polsk television. I Sverige råder tystnad.

Men inte riktigt. Nu börjar företrädarna för den artificiella intelligensen, den som kan få hjälp av datorer som kopplas ihop med vår hjärnor få utrymme i media. Då för att marknadsföra de positiva tillämpningar som kan komma ut från dessa. Till exempel att blinda kan se etc. Men de okritiska i media måste ju banne sig fråga vilka försök har utförts tidigare för att kunna komma ut med dessa sensationer. Vilka människor har offrats som de första försökskaninerna. Den adekvata frågan ställs inte.

Vi har dock på vår redaktion tagit de vittnesmål på allvar, som vi fått från flera utsatta personer.

Deras gemensamma slutsats kan bara bli en: att de är ofrivilliga försökspersoner i ett experiment där militär eller hemlig civil hjärnforskning utsett honom och hans gelikar för regelrätt mind control och därmed kroppskontroll.

Eleman i 2000-Talets Vetenskap

En av huvudorsakerna till att de verkligen vill gå ut är för att varna andra som blivit utsatta: Med vår godtrogenhet i Sverige blir de oftast inte trodda – inte ens när de anförtror sig åt gamla vänner. Man tror hellre på de myndigheter och vetenskapare som förnekar existensen av fenomenet. I 2000-Talets Vetenskap hade Bo Zackrisson gjort en stor intervju och granskat det material som Mikael Eleman förevisat. Eleman är också en av de som ser ett tydligt samband mellan sina återkommande både somatiska attacker och de sinnesförnimmelser han får. Han ser det som den enda möjligheten att han vid någon banal operation blivit utrustad med ett chip, som gör honom till ett perfekt offer för att gå vidare med mind control experiment. Artikeln var godkänd och klar för publicering. Manuset hade också gått till tryckeriet som redan börjat trycka.

Tryckpressarna stoppades

Då råkade Bo fråga en av sina vänner, en läkare, om fenomenet. Denne svarade att det var mycket vanligt att patienter med psykiatriska symtom, försöker finna en logisk förklaring till sin sjukdomsbild, som helst ligger utanför dem själva. Hela Mind Control-komplexet var ett sådant. Då fick Bo Zackrisson kalla fötter och stoppade tryckningen och ersatte de delar av artikeln som handlade just om människoexperiment. Nu blev det istället en tam variant på artikel som resonerade om etiska aspekter med all ny teknologi som kan användas för goda eller onda syften. (2000-Talets Vetenskap nr 4- 2009).

Därmed lät jag mig också som chefredaktör nöja.  Men just detta vill flera varna för. Många som är utsatta för försöken har ingen aning varifrån attackerna kommer. Det blir lätt en avstickare till vården  där man lika lätt kan bli remitterad till psykiatrin. Där verkar vara man förberedd på denna typen av patienter eftersom man ibland sticker ett färdigproducerat informationshäfte i deras händer, som handlar just om att Mind Control är ett fenomen som är detsamma som inbillningssjuka. Där i sin tur kan man bli medicinerad med tunga mediciner – och då är risken mycket stor att man direkt hamnar i ett psykiskt sjukdomspanorama, på grund av biverkningarna av medicineringen, samtidigt som man lagligen kan bli berövad sin rätt som människa.

Psykiatrin får därmed ständigt en stor skara kunder och deras eventuella vittnesmål blir aldrig tagna på allvar.

Henning Witte värd eloge

I sammanhanget ska vi ge verklig eloge till Henning Witte, som hjälpt de utsatta, samlat parallell information och synliggjort patienternas vittnesmål genom att lägga ut intervjuer med dem på sin hemsida: whitetv.se.  Henning Witte blev först känd som den advokat som skötte skadeståndskraven gentemot staten för de som blivit offer för Estoniakatastrofen. I samband med den katastrofen kom han också att tränga djupare in på de verkligt stora konspirationer som ligger bakom, de vi ska förledas tro är olyckshändelser. Likadant har Magnus Olsson, själv drabbad, med sin utomordentliga hemsida mindtech.se samlat dokumentation.

Men flera av de drabbade har prövat olika former av strålskydd. Avskärmningar har haft en viss lindrande effekt, men det skulle dröja till senhösten 2016 tills man kunde en införskaffa en verklig potent avstörare från Ryssland. Sedan dess har det inte skett en enda attack mot några av de vi känner till. Ett nätverk är under uppbyggnad i Sverige där man kan skaffa sig detta skydd. I sammanhanget torde det vara oerhört intressant och undersöka om det inte har en mycket kraftfull effekt också för de som är elöverkänsliga. Mer information finns på hemsidan wavegenomics.org,  mindtech.se och orgoniseafrica.com.  Där finns också prisuppgifter. Den afrikanska siten har dessutom andra applikationer för överkomliga priser, men som ändå skyddar.

Slutrader

Som slutrader vill jag bara tillägga att detta med Mind Control togs upp oerhört seriöst i slutet av februari 2020 i Geneve vid FNs kommission för Mänskliga Rättigheter. FN- tjänstemannen Nils Melzer har på allvar tagit sig an de 4000 anmälningar som kommit in men han föredrar att kalla fenomenet för Cyber Torture. Men så kom covid-1984 ut och nyheterna om detta drunknade i coronafloden.

Men ta varningarna på allvar i detta stycke. Coronaepidemin är bara en ursäkt för att göra Mind Control på långt fler än de nu drabbade. Verktyg för detta är vaccinationer och 5G.

Av Ingemar Ljungqvist, Tre experiment på folk i Sverige – och nu ett 4:e: Covid-1984

almanova.eu

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här